23.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 166/2008

2008 m. vasario 22 d.

dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti preparatą Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą šio reglamento priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti mikroorganizmų preparatą Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) mėsiniams kalakutams; preparatas priskirtinas priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 256/2002 (2) nuolatinis leidimas buvo suteiktas naudoti mikroorganizmų preparatą paršeliams iki 2 mėn. amžiaus ir paršavedėms, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1453/2004 (3) – paršeliams ir penimoms kiaulėms, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 255/2005 (4) – mėsiniams galvijams, ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1200/2005 (5) – mėsiniams triušiams ir mėsiniams viščiukams.

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą mėsiniams kalakutams. Europos maisto saugos tarnyba 2007 m. rugsėjo 19 d. nuomonėje padarė išvadą, kad mikroorganizmų preparatas Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) neturi neigiamo poveikio vartotojams, naudotojams ar aplinkai (6). Remiantis šia nuomone, preparato naudojimas neturi neigiamo poveikio šios papildomos kategorijos gyvūnams ir yra veiksmingas gerinant prieaugį, pašarų normą ir pašarų sunaudojimą. Europos maisto saugos tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(6)

Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, nurodytą šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 41, 2002 2 13, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1143/2007 (OL L 256, 2007 10 2, p. 23).

(3)  OL L 269, 2004 8 17, p. 3.

(4)  OL L 45, 2005 2 16, p. 3.

(5)  OL L 195, 2005 7 27, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1445/2006 (OL L 271, 2006 9 30, p. 22).

(6)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl produkto Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) kaip pašarų priedo kalakutams saugumo ir veiksmingumo. Priimta 2007 m. rugsėjo 19 d.EFSA leidinys (2007 m.) 549, 1–11.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Priedo sudėtis:

Bacillus cereus var. toyoi preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analizės metodas (1):

Skaičiavimas taikant paskleidimo ant plokštelės metodą, naudojant triptono sojos agarą iš anksto karščiu apdorojus pašaro ėminius, ir impulsinę lauko gelių elektroforezę.

Mėsiniai kalakutai

0,2 × 109

1 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Sauga: dirbant dėvėti akinius ir pirštines.

3.

Gali būti naudojamas kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokciodiostatų: natrio monenzino, natrio lazalocido, robenidino, halofuginono, diklazurilo, maduramicino amonio.

2018 m. kovo 14 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives