23.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/29


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/121/EB

2009 m. sausio 14 d.

dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų (3) buvo keletą kartų iš esmės pakeista (4). Kadangi šią direktyvą reikia keisti dar kartą, siekiant aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija.

(2)

Jeigu kiekvienoje valstybėje narėje veiktų skirtingos nuostatos, reglamentuojančios tekstilės produktuose pluoštų pavadinimus, sudėtį ir ženklinimą, atsirastų kliūčių, trukdančių deramai veikti vidaus rinkai.

(3)

Tos kliūtys gali būti panaikintos pateikiant tekstilės produktus į Bendrijos rinką pagal unifikuotas taisykles. Dėl to būtina suvienodinti tekstilės pluoštų pavadinimus ir duomenis, nurodomus ant etikečių, žymenų ar kitokių dokumentų, lydinčių tekstilės produktus įvairiuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose.

(4)

Taip pat turėtų būti priimtos nuostatos, reglamentuojančios tam tikrus produktus, kurie nėra pagaminti tik iš tekstilės medžiagų, bet tekstilė sudaro didžiąją produkto dalį arba į jį ypatingą dėmesį kreipia gamintojas, perdirbėjas arba prekiautojas.

(5)

Leistini nuokrypiai dėl „kitų pluoštų“, kurie jau yra nustatyti gryniems produktams, turėtų būti taikomi ir mišiniams.

(6)

Norint pasiekti tikslą, kad pagal šios srities nacionalinius teisės aktus ženklinimas turėtų būti privalomas.

(7)

Tais atvejais, kai techniškai sudėtinga nurodyti produkto sudėtį jo gamybos metu, etiketėje gali būti pažymėti visi tuo metu žinomi pluoštai, jeigu jie sudaro tam tikrą produkto procentą.

(8)

Norint išvengti taikymo skirtumų Bendrijoje, vertėtų nustatyti tikslius ženklinimo metodus, taikytinus iš dviejų arba daugiau komponentų susidedantiems tekstilės produktams, bei konkretizuoti tuos tekstilės produktų komponentus, kurių nereikalaujama paisyti ženklinant ir atliekant analizę.

(9)

Tekstilės produktai, kuriems taikomi tik ženklinimo bendrąja etikete reikalavimai ir kurie parduodami metrais arba atraižomis, turėtų būti taip pateikiami į prekybą, kad pirkėjas galėtų visapusiškai susipažinti su visos pakuotės ar rietimo duomenimis. Pačios valstybės narės turi nuspręsti, kokiomis priemonėmis tai turėtų būti padaryta.

(10)

Ypatingą prestižą tarp naudotojų ir vartotojų turintiems apibūdinimams arba pavadinimams turėtų būti taikomi tam tikri reikalavimai.

(11)

Būtina nustatyti tekstilės pavyzdžių atrinkimo ir analizės metodus, kurie leistų išvengti prieštaravimų dėl panaudotų metodų. Vis dėlto, nors ir laikinai toliau taikomi tuo metu valstybėje galiojantys metodai, tai vis dėlto netrukdo taikyti unifikuotų taisyklių.

(12)

V priedo, nurodančio sutartinius dydžius, kurie turi būti taikomi kiekvieno pluošto nusausintai masei, analizės būdu nustatant tekstilės produktų pluošto sudėtį, 1, 2 ir 3 pozicijose pateikiami du skirtingi sutartiniai dydžiai, taikomi apskaičiuojant vilnos ir (arba) gyvūnų plaukų, turinčių iškarštų ir šukuotų pluoštų, sudėtį. Laboratorijose negalima visada nustatyti, ar pluoštas yra iškarštas, ar šukuotas, todėl taikant šią nuostatą gali būti gaunami skirtingi rezultatai atliekant tekstilės produktų atitikties patikrinimą Bendrijoje. Todėl, kilus abejonei, laboratorijoms turėtų būti leista taikyti tam tikrą sutartinį dydį.

(13)

Nerekomenduojama sujungti visas tokiems produktams taikomas nuostatas atskiroje direktyvoje dėl tekstilės produktų.

(14)

III ir IV prieduose dėl ypatingos ten išvardytų produktų kilmės turėtų būti įtraukti ir kiti produktai, kurių nereikia ženklinti, ypač „vienkartinio naudojimo“ produktai arba tokie produktai, kuriems reikalaujamas ženklinimas tik bendrąja etikete.

