21.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 146/2008

2008 m. vasario 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, ir Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Patirtis parodė, kad reikia numatyti tam tikrą atvejų, kai nežymiai nesilaikoma kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų ir kai toks nesilaikymas nėra toks rimtas, reikšmingas ir neturi ilgalaikių pasekmių, kad nebūtų pateisinamas nedelsiant atliekamas tiesioginių išmokų sumažinimas, toleravimą. Toks toleravimas vis tiek turėtų būti siejamas su kompetentingos nacionalinės institucijos atitinkamais tolesniais veiksmais, kol bus pradėta laikytis reikalavimų. Be to, taikant sumažinimą labai mažoms tiesioginių išmokų pradinėms sumoms, našta gali būti didesnė nei pasiektas atbaidantis poveikis. Todėl turėtų būti nustatyta tinkama riba, kurios neviršijus valstybės narės gali nuspręsti netaikyti sumažinimo, jei kompetentinga nacionalinė institucija imasi veiksmų siekdama užtikrinti, kad ūkininkas ištaisytų atitinkamus nustatytus pažeidimus.

(2)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (2) 44 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad ūkininkai sklypais, atitinkančiais reikalavimus atitinkančius hektarus, turi būti naudojęsi ne trumpesnį kaip 10 mėnesių laikotarpį. Patirtis parodė, kad dėl šios sąlygos kyla pavojus, jog bus apribotas žemės rinkos funkcionavimas ir susidarys daug administracinio darbo ūkininkams ir susijusioms administracinėms tarnyboms. Tačiau siekiant užtikrinti, kad už tą pačią žemę paraiškos nebūtų pateiktos du kartus, turėtų būti nustatyta data, kurią ūkininkas turėjo naudotis sklypais. Būtų tikslinga, kad valstybės narės nustatytų tokią datą, kuri nebūtų vėlesnė kaip data, nustatyta pagalbos paraiškai pakeisti. Ta pati taisyklė turėtų būti taikoma valstybėms narėms, taikančioms vienkartinės išmokos už plotus schemą.

(3)

Iki vienos dienos sutrumpinus laikotarpį, kurį ūkininkas turi būti naudojęsis sklypais, atitinkančiais bendrosios išmokos schemos ir vienkartinės išmokos už plotus reikalavimus atitinkančius hektarus, turėtų būti patikslintos atsakomybės taisyklės pagal kompleksinį paramos susiejimą, visų pirma žemės perleidimo atitinkamais kalendoriniais metais atveju. Todėl reikėtų patikslinti, kad ūkininkas, kuris pateikia pagalbos paraišką, turėtų būti laikomas atsakingu kompetentingai institucijai už kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų neįvykdymą atitinkamais kalendoriniais metais visos žemės ūkio paskirties žemės, deklaruotos pagalbos paraiškoje, atžvilgiu. Dėl to neturi būti kliūčių atitinkamam ūkininkui ir asmeniui, kuriam žemės ūkio paskirties žemė buvo perleista arba iš kurio ji buvo gauta, sudaryti susitarimų pagal privatinę teisę.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71h straipsnyje nustatyta, kad pagal bendrosios išmokos schemą naujosios valstybės narės, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio g punkte, gali nustatyti skirtingas teisių į išmokas, kurios skiriamos už pievų hektarus arba už daugiamečių ganyklų hektarus ir už kitus pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančius hektarus, kaip nustatyta 2003 m. birželio 30 d. arba, Bulgarijos ir Rumunijos atveju, 2005 m. birželio 30 d., vieneto vertes. Naujosios valstybės narės nustatė žemės ūkio sklypų identifikavimo sistemą pagal to reglamento 20 straipsnio nuostatas. Tačiau dėl techninių sunkumų pereinant prie tos identifikavimo sistemos, tam tikrų 2003 m. egzistavusių sklypų požymiai galėjo nebūti tiksliai perteikti. Siekiant užtikrinti, kad ši galimybė nustatyti skirtingas vienetų vertes būtų sklandžiai įgyvendinta, sklypų identifikavimo data turėtų būti patikslinta ir nustatyta 2006 m. birželio 30 d. Tačiau Bulgarijai ir Rumunijai sklypų identifikavimo data turėtų būti 2008 m. sausio 1 d. Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71h straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Patirtis taip pat parodė, kad siekiant sukurti administracinę infrastruktūrą, kuri reikalinga siekiant valdyti teisės aktais nustatytus valdymo reikalavimus, kuriems taikomos kompleksinio paramos susiejimo taisyklės, reikia įdėti nemažai administracinio darbo. Naujosiose valstybėse narėse, taikančiose vienkartinės išmokos už plotus schemą, teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų trejų metų pereinamasis laikotarpis, panašus į 2004 m. balandžio 30 d. sudėties Bendrijoje taikytą pereinamąjį laikotarpį, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede pateikto tvarkaraščio, palengvintų teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų įvedimo procesą ir jų sklandų įgyvendinimą. Šį pereinamąjį laikotarpį turėtų būti galima taikyti, net jei naujoji valstybė narė nusprendžia visapusiškai taikyti tiesiogines išmokas prieš vėliausią datą, kai dar galima taikyti vienkartinės išmokos už plotus schemą. Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 6 dalis ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 (3) 51 straipsnio 3 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 10 ir 11 dalyse nustatomos taisyklės, reglamentuojančios naujųjų valstybių narių, taikančių vienkartinės išmokos už plotus schemą, perėjimą prie bendrosios išmokos schemos. Pagal šias taisykles Komisija, įvertinusi atitinkamos naujosios valstybės narės pasirengimo lygį, turi iš anksto patvirtinti naujosios valstybės narės sprendimą įgyvendinti bendrosios išmokos schemą. Išankstinio patvirtinimo jau nebereikia, nes beveik visos tiesioginės išmokos yra atsietos, taip pat vienkartinės išmokos už plotus schema ir bendrosios išmokos schema yra atsietos; išmokos pagal jas yra grindžiamos plotu ir joms abiem yra būdingi integruotos sistemos, visų pirma žemės sklypų identifikavimo sistemos, elementai. Todėl šios nuostatos turėtų būti išbrauktos. Išbraukus 143b straipsnio 10 ir 11 dalis reikia atitinkamai iš dalies pakeisti ir 143b straipsnio 9 dalį. Todėl tą nuostatą taip pat reikėtų iš dalies pakeisti.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 XII priedo 2 lentelėje pateiktos bendros papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų sumos, mokėtinos Kipre, kur vienkartinės išmokos už plotus schema taikoma iki 2008 m. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (4) pratęsus vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymą, būtina pateikti bendras sumas tose valstybėse narėse, kur vienkartinės išmokos už plotus schema bus taikoma 2009 m. ir 2010 m.

