15.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 213/2008

2007 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) (1), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (2), ypač į jos 70 straipsnio d ir e dalis,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (3), ypač į jos 79 straipsnio f ir g dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 priimamas bendras viešųjų pirkimų žodynas (CPV) – bendra klasifikavimo sistema, taikoma viešiesiems pirkimams siekiant standartizuoti nuorodas, kurias perkančiosios organizacijos ir subjektai naudoja sutarties objektui aprašyti.

(2)

CPV struktūrą, kodus ir aprašymus reikėtų pritaikyti arba iš dalies pakeisti atsižvelgiant į kintančius rinkos ir naudotojų poreikius. Reikėtų atsižvelgti į tam tikrus konkrečius suinteresuotųjų šalių ir CPV naudotojų pasiūlymus dėl CPV teksto tobulinimo. CPV struktūrą, kodus ir aprašymus be kita ko reikėtų atnaujinti ir tam, kad CPV taptų veiksminga elektroninių viešųjų pirkimų priemone.

(3)

Kad būtų patogiau naudotis CPV, jame turėtų būti pateikiama daugiau produktų pavadinimų, o ne medžiagų. Todėl produktų ypatybes iš pagrindinio žodyno, pateikto dabartiniame Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 I priede, reikėtų perkelti į tame pačiame priede pateiktą papildomą žodyną, o dabartinio žodyno skyrių, kuriuose pateikta daugiau medžiagų pavadinimų, duomenis reikėtų perskirstyti į kitus skyrius.

(4)

Kad nuosekliau bei vienodžiau pateikus informaciją būtų paprasčiau naudotis nomenklatūra, hierarchinę CPV struktūrą reikėtų racionalizuoti sujungiant ir pergrupuojant skyrius, kuriuose kodų nedaug, skyrius, kuriuos iš dalies reikėtų susieti, taip pat skyrius, dėl kurių galėtų kilti painiava.

(5)

Reikėtų tobulinti su gynyba susijusios įrangos ir paslaugų klasifikaciją: į naujas grupes bei klases perskirstyti įvairioms grupėms priskirtus dabartinius kodus, kad informacija būtų pateikiama nuosekliau, ir papildyti nomenklatūrą naujais kodais, pavyzdžiui, karinių tyrimų ir technologijų srityje.

(6)

Reikėtų peržiūrėti visą papildomo žodyno struktūrą, kad būtų sukurta logiška struktūra, kurioje skirsniai būtų suskirstyti į grupes ir kurią būtų galima naudoti kartu su pagrindiniu žodynu. Supaprastinimo tikslais papildomą žodyną taip pat reikėtų papildyti produktų ir paslaugų ypatybėmis: tai padarius būtų galima išsamiai aprašyti sutarties objektą ir sumažinti pagrindinio žodyno kodų skaičių.

(7)

Aiškumo sumetimais Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 I priedą reikėtų pakeisti nauju priedu.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 II priedas, kuriame pateikti išsamūs 2003 m. padarytų pakeitimų sąrašai, yra nebeaktualus, todėl jį reikėtų išbraukti.

(9)

Dėl CPV peržiūros taip pat reikėtų atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 III, IV ir V prieduose pateiktas aiškinamąsias lenteles, kuriose nurodyta, kaip CPV atitinka Jungtinių Tautų laikinąjį svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC Prov.), Statistinį Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 1 red.) ir Kombinuotąją nomenklatūrą (KN). Aiškumo sumetimais tuos priedus reikėtų pakeisti naujais priedais.

(10)

Peržiūrint CPV reikėtų atnaujinti Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB pateiktus veiklos rūšių ir paslaugų sąrašus (nekeičiant tų direktyvų dalykinės taikymo srities), kuriuose pateikiamos nuorodos į CPV kodus, kad tie sąrašai atitiktų peržiūrėtą CPV.

(11)

Siekiant skirti pakankamai laiko techniniam elektroninių sistemų suderinimui su naujuoju CPV, reikėtų numatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas praėjus šešiems mėnesiams nuo jo paskelbimo.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Viešųjų sutarčių patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 iš dalies keičiamas taip:

(1)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateikiamu tekstu.

(2)

II priedas išbraukiamas.

(3)

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateikiamu tekstu.

(4)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento III priede pateikiamu tekstu.

(5)

V priedas pakeičiamas šio reglamento IV priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB iš dalies keičiama taip:

(1)

XII priedo lentelė pakeičiama šio reglamento V priede pateikiamu tekstu.

(2)

XVIIA priedo lentelė pakeičiama šio reglamento VI priede pateikiamu tekstu.

(3)

XVIIB priedo lentelė pakeičiama šio reglamento VII priede pateikiamu tekstu.

3 straipsnis

Direktyva 2004/18/EB iš dalies keičiama taip:

(1)

I priedo lentelė pakeičiama šio reglamento V priede pateikiamu tekstu.

(2)

II priede IIA priedo lentelė pakeičiama šio reglamento VI priede pateikiamu tekstu.

(3)

II priede IIB priedo lentelė pakeičiama šio reglamento VII priede pateikiamu tekstu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008m. rugsėjo 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 340, 2002 12 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2151/2003 (OL L 329, 2003 12 17, p. 1).

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/97/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 107).

(3)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/97/EB.


I PRIEDAS

BENDRAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽODYNAS

Klasifikacijos sistemos struktūra

1.

CPV sudaro pagrindinis ir papildomas žodynai.

2.

Pagrindinio žodyno struktūra yra dendrograminė, ją sudaro ne daugiau kaip devynių skaitmenų kodai, kuriais žymimi prekių, darbų arba paslaugų, kurie yra sutarties objektas, aprašymai.

Skaitmeninį kodą sudaro 8 skaitmenys, kurie smulkiau skirstomi taip:

dviem pirmais skaitmenimis žymimi skyriai (XX000000-Y),

trimis pirmais skaitmenimis žymimos grupės (XXX00000-Y),

keturiais pirmais skaitmenimis žymimos klasės (XXXX0000-Y),

penkiais pirmais skaitmenimis žymimos kategorijos (XXXXX000-Y).

Kiekvienu iš paskutinių trijų skaitmenų žymima vis smulkesnė kategorijos dalis.

Devintu skaitmeniu patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys.

3.

Papildomą žodyną galima naudoti sutarties objekto aprašymui išplėsti. Įrašus sudaro raidiniai skaitmeniniai kodai ir atitinkami aprašymai, kuriuos pasitelkus galima pateikti išsamesnės informacijos apie specifinį įsigyjamų prekių pobūdį arba paskirtį.

Raidinį skaitmeninį kodą sudaro:

pirmas lygis – skirsnį atitinkanti raidė,

antras lygis – grupę atitinkanti raidė,

trečias lygis – trys poskyrį atitinkantys skaitmenys.

Paskutiniu skaitmeniu patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys.

PAGRINDINIS ŽODYNAS

CPV kodas

Aprašymas

03000000-1

Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai.

03100000-2

Žemės ūkio ir sodininkystės produktai.

03110000-5

Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai.

03111000-2

Sėklos.

03111100-3

Sojos pupelės.

03111200-4

Žemės riešutai.

03111300-5

Saulėgrąžų sėklos.

03111400-6

Medvilnės sėklos.

03111500-7

Sezamų sėklos.

03111600-8

Garstyčių sėklos.

03111700-9

Daržovių sėklos.

03111800-0

Vaisių sėklos.

03111900-1

Gėlių ir sėklos.

03112000-9

Neperdirbtas tabakas.

03113000-6

Cukrui gaminti naudojami augalai.

03113100-7

Cukriniai runkeliai.

03113200-8

Cukranendrės.

03114000-3

Šiaudai ir kiti pašarai.

03114100-4

Šiaudai.

03114200-5

Pašarai.

03115000-0

Augalinės žaliavos.

03115100-1

Tekstilės gaminiams gaminti naudojamos augalinės žaliavos.

03115110-4

Medvilnė.

03115120-7

Džiutas.

03115130-0

Linai.

03116000-7

Natūrali guma ir lateksas bei panašūs gaminiai.

03116100-8

Natūrali guma.

03116200-9

Natūralus lateksas.

03116300-0

Latekso gaminiai.

03117000-4

Specifinėse srityse naudojami augalai.

03117100-5

Augalai, naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai ar panašiems tikslams.

03117110-8

Parfumerijoje naudojami augalai.

03117120-1

Farmacijoje naudojami augalai.

03117130-4

Insekticidams naudojami augalai.

03117140-7

Fungicidams arba kitiems panašiems tikslams naudojami augalai.

03117200-6

Augalų sėklos, naudojamos specifinėse srityse.

03120000-8

Sodininkystės ir medelynų produktai.

03121000-5

Sodininkystės produktai.

03121100-6

Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai.

03121200-7

Skintos gėlės.

03121210-0

Gėlių kompozicijos ir puokštės.

03130000-1

Gėrimams gaminti naudojami ir prieskoniniai augalai.

03131000-8

Gėrimams gaminti naudojami augalai.

03131100-9

Kavos pupelės.

03131200-0

Arbatmedžiai.

03131300-1

Matė.

03131400-2

Kakavos pupelės.

03132000-5

Neperdirbti prieskoniai.

03140000-4

Gyvūninės kilmės ir susiję produktai.

03141000-1

Bulių sperma.

03142000-8

Gyvūninės kilmės produktai.

03142100-9

Natūralus medus.

03142200-0

Sraigės.

03142300-1

Valgomi gyvūninės kilmės produktai.

03142400-2

Vaškas.

03142500-3

Kiaušiniai.

03143000-5

Mišraus ūkininkavimo produktai.

03144000-2

Žemės ūkio produktai.

03200000-3

Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai.

03210000-6

Javai ir bulvės.

03211000-3

Javai.

03211100-4

Kviečiai.

03211110-7

Kietieji kviečiai.

03211120-0

Paprastieji kviečiai.

03211200-5

Kukurūzai.

03211300-6

Ryžiai.

03211400-7

Miežiai.

03211500-8

Rugiai.

03211600-9

Avižos.

03211700-0

Salyklas.

03211900-2

Grūdų produktai.

03212000-0

Bulvės ir džiovintos daržovės.

03212100-1

Bulvės.

03212200-2

Džiovintos ankštinės daržovės ir ankštiniai augalai.

03212210-5

Džiovintos ankštinės daržovės.

03212211-2

Lęšiai.

03212212-9

Dvispalviai raženiai.

03212213-6

Džiovinti žirniai.

03212220-8

Ankštiniai augalai.

03220000-9

Daržovės, vaisiai ir riešutai.

03221000-6

Daržovės.

03221100-7

Šakniavaisiai ir šakniagumbiai.

03221110-0

Šakniavaisiai.

03221111-7

Burokėliai.

03221112-4

Morkos.

03221113-1

Svogūnai.

03221114-8

Ropės.

03221120-3

Šakniagumbiai.

03221200-8

Vaisinės daržovės.

03221210-1

Pupelės.

03221211-8

Stambiasėklės pupos.

03221212-5

Žaliosios pupelės.

03221213-2

Raudonžiedės pupelės.

03221220-4

Žirniai.

03221221-1

Daržo žirniai.

03221222-8

Šparaginiai žirniai.

03221230-7

Pipirai (daržovės).

03221240-0

Pomidorai.

03221250-3

Cukinijos.

03221260-6

Grybai.

03221270-9

Agurkai.

03221300-9

Lapinės daržovės.

03221310-2

Salotos.

03221320-5

Salotų lapai.

03221330-8

Artišokai.

03221340-1

Špinatai.

03221400-0

Kopūstinės daržovės.

03221410-3

Kopūstai.

03221420-6

Žiediniai kopūstai.

03221430-9

Brokoliai.

03221440-2

Briuselio kopūstai.

03222000-3

Vaisiai ir riešutai.

03222100-4

Atogrąžų vaisiai ir riešutai.

03222110-7

Atogrąžų vaisiai.

03222111-4

Bananai.

03222112-1

Ananasai.

03222113-8

Mangai.

03222114-5

Datulės.

03222115-2

Razinos.

03222116-9

Figos.

03222117-6

Avokados.

03222118-3

Kiviai.

03222120-0

Kokoso riešutai.

03222200-5

Citrusų vaisiai.

03222210-8

Citrinos.

03222220-1

Apelsinai.

03222230-4

Greipfrutai.

03222240-7

Mandarinai.

03222250-0

Žaliosios citrinos.

03222300-6

Ne atogrąžų vaisiai.

03222310-9

Uogos.

03222311-6

Serbentai.

03222312-3

Agrastai.

03222313-0

Braškės.

03222314-7

Avietės.

03222315-4

Spanguolės.

03222320-2

Obuoliai, kriaušės ir svarainiai.

03222321-9

Obuoliai.

03222322-6

Kriaušės.

03222323-3

Svarainiai.

03222330-5

Kaulavaisiai.

03222331-2

Abrikosai.

03222332-9

Persikai.

03222333-6

Vyšnios.

03222334-3

Slyvos.

03222340-8

Vynuogės.

03222341-5

Valgomosios vynuogės.

03222342-2

Vyninės vynuogės.

03222400-7

Alyvuogės.

03300000-2

Ūkininkavimo, medžioklės ir žvejybos produktai.

03310000-5

Žuvys, vėžiagyviai ir vandens produktai.

03311000-2

Žuvys.

03311100-3

Plekšniažuvės.

03311110-6

Jūrų liežuviai.

03311120-9

Plekšnės.

03311200-4

Menkių šeimos žuvys.

03311210-7

Menkės.

03311220-0

Saidos.

03311230-3

Jūrinės lydekos.

03311240-6

Juodadėmės menkės.

03311300-5

Silkės.

03311400-6

Tunai.

03311500-7

Merlangai.

03311600-8

Mailius.

03311700-9

Lašišos.

03312000-9

Vėžiagyviai.

03312100-0

Austrės.

03312200-1

Kiautuotieji vėžiagyviai.

03312300-2

Vandens bestuburiai.

03313000-6

Vandens produktai.

03313100-7

Koralai ir kiti panašūs produktai.

03313200-8

Gamtinės pintys.

03313300-9

Jūriniai vandens augalai.

03313310-2

Dumbliai.

03320000-8

Galvijai, gyvuliai ir smulkūs gyvūnai.

03321000-5

Galvijai.

03321100-6

Stambieji raguočiai.

03321200-7

Veršiukai.

03322000-2

Gyvuliai.

03322100-3

Avys.

03322200-4

Ožkos.

03322300-5

Arkliai.

03323000-9

Kiaulės.

03324000-6

Gyvi naminiai paukščiai.

03325000-3

Smulkūs gyvūnai.

03325100-4

Triušiai.

03325200-5

Kiškiai.

03330000-3

Ūkio gyvūnų produktai.

03331000-0

Šviežias avių ir ožkų pienas.

03331100-1

Avių pienas.

03331200-2

Ožkų pienas.

03332000-7

Vilna ir gyvūnų plaukai.

03332100-8

Kirpta vilna.

03332200-9

Gyvūnų plaukai.

03333000-4

Šviežias karvės pienas.

03340000-6

Gyvūnų ausų įsagai.

03341000-3

Galvijų ausų įsagai.

03400000-4

Miškininkystės ir medienos ruošos produktai.

03410000-7

Mediena.

03411000-4

Spygliuočių mediena.

03412000-1

Atogrąžų medžių mediena.

03413000-8

Kurui skirta mediena.

03414000-5

Neapdorota mediena.

03415000-2

Minkšta mediena.

03416000-9

Medienos atliekos.

03417000-6

Panaudotos medienos atliekos.

03417100-7

Pjuvenos.

03418000-3

Rąstai.

03418100-4

Kietmedis.

03419000-0

Padarinė mediena.

03419100-1

Padarinės medienos gaminiai.

03419200-2

Kasybos mediena.

03420000-0

Sakai.

03421000-7

Balzamai.

03422000-4

Šlakas.

03430000-3

Kamštiena.

03431000-0

Natūrali kamštiena.

03432000-7

Pintiniai gaminiai.

03432100-8

Pinti gaminiai.

03440000-6

Miškininkystės produkcija.

03441000-3

Dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar kerpės.

03450000-9

Medelynų produktai.

03451000-6

Augalai.

03451100-7

Metiniai augalai.

03451200-8

Gėlių svogūnėliai.

03451300-9

Krūmai.

03452000-3

Medžiai.

03460000-2

Plaušiena.

03461000-9

Medienos plaušiena.

03461100-0

Cheminė medienos plaušiena.

09000000-3

Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai.

09100000-0

Kuras.

09110000-3

Kietasis kuras.

09111000-0

Akmens anglys ir iš akmens anglių pagamintas kuras.

09111100-1

Akmens anglys.

09111200-2

Iš akmens anglių pagamintas kuras.

09111210-5

Antracitas.

09111220-8

Briketai.

09111300-3

Iškastinis kuras.

09111400-4

Medienos kuras.

09112000-7

Lignitas ir durpės.

09112100-8

Lignitas.

09112200-9

Durpės.

09113000-4

Koksas.

09120000-6

Dujinis kuras.

09121000-3

Akmens anglių, dujotiekio arba panašios dujos.

09121100-4

Akmens anglių ar panašios dujos.

09121200-5

Dujotiekio dujos.

09122000-0

Propanas ir butanas.

09122100-1

Propano dujos.

09122110-4

Suskystintos propano dujos.

09122200-2

Butano dujos.

09122210-5

Suskystintos butano dujos.

09123000-7

Gamtinės dujos.

09130000-9

Nafta ir distiliatai.

09131000-6

Aviacinis žibalas.

09131100-7

Žibalo tipo reaktyvinis kuras.

09132000-3

Benzinas.

09132100-4

Bešvinis benzinas.

09132200-5

Benzinas su švinu.

09132300-6

Benzinas su etanoliu.

09133000-0

Suskystintos naftos dujos (LPG).

09134000-7

Gazolis.

09134100-8

Dyzelinė alyva.

09134200-9

Dyzelinis kuras.

09134210-2

Dyzelinis kuras (0,2).

09134220-5

Dyzelinis kuras (EN 590).

09134230-8

Biodyzelinas.

09134231-5

Biodyzelinas (B20).

09134232-2

Biodyzelinas (B100).

09135000-4

Mazutas.

09135100-5

Krosnių kuras.

09135110-8

Mažasierės degiosios alyvos.

09200000-1

Naftos, akmens anglies ir alyvos produktai.

09210000-4

Tepimo preparatai.

09211000-1

Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės.

09211100-2

Variklinės alyvos.

09211200-3

Kompresorinės mašininės alyvos.

09211300-4

Turbininės mašininės alyvos.

09211400-5

Pavarų alyvos.

09211500-6

Reduktorinės alyvos.

09211600-7

Alyvos, skirtos naudoti hidraulinėse sistemose ir kitiems tikslams.

09211610-0

Hidraulinių sistemų skysčiai

09211620-3

Alyvos, skirtos liejiniams iš formų išimti.

09211630-6

Antikorozinės alyvos.

09211640-9

Elektroizoliacinės alyvos.

09211650-2

Stabdžių skysčiai.

09211700-8

Šviesiosios alyvos ir skystasis parafinas.

09211710-1

Šviesiosios alyvos.

09211720-4

Skystasis parafinas.

09211800-9

Naftos alyvos ir jos produktai.

09211810-2

Lengvosios alyvos.

09211820-5

Naftos alyvos.

09211900-0

Tepalinės sukibimo alyvos.

09220000-7

Vazelinas, vaškai ir specialieji benzinai.

09221000-4

Vazelinas ir vaškai.

09221100-5

Vazelinas.

09221200-6

Parafinas.

09221300-7

Naftos vaškas.

09221400-8

Naftos likučiai.

09222000-1

Specialieji benzinai.

09222100-2

Vaitspiritas.

09230000-0

Nafta (žalia).

09240000-3

Su alyva ir akmens anglimis susiję produktai.

09241000-0

Bituminis arba naftingasis skalūnas.

09242000-7

Su akmens anglimis susiję produktai.

09242100-8

Nevalyta alyva.

09300000-2

Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija.

09310000-5

Elektra.

09320000-8

Garas, karštas vanduo ir kiti su jais susiję produktai.

09321000-5

Karštas vanduo.

09322000-2

Garas.

09323000-9

Centralizuotas šilumos tiekimas.

09324000-6

Šilumos tiekimas dideliais atstumais.

09330000-1

Saulės energija.

09331000-8

Saulės paneliai.

09331100-9

Saulės kolektoriai šilumai gaminti.

09331200-0

Saulės fotovoltiniai moduliai.

09332000-5

Saulės energijos įranga.

09340000-4

Branduolinis kuras.

09341000-1

Uranas.

09342000-8

Plutonis.

09343000-5

Radioaktyviosios medžiagos.

09344000-2

Radioaktyvieji izotopai.

14000000-1

Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai.

14200000-3

Smėlis ir molis.

14210000-6

Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai.

14211000-3

Smėlis.

14211100-4

Natūralus smėlis.

14212000-0

Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai.

14212100-1

Gargždas ir žvyras.

14212110-4

Gargždas.

14212120-7

Žvyras.

14212200-2

Užpildai.

14212210-5

Smėlio ir žvyro mišinys.

14212300-3

Skalda ir skaldyti akmenys.

14212310-6

Balastas.

14212320-9

Suskaldytas granitas.

14212330-2

Suskaldytas bazaltas.

14212400-4

Dirvožemis.

14212410-7

Viršutinė dirvožemio danga.

14212420-0

Podirvis.

14212430-3

Susmulkinti akmenys.

14213000-7

Makadamas, dervotas makadamas ir gudroniniai smėliai.

14213100-8

Makadamas.

14213200-9

Dervotas makadamas.

14213300-0

Gudroniniai smėliai.

14220000-9

Molis ir kaolinas.

14221000-6

Molis.

14222000-3

Kaolinas.

14300000-4

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti.

14310000-7

Mineralinės iškasenos trąšoms gaminti.

14311000-4

Gamtinis kalcis, aliuminio kalcio fosfatai ir neapdorotos gamtinės kalio druskos.

14311100-5

Gamtinis kalcis.

14311200-6

Aliuminio kalcio fosfatai.

14311300-7

Neapdorotos gamtinės kalio druskos.

14312000-1

Geležies piritas.

14312100-2

Nedegtas geležies piritas.

14320000-0

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei.

14400000-5

Druskos ir grynas natrio chloridas.

14410000-8

Akmens druska.

14420000-1

Jūros druska.

14430000-4

Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas.

14450000-0

Druskos tirpalas.

14500000-6

Su kasyba ir karjerų eksploatavimu susiję produktai.

14520000-2

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, pemza, švitras, natūralios šlifuojamosios medžiagos, kiti mineralai ir brangieji metalai.

14521000-9

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys.

14521100-0

Brangakmeniai.

14521140-2

Brangakmenių milteliai arba dulkės.

14521200-1

Pusbrangiai akmenys.

14521210-4

Pusbrangių akmenų milteliai arba dulkės.

14522000-6

Pramoniniai deimantai, pemza, švitras ir kitos natūralios šlifuojamosios medžiagos.

14522100-7

Pemza.

14522200-8

Pramoniniai deimantai.

14522300-9

Švitras.

14522400-0

Natūralios šlifuojamosios medžiagos.

14523000-3

Mineralai, brangieji metalai ir panašūs produktai.

14523100-4

Mineralai.

14523200-5

Auksas.

14523300-6

Sidabras.

14523400-7

Platina.

14600000-7

Metalų rūdos ir lydiniai.

14610000-0

Metalų rūdos.

14611000-7

Geležies rūda.

14612000-4

Spalvotųjų metalų rūda.

14612100-5

Vario rūda.

14612200-6

Nikelio rūda.

14612300-7

Aliuminio rūda.

14612400-8

Brangiųjų metalų rūda.

14612500-9

Švino rūda.

14612600-0

Cinko rūda.

14612700-1

Alavo rūda.

14613000-1

Urano ir torio rūda.

14613100-2

Urano rūda.

14613200-3

Torio rūda.

14614000-8

Įvairios rūdos.

14620000-3

Lydiniai.

14621000-0

Ferolydiniai.

14621100-1

Ne ECSC ferolydiniai.

14621110-4

Feromanganas.

14621120-7

Ferochromas.

14621130-0

Feronikelis.

14622000-7

Plienas.

14630000-6

Šlakas, nuodegos, juodųjų metalų atliekos ir laužas.

14700000-8

Pagrindiniai metalai.

14710000-1

Geležis, švinas, cinkas, alavas ir varis.

14711000-8

Geležis.

14711100-9

Geležies luitai.

14712000-5

Švinas.

14713000-2

Cinkas.

14714000-9

Alavas.

14715000-6

Varis.

14720000-4

Aliuminis, nikelis, skandis, titanas ir vanadis.

14721000-1

Aliuminis.

14721100-2

Aliuminio oksidas.

14722000-8

Nikelis.

14723000-5

Skandis.

14724000-2

Titanas.

14725000-9

Vanadis.

14730000-7

Chromas, manganas, kobaltas, itris ir cirkonis.

14731000-4

Chromas.

14732000-1

Manganas.

14733000-8

Kobaltas.

14734000-5

Itris.

14735000-2

Cirkonis.

14740000-0

Molibdenas, technecis, rutenis ir rodis.

14741000-7

Molibdenas.

14742000-4

Technecis.

14743000-1

Rutenis.

14744000-8

Rodis.

14750000-3

Kadmis, liutecis, hafnis, tantalas ir volframas.

14751000-0

Kadmis.

14752000-7

Liutecis.

14753000-4

Hafnis.

14754000-1

Tantalas.

14755000-8

Volframas.

14760000-6

Iridis, galis, indis, talis ir baris.

14761000-3

Iridis.

14762000-0

Galis.

14763000-7

Indis.

14764000-4

Talis.

14765000-1

Baris.

14770000-9

Cezis, stroncis, rubidis ir kalcis.

14771000-6

Cezis.

14772000-3

Stroncis.

14773000-0

Rubidis.

14774000-7

Kalcis.

14780000-2

Kalis, magnis, natris ir litis.

14781000-9

Kalis.

14782000-6

Magnis.

14783000-3

Natris.

14784000-0

Litis.

14790000-5

Niobis, osmis, renis ir paladis.

14791000-2

Niobis.

14792000-9

Osmis.

14793000-6

Renis.

14794000-3

Paladis.

14800000-9

Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai.

14810000-2

Abrazyviniai produktai.

14811000-9

Girnakmeniai, tekėlai ir šlifavimo diskai.

14811100-0

Girnakmeniai.

14811200-1

Tekėlai.

14811300-2

Šlifavimo diskai.

14812000-6

Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai.

14813000-3

Dirbtinis korundas.

14814000-0

Dirbtinis grafitas.

14820000-5

Stiklas.

14830000-8

Stiklo pluoštas.

14900000-0

Perdirbti skirtos antrinės žaliavos.

14910000-3

Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos.

14920000-6

Perdirbti skirtos antrinės ne metalų žaliavos.

14930000-9

Pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra metalų.

15000000-8

Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai.

15100000-9

Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai.

15110000-2

Mėsa.

15111000-9

Galvijų mėsa.

15111100-0

Jautiena.

15111200-1

Veršiena.

15112000-6

Naminiai paukščiai.

15112100-7

Šviežia paukštiena.

15112110-0

Žąsys.

15112120-3

Kalakutai.

15112130-6

Vištos.

15112140-9

Antys.

15112300-9

Naminių paukščių kepenys.

15112310-2

Kepeninė.

15113000-3

Kiauliena.

15114000-0

Subproduktai.

15115000-7

Ėriena ir aviena.

15115100-8

Ėriena.

15115200-9

Aviena.

15117000-1

Ožkiena.

15118000-8

Arkliena, asilo, mulo arba arklėno mėsa.

15118100-9

Arkliena.

15118900-7

Asilo, mulo arba arklėno mėsa.

15119000-5

Įvairi mėsa.

15119100-6

Triušiena.

15119200-7

Kiškiena.

15119300-8

Medžiojamųjų gyvūnų mėsa.

15119400-9

Varlių šlaunelės.

15119500-0

Balandžiai.

15119600-1

Žuvų mėsa.

15130000-8

Mėsos gaminiai.

15131000-5

Mėsos konservai ir gaminiai.

15131100-6

Faršo gaminiai.

15131110-9

Faršas.

15131120-2

Dešros gaminiai.

15131130-5

Dešros.

15131134-3

Kraujinės dešros.

15131135-0

Paukštienos dešros.

15131200-7

Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa.

15131210-0

Rūkytas kumpis.

15131220-3

Bekoniena.

15131230-6

Saliamis.

15131300-8

Kepenų gaminiai.

15131310-1

Paštetas.

15131320-4

Žąsų ar ančių kepenėlių gaminiai.

15131400-9

Kiaulienos produktai.

15131410-2

Kumpis.

15131420-5

Mėsos kukuliai.

15131490-6

Paruošti kiaulienos patiekalai.

15131500-0

Paukštienos produktai.

15131600-1

Jautienos ir veršienos produktai.

15131610-4

Jautienos kukuliai.

15131620-7

Malta jautiena.

15131640-3

Jautienos mėsainiai.

15131700-2

Mėsos pusgaminiai

15200000-0

Paruošta ir konservuota žuvis.

15210000-3

Žuvies filė, žuvies kepenėlės ir ikrai.

15211000-0

Žuvies filė.

15211100-1

Šviežia žuvies filė.

15212000-7

Žuvų ikrai.

15213000-4

Žuvies kepenėlės.

15220000-6

Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai.

15221000-3

Sušaldyta žuvis.

15229000-9

Sušaldyti žuvies produktai.

15230000-9

Vytinta arba sūdyta žuvis, užpilta sūrimu žuvis, rūkyta žuvis.

15231000-6

Vytinta žuvis.

15232000-3

Sūdyta žuvis.

15233000-0

Žuvis, užpilta sūrymu.

15234000-7

Rūkyta žuvis.

15235000-4

Konservuota žuvis.

15240000-2

Žuvies konservai ir kita paruošta ar konservuota žuvis.

15241000-9

Prieskoniais pabarstyta, konservuota žuvis arba žuvies konservai.

15241100-0

Lašišos konservai.

15241200-1

Paruošta arba konservuota silkė.

15241300-2

Sardinės.

15241400-3

Tuno konservai.

15241500-4

Skumbrė.

15241600-5

Ančiuviai.

15241700-6

Žuvies piršteliai.

15241800-7

Prieskoniais apibarstyti žuvies gaminiai.

15242000-6

Paruošti žuvies patiekalai.

15243000-3

Žuvies gaminiai.

15244000-0

Ikrai ir žuvų ikreliai.

15244100-1

Ikrai.

15244200-2

Žuvų ikreliai.

15250000-5

Jūros gėrybės.

15251000-2

Šaldyti vėžiagyviai.

15252000-9

Paruošti arba konservuoti vėžiagyviai.

15253000-6

Kiautuotųjų vėžiagyvių gaminiai.

15300000-1

Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai.

15310000-4

Bulvės ir bulvių produktai.

15311000-1

Šaldytos bulvės.

15311100-2

Bulvių traškučiai arba bulvių šiaudeliai.

15311200-3

Griežinėliais arba kubeliais supjaustytos ir kitos sušaldytos bulvės.

15312000-8

Bulvių produktai.

15312100-9

Tirpi bulvių košė.

15312200-0

Apkepti bulvių šiaudeliai.

15312300-1

Bulvių traškučiai.

15312310-4

Prieskoniais paskaninti bulvių traškučiai.

15312400-2

Bulvių užkandžiai.

15312500-3

Bulvių kroketai.

15313000-5

Perdirbtos bulvės.

15320000-7

Vaisių ir daržovių sultys.

15321000-4

Vaisių sultys.

15321100-5

Apelsinų sultys.

15321200-6

Greipfrutų sultys.

15321300-7

Citrinų sultys.

15321400-8

Ananasų sultys.

15321500-9

Vynuogių sultys.

15321600-0

Obuolių sultys.

15321700-1

Nekoncentruotų sulčių mišiniai.

15321800-2

Koncentruotos sultys.

15322000-1

Daržovių sultys.

15322100-2

Pomidorų sultys.

15330000-0

Perdirbti vaisiai ir daržovės.

15331000-7

Perdirbtos daržovės.

15331100-8

Šviežios arba sušaldytos daržovės.

15331110-1

Perdirbti šakniavaisiai.

15331120-4

Perdirbti šakniagumbiai.

15331130-7

Pupos, žirniai, pipirai, pomidorai ir kitos daržovės.

15331131-4

Perdirbtos pupelės.

15331132-1

Perdirbti žirniai.

15331133-8

Išaižyti žirniai.

15331134-5

Perdirbti pomidorai.

15331135-2

Perdirbti grybai.

15331136-9

Perdirbti pipirai.

15331137-6

Sojos pupelių daigai.

15331138-3

Valgomieji trumai.

15331140-0

Lapinės ir kopūstinių šeimos daržovės.

15331142-4

Perdirbti kopūstai.

15331150-3

Perdirbti ankštiniai augalai.

15331170-9

Sušaldytos daržovės.

15331400-1

Konservuotos daržovės arba daržovių konservai.

15331410-4

Pupelės pomidorų padaže.

15331411-1

Skrudintos pupelės.

15331420-7

Konservuoti pomidorai.

15331423-8

Pomidorų konservai.

15331425-2

Pomidorų tyrė.

15331427-6

Koncentruota pomidorų tyrė.

15331428-3

Pomidorų padažas.

15331430-0

Grybų konservai.

15331450-6

Perdirbtos alyvuogės.

15331460-9

Daržovių konservai.

15331461-6

Raugintų kopūstų konservai.

15331462-3

Žirnių konservai.

15331463-0

Konservuotos išlukštentos pupelės.

15331464-7

Konservuotos nelukštentos pupelės.

15331465-4

Šparagų konservai.

15331466-1

Alyvuogių konservai.

15331470-2

Saldieji kukurūzai.

15331480-5

Konservuotos neilgam laikymui daržovės.

15331500-2

Su actu konservuotos daržovės.

15332000-4

Perdirbti vaisiai ir riešutai.

15332100-5

Perdirbti vaisiai.

15332140-7

Perdirbti obuoliai.

15332150-0

Perdirbtos kriaušės.

15332160-3

Perdirbti bananai.

15332170-6

Rabarbarai.

15332180-9

Melionai.

15332200-6

Džemai ir marmeladai, vaisių drebučiai, vaisių ar riešutų tyrės ir pastos.

15332230-5

Marmeladai.

15332231-2

Apelsinų marmeladas.

15332232-9

Citrinų marmeladas.

15332240-8

Vaisių drebučiai.

15332250-1

Vaisių pastos.

15332260-4

Riešutų pastos.

15332261-1

Žemės riešutų kremas.

15332270-7

Vaisių tyrės.

15332290-3

Džemai.

15332291-0

Abrikosų džemas.

15332292-7

Mėlynių džemas.

15332293-4

Juodųjų serbentų džemas.

15332294-1

Vyšnių džemas.

15332295-8

Aviečių džemas.

15332296-5

Braškių džemas.

15332300-7

Perdirbti riešutai.

15332310-0

Skrudinti ar sūdyti riešutai.

15332400-8

Konservuoti vaisiai.

15332410-1

Džiovinti vaisiai.

15332411-8

Perdirbti serbentai.

15332412-5

Perdirbtos razinos.

15332419-4

Sultana veislės razinos.

15333000-1

Šalutiniai daržovių produktai.

15400000-2

Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai.

15410000-5

Neapdorotas gyvulinis ar augalinis aliejus ir riebalai.

15411000-2

Gyvulinis ar augalinis aliejus.

15411100-3

Augalinis aliejus.

15411110-6

Alyvuogių aliejus.

15411120-9

Sezamo sėklų aliejus.

15411130-2

Žemės riešutų aliejus.

15411140-5

Kokosų aliejus.

15411200-4

Maistinis aliejus.

15411210-7

Kepamasis aliejus.

15412000-9

Riebalai.

15412100-0

Gyvuliniai riebalai.

15412200-1

Augaliniai riebalai.

15413000-6

Augalinių riebalų arba aliejų kietosios liekanos.

15413100-7

Išspaudos.

15420000-8

Rafinuotas aliejus ir riebalai.

15421000-5

Rafinuotas aliejus.

15422000-2

Rafinuoti riebalai.

15423000-9

Sukietinti arba esterinti aliejai arba riebalai.

15424000-6

Augalinis vaškas.

15430000-1

Valgomieji riebalai.

15431000-8

Margarinas ir kiti panašūs gaminiai.

15431100-9

Margarinas.

15431110-2

Skystas margarinas.

15431200-0

Neriebios arba liesos pastos.

15500000-3

Pieno produktai.

15510000-6

Pienas ir grietinėlė.

15511000-3

Pienas.

15511100-4

Pasterizuotas pienas.

15511200-5

Sterilizuotas pienas.

15511210-8

Ypač aukštoje temperatūroje kaitintas pienas.

15511300-6

Nugriebtas pienas.

15511400-7

Pusiau nugriebtas pienas.

15511500-8

Nenugriebtas pienas.

15511600-9

Kondensuotas pienas.

15511700-0

Pieno milteliai.

15512000-0

Grietinė.

15512100-1

Pilstoma grietinė.

15512200-2

Tiršta separuota grietinėlė.

15512300-3

Šviežiai sutirštėjusi grietinė.

15512900-9

Plakti tinkama grietinėlė.

15530000-2

Sviestas.

15540000-5

Sūrio gaminiai.

15541000-2

Stalo sūris.

15542000-9

Šviežias sūris.

15542100-0

Varškės sūris.

15542200-1

Minkštas sūris.

15542300-2

Feta sūris.

15543000-6

Trinti, miltelių pavidalo, pelėsiniai ir kiti sūriai.

15543100-7

Pelėsinis sūris.

15543200-8

Čederis.

15543300-9

Trintas sūris.

15543400-0

Parmezano sūris.

15544000-3

Kietas sūris.

15545000-0

Tepamas sūris.

15550000-8

Įvairūs pieno produktai.

15551000-5

Jogurtas ir kiti fermentuoto pieno produktai.

15551300-8

Jogurtas.

15551310-1

Nearomatintas jogurtas.

15551320-4

Aromatintas jogurtas.

15551500-0

Pasukos.

15552000-2

Kazeinas.

15553000-9

Laktozė arba laktozės sirupas.

15554000-6

Išrūgos.

15555000-3

Valgomieji ledai ir susiję produktai.

15555100-4

Valgomieji ledai.

15555200-5

Šerbetas.

15600000-4

Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai.

15610000-7

Grūdų malūno produktai.

15611000-4

Lukštenti ryžiai.

15612000-1

Javų ar daržovių miltai ir kiti panašūs produktai.

15612100-2

Kvietiniai miltai.

15612110-5

Rupūs miltai.

15612120-8

Miltai duonai kepti.

15612130-1

Paprasti miltai.

15612150-7

Miltai kepiniams.

15612190-9

Tešlą keliantys miltai.

15612200-3

Javų miltai.

15612210-6

Kukurūzų miltai.

15612220-9

Ryžių miltai.

15612300-4

Daržovių miltai ir rupūs miltai.

15612400-5

Mišiniai kepiniams.

15612410-8

Mišiniai tortui.

15612420-1

Kepimo mišiniai.

15612500-6

Kepyklų produkcija.

15613000-8

Javų grūdų gaminiai.

15613100-9

Maltos avižos.

15613300-1

Javų produktai.

15613310-4

Javainių gaminiai pusryčiams.

15613311-1

Kukurūzų dribsniai.

15613313-5

Javainiai arba lygiaverčiai produktai.

15613319-7

Išpūsti kviečiai.

15613380-5

Avižiniai dribsniai.

15614000-5

Apdoroti ryžiai.

15614100-6

Ilgagrūdžiai ryžiai.

15614200-7

Nulukštenti ryžiai.

15614300-8

Skaldyti ryžiai.

15615000-2

Sėlenos.

15620000-0

Krakmolas ir krakmolo produktai.

15621000-7

Kukurūzų aliejus.

15622000-4

Gliukozė ir gliukozės gaminiai, fruktozė ir fruktozės gaminiai.

15622100-5

Gliukozė ir gliukozės gaminiai.

15622110-8

Gliukozė.

15622120-1

Gliukozės sirupas.

15622300-7

Fruktozė ir fruktozės gaminiai.

15622310-0

Fruktozė.

15622320-3

Fruktozės gaminiai.

15622321-0

Fruktozės tirpalai.

15622322-7

Fruktozės sirupas.

15623000-1

Krakmolas.

15624000-8

Tapijoka.

15625000-5

Manų kruopos.

15626000-2

Milteliai saldaus pieno ir kiaušinių kremui gaminti.

15700000-5

Gyvūnų pašarai.

15710000-8

Paruošti pašarai ūkio ir kitiems gyvūnams.

15711000-5

Žuvų maistas.

15712000-2

Sausieji pašarai.

15713000-9

Naminių gyvūnėlių ėdalas.

15800000-6

Įvairūs maisto produktai.

15810000-9

Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai.

15811000-6

Duonos gaminiai.

15811100-7

Duona.

15811200-8

Bandelės.

15811300-9

Raguoliai.

15811400-0

Minkštos, viena puse subadytos bandelės.

15811500-1

Paruošti duonos gaminiai.

15811510-4

Sumuštiniai.

15811511-1

Paruošti sumuštiniai.

15812000-3

Kepiniai ir pyrago gaminiai.

15812100-4

Kepiniai.

15812120-0

Pyragai.

15812121-7

Pikantiški pyragai.

15812122-4

Saldieji pyragai.

15812200-5

Pyrago gaminiai.

15813000-0

Gaminiai pusryčiams.

15820000-2

Džiūvėsiai ir sausainiai; konservuoti konditerijos kepiniai ir pyragaičiai.

15821000-9

Skrudintos duonos gaminiai ir konditerijos kepiniai.

15821100-0

Skrudintos duonos gaminiai.

15821110-3

Skrudinta duona.

15821130-9

Duonos traškučiai.

15821150-5

Džiūvėsėliai.

15821200-1

Saldieji sausainiai.

15830000-5

Cukrus ir kiti panašūs gaminiai.

15831000-2

Cukrus.

15831200-4

Baltasis cukrus.

15831300-5

Klevų cukrus ir klevų sirupas.

15831400-6

Melasa.

15831500-7

Cukrų sirupai.

15831600-8

Medus.

15832000-9

Cukraus gamybos atliekos.

15833000-6

Cukraus gaminiai.

15833100-7

Desertai.

15833110-0

Pyrago tešlos apkepas su vaisiais, sūriu ir kt.

15840000-8

Kakava, šokoladas ir konditerijos gaminiai iš cukraus.

15841000-5

Kakava.

15841100-6

Kakavos pasta.

