4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 197/2008

2008 m. kovo 3 d.

patvirtinantis esminius Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus Queijo Serra da Estrela (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir taikydama 17 straipsnio 2 dalį, Komisija išnagrinėjo Portugalijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Queijo Serra da Estrela“, kuri buvo įregistruota pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimų paraišką.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio nuostatas šie pakeitimai yra esminiai, todėl Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3) paskelbė pakeitimų paraišką, kaip reikalaujama to reglamento 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje. Komisija negavo prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį, todėl šie pakeitimai turi būti patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, patvirtinami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2156/2005 (OL L 342, 2005 12 24, p. 54).

(3)  OL C 127, 2007 6 8, p. 10.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė

Sūriai

PORTUGALIJA

Queijo Serra da Estrela (SKVN)