(8)

Naujosios valstybės narės, nusprendusios taikyti bendrosios išmokos schemą, pasirinko galimybę ją taikyti nuo 2007 m. Todėl tikslinga Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71h straipsnio pakeitimą taikyti toms naujoms valstybėms narėms nuo tos datos.

(9)

Šiuo reglamentu iš dalies pakeitus kelias nuostatas, pirmiausia dėl toleravimo tais atvejais, kai nežymiai nesilaikoma kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų, dėl sumažinimo taikymo iki tam tikros ribos, dėl datos, kada ūkininkas turi naudotis savo žeme, kad atitiktų bendrosios išmokos schemos ir vienkartinės išmokos už plotus schemos kriterijus, nustatymo, taip pat dėl vienkartinės išmokos už plotus schemą taikančioms naujosioms valstybėms narėms suteikto pereinamojo laikotarpio joms siekiant savo teritorijoje visapusiškai įgyvendinti reikalavimus kompleksinio paramos susiejimo srityje, atitinkamiems ūkininkams būtų taikomos palankesnės nei šiuo metu galiojančios taisyklės. Šių nuostatų taikymas atgaline data neturėtų pažeisti teisinio tikrumo principo atitinkamų ūkio subjektų atžvilgiu. Tai taip pat taikoma iš dalies pakeistai Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71h straipsnio nuostatai. Tačiau nuostatos dėl ūkininkų atsakomybės už reikalavimų nevykdymą žemės perleidimo atveju turėtų būti taikomos nuo 2008 m. balandžio 1 d., kad atitinkamiems ūkininkams būtų užtikrintas pakankamas teisinis tikrumas, tuo pačiu užtikrinant veiksmingą šių nuostatų taikymą 2008 m.

(10)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 ir Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei bet kuriuo metu konkrečiais kalendoriniais metais (toliau – atitinkami kalendoriniai metai) ūkininkas nesilaikė teisės aktais nustatytų valdymo ar geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, ir toks reikalavimų nesilaikymas yra tiesiogiai pagalbos paraišką atitinkamais kalendoriniais metais pateikusiam ūkininkui priskirtinų veiksmų ar neveikimo rezultatas, visa šiam ūkininkui jau numatyta išmokėti tiesioginių išmokų suma, pritaikius 10 ir 11 straipsnio nuostatas, sumažinama arba panaikinama pagal 7 straipsnyje nustatytas išsamias taisykles.

Pirma pastraipa taip pat taikoma, jeigu atitinkamas reikalavimų nesilaikymas yra tiesiogiai asmeniui, kuriam buvo perleista žemės ūkio paskirties žemė arba kuris tokią žemę perleido, priskirtinų veiksmų ar neveikimo rezultatas.

2008 m. taikant pirmą ir antrą pastraipas, kalendoriniai metai atitinka laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Šioje dalyje „perleidimas“ reiškia bet kokį sandorį, dėl kurio perleidžiantis asmuo nustoja naudotis žemės ūkio paskirties žeme.“;

b)

straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Nepaisant 1 dalies nuostatų ir vadovaujantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytose išsamiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti sumažinimo arba išskaičiavimo, jei jis sudaro ne daugiau kaip 100 EUR vienam ūkininkui per vienerius kalendorinius metus.