15841200-7

Kakavos sviestas, riebalai ar aliejus.

15841300-8

Nesaldinti kakavos milteliai.

15841400-9

Saldūs kakavos milteliai.

15842000-2

Šokoladas ir konditerijos gaminiai iš cukraus.

15842100-3

Šokoladas.

15842200-4

Šokolado gaminiai.

15842210-7

Šokolado gėrimas.

15842220-0

Šokolado plytelės.

15842300-5

Konditerijos gaminiai.

15842310-8

Saldainiai iš virtos cukraus masės.

15842320-1

Nuga.

15842400-6

Vaisiai, riešutai ar vaisių žievelės cukruje.

15850000-1

Tešlos gaminiai.

15851000-8

Miltiniai produktai.

15851100-9

Nevirti tešlos gaminiai.

15851200-0

Paruošti tešlos gaminiai ir kuskusas.

15851210-3

Paruošti tešlos gaminiai.

15851220-6

Įdaryti tešlos gaminiai.

15851230-9

Lazanija.

15851250-5

Kuskusas.

15851290-7

Tešlos gaminių konservai.

15860000-4

Kava, arbata ir kiti panašūs produktai.

15861000-1

Kava.

15861100-2

Skrudinta kava.

15861200-3

Kava be kofeino.

15862000-8

Kavos pakaitalai.

15863000-5

Arbata.

15863100-6

Žalioji arbata.

15863200-7

Juodoji arbata.

15864000-2

Arbatos arba matės gaminiai.

15864100-3

Arbata pakeliais.

15865000-9

Vaistažolių užpilai.

15870000-7

Uždarai ir pagardai.

15871000-4

Actas, padažai, sumaišyti uždarai, garstyčių milteliai ir garstyčių gaminiai, garstyčios.

15871100-5

Actas ir acto pakaitalai.

15871110-8

Actas arba lygiaverčiai produktai.

15871200-6

Padažai, sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai.

15871210-9

Sojos padažas.

15871230-5

Pomidorų kečupas.

15871250-1

Garstyčios.

15871260-4

Padažai.

15871270-7

Sumaišyti uždarai.

15871273-8

Majonezas.

15871274-5

Sumuštinių pastos.

15871279-0

Čatnis.

15872000-1

Prieskoniniai augalai ir prieskoniai.

15872100-2

Pipirai (prieskoniai).

15872200-3

Prieskoniai.

15872300-4

Prieskoniniai augalai.

15872400-5

Druska.

15872500-6

Imbieras.

15880000-0

Specialios paskirties maisto produktai.

15881000-7

Homogenizuoto maisto gaminiai.

15882000-4

Dietiniai produktai.

15884000-8

Kūdikių maistas.

15890000-3

Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai.

15891000-0

Sriubos ir sultiniai.

15891100-1

Mėsos sriubos.

15891200-2

Žuvienės.

15891300-3

Mišrios sriubos.

15891400-4

Sriubos.

15891410-7

Mišiniai sriuboms gaminti.

15891500-5

Sultiniai.

15891600-6

Stiprūs sultiniai.

15891610-9

Mišiniai stipriems sultiniams gaminti.

15891900-9

Daržovių sriubos.

15892000-7

Augalų syvai, ekstraktai, virškinimą skatinančios medžiagos ir tirštikliai.

15892100-8

Augalų syvai.

15892200-9

Augalų ekstraktai.

15892400-1

Tirštikliai.

15893000-4

Sausieji produktai.

15893100-5

Mišiniai maisto produktams gaminti.

15893200-6

Mišiniai desertams gaminti.

15893300-7

Mišiniai riebiems padažams gaminti.

15894000-1

Perdirbti maisto produktai.

15894100-2

Vegetarų maistas.

15894200-3

Paruoštas maistas.

15894210-6

Maistas mokykloms.

15894220-9

Maistas ligoninėms.

15894300-4

Paruošti patiekalai.

15894400-5

Užkandžiai.

15894500-6

Prekybos automatams skirti ingredientai.

15894600-7

Sumuštinių įdarai.

15894700-8

Delikatesai.

15895000-8

Greitai pateikiami maisto produktai.

15895100-9

Mėsainiai.

15896000-5

Stipriai sušaldyti produktai.

15897000-2

Konservuoti produktai ir maisto daviniai.

15897100-3

Maisto daviniai.

15897200-4

Konservuoti produktai.

15897300-5

Maisto paketai.

15898000-9

Mielės.

15899000-6

Kepimo milteliai.

15900000-7

Gėrimai, tabakas ir susiję produktai.

15910000-0

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai.

15911000-7

Spiritiniai gėrimai.

15911100-8

Alkoholiniai gėrimai.

15911200-9

Likeriai.

15930000-6

Vynai.

15931000-3

Nearomatinti vynai.

15931100-4

Putojantis vynas.

15931200-5

Stalo vynas.

15931300-6

Portveinas.

15931400-7

Madera.

15931500-8

Vynuogių misa.

15931600-9

Cheresas.

15932000-0

Vyno nuosėdos.

15940000-9

Sidras ir kiti vaisiniai vynai.

15941000-6

Sidras.

15942000-3

Vaisiniai vynai.

15950000-2

Nedistiliuoti fermentuoti gėrimai.

15951000-9

Vermutas.

15960000-5

Salyklinis alus.

15961000-2

Alus.

15961100-3

Šviesusis alus.

15962000-9

Žlaugtai.

15980000-1

Nealkoholiniai gėrimai.

15981000-8

Mineralinis vanduo.

15981100-9

Negazuotas mineralinis vanduo.

15981200-0

Gazuotas mineralinis vanduo.

15981300-1

Kietos būsenos vanduo.

15981310-4

Ledas.

15981320-7

Sniegas.

15981400-2

Aromatintas mineralinis vanduo.

15982000-5

Gazuoti gaivieji gėrimai.

15982100-6

Vaisvandeniai.

15982200-7

Šokoladinis pienas.

15990000-4

Tabakas, tabako gaminiai ir prekės.

15991000-1

Tabako gaminiai.

15991100-2

Cigarai.

15991200-3

Cigarilės.

15991300-4

Cigaretės.

15992000-8

Tabakas.

15992100-9

Perdirbtas tabakas.

15993000-5

Tabako parduotuvės prekės.

15994000-2

Popierius cigaretėms ir filtrams gaminti.

15994100-3

Popierius cigaretėms gaminti.

15994200-4

Popierius filtrams gaminti.

16000000-5

Žemės ūkio mašinos.

16100000-6

Žemės ir miškų ūkio mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti.

16110000-9

Plūgai arba diskinės akėčios.

16120000-2

Akėčios, skarifikatoriai, kultivatoriai, purentuvai ar kauptuvai.

16130000-5

Sėjamosios, sodinamosios ar persodinamosios mašinos.

16140000-8

Mėšlo kratytuvai.

16141000-5

Trąšų skirstytuvai.

16150000-1

Vejos ar sporto aikštelių volai.

16160000-4

Įvairūs sodininkystės įrenginiai.

16300000-8

Kertamosios mašinos.

16310000-1

Vėjapjovės arba šienapjovės.

16311000-8

Vėjapjovės.

16311100-9

Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti.

16320000-4

Šienavimo mašinos.

16330000-7

Šiaudų ar pašarų pakavimo presai.

16331000-4

Presai-rinktuvai.

16340000-0

Kertamosios kuliamosios mašinos.

16400000-9

Purškimo mašinos žemės ūkiui ar sodininkystei.

16500000-0

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės.

16510000-3

Žemės ūkio savikrovės priekabos.

16520000-6

Žemės ūkio savivartės priekabos.

16530000-9

Žemės ūkio savikrovės puspriekabės.

16540000-2

Žemės ūkio savivartės puspriekabės.

16600000-1

Specialiosios žemės ar miškų ūkio mašinos.

16610000-4

Kiaušinių, vaisių ar kitos produkcijos valymo, rūšiavimo ar atrankos mašinos.

16611000-1

Produkcijos valymo mašinos.

16611100-2

Kiaušinių valymo mašinos.

16611200-3

Vaisių valymo mašinos.

16612000-8

Produkcijos rūšiavimo arba atrankos mašinos.

16612100-9

Kiaušinių rūšiavimo arba atrankos mašinos.

16612200-0

Vaisių rūšiavimo arba atrankos mašinos.

16613000-5

Sėklų, grūdų ar džiovintų daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos.

16620000-7

Melžimo mašinos.

16630000-0

Pašarų gyvūnams paruošimo mašinos.

16640000-3

Bitininkystės mechaniniai įrenginiai.

16650000-6

Paukštininkystės mechaniniai įrenginiai.

16651000-3

Paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai.

16700000-2

Traktoriai.

16710000-5

Pėsčiųjų valdomi žemės ūkio traktoriai.

16720000-8

Naudoti traktoriai.

16730000-1

Traukos varikliai.

16800000-3

Žemės ir miškų mašinų dalys.

16810000-6

Žemės ūkio mašinų dalys.

16820000-9

Miškų ūkio mašinų dalys.

18000000-9

Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai.

18100000-0

Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai.

18110000-3

Profesiniai drabužiai.

18113000-4

Pramonės darbininkų drabužiai.

18114000-1

Kombinezonai.

18130000-9

Specialieji darbo drabužiai.

18132000-3

Lėktuvo įgulos drabužiai.

18132100-4

Lėktuvo įgulos striukės.

18132200-5

Lėktuvo įgulos kostiumai.

18140000-2

Darbo drabužių priedai.

18141000-9

Darbo pirštinės.

18142000-6

Apsauginiai antveidžiai.

18143000-3

Apsaugos priemonės.

18200000-1

Viršutiniai drabužiai.

18210000-4

Paltai.

18211000-1

Pelerinos.

18212000-8

Apsiaustai be rankovių.

18213000-5

Neperpučiamosios striukės.

18220000-7

Neperpučiami ir neperšlampami drabužiai.

18221000-4

Atsparūs vandeniui drabužiai.

18221100-5

Atsparios vandeniui pelerinos.

18221200-6

Striukės su gobtuvais.

18221300-7

Lietpalčiai.

18222000-1

Įstaigų darbuotojų drabužiai.

18222100-2

Kostiumai.

18222200-3

Ansambliai.

18223000-8

Švarkai ir sportiniai švarkai.

18223100-9

Sportiniai švarkai.

18223200-0

Švarkai.

18224000-5

Drabužiai iš dengto arba impregnuoto audinio.

18230000-0

Įvairūs viršutiniai drabužiai.

18231000-7

Suknelės.

18232000-4

Sijonai.

18233000-1

Šortai.

18234000-8

Kelnės.

18235000-5

Puloveriai, susagstomi megztiniai bei kiti panašūs dirbiniai.

18235100-6

Puloveriai.

18235200-7

Susagstomi megztiniai.

18235300-8

Medvilniniai sportiniai nertiniai.

18235400-9

Liemenės.

18300000-2

Apranga.

18310000-5

Apatiniai drabužiai.

18311000-2

Apatinukai.

18312000-9

Apatinės kelnaitės.

18313000-6

Kelnaitės.

18314000-3

Vonios chalatai.

18315000-0

Kojinės.

18316000-7

Triko.

18317000-4

Puskojinės.

18318000-1

Naktiniai drabužiai.

18318100-2

Vyrų naktiniai marškiniai.

18318200-3

Chalatai.

18318300-4

Pižamos.

18318400-5

Berankoviai apatiniai marškiniai.

18318500-6

Naktiniai marškiniai.

18320000-8

Liemenėlės, korsetai, petnešos ir kiti panašūs dirbiniai.

18321000-5

Liemenėlės.

18322000-2

Korsetai.

18323000-9

Petnešos.

18330000-1

Marškinėliai ir marškiniai.

18331000-8

Trumparankoviai marškinėliai.

18332000-5

Marškiniai.

18333000-2

Polo marškinėliai.

18400000-3

Specialūs drabužiai ir jų priedai.

18410000-6

Specialūs drabužiai.

18411000-3

Kūdikių drabužiai.

18412000-0

Sportinė apranga.

18412100-1

Sportiniai kostiumai.

18412200-2

Sportiniai marškinėliai.

18412300-3

Slidinėjimo kostiumai.

18412800-8

Maudymosi kostiumai.

18420000-9

Drabužių priedai.

18421000-6

Nosinės.

18422000-3

Kaklaskarės.

18423000-0

Kaklaraiščiai.

18424000-7

Pirštinės.

18424300-0

Vienkartinės pirštinės.

18424400-1

Kumštinės pirštinės.

18424500-2

Pirštinės vairuotojams ir sportininkams.

18425000-4

Diržai.

18425100-5

Šovininės.

18440000-5

Skrybėlės ir galvos apdangalai.

18441000-2

Skrybėlės.

18443000-6

Galvos apdangalai ir jų priedai.

18443100-7

Galvos raiščiai.

18443300-9

Galvos apdangalai.

18443310-2

Beretės.

18443320-5

Kepuraitės su snapeliu.

18443330-8

Gobtuvai.

18443340-1

Kepurės.

18443400-0

Pasmakrės dirželiai galvos apdangalams.

18443500-1

Kepurių snapeliai.

18444000-3

Galvos apsaugos.

18444100-4

Apsauginiai galvos apdangalai.

18444110-7

Šalmai.

18444111-4

Apsauginiai šalmai.

18444112-1

Dviratininkų šalmai.

18444200-5

Pakietintos skrybėlės.

18450000-8

Užsegimo priemonės (drabužių).

18451000-5

Sagos.

18451100-6

Sagų dalys.

18452000-2

Smeigtukai.

18453000-9

Užtrauktukai.

18500000-4

Papuošalai, rankiniai laikrodžiai ir susiję dirbiniai.

18510000-7

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai.

18511000-4

Brangakmeniai papuošalams.

18511100-5

Deimantai.

18511200-6

Rubinai.

18511300-7

Smaragdai.

18511400-8

Opalas.

18511500-9

Kvarcas.

18511600-0

Turmalinas.

18512000-1

Monetos ir medaliai.

18512100-2

Monetos.

18512200-3

Medaliai.

18513000-8

Papuošalai, juvelyriniai dirbiniai bei gaminiai.

18513100-9

Perlai.

18513200-0

Aukso dailieji dirbiniai.

18513300-1

Tauriųjų metalų dirbiniai.

18513400-2

Brangiųjų ar pusbrangių akmenų dirbiniai.

18513500-3

Sidabro dailieji dirbiniai.

18520000-0

Asmeniniai laiko matavimo prietaisai.

18521000-7

Rankiniai ir kiti laikrodžiai.

18521100-8

Stiklas rankiniams laikrodžiams.

18522000-4

Rankiniai laikrodžiai.

18523000-1

Chronometrai.

18530000-3

Dovanos ir apdovanojimai.

18600000-5

Kailiai ir kailių dirbiniai.

18610000-8

Kailių dirbiniai.

18611000-5

Kailiai.

18612000-2

Kailiniai drabužiai.

18613000-9

Dirbtinių kailių dirbiniai.

18620000-1

Kailis.

18800000-7

Avalynė.

18810000-0

Avalynė (išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę).

18811000-7

Atspari vandeniui avalynė.

18812000-4

Avalynė su gumos arba plastmasės dalimis.

18812100-5

Sandalai su guminiais arba plastmasiniais batviršiais.

18812200-6

Guminiai batai.

18812300-7

Miesto sąlygomis tinkama nešioti avalynė su guminiais arba plastmasiniais batviršiais.

18812400-8

Paplūdimio šlepetės.

18813000-1

Avalynė su odiniais batviršiais.

18813100-2

Sandalai.

18813200-3

Šlepetės.

18813300-4

Miesto sąlygomis tinkama nešioti avalynė.

18814000-8

Avalynė su medžiaginiais batviršiais.

18815000-5

Batai.

18815100-6

Aulinukai.

18815200-7

Blauzdas siekiantys batai.

18815300-8

Kelius siekiantys batai.

18815400-9

Pelkių batai.

18816000-2

Kaliošai.

18820000-3

Sportinė avalynė.

18821000-0

Slidinėjimo avalynė.

18821100-1

Lygumų slidinėjimo avalynė.

18822000-7

Sportiniai bateliai.

18823000-4

Alpinisto batai.

18824000-1

Futbolininko bateliai.

18830000-6

Apsauginė avalynė.

18831000-3

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis.

18832000-0

Specialioji avalynė.

18832100-1

Lakūnų avalynė.

18840000-9

Avalynės dalys.

18841000-6

Avalynės batviršiai.

18842000-3

Padai.

18843000-0

Kulnai.

18900000-8

Lagaminai, pakinktai, maišai ir krepšiai.

18910000-1

Pakinktai.

18911000-8

Balnai.

18912000-5

Jojiko vytiniai.

18913000-2

Botagai.

18920000-4

Lagaminai.

18921000-1

Nedideli lagaminai.

18923000-5

Krepšeliai ir piniginės.

18923100-6

Krepšeliai.

18923200-7

Piniginės.

18924000-2

Bagažo skrynios.

18925000-9

Gertuvių laikikliai ir pistoletų dėklai.

18925100-0

Gertuvių laikikliai.

18925200-1

Pistoletų dėklai.

18929000-7

Tualeto reikmeninės.

18930000-7

Maišai ir krepšiai.

18931000-4

Kelioniniai krepšiai.

18931100-5

Kuprinės.

18932000-1

Sportiniai krepšiai.

18933000-8

Pašto ir siuntinių krepšiai.

18933100-9

Pašto maišai.

18934000-5

Įrankių krepšiai.

18935000-2

Skalbinių krepšiai.

18936000-9

Medžiaginiai krepšiai.

18937000-6

Prekėms pakuoti skirti maišai.

18937100-7

Prekėms pakuoti skirti krepšiai.

18938000-3

Vienkartiniai maišeliai.

18939000-0

Rankinės.

19000000-6

Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys.

19100000-7

Oda.

19110000-0

Zomša.

19120000-3

Galvijų odos arba arklenos.

19130000-6

Avių, ožkų odos ar kiaulenos.

19131000-3

Avių ar ėriukų odos.

19132000-0

Ožkų ar ožkiukų odos.

19133000-7

Kiaulenos.

19140000-9

Kitų gyvūnų oda, kompozicinė ir kitokia oda.

19141000-6

Kitų gyvūnų odos.

19142000-3

Kompozicinė oda.

19143000-0

Dirbtinė oda.

19144000-7

Lakinės odos.

19160000-5

Laikrodžių dirželiai.

19170000-8

Mašinoms ir mechaniniams prietaisams gaminti naudojami odos dirbiniai.

19200000-8

Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai.

19210000-1

Audiniai.

19211000-8

Sintetiniai audiniai.

19211100-9

Mišrios sudėties audiniai.

19212000-5

Medvilniniai audiniai.

19212100-6

Tikas.

19212200-7

Džinsinis audinys.

19212300-8

Drobė.

19212310-1

Drobės gaminiai.

19212400-9

Poplinas.

19212500-0

Austinės juostos.

19212510-3

Austiniai diržai.

19220000-4

Vilnoniai audiniai.

19230000-7

Lininiai audiniai.

19231000-4

Linas.

19240000-0

Specialieji audiniai.

19241000-7

Audinio plaukeliai.

19242000-4

Kilpiniai rankšluosčių audiniai.

19243000-1

Gobelenas.

19244000-8

Užuolaidiniai audiniai.

19245000-5

Pamušaliniai audiniai.

19250000-3

Megztos arba nertos medžiagos.

19251000-0

Megztos medžiagos.

19251100-1

Audiniai su plaukeliais.

19252000-7

Nertos medžiagos.

19260000-6

Audinys.

19270000-9

Neaustos medžiagos.

19280000-2

Gyvūnų vilna, kailiai ir odos.

19281000-9

Vilna.

19282000-6

Gyvūnų odos.

19283000-3

Paukščių odos ir plunksnos.

19400000-0

Audimo siūlai ir verpalai.

19410000-3

Natūralus audimo pluoštas.

19420000-6

Dirbtinis audimo pluoštas.

19430000-9

Natūralaus pluošto audimo siūlai ir verpalai.

19431000-6

Šilkiniai siūlai.

19432000-3

Vilnos verpalai.

19433000-0

Medvilnės verpalai.

19434000-7

Lino verpalai.

19435000-4

Natūralaus pluošto siuvimo siūlai.

19435100-5

Siuvimo siūlai.

19435200-6

Mezgimo siūlai.

19436000-1

Augalinio pluošto audimo verpalai.

19440000-2

Sintetiniai siūlai ir verpalai.

19441000-9

Sintetiniai verpalai.

19442000-6

Sintetiniai siūlai.

19442100-7

Sintetiniai siuvimo siūlai.

19442200-8

Sintetiniai mezgimo siūlai.

19500000-1

Gumos ir plastiko reikmenys.

19510000-4

Guminiai gaminiai.

19511000-1

Guminės kameros, padangų protektoriai ir juostos.

19511100-2

Padangų juostos.

19511200-3

Kameros.

19511300-4

Padangų protektoriai.

19512000-8

Nevulkanizuoto kaučiuko dirbiniai.

19513000-5

Gumuoti tekstilės gaminiai.

19513100-6

Padangų kordo gaminiai.

19513200-7

Lipnioji juosta arba gumuota tekstilė.

19514000-2

Regeneruotas kaučiukas.

19520000-7

Plastikiniai gaminiai.

19521000-4

Polistireno gaminiai.

19521100-5

Polistireno lakštai.

19521200-6

Polistireno plokštės.

