18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 31/2008

2007 m. lapkričio 15 d.

dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Bendrija ir Madagaskaro Respublika vedė derybas ir parafavo Žvejybos partnerystės susitarimą, kuriuo Bendrijos žvejams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Madagaskaro Respublika turi suverenias teises.

(2)

Bendrija yra suinteresuota šio Susitarimo patvirtinimu.

(3)

Turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu tvirtinamas Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio reglamento (1).

2 straipsnis

Susitarimo Protokole nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

Žvejybos kategorija

Laivo tipas

Valstybė narė

Licencijos arba kvota

Tunų žvejyba

Tunus žvejojantys seineriai šaldikliai:

Ispanija

23

Prancūzija

19

Italija

1

Tunų žvejyba

Paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa didesnė už 100 GT

Ispanija

25

Prancūzija

13

Portugalija

7

Jungtinė Karalystė

5

Tunų žvejyba

Paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa mažesnė arba lygi 100 GT

Prancūzija

26

Priedugnio rūšių žvejyba

Žvalgomoji žvejyba ūdomis arba dugninėmis ūdomis

Prancūzija

5

Jeigu šių valstybių narių paraiškose licencijai gauti Protokole numatytos žvejybos galimybės neišeikvojamos, Komisija gali atsižvelgti į kitos valstybės narės pateiktas paraiškas licencijai gauti.

3 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį Susitarimą, Komisijai praneša apie Madagaskaro žvejybos zonoje sužvejotą kiekvienos rūšies kiekį pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 500/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų Šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės, taikymo taisykles (2).

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. L. RODRIGUES


(1)  Susitarimo tekstas yra dok. 13153/1/07 (OL L 331, 2007 12 17, p. 7).

(2)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.