Jeigu valstybė narė nusprendžia pasinaudoti pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, kitais metais kompetentinga institucija imasi veiksmų, kurie būtini siekiant užtikrinti, kad ūkininkas ištaisytų atitinkamus nustatytus pažeidimus. Apie nustatytą reikalavimų nesilaikymą ir taisomuosius veiksmus, kurių būtina imtis, pranešama ūkininkui.“;

2)

7 straipsnio 2 dalis papildoma tokiomis pastraipomis:

„Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nuspręsti, kad sumažinimas netaikomas, jei reikalavimų nesilaikymas, atsižvelgiant į jo rimtumą, reikšmingumą ir ilgalaikes pasekmes, gali būti laikomas nežymiu pažeidimu. Tačiau reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio visuomenės ar gyvūnų sveikatai kyla tiesioginis pavojus, nėra laikomas nežymiu.

Jeigu ūkininkas nedelsdamas nesiėmė taisomųjų veiksmų ir neištaisė nustatyto pažeidimo, kompetentinga institucija imasi būtinų veiksmų, kurie atitinkamais atvejais gali būti vykdomi kaip administracinis patikrinimas, siekdama užtikrinti, kad ūkininkas ištaisytų atitinkamus nustatytus pažeidimus. Apie nustatytą nežymų reikalavimų nesilaikymą ir taisomuosius veiksmus, kurių būtina imtis, pranešama ūkininkui.“;

3)

44 straipsnio 3 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Išskyrus force majeure ar išimtines aplinkybes, ūkininkas turi naudotis šiais sklypais valstybės narės nustatytą datą, kuri yra ne vėlesnė kaip data, kurią ta valstybė narė nustatė pagalbos paraiškoms pakeisti.“;

4)

71h straipsnis pakeičiamas taip:

„71h straipsnis

Pievos

Naujosios valstybės narės, remdamosi objektyviais kriterijais ir neviršydamos regioninės viršutinės ribos ar jos dalies, taip pat gali nustatyti skirtingas teisių į išmokas, kurios turi būti skiriamos 71f straipsnio 1 dalyje nurodytiems ūkininkams, už hektarą, apsėtą pieva, kaip nustatyta 2006 m. birželio 30 d., ar už bet kurį kitą pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkantį hektarą arba už hektarus, apsėtus daugiametėmis ganyklomis, kaip nustatyta 2006 m. birželio 30 d., ar už bet kurį kitą pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkantį hektarą vieneto vertes.

Tačiau Bulgarijai ir Rumunijai identifikavimo data yra 2008 m. sausio 1 d.“;

5)

143b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Išskyrus force majeure ar išimtines aplinkybes, ūkininkas turi naudotis pirmoje pastraipoje nurodytais sklypais valstybės narės nustatytą datą, kuri yra ne vėlesnė kaip data, kurią ta valstybė narė nustatė pagalbos paraiškoms pakeisti.“;

b)

6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. naujosios valstybės narės neprivalo taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnių tiek, kiek tos nuostatos yra susijusios su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2009 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą tose valstybėse narėse, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, nurodytų III priede, pagal tokį tvarkaraštį:

a)

III priedo A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;

b)

III priedo B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.;

c)

III priedo C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.

Tačiau Bulgarija ir Rumunija neprivalo taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnių iki 2011 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek tos nuostatos yra susijusios su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą tose valstybėse narėse, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, nurodytų III priede, pagal tokį tvarkaraštį:

a)

III priedo A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.;

b)

III priedo B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.;

c)

III priedo C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

Be to, naujosios valstybės narės trečioje pastraipoje numatyta galimybe gali naudotis ir tuo atveju, jei jos nusprendžia nebetaikyti vienkartinės išmokos už plotus schemos dar nepasibaigus 9 dalyje numatytam šios schemos taikymo laikotarpiui.“;

c)

9 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Visos naujosios valstybės narės gali taikyti vienkartinės išmokos už plotus schemą iki 2010 m. pabaigos.“;

d)

10 ir 11 dalys išbraukiamos;

6)

XII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje pastraipoje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki 2008 m. gruodžio 31 d. Nuo 2009 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede, pagal tokį tvarkaraštį:

a)

III priedo A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;

b)

III priedo B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.;

c)

III priedo C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.

Tačiau Bulgarija ir Rumunija neprivalo taikyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnių iki 2011 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, gaunantis išmokas pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, laikosi teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede, pagal tokį tvarkaraštį:

a)

III priedo A punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.;

b)

III priedo B punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.;

c)

III priedo C punkte nurodyti reikalavimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

Naujosios valstybės narės antroje pastraipoje numatyta galimybe gali naudotis ir tuo atveju, jei jos nusprendžia nebetaikyti vienkartinės išmokos už plotus schemos dar nepasibaigus Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 9 dalyje numatytam šios schemos taikymo laikotarpiui.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d., išskyrus šias išimtis:

a)

1 straipsnio 1 dalies a punktas taikomas nuo 2008 m. balandžio 1 d.;

b)

1 straipsnio 4 dalis taikoma nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ZVER


(1)  2007 m. gruodžio 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1276/2007 (OL L 284, 2007 10 30, p. 11).

(3)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 8).

(4)  OL L 384, 2006 12 29, p. 8.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 XII priedo 2 lentelė papildoma šiomis dviem skiltimis:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405“