19522000-1

Dervos.

19522100-2

Epoksidinė derva.

19522110-5

Epoksidinės dervos vamzdžiai.

19600000-2

Odos, tekstilės, gumos ir plastiko atliekos.

19610000-5

Odos atraižos.

19620000-8

Audinių atraižos.

19630000-1

Gumos atliekos.

19640000-4

Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms.

19700000-3

Sintetinė guma ir sintetiniai pluoštai.

19710000-6

Sintetinė guma.

19720000-9

Sintetiniai pluoštai.

19721000-6

Sintetinių gijų grįžtės.

19722000-3

Labai atsparūs tempimui siūlai.

19723000-0

Pirminiai tekstūruotieji siūlai.

19724000-7

Sintetiniai vienagijai siūlai.

19730000-2

Dirbtiniai pluoštai.

19731000-9

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai.

19732000-6

Polipropilenas.

19733000-3

Dirbtiniai tekstūruotieji siūlai.

22000000-0

Spaudiniai ir susiję produktai.

22100000-1

Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai.

22110000-4

Spausdintos knygos.

22111000-1

Mokykliniai vadovėliai.

22112000-8

Vadovėliai.

22113000-5

Bibliotekos knygos.

22114000-2

Žodynai, žemėlapiai, gaidų rinkiniai ir kitos knygos.

22114100-3

Žodynai.

22114200-4

Atlasai.

22114300-5

Žemėlapiai.

22114310-8

Kadastro žemėlapiai.

22114311-5

Planai.

22114400-6

Spausdinti natų rinkiniai.

22114500-7

Enciklopedijos.

22120000-7

Leidiniai.

22121000-4

Techninio pobūdžio leidiniai.

22130000-0

Žinynai (katalogai).

22140000-3

Lankstinukai.

22150000-6

Brošiūros.

22160000-9

Bukletai.

22200000-2

Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai.

22210000-5

Laikraščiai.

22211000-2

Dienraščiai.

22211100-3

Oficialieji leidiniai.

22212000-9

Periodiniai leidiniai.

22212100-0

Serijiniai leidiniai.

22213000-6

Žurnalai.

22300000-3

Atvirukai, sveikinimo atvirukai ir kiti spaudiniai.

22310000-6

Atvirukai.

22312000-0

Paveikslėliai.

22313000-7

Veidrodiniai atspaudai.

22314000-4

Eskizai.

22315000-1

Nuotraukos.

22320000-9

Sveikinimo atvirukai.

22321000-6

Kalėdiniai atvirukai.

22400000-4

Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, akcijų sertifikatai, komercinė reklaminė medžiaga, katalogai ir žinynai.

22410000-7

Pašto ženklai.

22411000-4

Kalėdiniai pašto ženklai.

22412000-1

Nauji pašto ženklai.

22413000-8

Taupymo kuponai.

22414000-5

Pašto ženklų laikikliai.

22420000-0

Markiruoti popieriaus dirbiniai.

22430000-3

Banknotai.

22440000-6

Čekių blankai.

22450000-9

Griežtos apskaitos ir kiti saugomi spaudiniai.

22451000-6

Pasai.

22452000-3

Pašto perlaidos blankai.

22453000-0

Skridiniai automobiliams su užrašu, jog metinis mokestis sumokėtas.

22454000-7

Vairuotojo pažymėjimai.

22455000-4

Identifikavimo dokumentai.

22455100-5

Tapatybės apyrankės.

22456000-1

Leidimai.

22457000-8

Įėjimo kortelės.

22458000-5

Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai.

22459000-2

Bilietai.

22459100-3

Reklaminiai lipdukai ir juostos.

22460000-2

Komercinė reklaminė medžiaga, komerciniai katalogai ir žinynai.

22461000-9

Katalogai.

22461100-0

Sąrašų laikikliai.

22462000-6

Komercinė reklaminė medžiaga.

22470000-5

Žinynai.

22471000-2

Kompiuterių žinynai.

22472000-9

Eksploatavimo vadovai.

22473000-6

Techniko žinynai.

22500000-5

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys.

22510000-8

Ofsetinės plokštės.

22520000-1

Sauso ėsdinimo įrenginiai.

22521000-8

Įspaudimo įrenginiai.

22600000-6

Rašalas.

22610000-9

Spaustuviniai dažai.

22611000-6

Dažai giliaspaudei.

22612000-3

Tušas.

22800000-8

Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys.

22810000-1

Popieriniai arba kartoniniai žurnalai.

22813000-2

Apskaitos knygos.

22814000-9

Sąskaitų knygos.

22815000-6

Užrašų knygelės.

22816000-3

Bloknotai.

22816100-4

Užrašų bloknotai.

22816200-5

Stenografinės užrašų knygelės.

22816300-6

Lipnių lapelių bloknotai.

22817000-0

Dienynai ir užrašinės.

22819000-4

Adresų knygelės.

22820000-4

Blankai.

22821000-1

Rinkimų biuleteniai.

22822000-8

Įstaigų blankai.

22822100-9

Nesupjaustyti įstaigų blankai.

22822200-0

Supjaustyti įstaigų blankai.

22830000-7

Pratybų sąsiuviniai.

22831000-4

Papildomi mokyklinių sąsiuvinių lapai.

22832000-1

Pratybų lapai.

22840000-0

Pavyzdžių albumai.

22841000-7

Albumai kolekcionieriams.

22841100-8

Pašto ženklų albumai.

22841200-9

Segtuvai filatelistams.

22850000-3

Segtuvai ir kiti panašūs gaminiai.

22851000-0

Segtuvai.

22852000-7

Aplankai.

22852100-8

Bylos.

22853000-4

Bylų laikikliai.

22900000-9

Įvairūs spaudiniai.

22990000-6

Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas grafikos darbams.

22991000-3

Laikraštinis popierius.

22992000-0

Rankų darbo popierius ar kartonas.

22993000-7

Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas.

22993100-8

Šviesai jautrus popierius arba kartonas.

22993200-9

Šilumai jautrus popierius arba kartonas.

22993300-0

Termografinis popierius arba kartonas.

22993400-1

Gofruotas popierius arba kartonas.

24000000-4

Chemijos produktai.

24100000-5

Dujos.

24110000-8

Pramoninės dujos.

24111000-5

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis.

24111100-6

Argonas.

24111200-7

Inertinės dujos.

24111300-8

Helis.

24111400-9

Neonas.

24111500-0

Medicininės dujos.

24111600-1

Vandenilis.

24111700-2

Azotas.

24111800-3

Skystas azotas.

24111900-4

Deguonis.

24112000-2

Neorganiniai deguonies junginiai.

24112100-3

Anglies dvideginis.

24112200-4

Azoto oksidai.

24112300-5

Dujiniai neorganiniai deguonies junginiai.

24113000-9

Suskystintas ir suspaustas oras.

24113100-0

Suskystintas oras.

24113200-1

Suspaustas oras.

24200000-6

Dažikliai ir pigmentai.

24210000-9

Oksidai, peroksidai ir hidroksidai.

24211000-6

Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažikliai ir pigmentai.

24211100-7

Cinko oksidas.

24211200-8

Cinko peroksidas.

24211300-9

Titano oksidas.

24212000-3

Chromo, mangano, magnio, švino ir vario oksidai ir hidroksidai.

24212100-4

Chromo oksidas.

24212200-5

Mangano oksidas.

24212300-6

Švino oksidas.

24212400-7

Vario oksidas.

24212500-8

Magnio oksidas.

24212600-9

Dažikliams ir pigmentams skirti hidroksidai.

24212610-2

Chromo hidroksidas.

24212620-5

Mangano hidroksidas.

24212630-8

Švino hidroksidas.

24212640-1

Vario hidroksidas.

24212650-4

Magnio hidroksidas.

24213000-0

Kalcio hidrocidas.

24220000-2

Rauginimo ekstraktai, dažymo ekstraktai, taninai ir dažiosios medžiagos.

24221000-9

Dažymo ekstraktai.

24222000-6

Rauginimo ekstraktai.

24223000-3

Taninai.

24224000-0

Dažiosios medžiagos.

24225000-7

Rauginimo preparatai.

24300000-7

Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai.

24310000-0

Baziniai neorganiniai chemikalai.

24311000-7

Cheminiai elementai, neorganinės rūgštys ir junginiai.

24311100-8

Metaloidai.

24311110-1

Fosfidai.

24311120-4

Karbidai.

24311130-7

Hidridai.

24311140-0

Nitridai.

24311150-3

Azidai.

24311160-6

Silicidai.

24311170-9

Boridai.

24311180-2

Rafinuotoji siera.

24311200-9

Halogenas.

24311300-0

Šarminiai metalai.

24311310-3

Gyvsidabris.

24311400-1

Vandenilio chloridas, neorganinės rūgštys, silicio dioksidas ir sieros dioksidas.

24311410-4

Neorganinės rūgštys.

24311411-1

Sieros rūgštis.

24311420-7

Fosforo rūgštis.

24311430-0

Polifosfato rūgštys.

24311440-3

Heksafluoro silikato rūgštis.

24311450-6

Sieros dioksidas.

24311460-9

Silicio dioksidas.

24311470-2

Vandenilio chloridas.

24311500-2

Hidroksidai, kaip baziniai neorganiniai chemikalai.

24311510-5

Metalo oksidai.

24311511-2

Geležies piritai ir geležies oksidai.

24311520-8

Natrio hidroksidas.

24311521-5

Kaustinė soda.

24311522-2

Natrio šarmo tirpalas.

24311600-3

Sieros junginiai.

24311700-4

Siera.

24311800-5

Anglis.

24311900-6

Chloras.

24312000-4

Metalo halogenatai, hipochloritai, chloratai ir perchloratai.

24312100-5

Metalo halogenatai.

24312110-8

Natrio heksafluoro silikatas.

24312120-1

Chloridai.

24312121-8

Aliuminio chloridas.

24312122-5

Geležies (III) chloridas.

24312123-2

Polialiuminio chloridas.

24312130-4

Aliuminio chlorohidratas.

24312200-6

Hipochloritai ir chloratai.

24312210-9

Natrio chloritas.

24312220-2

Natrio hipochloritas.

24313000-1

Sulfidai, sulfatai, nitratai, fosfatai ir karbonatai.

24313100-2

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai.

24313110-5

Įvairūs sulfidai.

24313111-2

Vandenilio sulfidas.

24313112-9

Polisulfidai.

24313120-8

Sulfatai.

24313121-5

Natrio tiosulfatas.

24313122-2

Geležies(III) sulfatas.

24313123-9

Aliuminio sulfatas.

24313124-6

Natrio sulfatas.

24313125-3

Geležies(II) sulfatas.

24313126-0

Vario sulfatas.

24313200-3

Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai ir polifosfatai.

24313210-6

Natrio heksametafosfatas.

24313220-9

Fosfatai.

24313300-4

Karbonatai.

24313310-7

Natrio karbonatas.

24313320-0

Natrio bikarbonatas.

24313400-5

Nitratai.

24314000-8

Įvairios metalų rūgščiosios druskos.

24314100-9

Kalio permanganatas.

24314200-0

Oksometalų rūgščiosios druskos.

24315000-5

Įvairūs neorganiniai chemikalai.

24315100-6

Sunkusis vanduo, kiti izotopai ir jų junginiai.

24315200-7

Cianidas, cianido oksidas, fulminatai, cianatai, silikatai, boratai, peroksoboratai, neorganinių rūgščių druskos.

24315210-0

Ciandinai.

24315220-3

Cianido oksidas.

24315230-6

Fulminatai.

24315240-9

Cianatai.

24315300-8

Vandenilio peroksidas.

24315400-9

Pjezoelektrinis kvarcas.

24315500-0

Retieji žemių metalų junginiai.

24315600-1

Silikatai.

24315610-4

Natrio silikatas.

24315700-2

Boratai ir peroksoboratai.

24316000-2

Distiliuotas vanduo.

24317000-9

Sintetiniai akmenys.

24317100-0

Sintetiniai brangakmeniai.

24317200-1

Sintetiniai pusbrangiai akmenys.

24320000-3

Baziniai organiniai chemikalai.

24321000-0

Angliavandeniliai.

24321100-1

Sotieji angliavandeniliai.

24321110-4

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai.

24321111-1

Metanas.

24321112-8

Etilenas.

24321113-5

Propenas.

24321114-2

Butenas.

24321115-9

Acetilenas.

24321120-7

Sotieji cikliniai angliavandeniliai.

24321200-2

Nesotieji angliavandeniliai.

24321210-5

Nesotieji alifatiniai angliavandeniliai.

24321220-8

Nesotieji cikliniai angliavandeniliai.

24321221-5

Benzenas.

24321222-2

Toluenas.

24321223-9

O-ksilenas.

24321224-6

M-ksilenas.

24321225-3

Stirenas.

24321226-0

Etilbenzenas.

24321300-3

Kiti angliavandenių halogeninti dariniai.

24321310-6

Tetrachloretilenas.

24321320-9

Anglies tetrachloridas.

24322000-7

Alkoholiai, fenoliai, fenolakoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti ar nitrinti arba nitrozinti dariniai, pramoniniai riebalų alkoholiai.

24322100-8

Pramoniniai riebalų alkoholiai.

24322200-9

Monohidrato alkoholiai.

24322210-2

Metanolis.

24322220-5

Etanolis.

24322300-0

Dioliai, polialkoholiai ir jų dariniai.

24322310-3

Etileno glikolis.

24322320-6

Alkoholio dariniai.

24322400-1

Fenoliai ir jų dariniai.

24322500-2

Alkoholis.

24322510-5

Etilo alkoholis.

24323000-4

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys.

24323100-5

Rafinuojant gautos rūgštinės alyvos.

24323200-6

Karboksirūgštys.

24323210-9

Acto rūgštis.

24323220-2

Peroksiacto rūgštis.

24323300-7

Nesočiosios monokarboksirūgštys ir jų junginiai.

24323310-0

Metakrilo rūgšties esteriai.

24323320-3

Akrilo rūgšties esteriai.

24323400-8

Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys.

24324000-1

Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinių funkcinių grupių.

24324100-2

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė.

24324200-3

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė.

24324300-4

Ureinas.

24324400-5

Junginiai, kurių molekulėse yra azotinių funkcinių grupių.

24325000-8

Organiniai sieros junginiai.

24326000-5

Aldehidai, ketonas, organiniai peroksidai ir eteriai.

24326100-6

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinių funkcinių grupių.

24326200-7

Junginiai, kurių molekulėsė yra ketoninių ir chinoninių funkcinių grupių.

24326300-8

Organiniai peroksidai.

24326310-1

Etileno oksidas.

24326320-4

Eteriai.

24327000-2

Įvairūs organiniai chemikalai.

24327100-3

Dažymui skirti augaliniai dariniai.

24327200-4

Medžio anglys.

24327300-5

Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų, pikio ir pikio dervos distiliavimo produktai.

24327310-8

Akmens anglių derva.

24327311-5

Kreozotas.

24327320-1

Pikis.

24327330-4

Pikio derva.

24327400-6

Dervos gaminiai.

24327500-7

Medienos plaušienos gamybos liekamieji šarmai.

24400000-8

Trąšos ir azoto junginiai.

24410000-1

Azoto trąšos.

24411000-8

Azoto rūgštis ir druskos.

24411100-9

Natrio nitratas.

24412000-5

Sulfonitrinė rūgštis.

24413000-2

Amoniakas.

24413100-3

Skystas amoniakas.

24413200-4

Amonio chloridas.

24413300-5

Amonio sulfatas.

24420000-4

Fosforo trąšos.

24421000-1

Mineralinės fosforo trąšos.

24422000-8

Cheminės fosforo trąšos.

24430000-7

Gyvulinės ar augalinės trąšos.

24440000-0

Įvairios trąšos.

24450000-3

Agrochemijos produktai.

24451000-0

Pesticidai.

24452000-7

Insekticidai.

24453000-4

Herbicidai.

24454000-1

Augalų augimo reguliatoriai.

24455000-8

Dezinfekcijos priemonės.

24456000-5

Rodenticidai.

24457000-2

Fungicidai.

24500000-9

Pirminės formos plastmasės.

24510000-2

Pirminės formos etileno polimerai.

24520000-5

Pirminės formos propileno polimerai.

24530000-8

Pirminės formos stireno polimerai.

24540000-1

Pirminės formos vinilpolimerai.

24541000-8

Pirminės formos vinilacetato polimerai.

24542000-5

Pirminės formos akrilo polimerai.

24550000-4

Pirminės formos poliesteriai.

24560000-7

Pirminės formos poliamidai.

24570000-0

Pirminės formos karbamidinės dervos.

24580000-3

Pirminės formos amino dervos.

24590000-6

Pirminės formos siloksanai.

24600000-0

Sprogstamosios medžiagos.

24610000-3

Paruošti sprogmenys.

24611000-0

Šovininis parakas.

24611100-1

Raketinis kuras.

24612000-7

Įvairūs sprogmenys.

24612100-8

Dinamitas.

24612200-9

Trinitrotoluolas.

24612300-0

Nitroglicerinas.

24613000-4

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir pirotechnikos dirbiniai.

24613100-5

Užtaisai paukščiams baidyti.

24613200-6

Fejerverkai.

24615000-8

Sprogdikliai, kapsulės, degikliai ir elektriniai detonatoriai.

24900000-3

Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai.

24910000-6

Klijai.

24911000-3

Želatina.

24911200-5

Adhezyvai.

24920000-9

Eteriniai aliejai.

24930000-2

Fotografinės paskirties chemikalai.

24931000-9

Fotografijos plokštės ir juostos.

24931200-1

Fotografinės emulsijos.

24931210-4

Fotografiniai ryškalai.

24931220-7

Fotografiniai fiksažai.

24931230-0

Rentgeno ryškalai.

24931240-3

Rentgeno fiksažai.

24931250-6

Kultūrų auginimo terpė.

24931260-9

Vaizdo intensifikatoriai.

24950000-8

Specializuoti chemijos produktai.

24951000-5

Riebalai ir tepalai.

24951100-6

Tepalai.

24951110-9

Gręžimo purvas.

24951120-2

Silikoniniai riebalai.

24951130-5

Gręžimo skysčiai.

24951200-7

Alyvų priedai.

24951210-0

Gesintuvų milteliai.

24951220-3

Gesintuvų medžiagos.

24951230-6

Gesintuvų užpildai.

24951300-8

Hidrauliniai skysčiai.

24951310-1

Apsaugos nuo apledėjimo medžiagos.

24951311-8

Aušinimo preparatai.

24951400-9

Chemiškai modifikuoti riebalai ir aliejai.

24952000-2

Modeliavimo pastos.

24952100-3

Dantų vaškas.

24953000-9

Apdailos agentai.

24954000-6

Aktyvintos anglys.

24954100-7

Naujosios aktyvintos anglys.

24954200-8

Regeneruotos aktyvintos anglys.

24955000-3

Cheminės tualetinės medžiagos.

24956000-0

Peptonai ir baltyminės medžiagos.

24957000-7

Cheminiai priedai.

24957100-8

Paruoštos liejimo formų arba gurgučių rišikliai.

24957200-9

Cementų, statybinių skiedinių arba betonų priedai.

24958000-4

Chemijos produktai naftos ir dujų pramonei.

24958100-5

Išgrąžų chemikalai.

24958200-6

Veliamosios medžiagos.

24958300-7

Purvo chemikalai.

24958400-8

Gelio ampulės gręžviečių sprogmenims.

24959000-1

Aerozoliai ir diskų formos chemikalai.

24959100-2

Aerozoliai.

24959200-3

Diskų formos chemikalai.

24960000-1

Įvairūs chemijos produktai.

24961000-8

Radiatorių skystis.

24962000-5

Vandens valymo chemikalai.

24963000-2

Antikoroziniai gaminiai.

24964000-9

Glicerolis.

24965000-6

Fermentai.

30000000-9

Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus.

30100000-0

Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus.

30110000-3

Tekstų apdorojimo mašinos.

30111000-0

Tekstų apdorojimo įrenginiai.

30120000-6

Fotokopijavimo ir ofsetinės spaudos įranga.

30121000-3

Foto- ir termokopijavimo įrenginiai.

30121100-4

Fotokopijavimo aparatai.

30121200-5

Fotokopijavimo įrenginiai.

30121300-6

Atgaminimo įrenginiai.

30121400-7

Dubliavimo mašinos.

30121410-0

Faksų perjungtuvai.

30121420-3

Skaitmeniniai siųstuvai.

30121430-6

Skaitmeniniai daugintuvai.

30122000-0

Biurų ofsetinės spaudos mašinos.

30122100-1

Skaitmeninės ofsetinės sistemos.

30122200-2

Skaitmeninė ofsetinė įranga.

30123000-7

Biurų ir verslo mašinos.

30123100-8

Bilietų tinkamumo patvirtinimo mašinos.

30123200-9

Automatinės pinigų išdavimo mašinos.

30123300-0

Rotarinės spaudos mašinos.

30123400-1

Lankstymo mašinos.

30123500-2

Perforacinės mašinos.

30123600-3

Monetų tvarkymo mašinos.

30123610-6

Monetų rūšiavimo mašinos.

30123620-9

Monetų skaičiavimo mašinos.

30123630-2

Monetų pakavimo mašinos.

30124000-4

Biuro įrangos dalys ir priedai.

30124100-5

Kaitintuvai (lazerinių spausdintuvų arba kopijavimo aparatų).

30124110-8

Kaitintuvų alyva.

30124120-1

Kaitintuvų valytuvai.