(15)

Turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti, laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(16)

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai suderinti I ir V priedus su technikos pažanga ir patvirtinti naujus kiekybinės analizės metodus dviejų ir trijų komponentų mišiniams. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, jas papildant, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(17)

Naujos į šią direktyvą įtrauktos nuostatos susijusios tik su komiteto procedūra. Todėl valstybėms narėms nereikia jų perkelti į nacionalinę teisę.

(18)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais VI priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Tekstilės produktus leidžiama pateikti Bendrijos rinkai prieš jų pramoninį perdirbimą, jo metu arba bet kuriame platinimo etape tik tada, kai tokie produktai atitinka šią direktyvą.

2.   Ši direktyva neturi būti taikoma tekstilės produktams, kurie:

a)

skirti eksportui į trečiąsias šalis;

b)

įvežami į valstybių narių teritoriją tranzitu ir pateikiami muitinės kontrolei;

c)

importuojami iš trečiųjų šalių perdirbti šalies viduje;

d)

gaminami namudininkų arba nepriklausomų firmų pagal sutartis iš medžiagų, kurių savybės lydinčiuose dokumentuose nenurodomos.

2 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

„tekstilės produktais“ vadinami bet kokie neapdoroti, pusiau apdoroti, apdoroti, pusiau pagaminti, pagaminti, pusiau pasiūti ar pasiūti produktai, sudaryti tik iš tekstilės pluoštų, nepriklausomai nuo taikyto jų sumaišymo ar sujungimo būdo;

b)

„tekstilės pluoštais“ vadinama:

i)

medžiaga, kuriai būdingas lankstumas, plonumas ir didelis santykis tarp ilgio ir maksimalaus skersinio matmens, leidžiantys ją taikyti tekstilėje;

ii)

lanksčios juostelės arba vamzdeliai, kurių matomasis plotis neviršija 5 mm, įskaitant juosteles, išpjautas iš platesnių juostų arba plėvelių, pagamintų iš medžiagų, naudojamų I priedo 19–47 pozicijose išvardytiems pluoštams gaminti ir tinkamų taikyti tekstilėje; „matomasis plotis“ yra sulankstytos, suplotos, suspaustos arba susuktos juostelės ar vamzdelio plotis, arba vidutinis plotis, kai jų plotis nėra visur vienodas.

2.   Šie produktai taip pat turi būti laikomi tekstilės produktais ir turi būti reglamentuojami šia direktyva:

a)

produktai, kuriuose tekstilės pluoštai sudaro ne mažiau kaip 80 % visos masės;

b)

baldai, skėčiai, tentai nuo saulės, kuriuose tekstilės komponentai sudaro ne mažiau kaip 80 % visos masės; taip pat daugiasluoksnių kiliminių dangų, čiužinių, turizmo reikmenų tekstiliniai komponentai bei šilti avalynės, pirštuotų pirštinių, kumštinių pirštinių ir puspirštinių pamušalai, jeigu tokie komponentai ir pamušalai sudaro ne mažiau kaip 80 % produkto masės;

c)

tekstilė, įeinanti į kitų produktų sudėtį ir sudaranti neatskiriamą jų dalį, kurios sudėtis nurodoma.

3 straipsnis

1.   2 straipsnyje nurodytų pluoštų pavadinimai ir apibūdinimai išvardyti I priede.

2.   I priedo lentelėje nurodyti pavadinimai turi būti vartojami tik toje pačioje lentelės eilutėje apibūdintiems pluoštams.

3.   Nė vienas iš šių pavadinimų jokia kalba neleidžiamas vartoti kitam pluoštui įvardyti nei savarankišku žodžiu, nei būdvardžiu, nei žodžio šaknimi.

4.   Neleidžiamas vartoti terminas „šilkas“ ištisinių gijų siūlų iš tekstilės pluoštų išvaizdai ar išskirtinumui pažymėti.

4 straipsnis

1.   Joks tekstilės produktas neleidžiamas įvardinti kaip „šimtaprocentinis“, „grynas“ arba „visiškas“, nebent jis būtų sudarytas vien tiktai iš to paties pluošto; neleidžiama vartoti jokio panašaus termino.

2.   Tekstilės produkte leidžiama kitų pluoštų iki 2 % jo masės, jeigu šis kiekis yra technologiškai pagrįstas, o ne pridedamas kaip įprasta. Iškarštiems tekstilės produktams šis leistinas dydis gali būti padidintas iki 5 %.