30124130-4

Kaitintuvų lempos.

30124140-7

Kaitintuvų valymo servetėlės.

30124150-0

Kaitintuvų filtrai.

30124200-6

Kaitintuvų rinkiniai.

30124300-7

Biuro įrangos cilindrai.

30124400-8

Sąsagėlių blokai.

30124500-9

Skaitytuvų priedai.

30124510-2

Endorseriai.

30124520-5

Skaitytuvų popieriaus tiektuvai.

30124530-8

Skaitytuvų skaidrumo adapteriai.

30125000-1

Fotokopijavimo aparatų dalys ir priedai.

30125100-2

Dažų kasetės.

30125110-5

Dažai lazeriniams spausdintuvams ir (arba) fakso aparatams.

30125120-8

Dažai fotokopijavimo aparatams.

30125130-1

Dažai duomenų apdorojimo ir mokslinių tyrimų bei dokumentacijos centrams.

30130000-9

Pašto įstaigų įranga.

30131000-6

Pašto salės įranga.

30131100-7

Popieriaus ar vokų lankstymo mašinos.

30131200-8

Dėjimo į vokus mašinos.

30131300-9

Adresavimo mašinos.

30131400-0

Pašto apmokėjimo žymėtuvai.

30131500-1

Vokų atplėšimo aparatai.

30131600-2

Vokų užklijavimo aparatai.

30131700-3

Pašto ženklų antspaudavimo aparatai.

30131800-4

Pašto ženklų klijavimo aparatai.

30132000-3

Rūšiavimo įranga.

30132100-4

Pašto siuntų rūšiavimo įranga.

30132200-5

Banknotų skaičiavimo aparatai.

30132300-6

Skirstytuvai.

30133000-0

Pašto siuntimo įranga.

30133100-1

Įrenginiai, naudojami siuntimui dideliais kiekiais.

30140000-2

Skaičiavimo ir apskaitos mašinos.

30141000-9

Skaičiavimo mašinos.

30141100-0

Kišeniniai skaičiuotuvai.

30141200-1

Staliniai skaičiuotuvai.

30141300-2

Spausdinamieji skaičiuotuvai.

30141400-3

Sudėties mašinos.

30142000-6

Apskaitos mašinos ir kasos aparatai.

30142100-7

Apskaitos mašinos.

30142200-8

Kasos aparatai.

30144000-0

Skaičiavimo tipo mašinos.

30144100-1

Pašto siuntų apmokėjimo žymėtuvai.

30144200-2

Bilietų išdavimo mašinos.

30144300-3

Transporto priemonių skaičiavimo mašinos.

30144400-4

Automatinis mokesčių rinkimas.

30145000-7

Skaičiavimo mašinų dalys ir priedai.

30145100-8

Skaičiuotuvų popieriaus ritinėliai.

30150000-5

Rašomosios mašinėlės.

30151000-2

Elektroninės rašomosios mašinėlės.

30152000-9

Rašomųjų mašinėlių dalys ir priedai.

30160000-8

Magnetinės kortelės.

30161000-5

Kredito kortelės.

30162000-2

Intelektinės kortelės.

30163000-9

Pirkėjo kortelės.

30163100-0

Įmonės kortelės kurui.

30170000-1

Ženklinimo etiketėmis aparatai.

30171000-8

Datos užrašymo arba numeravimo aparatai.

30172000-5

Tapatybės kortelių spausdinimo aparatai.

30173000-2

Etikečių klijavimo aparatai.

30174000-9

Etikečių spausdintuvai.

30175000-6

Raidžių įspaudimo įranga.

30176000-3

Reljefinių etikečių spausdintuvai.

30177000-0

Automatinės etikečių klijavimo sistemos.

30178000-7

Pusiau automatinės etikečių klijavimo sistemos.

30179000-4

Etikečių dalytuvai.

30180000-4

Čekių pasirašymo ir išrašymo aparatai.

30181000-1

Čekių pasirašymo aparatai.

30182000-8

Čekių išrašymo aparatai.

30190000-7

Įvairi biuro įranga ir reikmenys.

30191000-4

Biuro įranga, išskyrus baldus.

30191100-5

Bylų įranga.

30191110-8

Karuselinės kortelių sistemos.

30191120-1

Žurnalų stovai.

30191130-4

Rašomosios lentelės su spaustukais.

30191140-7

Asmens tapatybės nustatymo reikmenys.

30191200-6

Skaidrių projektoriai.

30191400-8

Dokumentų naikinimo įrenginiai.

30192000-1

Biuro reikmenys.

30192100-2

Trintukai.

30192110-5

Rašalo gaminiai.

30192111-2

Antspaudų pagalvėlės.

30192112-9

Spausdinimo mašinėlių rašalinės.

30192113-6

Rašalo kasetės.

30192121-5

Tušinukai.

30192122-2

Automatiniai plunksnakočiai.

30192123-9

Flomasteriai.

30192124-6

Plunksnakočiai su antgaliu, pagamintu iš veltinio.

30192125-3

Žymekliai.

30192126-0

Techniniai rašikliai.

30192127-7

Rašiklių laikikliai.

30192130-1

Pieštukai.

30192131-8

Automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis.

30192132-5

Keičiamosios pieštukų šerdelės.

30192133-2

Drožtukai.

30192134-9

Pieštukinės.

30192150-7

Datų antspaudai.

30192151-4

Antspaudų spaudai.

30192152-1

Numerių antspaudai.

30192153-8

Frazių antspaudai.

30192154-5

Keičiamieji spaudai.

30192155-2

Biuro spaudų laikikliai.

30192160-0

Koreguokliai.

30192170-3

Skelbimų lentos.

30192200-3

Matavimo juostos.

30192300-4

Rašalinės juostelės.

30192310-7

Rašomųjų mašinėlių juostelės.

30192320-0

Spausdintuvų juostos.

30192330-3

Skaičiuotuvų juostos ir cilindrai.

30192340-6

Faksimilinės juostos.

30192350-9

Kasos aparatų juostos.

30192400-5

Reprografų reikmenys.

30192500-6

Sieniniai transparantai.

30192600-7

Braižomosios lentos.

30192700-8

Raštinės reikmenys.

30192800-9

Lipniosios etiketės.

30192900-0

Korekcinės priemonės.

30192910-3

Korekcinė plėvelė arba juostelė.

30192920-6

Korekcinis skystis.

30192930-9

Korekciniai pieštukai.

30192940-2

Keičiamosios korekcinių pieštukų šerdelės.

30192950-5

Elektriniai trintukai.

30193000-8

Užrašinės ir priedai.

30193100-9

Kanceliarinių reikmenų stalčių dėžutės.

30193200-0

Staliniai dokumentų dėklai arba kanceliarinių reikmenų dėžutės.

30193300-1

Kabinamosios kanceliarinių reikmenų dėžutės.

30193400-2

Knygų atramos.

30193500-3

Spaudinių stovai.

30193600-4

Dienynų arba kalendorių stovai.

30193700-5

Bylų dėžės.

30193800-6

Žinučių lapukų laikikliai.

30193900-7

Kopijų laikikliai.

30194000-5

Braižybos reikmenys.

30194100-6

Lekalai.

30194200-7

Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės.

30194210-0

Tvirtinimo lipdukai arba juostos.

30194220-3

Braižybos plėvelė.

30194300-8

Braižybos rinkiniai ir popierius.

30194310-1

Braižybos rinkiniai.

30194320-4

Braižybos popierius.

30194400-9

Braižybos stalų apdangalai.

30194500-0

Raidžių trafaretai.

30194600-1

Matlankiai.

30194700-2

Šablonai.

30194800-3

Kampainiai ir trikampiai.

30194810-6

Kampų matavimo liniuotės.

30194820-9

Trikampiai.

30194900-4

Apsauginiai dirbamųjų paviršių apdangalai.

30195000-2

Lentos.

30195100-3

Planavimo lentos arba reikmenys.

30195200-4

Elektroninės kopijavimo lentos arba reikmenys.

30195300-5

Raidžių lentos arba reikmenys.

30195400-6

Sausai valomos lentos arba reikmenys.

30195500-7

Kreidinės lentos arba reikmenys.

30195600-8

Skelbimų lentos arba reikmenys.

30195700-9

Lentų valymo rinkiniai arba reikmenys.

30195800-0

Pakabinami bėgiai arba laikikliai.

30195900-1

Baltos rašomosios lentos ir magnetinės lentos.

30195910-4

Baltos rašomosios lentos.

30195911-1

Baltų rašomųjų lentų priedai.

30195912-8

Baltų rašomųjų lentų stovai.

30195913-5

Konferencijų bloknotų stovai.

30195920-7

Magnetinės lentos.

30195921-4

Magnetinių lentų trintukai.

30196000-9

Planavimo sistemos.

30196100-0

Susirinkimų planavimo knygelės.

30196200-1

Susitikimų registravimo knygos arba papildomi lapai.

30196300-2

Pasiūlymų dėžutės.

30197000-6

Smulki biuro įranga.

30197100-7

Sąvaržos, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai.

30197110-0

Sąsagėlės.

30197120-3

Vinutės su plačiomis galvutėmis.

30197130-6

Braižybos smeigtukai.

30197200-8

Žiediniai segtuvai ir sąvaržėlės.

30197210-1

Žiediniai segtuvai.

30197220-4

Sąvaržėlės.

30197221-1

Sąvaržėlių laikikliai.

30197300-9

Vokų atidarikliai, segikliai ir skylamušiai.

30197310-2

Vokų atidarikliai.

30197320-5

Segikliai.

30197321-2

Išsegikliai.

30197330-8

Skylamušiai.

30197400-0

Kempinės pašto ženklams suvilgyti

30197500-1

Antspaudų lakas.

30197510-4

Antspaudų lako priedai.

30197600-2

Apdorotas popierius ir kartonas.

30197610-5

Tipochromerzacas ir kartonas.

30197620-8

Rašomasis popierius.

30197621-5

Konferencijų bloknotai.

30197630-1

Popierius spausdintuvams.

30197640-4

Savaiminio kopijavimo ir kitoks kopijavimo popierius.

30197641-1

Termografinis popierius.

30197642-8

Popierius fotokopijavimo mašinoms ir kseroksams.

30197643-5

Popierius fotokopijavimo mašinoms.

30197644-2

Popierius kseroksams.

30197645-9

Spausdinimo kortelės.

30198000-3

Loterijos mašinos.

30198100-4

Būgniniai žaidimų automatai.

30199000-0

Popieriniai raštinės reikmenys ir kiti gaminiai.

30199100-1

Kalkė, savaiminio kopijavimo popierius, vaškuotės ir nekalkinis popierius.

30199110-4

Kalkė.

30199120-7

Savaiminio kopijavimo popierius.

30199130-0

Nekalkinis popierius.

30199140-3

Vaškuotės.

30199200-2

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai.

30199210-5

Kortelės laiškams.

30199220-8

Paprastieji atvirlaiškiai.

30199230-1

Vokai.

30199240-4

Laiškų rašymo reikmenys.

30199300-3

Reljefinis arba perforuotas popierius.

30199310-6

Reljefinis arba perforuotas spausdinimo popierius.

30199320-9

Reljefinis arba perforuotas rašomasis popierius.

30199330-2

Vientisas popierius kompiuterių spausdintuvams.

30199340-5

Nesupjaustyti blankai.

30199400-4

Gumuotas arba lipnus popierius.

30199410-7

Lipnus popierius.

30199500-5

Dokumentų ir laiškų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys.

30199600-6

Kanceliariniai skirstytuvai.

30199700-7

Spausdinti raštinės reikmenys (išskyrus blankus).

30199710-0

Spausdinti vokai.

30199711-7

Vokai su langeliu adresui.

30199712-4

Vokai be langelio adresui.

30199713-1

Vokai rentgeno nuotraukoms.

30199720-3

Lapeliai užrašams.

30199730-6

Vizitinės kortelės.

30199731-3

Vizitinių kortelių laikikliai.

30199740-9

Dovanojimo rašteliai.

30199750-2

Kuponai.

30199760-5

Etiketės.

30199761-2

Etiketės su brūkšniniu kodu.

30199762-9

Lagaminų žymelės.

30199763-6

Nuo vagysčių apsaugantys lipdukai.

30199770-8

Priešpiečių talonai.

30199780-1

Biuvarai.

30199790-4

Tvarkaraščiai.

30199791-1

Sieniniai tvarkaraščiai.

30199792-8

Kalendoriai.

30199793-5

Dienynų stovai.

30200000-1

Kompiuterinė įranga ir reikmenys.

30210000-4

Duomenų apdorojimo mašinos (techninė įranga).

30211000-1

Didysis kompiuteris.

30211100-2

Superkompiuteris.

30211200-3

Pagrindinė techninė kompiuterio įranga.

30211300-4

Kompiuterių platformos.

30211400-5

Kompiuterių konfigūracijos.

30211500-6

Procesoriai arba centriniai procesoriai (CPU).

30212000-8

Minikompiuterių techninė įranga.

30212100-9

Minikompiuterių centriniai procesoriai.

30213000-5

Asmeniniai kompiuteriai.

30213100-6

Nešiojamieji kompiuteriai.

30213200-7

Planšetiniai kompiuteriai.

30213300-8

Staliniai kompiuteriai.

30213400-9

Asmeninių kompiuterių centriniai procesoriai.

30213500-0

Kišeniniai kompiuteriai.

30214000-2

Vartotojų darbo vietos.

30215000-9

Mikrokompiuterių techninė įranga.

30215100-0

Mikrokompiuterių centriniai procesoriai.

30216000-6

Magnetiniai ar optiniai skaitymo įrenginiai.

30216100-7

Optiniai skaitymo įrenginiai.

30216110-0

Kompiuterių skaitytuvai.

30216120-3

Optinio ženklų atpažinimo įranga.

30216130-6

Brūkšninio kodo skaitymo įrenginiai.

30216200-8

Magnetinių kortelių skaitymo įrenginiai.

30216300-9

Perfokortų skaitymo įrenginiai.

30220000-7

Skaitmeninė kartografijos įranga.

30221000-4

Skaitmeniniai kadastro žemėlapiai.

30230000-0

Su kompiuteriais susijusi įranga.

30231000-7

Kompiuterių ekranai ir pultai.

30231100-8

Kompiuteriniai terminalai.

30231200-9

Pultai.

30231300-0

Displėjaus ekranai.

30231310-3

Plokštieji ekranai.

30231320-6

Jutiklinių ekranų monitoriai.

30232000-4

Periferiniai įrenginiai.

30232100-5

Spausdintuvai ir braižytuvai.

30232110-8

Lazeriniai spausdintuvai.

30232120-1

Adatiniai spausdintuvai.

30232130-4

Spalvotosios grafikos spausdintuvai.

30232140-7

Braižytuvai.

30232150-0

Rašaliniai spausdintuvai.

30232600-0

Kodavimo įtaisai.

30232700-1

Centrinis valdymo įtaisas.

30233000-1

Informacijos laikmenų saugojimo ir skaitymo įtaisai.

30233100-2

Kompiuterio atminties įrenginiai.

30233110-5

Magnetinių kortų atminties įrenginiai.

30233120-8

Magnetinių juostų atminties įrenginiai.

30233130-1

Magnetinių diskų atminties įrenginiai.

30233131-8

Diskelių skaitliai.

30233132-5

Standžiųjų diskų skaitliai.

30233140-4

Tiesioginės prieigos atminties įrenginiai.

30233141-1

Perteklinis nepriklausomų diskų masyvas (RAID).

30233150-7

Optinių diskų skaitliai.

30233151-4

Kompaktinių diskų (CD) skaitymo ir (arba) įrašymo įrenginiai.

30233152-1

Universaliųjų skaitmeninių diskų (DVD) skaitymo ir (arba) įrašymo įrenginiai.

30233153-8

Kompaktinių diskų (CD) ir universaliųjų skaitmeninių diskų (DVD) skaitymo ir (arba) įrašymo įrenginiai.

30233160-0

Bėgančiosios juostos kaupikliai.

30233161-7

Kasečių tvarkymo įrenginiai.

30233170-3

Karuseliniai įtaisai.

30233180-6

Flash atminties kaupimo įtaisai.

30233190-9

Disko valdiklis.

30233300-4

Mikroprocesorinių kortelių skaitytuvai.

30233310-7

Pirštų atspaudų skaitytuvai.

30233320-0

Mikroprocesorinių kortelių ir pirštų atspaudų skaitytuvai.

30234000-8

Atminties terpės.

30234100-9

Magnetiniai diskai.

30234200-0

Optiniai diskai.

30234300-1

Kompaktiniai diskai (CD).

30234400-2

Universalieji skaitmeniniai diskai (DVD).

30234500-3

Atminties kaupimo laikmenos.

30234600-4

Atmintukai.

30234700-5

Magnetinės juostos.

30236000-2

Įvairi kompiuterių įranga.

30236100-3

Atminties praplėtimo įranga.

30236110-6

Laisvosios kreipties atmintinė (RAM).

30236111-3

Dinaminė laisvosios kreipties atmintinė (DRAM).

30236112-0

Statinė laisvosios kreipties atmintinė (SRAM).

30236113-7

Sinchroninė dinaminė laisvosios kreipties atmintinė (SDRAM).

30236114-4

Rambus dinaminė laisvosios kreipties atmintinė (RDRAM).

30236115-1

Sinchroninė grafinė laisvosios kreipties atmintinė (SGRAM).

30236120-9

Pastovioji atmintinė (ROM).

30236121-6

Programuojamoji pastovioji atmintinė (PROM).

30236122-3

Trinamoji programuojamoji pastovioji atmintinė (EPROM).

30236123-0

Programuojamoji pastovioji elektroniniu būdu trinama atmintinė (EEPROM).

30236200-4

Duomenų apdorojimo įranga.

30237000-9

Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys.

30237100-0

Kompiuterių dalys.

30237110-3

Tinklo sąsajos.

30237120-6

Kompiuterio prievadai.

30237121-3

Nuoseklieji infraraudonųjų spindulių prievadai.

30237130-9

Kompiuterio plokštės.

30237131-6

Elektroninės plokštės.

30237132-3

Universalių nuosekliųjų magistralių (USB) sietuvai.

30237133-0

Tarptautinės asmeninių kompiuterių atminties kortelių asociacijos (PCMCIA) adapteriai ir sietuvai.

30237134-7

Grafinio greitiklio kortos.

30237135-4

Tinklo sąsajų kortos.

30237136-1

Garso kortos.

30237140-2

Pagrindinės plokštės.

30237200-1

Kompiuterio priedai.

30237210-4

Atspindžius mažinantys ekranai.

30237220-7

Pelės kilimėliai.

30237230-0

Kasos.

30237240-3

Tinklo kameros.

30237250-6

Kompiuterių valymo reikmenys.

30237251-3

Kompiuterių valymo rinkiniai.

30237252-0

Suspausto oro dulkių valytuvai.

30237253-7

Kompiuterio įrangos apdangalai nuo dulkių.

30237260-9

Monitorių sieninių laikiklių alkūnės.

30237270-2

Nešiojamųjų kompiuterių krepšiai.

30237280-5

Energijos šaltinių reikmenys.

30237290-8

Klaviatūros riešų atramos.

30237295-3

Apsauginiai klaviatūros dangčiai.

30237300-2

Kompiuterių reikmenys.

30237310-5

Spausdintuvų kasetės.

30237320-8

Diskeliai.

30237330-1

Skaitmeninės garsajuostės (DAT).

30237340-4

Skaitmeninės linijinės juostos (DLT).

30237350-7

Duomenų kasetės.

30237360-0

Atvirosios linijinės juostos (LTO).

30237370-3

Įrašomosios kasetės.

30237380-6

Duomenų kompaktiniai diskai.

30237400-3

Duomenų įvedimo reikmenys.

30237410-6

Kompiuterių pelės.

30237420-9

Vairasvirtės.

30237430-2

Šviesiniai rašikliai.

30237440-5

Rutuliniai manipuliatoriai.

30237450-8

Grafinės planšetės.

30237460-1

Kompiuterių klaviatūros.

30237461-8

Programuojamosios klaviatūros.

30237470-4

Brailio rašto planšetės.

30237475-9

Elektriniai davikliai.

30237480-7

Įvesties įrenginiai.

30238000-6

Bibliotekų automatizacijos įranga.

31000000-6

Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas.

31100000-7

Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai.

31110000-0

Elektros varikliai.

31111000-7

Adapteriai.

31120000-3

Generatoriai.

31121000-0

Generatoriniai agregatai.

31121100-1

Generatoriniai agregatai su slėginio uždegimo varikliais.

31121110-4

Energijos keitikliai.

31121111-1

Vieninkariai elektros keitikliai.

31121200-2

Generatoriniai agregatai su kibirkštinio uždegimo varikliais.

31121300-3

Vėjo generatoriai.

31121310-6

Vėjo malūnai.

31121320-9

Vėjo turbinos.

31121330-2

Vėjo turbinų generatoriai.

31121331-9

Turbinų rotoriai.

31121340-5

Vėjo jėgainė.

31122000-7

Generavimo (generatorių) įrenginiai.

31122100-8

Degalų elementai.

31124000-1

Garo turbinų generatorius ir su juo susiję aparatai.

31124100-2

Turbininių generatorių įrenginiai.

31124200-3

Turbininių generatorių valdymo aparatai.

31126000-5

Nuolatinės srovės generatoriai.

31127000-2

Avarinis (atsarginis) generatorius.

31128000-9

Turbininis generatorius.

31130000-6

Kintamosios srovės generatoriai.

31131000-3

Vienfaziai varikliai.

31131100-4

Pavaros.

31131200-5

Anodai.

31132000-0

Daugiafaziai varikliai.

31140000-9

Aušinimo bokštai.

31141000-6

Vandens aušintuvai.

31150000-2

Dujošvyčių lempų arba vamzdelių balastai.

31151000-9

Statiniai keitikliai.

31153000-3

Lygintuvai.

31154000-0

Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai.

31155000-7

Invertoriai.

31156000-4

Nutrūkstamojo maitinimo šaltiniai.

31157000-1

Induktoriai.

31158000-8

Pirminio įkrovimo krovikliai

31158100-9

Baterijų krovikliai.

31158200-0

Pūstuvai.

31158300-1

Turbokompresoriai (variklių).

31160000-5

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys.

31161000-2

Elektros variklių ir generatorių dalys.

31161100-3

Sužadinimo sistemos.

31161200-4

Dujų aušinimo sistemos.

31161300-5

Generatorių rotoriai.

31161400-6

Pirminio vandens sistemos.

31161500-7

Hermetizuojančios alyvos sistemos.

31161600-8

Statoriaus aušinimo vandeniu sistemos.

31161700-9

Garo generatorių dalys.

31161800-0

Dujų generatorių dalys.

31161900-1

Įtampos reguliavimo sistemos.

31162000-9

Transformatorių, induktorių ir statinių keitiklių dalys.

31162100-0

Kondensatorių dalys.

31170000-8

Transformatoriai.

31171000-5

Skystiniai dielektriniai transformatoriai.

31172000-2

Įtampos transformatoriai.

31173000-9

Matavimo transformatorius.

31174000-6

Energijos tiekimo transformatoriai.

31200000-8

Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai.

31210000-1

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti.

31211000-8

Skydai ir saugiklių dėžutės.

31211100-9

Elektros aparatūros skydai.

31211110-2

Valdymo skydai.

31211200-0

Saugiklių dėžutės.

31211300-1

Saugikliai.

31211310-4

Automatiniai išjungikliai.

31211320-7

Saugiklių blokai.

31211330-0

Saugiklių laidai.

31211340-3

Saugiklių gnybtai.

31212000-5

Grandinės išjungikliai.

31212100-6

Orinių linijų grandinės išjungikliai.

31212200-7

Grandinės bandikliai.

31212300-8

Magnetiniai grandinės išjungikliai.

31212400-9

Miniatiūriniai grandinės išjungikliai.

31213000-2

Skirstymo įrenginiai.

31213100-3

Skirstymo dėžės.

31213200-4

Skirstomieji transformatoriai.

31213300-5

Skirstomoji kabelių dėžutė.

31213400-6

Skirstymo sistema.

31214000-9

Jungiklio pavara.

31214100-0

Jungikliai.

31214110-3

Skyrikliai.

31214120-6

Įžeminimo jungiklis.

31214130-9

Avariniai jungikliai.

31214140-2

Reostatai.

31214150-5

Cilindriniai jungikliai.

31214160-8

Slėgio jungikliai.

31214170-1

Permetamieji jungikliai.

31214180-4

Slankieji jungikliai.

31214190-7

Galiniai jungikliai.

31214200-1

Skyriklis.

31214300-2

Lauko komutavimo įranga.

31214400-3

Saugiklių skyriklis.

31214500-4

Skirstomieji elektros skydai.

31214510-7

Skirstomieji skydai.

31214520-0

Vidutinės įtampos skirstomieji skydai.

31215000-6

Įtampos ribotuvai.

31216000-3

Žaibo iškrovikliai.

31216100-4

Apsaugos nuo žaibo įranga.

31216200-5

Žaibolaidžiai.

31217000-0

Antįtampių slopintuvai.

31218000-7

Šynos.

31219000-4

Apsauginės dėžės.

31220000-4

Elektros grandinių elementai.

31221000-1

Elektros relės.

31221100-2

Galios relės.

31221200-3

Bendrosios paskirties relės.

31221300-4

Kištukinių lizdų relės.

31221400-5

Kintančios įtampos relės.

31221500-6

Gyvsidabrio relės.

31221600-7

Laiko relės.

31221700-8

Perkrovos relės.

31223000-5

Elektros lempų laikikliai.

31224000-2

Sujungimai ir kontaktų elementai.

31224100-3

Šakutės ir kištukiniai lizdai.

31224200-4

Bendraašės jungtys.

31224300-5

Jungiamosios dėžutės.

31224400-6

Jungiamieji kabeliai.

31224500-7

Gnybtai.

31224600-8

Reostatai (apšvietimo reguliavimo).

31224700-9

Jungiamosios dėžės.

31224800-0

Kabelių jungimo įrankių rinkinys.

31224810-3

Ilgintuvai.

31230000-7

Elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys.

31300000-9

Izoliuoti laidai ir kabeliai.

31310000-2

Magistralės.

31311000-9

Magistralių sujungimai.

31320000-5

Energijos skirstymo kabeliai.

31321000-2

Elektros energijos tiekimo linijos.

31321100-3

Elektros energijos tiekimo orinės linijos.

31321200-4

Žemos ir vidutinės įtampos kabeliai.

31321210-7

Žemos įtampos kabeliai.

31321220-0

Vidutinės įtampos kabeliai.

31321300-5

Aukštos įtampos kabeliai.

31321400-6

Kabeliai po vandeniu.

31321500-7

Povandeniniai kabeliai.

31321600-8

Ekranuoti kabeliai.

31321700-9

Signaliniai kebeliai.

31330000-8

Bendraašiai kabeliai.

31340000-1

Izoliuotieji kabelių priedai.

31341000-8

Izoliuotosios kabelių ritės.

31342000-5

Izoliuotieji jungiamieji kabeliai.

31343000-2

Izoliuotieji kabelių sujungimai.

31344000-9

Izoliuotieji kabelių riebokšliai.

31350000-4

Duomenų perdavimo ir valdymo elektros laidininkai.

31351000-1

Prieigos valdymo sistemų elektros laidininkai.

31400000-0

Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos.

31410000-3

Galvaniniai elementai.

31411000-0

Šarminės baterijos.

31420000-6

Galvaninės baterijos.

31421000-3

Švino akumuliatoriai.

31422000-0

Akumuliatorių baterijos.

31430000-9

Elektros akumuliatoriai.

31431000-6

Rūgštiniai švino akumuliatoriai.

31432000-3

Nikeliniai kadmio akumuliatoriai.

31433000-0

Nikelio-geležies akumuliatoriai.

31434000-7

Ličio akumuliatoriai.

31440000-2

Baterijos.

31500000-1

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai.

31510000-4

Kaitrinės elektros lempos.

31511000-1

Sandarios kryptingų spindulių lempos.

31512000-8

Kaitrinės volframohalogeninės lempos.

31512100-9

Linijinės halogeninės lempos.

31512200-0

Dvisiūlės halogeninės lempos.

31512300-1

Dichroinės halogeninės lempos.

31514000-2

Dujošvytės lempos.

31515000-9

Ultravioletinės lempos.

31516000-6

Infraraudonosios lempos.

31517000-3

Lankinės lempos.

31518000-0

Signaliniai žibintai.

31518100-1

Užliejančios šviesos žibintai.

31518200-2

Avarinio apšvietimo įrenginiai.

31518210-5

Priešrūkinės lempos.

31518220-8

Šviečiančiosios lazdelės.

31518300-3

Stogo žibintai.

31518500-5

Gyvsidabrio garų lempos.

31518600-6

Prožektoriai.

31519000-7

Kaitinamosios ir neoninės lempos.

31519100-8

Kaitinamosios lempos.

31519200-9

Neoninės lempos.

31520000-7

Šviestuvai ir apšvietimo įranga.

31521000-4

Šviestuvai.

31521100-5

Biuro šviestuvai.

31521200-6

Ant grindų statomi šviestuvai.

31521300-7

Nešiojamieji elektros šviestuvai.

31521310-0

Įspėjamieji žibintai.

31521320-3

Kišeniniai žibintuvėliai.

31521330-6

Įkraunamos nešiojamosios elektros lempos.

31522000-1

Kalėdinės eglių girliandos.

31523000-8

Šviečiantys ženklai ir iškabos.

31523100-9

Reklaminės neoninės lempos.

31523200-0

Nuolatinės informacijos ženklai.

31523300-1

Šviečiančios iškabos.

31524000-5

Lubų ir sienų apšvietimo įranga.

31524100-6

Lubų apšvietimo įranga.

31524110-9

Operacinių lempos.

31524120-2

Lubų šviestuvai.

31524200-7

Sienų apšvietimo įranga.

31524210-0

Sienų šviestuvai.

31527000-6

Patalpose naudojami prožektoriai.

31527200-8

Lauko šviesos.

31527210-1

Žibintai.

31527260-6

Apšvietimo sistemos.

31527270-9

Platformų apšvietimas.

31527300-9

Namų vidaus apšvietimas.

31527400-0

Povandeniniai šviestuvai.

31530000-0

Lempų ir apšvietimo įrenginių dalys.

31531000-7

Elektros lemputės.

31531100-8

Elektros vamzdeliai.

31532000-4

Šviestuvų ir apšvietimo įrangos dalys.

31532100-5

Vamzdinės lempos.

31532110-8

Fluorescencinės vamzdinės lempos.

31532120-1

Kompaktiškos fluorescencinės vamzdinės lempos.

31532200-6

Žiedinės lempos.

31532210-9

Fluorescencinės žiedinės lempos.

31532300-7

Rutulinės lempos.

31532310-0

Kompaktinės fluorescencinės rutulinės lempos.

31532400-8

Kištukiniai lempų lizdai.

31532500-9

Lempų paleidikliai.

31532510-2

Fluorescencinių lempų paleidikliai.

31532600-0

Lempų stabilizatoriai.

31532610-3

Fluorescencinių lempų stabilizatoriai.

31532700-1

Lempų gaubtai.

31532800-2

Lempų alkūnės.

31532900-3

Liuminescenciniai šviestuvai.

31532910-6

Linijinės liuminescencinės lempos.

31532920-9

Elektros lemputės ir liuminescencinės lempos.

31600000-2

Elektros įrenginiai ir aparatai.

31610000-5

Variklių ir transporto priemonių elektros įrenginiai.

31611000-2

Laidų rinkiniai.

31612000-9

Variklių elektros laidų vamzdeliai.

31612200-1

Paleidimo varikliai.

31612300-2

Elektriniai signalizacijos įrenginiai varikliams.

31612310-5

Mirkčiojantys žibintai.

31620000-8

Garso ar vaizdo signalizacijos aparatai.

31625000-3

Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos įrenginiai.

31625100-4

Ugnies detekcijos sistemos.

31625200-5

Gaisrinės signalizacijos sistemos.

31625300-6

Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemos.

31630000-1

Magnetai.

31640000-4

Individualių funkcijų mašinos ir aparatai.

31642000-8

Elektroniniai detektoriai.

31642100-9

Metalinių vamzdžių detektoriai.

31642200-0

Minų detektoriai.

31642300-1

Plastmasių detektoriai.

31642400-2

Nemetalinių objektų detektoriai.

31642500-3

Medienos detektoriai.

31643000-5

Dalelių greitintuvai.

31643100-6

Tiesiniai greitintuvai.

31644000-2

Įvairūs duomenų įrašymo prietaisai.

31645000-9

Kiniško biliardo įranga.

31650000-7

Izoliaciniai įtaisai.

31651000-4

Elektros juostos.

31660000-0

Anglies elektrodai.

31670000-3

Mašinų ar aparatų elektrinės dalys.

31671000-0

Stiklo vokai ir katodiniai vamzdeliai.

31671100-1

Stiklo vokai.

31671200-2

Katodiniai vamzdeliai.

31680000-6

Elektriniai maitinimo šaltiniai ir priedai.

31681000-3

Elektriniai priedai.

31681100-4

Elektriniai kontaktai.

31681200-5

Elektriniai siurbliai.

31681300-6

Elektros grandinės (grandynai).

31681400-7

Elektriniai komponentai.

31681410-0

Elektros medžiagos.

31681500-8

Krovikliai.

31682000-0

Elektros šaltiniai.

31682100-1

Elektros dėžės.

31682110-4

Elektros dėžių dangčiai.

31682200-2

Matavimo prietaisų skydai.

31682210-5

Matavimo ir valdymo aparatūra.

31682220-8

Maišymo skydai.

31682230-1

Grafiniai displėjų skydai.

31682300-3

Vidutinės įtampos įrenginiai.

31682310-6

Vidutinės įtampos skydai.

31682400-4

Elektros oriniai įrenginiai.

31682410-7

Oriniai kabelių laikikliai.

31682500-5

Avariniai elektros įrenginiai.

31682510-8

Avarinės energijos sistemos.

31682520-1

Avarinio išjungimo sistemos.

31682530-4

Avarinio maitinimo sistemos.

31682540-7

Pastočių įrenginiai.

31700000-3

Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys.

31710000-6

Elektroninė įranga.

31711000-3

Elektroniniai reikmenys.

31711100-4

Elektroniniai komponentai.

31711110-7

Siųstuvai-imtuvai.

31711120-0

Keitikliai.

31711130-3

Varžai.

31711131-0

Elektros varžai.

31711140-6

Elektrodai.

31711150-9

Elektros kondensatoriai.

31711151-6

Pastovieji kondensatoriai.

31711152-3

Kintamieji arba paderinamieji kondensatoriai.

31711154-0

Kondensatorių blokai.

31711155-7

Kondensatorių grandinėlės.

31711200-5

Elektroninės informacijos lentos.

31711300-6

Elektroninės chronometravimo sistemos.

31711310-9

Registravimo sistemos.

31711400-7

Elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai.

31711410-0

Kineskopai.

31711411-7

Televizijos kameros vaizdo perdavimo vamzdžiai.

31711420-3

Mikrobanginės lempos ir įranga.

31711421-0

Magnetronai.

31711422-7

Mikrobanginė įranga.

31711423-4

Mikrobanginė radijo aparatūra.

31711424-1

Klistronai.

31711430-6

Elektroninės lempos.

31711440-9

Radijo imtuvų ar stiprintuvų elektroninės lempos.

31711500-8

Elektroninių mazgų dalys.

31711510-1

Elektros kondensatorių dalys.

31711520-4

Elektros varžų, reostatų ir potenciometrų dalys.

31711530-7

Elektroninių lempų dalys.

31712000-0

Mikroelektronikos įrenginiai ir aparatai bei mikrosistemos.

31712100-1

Mikroelektronikos įrenginiai ir aparatai.

31712110-4

Elektroniniai integriniai grandynai ir mikromazgai.

31712111-1

Telefono kortelės.

31712112-8

SIM kortelės.

31712113-5

Kortelės su integriniais grandynais.

31712114-2

Integriniai elektroniniai grandynai.

31712115-9

Mikromazgai.

31712116-6

Mikroprocesoriai.

31712117-3

Integrinių grandynų korpusai.

31712118-0

Integrinių grandynų lizdai arba įtvarai.

31712119-7

Integrinių grandynų dangčiai.

31712200-2

Mikrosistemos.

31712300-3

Spausdintinės grandinės.

31712310-6

Pripildytos spausdintinių grandinių plokštės.

31712320-9

Nepripildytos spausdintinių grandinių plokštės.

31712330-2

Puslaidininkiai.

31712331-9

Fotovoltiniai elementai.

31712332-6

Tiristoriai.

31712333-3

Diakai.

31712334-0

Triakai.

31712335-7

Optiniai sujungtieji izoliatoriai.

31712336-4

Kristaliniai osciliatoriai.

31712340-5

Diodai.

31712341-2

Šviesos diodai.

31712342-9

Mikrobangų arba silpnų signalų diodai.

31712343-6

Zinerio diodai.

31712344-3

Šotkio diodai.

31712345-0

Tuneliniai diodai.

31712346-7

Šviesai jautrūs diodai.

31712347-4

Galios arba saulės diodai.

31712348-1

Lazeriniai diodai.

31712349-8

Aukštadažniai (RF) diodai.

31712350-8

Tranzistoriai.

31712351-5

Šviesai jautrūs tranzistoriai.

31712352-2

Lauko tranzistoriai (FET).

31712353-9

Metalo oksido lauko tranzistoriai (MOSFET).

31712354-6

Tranzistorių lustai.

31712355-3

Dvipoliai Darlingtono arba aukštadažniai (RF) tranzistoriai.

31712356-0

Viensandūriai tranzistoriai.

31712357-7

Dvipoliai tranzistoriai su izoliuota užtūra (IGBT).

31712358-4

Plokštuminiai lauko tranzistoriai (JFET).

31712359-1

Dvipoliai plokštuminiai tranzistoriai (BJT).

31712360-1

Sumontuoti pjeroelektriniai kristalai.

31720000-9

Elektromechaniniai įrenginiai.

31730000-2

Elektrotechniniai įrenginiai.

31731000-9

Elektrotechniniai reikmenys.

31731100-0

Moduliai.

32000000-3

Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga.

32200000-5

Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai.

32210000-8

Transliavimo įranga.

32211000-5

Radijo ir televizijos programų kūrimo įranga.

32220000-1

Televizijos siųstuvai be imtuvų.

32221000-8

Radijo švyturiai.

32222000-5

Vaizdo signalo kodavimo mašinos.

32223000-2

Vaizdo siųstuvai.

32224000-9

Televizijos siųstuvai.

32230000-4

Radijo siųstuvai su imtuvais.

32231000-1

Uždarosios televizijos aparatūra.

32232000-8

Vaizdo konferencijų įranga.

32233000-5

Radijo dažnius stiprinančios stotys.

32234000-2

Uždarosios televizijos kameros.

32235000-9

Uždaroji stebėjimo sistema.

32236000-6

Radiotelefonai.

32237000-3

Nešiojamosios radijo stotelės.

32240000-7

Televizijos kameros.

32250000-0

Mobilieji telefonai.

32251000-7

Automobilių telefonai.

32251100-8

Laisvų rankų įrangos komplektas.

32252000-4

GSM telefonai.

32252100-5

Mobilieji telefonai su laisvų rankų įranga.

32252110-8

Mobilieji telefonai su laisvų rankų įranga (belaidžiai).

32260000-3

Duomenų siuntimo įrenginiai.

32270000-6

Skaitmeniniai signalų siųstuvai.

32300000-6

Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai.

32310000-9

Radijo transliacijų imtuvai.

32320000-2

Televizijos ir garso bei vaizdo aparatūra.

32321000-9

Televizijos projekcinė įranga.

32321100-0

Kino filmų aparatūra.

32321200-1

Garso ir vaizdo aparatūra.

32321300-2

Garso ir vaizdo medžiagos.

32322000-6

Daugialypės terpės įranga.

32323000-3

Vaizdo monitoriai.

32323100-4

Spalvotieji vaizdo monitoriai.

32323200-5

Nespalvotieji vaizdo monitoriai.

32323300-6

Vaizdo aparatūra.

32323400-7

Vaizdo atkūrimo aparatūra.

32323500-8

Stebėjimo videosistema.

32324000-0

Televizoriai.

32324100-1

Spalvoti televizoriai.

32324200-2

Nespalvoti televizoriai.

32324300-3

Televizijos aparatūra.

32324310-6

Palydovinės antenos.

32324400-4

Televizijos antenos.

32324500-5

Videoimtuvai.

32324600-6

Skaitmeninės televizijos dekoderiai.

32330000-5

Garso ir vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatai.

32331000-2

Gramofonai, patefonai, elektrofonai.

32331100-3

Grotuvai.

32331200-4

Kasetiniai grotuvai.

32331300-5

Garso atgaminimo aparatai.

32331500-7

Įrašymo įtaisai.

32331600-8

MP3 grotuvai.

32332000-9

Magnetofonai.

32332100-0

Diktofonai.

32332200-1

Telefono atsakikliai.

32332300-2

Garso įrašymo įtaisai.

32333000-6

Vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatai.

32333100-7

Vaizdo įrašymo įtaisai.

32333200-8

Videokameros.

32333300-9

Vaizdo atkūrimo aparatai.

32333400-0

Vaizdajuosčių grotuvai.

32340000-8

Mikrofonai ir garsiakalbiai.

32341000-5

Mikrofonai.

32342000-2

Garsintuvai.

32342100-3

Ausinės.

32342200-4

Ausinukai.

32342300-5

Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga.

32342400-6

Akustiniai įtaisai.

32342410-9

Garso aparatūra.

32342411-6

Mažieji garsiakalbiai.

32342412-3

Garsiakalbiai.

32342420-2

Garso operatoriaus pultas.

32342430-5

Garso sutankinimo sistema.

32342440-8

Balso pašto sistema.

32342450-1

Balso įrašymo įtaisai.

32343000-9

Stiprintuvai.

32343100-0

Garso dažnių stiprintuvai.

32343200-1

Megafonai.

32344000-6

Radiotelefonijos ir radiotelegrafijos imtuvai.

32344100-7

Nešiojamieji iškvietimo ir paieškos imtuvai.

32344110-0

Balso registravimo sistema.

32344200-8

Radijo imtuvai.

32344210-1

Radioaparatūra.

32344220-4

Radijo paieškos imtuvai.

32344230-7

Radijo stotys.

32344240-0

Radijo bokštai.

32344250-3

Radijo įranga.

32344260-6

Radijo ir daugiakanalė aparatūra.

32344270-9

Radijo ir telefono valdymo sistema.

32344280-2

Nešiojamieji radioaparatai.

32350000-1

Garso ir vaizdo aparatūros dalys.

32351000-8

Garso ir vaizdo aparatūros priedai.

32351100-9

Videoredagavimo aparatūra.

32351200-0

Ekranai.

32351300-1

Garso įrangos priedai.

32351310-4

Garso kasetės.

32352000-5

Antenos ir reflektoriai.

32352100-6

Radijo ir radarų įrenginių dalys.

32352200-7

Radarų atsarginės dalys ir priedai.

32353000-2

Garso įrašai.

32353100-3

Įrašai.

32353200-4

Muzikos kasetės.

32354000-9

Gaminiai iš plėvelės.

32354100-0

Radiologinė juosta.

32354110-3

Rentgeno juosta.

32354120-6

Mėlyno diazo juosta.

32354200-1

Kinematografinė juosta.

32354300-2

Fotojuosta.

32354400-3

Momentinės fotografijos juosta.

32354500-4

Video juosta.

32354600-5

Videokasetės.

32354700-6

Vaizdajuostės.

32354800-7

Lipnioji plėvelė.

32360000-4

Vidinio ryšio aparatūra.

32400000-7

Tinklai.

32410000-0

Vietinis tinklas.

32411000-7

Žiedinis estafetinis tinklas.

32412000-4

Ryšių tinklas.

32412100-5

Telekomunikacijų tinklas.

32412110-8

Interneto tinklas.

32412120-1

Intraneto tinklas.

32413000-1

Integruotasis tinklas.

32413100-2

Tinklo kelvedis.

32415000-5

„Ethernet“ tinklas.

32416000-2

ISDN tinklas.

32416100-3

ISDX tinklas.

32417000-9

Daugialypės terpės tinklai.

32418000-6

Radijo tinklas.

32420000-3

Tinklo įranga.

32421000-0

Tinklo kabelių sistema.

32422000-7

Tinklo komponentai.

32423000-4

Tinklo telktuvas.

32424000-1

Tinklo infrastruktūra.

32425000-8

Operacinė tinklo sistema.

32426000-5

Tinklo leidybos sistema.

32427000-2

Tinklo sistema.

32428000-9

Tinklo plėtotė.

32429000-6

Telefono ryšio tinklo įrenginiai.

32430000-6

Teritorinis tinklas.

32440000-9

Telemetrijos ir terminalo įrenginiai.

32441000-6

Telemetrijos įrenginiai.

32441100-7

Telemetrinė stebėjimo sistema.

32441200-8

Telemetrijos ir valdymo įrenginiai.

32441300-9

Telematinės sistemos.

32442000-3

Galiniai įrenginiai.

32442100-4

Išvadų skydai.

32442200-5

Skirstomosios dėžės.

32442300-6

Galinių įrenginių emuliatoriai.

32442400-7

Baigos blokai.

32500000-8

Telekomunikacijų įranga ir reikmenys.

32510000-1

Bevielių telekomunikacijų sistema.

32520000-4

Telekomunikacijų kabeliai ir įranga.

32521000-1

Telekomunikacijų kabeliai.

32522000-8

Telekomunikacijų įranga.

32523000-5

Telekomunikacijų priemonės.

32524000-2

Telekomunikacijų sistema.

32530000-7

Aparatūra, susijusi su palydoviniu ryšiu.

32531000-4

Palydovinio ryšio aparatūra.

32532000-1

Parabolinės antenos.

32533000-8

Palydovinio ryšio antžeminės stotys.

32534000-5

Palydovinės platformos.

32540000-0

Perjungimo skydai.

32541000-7

Perjungimo įrenginiai.

32542000-4

Perjungimo pultai.

32543000-1

Telefonų skirstikliai.

32544000-8

PABX aparatūra.

32545000-5

PABX sistemos.

32546000-2

Skaitmeniniai komutavimo įrenginiai.

32546100-3

Skaitmeniniai perjungimo skydai.

32547000-9

Vakuuminiai perjungimo skydai.

32550000-3

Telefono ryšio įranga.

32551000-0

Telefono kabeliai ir su jais susiję įrenginiai.

32551100-1

Telefono jungtys.

32551200-2

Telefonų stotys.

32551300-3

Telefono ausinės.

32551400-4

Telefono ryšio tinklas.

32551500-5

Telefono kabeliai.

32552000-7

Laidinės telefonijos ir telegrafijos elektros aparatai.

32552100-8

Telefono aparatai.

32552110-1

Belaidžiai telefonai.

32552120-4

Avariniai telefonai.

32552130-7

Viešieji telefonai.

32552140-0

Taksofonų įrenginiai.

32552150-3

Telefonai žmonėms su regėjimo negalia.

32552160-6

Telefonai žmonėms su klausos negalia.

32552200-9

Telespausdintuvai.

32552300-0

Telefono ar telegrafo komutatoriai.

32552310-3

Skaitmeninės telefonų stotys.

32552320-6

Multiplekseriai.

32552330-9

Telefono komutatoriai.

32552400-1

Garsinio dažnio signalo keitimo aparatūra.

32552410-4

Modemai.

32552420-7

Dažnių keitiklis.

32552430-0

Kodavimo įrenginiai.

32552500-2

Teleteksto aparatai.

32552510-5

Videoteksto terminalai.

32552520-8

Telekso aparatūra.

32552600-3

Telefonspynės.

32553000-4

Telefonijos ar telegrafijos elektros aparatų dalys.

32560000-6

Fibrooptinės medžiagos.

32561000-3

Fibrooptinės jungtys.

32562000-0

Šviesolaidžių kabeliai.

32562100-1

Informacijos perdavimo šviesolaidžių kabeliai.

32562200-2

Optiniai telekomunikacijų kabeliai.

32562300-3

Duomenų perdavimo šviesolaidžių kabeliai.

32570000-9

Ryšių aparatūra.

32571000-6

Ryšių infrastruktūra.

32572000-3

Ryšių kabelis.

32572100-4

Ryšių kabelis su daugiagysliais elektros laidininkais.

32572200-5

Ryšių kabelis su bendraašiais elektros laidininkais.

32572300-6

Specialiosios paskirties ryšių kabelis.

32573000-0

Ryšių valdymo sistema.

32580000-2

Duomenų įranga.

32581000-9

Duomenų perdavimo įranga.

32581100-0

Duomenų perdavimo kabelis.

32581110-3

Duomenų perdavimo kabelis su daugiagysliais elektros laidininkais.

32581120-6

Duomenų perdavimo kabelis su bendraašiais laidininkais.

32581130-9

Specialios paskirties duomenų perdavimo kabelis.

32581200-1

Fakso įranga.

32581210-4

Fakso įrangos priedai ir dalys.

32582000-6

Duomenų nešliai.

32583000-3

Duomenų ir balso terpės.

32584000-0

Duomenų perdavimo terpės.

33000000-0

Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai.

33100000-1

Medicinos įranga.

33110000-4

Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje.

33111000-1

Rentgeno prietaisai.

33111100-2

Rentgeno tyrimų stalas.

33111200-3

Rentgeno tyrimų darbo įranga.

33111300-4

Rentgeno tyrimų duomenų apdorojimo prietaisai.

33111400-5

Rentgeno fluoroskopijos prietaisai.

33111500-6

Stomatologinis rentgenas.

33111600-7

Radiografijos prietaisai.

33111610-0

Magnetinio rezonanso įranga.

33111620-3

Gama kameros.

33111640-9

Termografai.

33111650-2

Mamografijos įranga.

33111660-5

Kaulų densitometrai.

33111700-8

Angiografijos operacinė.

33111710-1

Angiografijos medžiagos.

33111720-4

Angiografijos prietaisai.

33111721-1

Skaitmeniniai angiografijos prietaisai.

33111730-7

Angioplastikos medžiagos.

33111740-0

Angioplastikos prietaisai.

33111800-9

Diagnostinė rentgeno sistema.

33112000-8

Aido, ultragarso ir doplerio introskopijos įranga.

33112100-9

Ultragarsinis širdies detektorius.

33112200-0

Ultragarso įranga.

33112300-1

Ultragarsiniai skaitytuvai.

33112310-4

Spalvoto srovės vaizdo doplerio aparatūra.

33112320-7

Doplerio įrenginiai.

33112330-0

Echoencefalografai.

33112340-3

Echokardiografai.

33113000-5

Magnetinio rezonanso introskopijos įranga.

33113100-6

Magnetinio rezonanso skeneriai.

33113110-9

Branduolinio magnetinio rezonanso skeneriai.

33114000-2

Spektroskopijos prietaisai.

33115000-9

Tomografijos prietaisai.

33115100-0

Kompiuterinės tomografijos (CT) skeneriai.

33115200-1

Kompiuterinės tomografijos (CAT) skeneriai.

33120000-7

Registravimo sistemos ir tyrimo prietaisai.

33121000-4

Ilgalaikė ambulatorinė registravimo sistema.

33121100-5

Elektroencefalografai.

33121200-6

Scintigrafijos prietaisai.

33121300-7

Elektromiografai.

33121400-8

Audiometrai.

33121500-9

Elektrokardiogramos.

33122000-1

Oftalmologijos įranga.

33123000-8

Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai.

33123100-9

Kraujospūdžio matavimo prietaisai.

33123200-0

Elektrokardiografijos prietaisai.

33123210-3

Širdies veiklos stebėsenos prietaisai.

33123220-6

Kardioangiografijos prietaisai.

33123230-9

Kardiografai.

33124000-5

Diagnostikos, radiodiagnostikos prietaisai ir medžiagos.

33124100-6

Diagnostikos prietaisai.

33124110-9

Diagnostikos sistemos.

33124120-2

Ultragarsinės diagnostikos prietaisai.

33124130-5

Diagnostikos medžiagos.

33124131-2

Reagentų juostelės.

33124200-7

Radiodiagnostikos prietaisai.

33124210-0

Radiodiagnostikos medžiagos.

33125000-2

Urologinių tyrimų prietaisai.

33126000-9

Stomatologijos prietaisai.

33127000-6

Imuninių tyrimų prietaisai.

33128000-3

Medicininiai lazeriai ne chirurgijos reikmėms.

33130000-0

Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai.

33131000-7

Stomatologijos rankiniai instrumentai.

33131100-8

Stomatologinės chirurgijos instrumentai.

33131110-1

Stomatologinės replės, šepetukai, retraktoriai ir šveitikliai.

33131111-8

Stomatologinės replės.

33131112-5

Stomatologiniai operaciniai šepetukai.

33131113-2

Stomatologiniai retraktoriai.

33131114-9

Stomatologiniai šveitikliai.

33131120-4

Stomatologiniai kriochirurgijos prietaisai, matuokliai, elevatoriai ir ekskavatoriai.

33131121-1

Stomatologiniai kriochirurgijos prietaisai.

33131122-8

Stomatologiniai gylio matavimo įtaisai.

33131123-5

Stomatologiniai elevatoriai.

33131124-2

Stomatologiniai ekskavatoriai.

33131130-7

Stomatologinės pirštų apsaugos priemonės ir chirurginės žnyplės.

33131131-4

Stomatologinės pirštų apsaugos priemonės.

33131132-1

Stomatologinės chirurginės žnyplės.

33131140-0

Stomatologiniai veidrodėliai ir sukiosios dildės.

33131141-7

Stomatologiniai veidrodėliai.

33131142-4

Stomatologinės sukiosios dildės.

33131150-3

Dantų šaknų viršūnių krapštikliai, skaleriai ir stomatologinės svarstyklės.

33131151-0

Dantų šaknų viršūnių krapštikliai.

33131152-7

Dantų skaleriai.

33131153-4

Stomatologinės svarstyklės.

33131160-6

Stomatologinės žirklės ir peiliai.

33131161-3

Stomatologinės žirklės.

33131162-0

Stomatologiniai peiliai.

33131170-9

Stomatologiniai liežuvio laikikliai, pincetai ir vaško peiliai.

33131171-6

Stomatologiniai liežuvio laikikliai.

33131172-3

Stomatologiniai pincetai.

33131173-0

Stomatologiniai vaško peiliai.

33131200-9

Stomatologinės adatos, naudojamos žaizdoms siūti.

33131300-0

Vienkartiniai stomatologiniai instrumentai.

33131400-1

Stomatologiniai tyrimai.

33131500-2

Dantų traukimo instrumentai.

33131510-5

Dantų grąžtai.

33131600-3

Dantų plombavimo instrumentai.

33132000-4

Dantų implantai.

33133000-1

Dantų atspaudų priedai.

33134000-8

Endodontiniai priedai.

33135000-5

Ortodontinės priemonės.

33136000-2

Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai.

33137000-9

Stomatologinės profilaktikos priedai.

33138000-6

Dantų protezavimo gaminiai.

33138100-7

Dantų protezai.

33140000-3

Medicinos reikmenys.

33141000-0

Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos.

33141100-1

Tvarsliava; kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys.

33141110-4

Tvarsliava.

33141111-1

Lipnūs tvarsčiai.

33141112-8

Pleistrai.

33141113-4

Bandažai.

33141114-2

Medicininė marlė.

33141115-9

Medicininė vata.

33141116-6

Tvarsliavos paketai.

33141117-3

Vata.

33141118-0

Tamponai.

33141119-7

Skarelės.

33141120-7

Kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys.

33141121-4

Chiruginiai siuvimo reikmenys.

33141122-1

Chirurginės kabės.

33141123-8

Aštrių instrumentų talpyklos.

33141124-5

Aštrių instrumentų padėkliukai.

33141125-2

Chirurginės siuvimo medžiagos.

33141126-9

Ligatūros.

33141127-6

Absorbcinės kraujo sustabdymo priemonės.

33141128-3

Adatos, naudojamos žaizdoms siūti.

33141200-2

Kateteriai.

33141210-5

Balioniniai kateteriai.

33141220-8

Kaniulės.

33141230-1

Plėtikliai.

33141240-4

Kateterių priedai.

33141300-3

Venų punkcijų, kraujo ėmimo prietaisai.

33141310-6

Švirkštai.

33141320-9

Medicininės adatos.

33141321-6

Anestezijos adatos.

33141322-3

Arterinės adatos.

33141323-0

Biopsijos adatos.

33141324-7

Dializės adatos.

33141325-4

Fistulių adatos.

33141326-1

Radiologijos procedūrų adatos.

33141327-8

Atvirosios adatos.

33141328-5

Epidurinės adatos.

33141329-2

Amniocentezijos adatos.

33141400-4

Vielos žirklės ir mažapjūviai skalpeliai, chirurginės pirštinės.

33141410-7

Vielos žirklės ir mažapjūviai skalpeliai.

33141411-4

Skalpeliai ir peiliukai.

33141420-0

Chirurginės pirštinės.

33141500-5

Hematologinės medžiagos.

33141510-8

Kraujo preparatai.

33141520-1

Plazmos preparatai.

33141530-4

Kraujo koaguliantai.

33141540-7

Albuminas.

33141550-0

Heparinas.

33141560-3

Žmogaus organai.

33141570-6

Žmogaus kraujas.

33141580-9

Gyvūnų kraujas.

33141600-6

Rinktuvai, rinkimo maišai, drenai ir rinkiniai.

33141610-9

Rinkimo maišai.

33141613-0

Maišeliai kraujui.

33141614-7

Maišeliai plazmai.

33141615-4

Maišeliai šlapimui.

33141620-2

Medicininiai rinkiniai.

33141621-9

Nelaikymo slaugos rinkiniai.

33141622-6

AIDS profilaktikos rinkinys.

33141623-3

Pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės.

33141624-0

Dėžutės gydytojo skirtiems vaistams sudėti.

33141625-7

Diagnostikos rinkiniai.

33141626-4

Dozavimo rinkiniai.

33141630-5

Kraujo plazmos filtrai.

33141640-8

Drenai.

33141641-5

Mėginiai.

33141642-2

Drenų priedai.

33141700-7

Ortopedinės medžiagos.

33141710-0

Ramentai.

33141720-3

Priemonės, padedančios vaikščioti.

33141730-6

Chirurginės apykaklės.

33141740-9

Ortopedinė avalynė.

33141750-2

Dirbtiniai sąnariai.

33141760-5

Įtvarai.

33141770-8

Įtaisai lūžiams gydyti, osteosintezės vinys ir plokštelės.

33141800-8

Stomatologinės medžiagos.

33141810-1

Dantų plombavimo medžiagos.

33141820-4

Dantys.

33141821-1

Porceliano dantys.

33141822-8

Akrilo dantys.

33141830-7

Cemento pagrindas.

33141840-0

Stomatologinės kraujo stabdymo priemonės.

33141850-3

Burnos ertmės higienos priemonės.

33141900-9

Kraujo lancetai.

33150000-6

Radioterapijos, mechanoterapijos, elektraterapijos ir fizioterapijos prietaisai.

33151000-3

Radioterapijos prietaisai ir medžiagos.

33151100-4

Gama terapijos prietaisai.

33151200-5

Rentgeno terapijos prietaisai.

33151300-6

Spektrografai.

33151400-7

Radioterapijos medžiagos.

33152000-0

Inkubatoriai.

33153000-7

Litotriptoriai.

33154000-4

Mechanoterapijos prietaisai.

33155000-1

Fizinės terapijos prietaisai.

33156000-8

Psichologiniai testavimo prietaisai.

33157000-5

Dujų terapijos ir kvėpavimo prietaisai.

33157100-6

Medicininių dujų kaukės.

33157110-9

Deguonies kaukės.

33157200-7

Gydymo deguonimi rinkiniai.

33157300-8

Deguonies palapinės.

33157400-9

Medicininiai kvėpavimo prietaisai.

33157500-0

Hiperbarinės kameros.

33157700-2

Pūtimo indas.

33157800-3

Deguonies pateikimo įranga.

33157810-6

Deguonies terapijos įranga.

33158000-2

Gydymas elektra, elektromagnetiniu lauku ir mechaniniu poveikiu.

33158100-3

Elektromagnetinė įranga.

33158200-4

Elektroterapijos prietaisai.

33158210-7

Stimuliatorius.

33158300-5

Medicininiai ultravioletinių spindulių prietaisai.

33158400-6

Mechanoterapijos įranga.

33158500-7

Medicininiai infraraudonųjų spindulių prietaisai.

33159000-9

Klinikinės chemijos sistema.

33160000-9

Operacinių techninė įranga.

33161000-6

Elektrochirurgijos įranga.

33162000-3

Operacinės įrenginiai ir instrumentai.

33162100-4

Operacinės įrenginiai.

33162200-5

Operacinės instrumentai.

33163000-0

Medicininės paskirties tentai.

33164000-7

Koloskopijos prietaisai.

33164100-8

Kolposkopas.

33165000-4

Kriochirurgijos ir krioterapijos prietaisai.

33166000-1

Dermatologijos prietaisai.

33167000-8

Chirurginiai šviesos šaltiniai.

33168000-5

Endoskopijos ir endochirurgijos prietaisai.

33168100-6

Endoskopai.

33169000-2

Chirurginiai instrumentai.

33169100-3

Chirurginis lazeris.

33169200-4

Chirurginiai krepšiai.

33169300-5

Chirurginiai padėklai.

33169400-6

Chirurginiai konteineriai.

33169500-7

Chirurginės stebėjimo ir sekimo sistemos.

33170000-2

Anestezija ir reanimacija.

33171000-9

Anestezijos ir reanimacijos instrumentai.

33171100-0

Anestezijos instrumentai.

33171110-3

Anestezijos kaukė.

33171200-1

Reanimacijos instrumentai.

33171210-4

Reanimacijos kaukė.

33171300-2

Epiduriniai rinkiniai.

33172000-6

Anestezijos ir reanimacijos prietaisai.

33172100-7

Anestezijos prietaisai.

33172200-8

Reanimacijos prietaisai.

33180000-5

Funkcinio pobūdžio palaikymas.

33181000-2

Inkstų veiklos palaikymo prietaisai.

33181100-3

Hemodializės prietaisai.

33181200-4

Dializės filtrai.

33181300-5

Individualus hemodializės monitorius.

33181400-6

Mobilusis hemodializės aparatas.

33181500-7

Nefrologinės medžiagos.

33181510-0

Nefrologiniai tirpalai.

33181520-3

Hemodializės medžiagos.

33182000-9

Širdies veiklos palaikymo prietaisai.

33182100-0

Defibriliatorius.

33182200-1

Širdies stimuliavimo prietaisai.

33182210-4

Širdies stimuliatorius.

33182220-7

Širdies vožtuvas.

33182230-0

Skilvelis.

33182240-3

Širdies stimuliatorių dalys ir priedai.

33182241-0

Širdies stimuliatorių maitinimo elementai.

33182300-2

Širdies chirurgijos įrenginiai.

33182400-3

Rentgenokardiografijos sistema.

33183000-6

Ortopediniai prietaisai.

33183100-7

Ortopediniai implantai.

33183200-8

Ortopediniai protezai.

33183300-9

Osteosintezės prietaisai.

33184000-3

Dirbtinės kūno dalys.

33184100-4

Chirurginiai implantai.

33184200-5

Kraujagyslių protezai.

33184300-6

Dirbtinės širdies dalys.

33184400-7

Krūtų protezai.

33184410-0

Vidiniai krūtų protezai.

33184420-3

Išoriniai krūtų protezai.

33184500-8

Širdies vainikinių kraujagyslių endoprotezai.

33184600-9

Dirbtinės akys.

33185000-0

Klausos aparatai.

33185100-1

Klausos aparatų dalys ir priedai.

33185200-2

Kochlearinis implantas.

33185300-3

Otolaringologiniai implantai.

33185400-4

Dirbtinės gerklos.

33186000-7

Dirbtinė kraujotaka.

33186100-8

Oksigenatorius.

33186200-9

Kraujo ir skysčių šildymo įrenginiai.

33190000-8

Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai.

33191000-5

Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai.

33191100-6

Sterilizatorius.

33191110-9

Autoklavai.

33192000-2

Medicininiai baldai.

33192100-3

Medicininės paskirties lovos.

33192110-6

Ortopedinės lovos.

33192120-9

Ligoninės lovos.

33192130-2

Lovos su varikliais.

33192140-5

Psichinių ligonių lovos.

33192150-8

Gydymo lovos.

33192160-1

Neštuvai.

33192200-4

Medicininiai stalai.

33192210-7

Tyrimų stalai.

33192230-3

Operaciniai stalai.

33192300-5

Medicininiai baldai (išskyrus lovas ir stalus).

33192310-8

Prie medicininių lovų tvirtinami tempimo ir kabinimo įrenginiai.

33192320-1

Šlapimo butelių laikikliai.

33192330-4

Transfuzijos įranga.

33192340-7

Operacinių baldai (išskyrus stalus).

33192350-0

Medicininės auginimo spintos.

33192400-6

Stomatologinė darbo įranga.

33192410-9

Stomatologinės kėdės.

33192500-7

Mėgintuvėliai.

33192600-8

Sveikatos apsaugos sektoriaus keliamoji įranga.

33193000-9

Invalidų vežimėliai, invalidų kėdės su ratukais ir su jais susiję prietaisai.

33193100-0

Invalidų vežimėliai ir invalidų kėdės su ratukais.

33193110-3

Invalidų vežimėliai.

33193120-6

Invalidų kėdės su ratukais.

33193121-3

Invalidų kėdės su ratukais ir su varikliais.

33193200-1

Invalidų vežimėlių ir invalidų kėdžių su ratukais dalys ir pagalbiniai reikmenys.

33193210-4

Invalidų vežimėlių dalys ir pagalbiniai reikmenys.

33193211-1

Invalidų vežimėlių varikliai.

33193212-8

Invalidų vežimėlių vairavimo prietaisai.

33193213-5

Invalidų vežimėlių valdymo prietaisai.

33193214-2

Invalidų vežimėlių važiuoklės.

33193220-7

Invalidų kėdžių su ratukais dalys ir pagalbiniai reikmenys.

33193221-4

Invalidų kėdžių su ratukais pagalvėlės.

33193222-1

Invalidų kėdžių su ratukais korpusai.

33193223-8

Invalidų kėdžių su ratukais sėdynės.

33193224-5

Invalidų kėdžių su ratukais ratai.

33193225-2

Invalidų kėdžių su ratukais padangos.

33194000-6

Transfuziniai ir infuziniai prietaisai ir instrumentai.

33194100-7

Infuziniai prietaisai ir instrumentai.

33194110-0

Infuzinės pompos.

33194120-3

Infuzijos reikmenys.

33194200-8

Transfuziniai prietaisai ir instrumentai.

33194210-1

Kraujo perpylimo prietaisai.

33194220-4

Kraujo perpylimo medžiagos.

33195000-3

Ligonių stebėsenos sistema.

33195100-4

Monitoriai.

33195110-7

Kvėpavimo monitoriai.

33195200-5

Centrinis stebėsenos pultas.

33196000-0

Pagalbinės medicininės priemonės.

33196100-1

Įrenginiai seniems žmonėms.

33196200-2

Įrenginiai neįgaliesiems.

33197000-7

Medicinos kompiuterinė įranga.

33198000-4

Ligoninių apyvokos reikmenys.

33198100-5

Popieriniai kompresai.

33198200-6

Popieriniai maišeliai arba įvyniokliai sterilizacijai.

33199000-1

Medikų drabužiai.

33600000-6

Farmacijos produktai.

33610000-9

Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai.

33611000-6

Vaistai nuo ligų, susijusių su rūgštingumo sutrikimais.

33612000-3

Vaistai nuo funkcinių skrandžio ir žarnyno sutrikimų.

33613000-0

Vidurius paleidžiantys vaistai.

33614000-7

Antidiarėjiniai vaistai, vaistai žarnyno infekcinėms ir uždegiminėms ligoms gydyti.

33615000-4

Vaistai diabetui gydyti.

33615100-5

Insulinas.

33616000-1

Vitaminai.

33616100-2

Provitaminai.

33617000-8

Mineralų papildai.

33620000-2

Kraują, kraujodaros organus ir širdies bei kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai.

33621000-9

Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai.

33621100-0

Antitromboziniai vaistai.

33621200-1

Antihemoraginiai vaistai.

33621300-2

Antianeminiai preparatai.

33621400-3

Plazmos pakaitalai ir infuziniai tirpalai.

33622000-6

Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai.

33622100-7

Širdį veikiantys vaistai.

33622200-8

Kraujospūdį mažinantys vaistai.

33622300-9

Diuretikai.

33622400-0

Vazoprotektoriai.

33622500-1

Priešhemorojiniai vaistai vietiniam naudojimui.

33622600-2

Beta blokatoriai.

33622700-3

Kalcio kanalų blokatoriai.

33622800-4

Renino-angiotenzino sistemą veikiantys vaistai.

33630000-5

Dermatologiniai vaistai ir raumenų bei skeleto sistemą veikiantys vaistai.

33631000-2

Dermatologiniai vaistai.

33631100-3

Priešgrybeliniai vaistai, vartojami odos ligoms gydyti.

33631110-6

Salicilo rūgštis.

33631200-4

Odą minkštinantys ir apsaugantys vaistai.

33631300-5

Vaistai psoriazei gydyti.

33631400-6

Antibiotikai ir chemoterapiniai vaistai odos ligoms gydyti.

33631500-7

Kortikosteroidai odos ligoms gydyti.

33631600-8

Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos.

33631700-9

Preparatai spuogams gydyti.

33632000-9

Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai.

33632100-0

Priešuždegiminiai ir priešreumatiniai vaistai.

33632200-1

Miorelaksantai.

33632300-2

Priešpodagriniai vaistai.

33640000-8

Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir hormonai.

33641000-5

Urogenitalinę sistemą veikiantys vaistai ir lytiniai hormonai.

33641100-6

Priešinfekciniai ir antiseptiniai ginekologiniai vaistai.

33641200-7

Kiti ginekologiniai vaistai.

33641300-8

Lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai.

33641400-9

Kontraceptikai.

33641410-2

Geriamieji kontraceptikai.

33641420-5

Cheminiai kontraceptikai.

33642000-2

Sistemiškai veikiantys hormonų preparatai, išskyrus lytinius hormonus.

33642100-3

Hipofizės ir pagumburio hormonai bei jų analogai.

33642200-4

Sistemiškai veikiantys kortikosteroidai.

33642300-5

Skydliaukę veikiantys vaistai.

33650000-1

Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai, vakcinos, antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai.

33651000-8

Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai ir vakcinos.

33651100-9

Sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai.

33651200-0

Sistemiškai veikiantys priešgrybeliniai vaistai.

33651300-1

Priešmikobakteriniai vaistai.

33651400-2

Sistemiškai veikiantys priešvirusiniai vaistai.

33651500-3

Imuniniai serumai ir imunoglobulinai.

33651510-6

Imuniniai serumai.

33651520-9

Imunoglobulinai.

33651600-4

Vakcinos.

33651610-7

Difterijos-kokliušo-stabligės vakcinos.

33651620-0

Difterijos-stabligės vakcinos.

33651630-3

BCG vakcina (sausa).

33651640-6

Tymų-kokliušo-raudonukės vakcinos.

33651650-9

Šiltinės vakcinos.

33651660-2

Gripo vakcinos.

33651670-5

Poliomielito vakcinos.

33651680-8

Hepatito B vakcinos.

33651690-1

Vakcinos veterinarijos reikmėms.

33652000-5

Antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai.

33652100-6

Antinavikiniai vaistai.

33652200-7

Endokrininę sistemą veikiantys vaistai.

33652300-8

Imunosupresantai.

33660000-4

Nervų sistemą ir jutimo organus veikiantys vaistai.

33661000-1

Nervų sistemą veikiantys vaistai.

33661100-2

Anestetikai.

33661200-3

Analgetikai.

33661300-4

Antiepilepsiniai vaistai.

33661400-5

Antiparkinsoniniai vaistai.

33661500-6

Psicholeptikai.

33661600-7

Psichoanaleptikai.

33661700-8

Kiti nervų sistemą veikiantys vaistai.

33662000-8

Jutimo organus veikiantys vaistai.

33662100-9

Vaistai akių ligoms gydyti.

33670000-7

Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai.

33673000-8

Vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų.

33674000-5

Vaistai nuo kosulio ir peršalimo.

33675000-2

Sistemiškai veikiantys antihistamininiai vaistai.

33680000-0

Farmacijos dirbiniai.

33681000-7

Žindukai, spenelių gaubtukai ir panašūs dirbiniai kūdikiams.

33682000-4

Plytelės iš kaučiuko.

33683000-1

Gumos pagalvėlės.

33690000-3

Kiti vaistai.

33691000-0

Antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai.

33691100-1

Antiprotozojiniai vaistai.

33691200-2

Antihelmintiniai vaistai.

33691300-3

Ektoparazitocidinės medžiagos, įsk. vaistus nuo niežų, insekticidus ir repelentus.

33692000-7

Medicininės paskirties tirpalai.

33692100-8

Tirpalai lašelinėms.

33692200-9

Parenteralinės mitybos produktai.

33692210-2

Parenteraliniai maitinamieji tirpalai.

33692300-0

Enterinis maistas.

33692400-1

Infuziniai tirpalai.

33692500-2

Švirkščiami tirpalai.

33692510-5

Intraveniniai tirpalai.

33692600-3

Galeniniai tirpalai.

33692700-4

Gliukozės tirpalai.

33692800-5

Tirpalai dializei.

33693000-4

Kiti gydomieji produktai.

33693100-5

Toksinai.

33693200-6

Nikotino pakaitalai.

33693300-7

Priklausomybės ligų gydymas.

33694000-1

Diagnostiniai preparatai.

33695000-8

Visi kiti negydomieji produktai.

33696000-5

Reagentai ir kontrastiniai preparatai.

33696100-6

Kraujo grupei nustatyti skirti reagentai.

33696200-7

Kraujui tirti skirti reagentai.

33696300-8

Cheminiai reagentai.

33696400-9

Izotopiniai reagentai.

33696500-0

Laboratoriniai reagentai.

33696600-1

Elektroforezei naudojami reagentai.

33696700-2

Urologiniai reagentai.

33696800-3

Rentgeno kontrastinės medžiagos.

33697000-2

Medicininiai preparatai, išskyrus stomatologines medžiagas.

33697100-3

Klizmai skirti preparatai.

33697110-6

Kaulų rekonstrukcijos cementai.

33698000-9

Klinikiniai produktai.

33698100-0

Mikrobiologinės kultūros.

33698200-1

Liaukos ir jų ekstraktai.

33698300-2

Virškinimą skatinančios medžiagos.

33700000-7

Asmens higienos gaminiai.

33710000-0

Kvepalai, tualeto reikmenys ir prezervatyvai.

33711000-7

Gaivikliai ir tualeto reikmenys.

33711100-8

Tualetiniai vandenys.

33711110-1

Dezodorantai (kūno).

33711120-4

Priemonės nuo prakaitavimo.

33711130-7

Odekolonai.

33711140-0

Kvapiosios medžiagos.

33711150-3

Rožių vanduo.

33711200-9

Makiažo preparatai.

33711300-0

Manikiūro ir pedikiūro preparatai.

33711400-1

Kosmetikos produktai.

33711410-4

Vatos pagaliukai.

33711420-7

Makiažo rinkiniai.

33711430-0

Vienkartinės asmeninės servetėlės.

33711440-3

Lūpų balzamas.

33711450-6

Tatuiruotės.

33711500-2

Odos priežiūros priemonės.

33711510-5

Apsaugos nuo saulės gaminiai.

33711520-8

Vonios želė.

33711530-1

Dušo kepuraitės.

33711540-4

Parafarmaciniai kremai arba losjonai.

33711600-3

Plaukų priežiūros preparatai ir reikmenys.

33711610-6

Šampūnai.

33711620-9

Šukos.

33711630-2

Perukai.

33711640-5

Tualeto reikmenų rinkiniai.

33711700-4

Burnos ir dantų higienos reikmenys ir preparatai.

33711710-7

Dantų šepetukai.

33711720-0

Dantų pasta.

33711730-3

Dantų krapštukai.

33711740-6

Burnos skalavimo skystis.

33711750-9

Burnos gaivikliai.

33711760-2

Siūlai dantims valyti.

33711770-5

Kūdikių čiulptukai.

33711780-8

Dantų protezų valymo tabletės.

33711790-1

Stomatologiniai rinkiniai.

33711800-5

Skutimosi preparatai.

33711810-8

Skutimosi kremai.

33711900-6

Muilas.

33712000-4

Prezervatyvai.

33713000-1

Pėdų priežiūros gaminiai.

33720000-3

Skustuvai ir manikiūro arba pedikiūro rinkiniai.

33721000-0

Skustuvai.

33721100-1

Skustuvo peiliukai.

33721200-2

Skustuvai (elektriniai).

33722000-7

Manikiūro ar pedikiūro rinkiniai.

33722100-8

Manikiūro rinkiniai.

33722110-1

Manikiūro reikmenys.

33722200-9

Pedikiūro rinkiniai.

33722210-2

Pedikiūro reikmenys.

33722300-0

Plaukų segtukai.

33730000-6

Akių priežiūros gaminiai ir korekciniai lęšiai.

33731000-3

Kontaktiniai lęšiai.

33731100-4

Koreguojantys lęšiai.

33731110-7

Intraokuliniai lęšiai.

33731120-0

Akinių lęšiai.

33732000-0

Kontaktinių lęšių losjonai.

33733000-7

Akiniai nuo saulės.

33734000-4

Akiniai.

33734100-5

Akinių rėmeliai ir aptaisai.

33734200-6

Stiklo akiniai.

33735000-1

Akiniai su optiškai neapdirbtais lęšiais.

33735100-2

Apsauginiai akiniai.

33735200-3

Apsauginių akinių rėmeliai ir aptaisai.

33740000-9

Rankų ir nagų priežiūros gaminiai.

33741000-6

Rankų priežiūros gaminiai.

33741100-7

Rankų valikliai.

33741200-8

Rankų arba kūno losjonai.

33741300-9

Rankų dezinfekavimo priemonės.

33742000-3

Nagų priežiūros gaminiai.

33742100-4

Nagų žnyplės.

33742200-5

Nagų lakas.

33750000-2

Kūdikių priežiūros gaminiai.

33751000-9

Vienkartiniai vystyklai.

33752000-6

Liemenėlės įklotai.

33760000-5

Tualetinis popierius, nosinės, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės.

33761000-2

Tualetinis popierius.

33762000-9

Popierinės nosinės.

33763000-6

Popieriniai rankšluosčiai.

33764000-3

Popierinės servetėlės.

33770000-8

Popieriniai higienos gaminiai.

33771000-5

Popieriniai higienos reikmenys.

33771100-6

Higieniniai paketai ar tamponai.

33771200-7

Įklotai.

33772000-2

Vienkartiniai popieriaus gaminiai.

33790000-4

Laboratorijų, higienos ar farmaciniai reikmenys iš stiklo.

33791000-1

Higienos reikmenys iš stiklo.

33792000-8

Stikliniai gaminiai farmacijos reikmėms.

33793000-5

Laboratorijų reikmenys iš stiklo.

33900000-9

Skrodimo ir laidojimo įranga bei reikmenys.

33910000-2

Patologinės anatomijos instrumentai ir reikmenys.

33911000-9

Skrodimo žirklės.

33912000-6

Skrodimo reikmenų rinkiniai.

33912100-7

Chirurginės skrodimo žnyplės.

33913000-3

Skrodimo zondai kulkoms aptikti.

33914000-0

Skrodimo siūlai, adatos arba pjūvių spaustukai.

33914100-1

Skrodimo siūlai.

33914200-2

Skrodimo adatos.

33914300-3

Skrodimo pjūvių spaustukai.

33915000-7

Skrodimo venų zondai.

33916000-4

Skrodimo pjūklų geležtės arba priedai.

33916100-5

Skrodimo pjūklai.

33917000-1

Skrodimo lentos arba padėklai.

33918000-8

Chirurginių skrodimo įrankių arba reikmenų dėžės.

33919000-5

Chirurginių skrodimo įrankių arba reikmenų ritiniai.

33920000-5

Skrodimo įranga ir reikmenys.

33921000-2

Kaulų dulkių rinktuvai.

33922000-9

Lavonų gabenimo maišai.

33923000-6

Galvų atramos, kūnų lentos arba kabamosios svarstyklės.

33923100-7

Galvų atramos.

33923200-8

Kūnų lentos.

33923300-9

Kabamosios svarstyklės.

33924000-3

Infekcinių ligų tyrimo rinkiniai.

33925000-0

Lavonų atpažinimo žymos arba apyrankės.

33926000-7

Vakuuminiai skrodimo skysčių surinkimo aspiratoriai arba vamzdeliai.

33927000-4

Lavonų tiesiosios žarnos termometrai.

33928000-1

Lavono pirštų tiesinimo įrenginiai.

33929000-8

Lavono audinių atkūrimo reikmenų rinkiniai.

33930000-8

Skrodimo baldai.

33931000-5

Bendrojo skrodimo dirbtuvės arba priedai.

33932000-2

Skrodimo kriauklės arba priedai.

33933000-9

Skrodimo stalai arba priedai.

33933100-0

Skrodimų stalai.

33934000-6

Nekroskopijos stalai arba priedai.

33935000-3

Negyvų gyvūnų skrodimo stalai arba priedai.

33936000-0

Balzamavimo dirbtuvės arba priedai.

33937000-7

Skrodimo dirbtuvės su skysčių šalinimo įranga arba priedai.

33940000-1

Lavonų gabenimo ir laikymo įranga bei reikmenys.

33941000-8

Lavonų laikymo lentynos.

33942000-5

Lavonų vežimo ratukai.

33943000-2

Žirkliniai lavonų kėlimo vežimėliai.

33944000-9

Lavoninių šaldytuvai arba šaldikliai.

33945000-6

Lavonų šaldymo kambariai.

33946000-3

Skrodimo vežimėliai.

33947000-0

Lavonų padėklai.

33948000-7

Lavonų kėlimo arba perkėlimo priemonės.

33949000-4

Kūnų gabenimo konteineriai.

33950000-4

Klinikinės teismo ekspertizės įranga ir reikmenys.

33951000-1

Lavonų pirštų atspaudų ėmimo reikmenys.

33952000-8

Kaukės nuo puvimo.

33953000-5

Lavonų kraujo paieškos rinkiniai arba reikmenys.

33954000-2

Biologinių įkalčių rinkimo priemonių rinkiniai.

33960000-7

Balzamavimo įranga ir reikmenys.

33961000-4

Ertmių balzamavimo purkštuvai.

33962000-1

Balzamavimo venų drenai.

33963000-8

Balzamavimo skysčiai arba cheminio apdorojimo medžiagos.

33964000-5

Įpurškiamieji balzamavimo vamzdeliai.

33965000-2

Balzamavimo kriauklės arba priedai.

33966000-9

Balzamavimo rinkiniai.

33967000-6

Balzamavimo purkštuvų adatos.

33968000-3

Akidangčiai.

33970000-0

Laidojimo įranga ir reikmenys.

33971000-7

Laidojimo apranga.

33972000-4

Laidojimo pakai.

33973000-1

Laidojimo antklodės.

33974000-8

Laidojimo aspiratoriai.

33975000-5

Laidojimo kietinamieji medžiagų junginiai.

34000000-7

Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai.

34100000-8

Motorinės transporto priemonės.

34110000-1

Keleiviniai automobiliai.

34111000-8

Universalūs automobiliai ir sedanai.

34111100-9

Universalūs automobiliai.

34111200-0

Sedanai.

34113000-2

Transporto priemonės su 4 ratų pavara.

34113100-3

Džipai.

34113200-4

Visureigiai.

34113300-5

Ne kelių transporto priemonės.

34114000-9

Specialiosios transporto priemonės.

34114100-0

Avarinės transporto priemonės.

34114110-3

Pagalbos transporto priemonės.

34114120-6

Paramedikų transporto priemonės.

34114121-3

Greitosios medicinos pagalbos automobiliai.

34114122-0

Ligonių vežimo transporto priemonės.

34114200-1

Policijos automobiliai.

34114210-4

Kalinių vežimo transporto priemonės.

34114300-2

Socialinės rūpybos transporto priemonės.

34114400-3

Mikroautobusai.

34115000-6

Kiti lengvieji keleiviniai automobiliai.

34115200-8

Motorinės transporto priemonės, skirtos vežti mažiau kaip 10 žmonių.

34115300-9

Naudotos transporto priemonės.

34120000-4

Motorinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ir daugiau žmonių.

34121000-1

Autobusai ir tolimojo susisiekimo autobusai.

34121100-2

Viešojo transporto paslaugų autobusai.

34121200-3

Sujungti autobusai.

34121300-4

Dviaukščiai autobusai.

34121400-5

Žemų grindų autobusai.

34121500-6

Tolimojo susisiekimo autobusai.

34130000-7