5 straipsnis

1.   Vilnos produktą leidžiama apibūdinti vienu iš pavadinimų, nurodytų II priede, jeigu jį sudaro pluoštas, kuris anksčiau nebuvo panaudotas baigtame produkte, kuris nebuvo verptas ir (arba) veltas kitaip, negu to reikalauja to produkto gamyba, ir kuris nebuvo kaip nors pažeistas jį apdorojant ar naudojant.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, II priede nurodyti pavadinimai gali būti naudojami apibūdinti vilnai, esančiai pluošto mišinyje, kai:

a)

visa šiame mišinyje esanti vilna atitinka 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

b)

tokia vilna sudaro ne mažiau kaip 25 % šio mišinio masės;

c)

naudojant vilnos maišymo prieš karšimą būdą, vilna yra sumaišyta tiktai su vienu kitokiu pluoštu.

Šioje dalyje išvardytais atvejais turi būti procentais nurodoma visa mišinio sudėtis.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytiems produktams, įskaitant iškarštos vilnos produktus, leidžiamos technologiškai pagrįstos pluoštinės priemaišos turi neviršyti 0,3 %.

6 straipsnis

1.   Tekstilės produktas, sudarytas iš dviejų arba daugiau pluoštų, kurių vieno yra ne mažiau kaip 85 % visos masės, turi būti žymimas vienu iš šių būdų:

a)

vyraujančio pluošto pavadinimu, nurodant jo masės procentą;

b)

vyraujančio pluošto pavadinimu, po kurio rašomi žodžiai „mažiausiai 85 %“; arba

c)

procentais nurodant viso produkto sudėtį.

2.   Tekstilės produktas, sudarytas iš dviejų arba daugiau pluoštų, kurių nė vienas nesudaro 85 % visos masės, turi būti žymimas nurodant mažiausiai dviejų pagrindinių pluoštų pavadinimus ir jų masės procentą, po kurių mažėjančio masės santykio seka išvardijami kiti produktą sudarantys pluoštai, nebūtinai nurodant jų masės procentą. Tačiau:

a)

pluoštus, kurių kiekvienas atskirai sudaro mažiau kaip 10 % visos produkto masės, leidžiama bendrai pažymėti terminu „kiti pluoštai“, šalia nurodant jų visos masės procentą;

b)

nurodant pluošto, sudarančio mažiau kaip 10 % visos produkto masės, pavadinimą, turi būti procentais pateikiama visa produkto sudėtis.

3.   Produktus, turinčius grynos medvilnės metmenis ir grynojo lino ataudus, kuriuose linas sudaro ne mažiau kaip 40 % visos nešlichtuotos medžiagos masės, leidžiama pavadinti „medvilnė ir linas“ ir kartu privalo būti pateikta sudėties charakteristika, kurioje būtų pažymėta: „grynos medvilnės metmenys – gryno lino ataudai“.

4.   Terminai „maišyti pluoštai“ arba „neidentifikuota tekstilės sudėtis“ gali būti taikomi tokiam produktui, kurio sudėtį nelengva nustatyti gaminant.

5.   Nurodant galutiniam vartotojui skirto produkto 1–4 dalyse apibrėžtą procentinę sudėtį:

a)

turi būti leidžiama, kad iki 2 % visos tekstilės produkto masės sudarytų pašaliniai pluoštai, jeigu šis kiekis yra technologiškai pagrįstas, o ne pridedamas kaip įprasta; šį dydį leidžiama padidinti iki 5 % iškarštiems tekstilės produktams, nepažeidžiant 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto leistino nuokrypio;

b)

turi būti leidžiama 3 % paklaida tarp gamintojo nurodytų ir analizės metu nustatytų pluošto procentų visos etiketėje išvardytų pluoštų masės atžvilgiu; tokia leistina paklaida taip pat taikoma pluoštams, kurie, kaip nustatyta 2 dalyje, išvardijami mažėjančia masės seka, nenurodant procento. Tokia pat leistina paklaida taikoma pagal 5 straipsnio 2 dalies b punktą.

Atliekant analizę, leistini nuokrypiai apskaičiuojami atskirai. Visa mase, į kurią turi būti atsižvelgiama, apskaičiuojant b punkte nurodytą leistiną paklaidą, yra laikoma visa produkto pluoštų masė, atėmus kitų pluoštų masę, apskaičiuotą taikant a punkte nurodytą leistiną dydį.

a ir b punktuose nurodytus leistinus nuokrypius leidžiama sudėti tiktai tuo atveju, jeigu bet kokie pašaliniai pluoštai, nustatyti analizės, atliktos taikant a punkte nurodytą leistiną dydį, metu, pasirodo esą to paties cheminio tipo, kaip vienas ar keli etiketėje nurodyti pluoštai.

Jeigu tam tikrų produktų gamybos procesas sąlygoja didesnius nuokrypius, negu nurodyta a ir b punktuose, tokie didesni nuokrypiai gali būti leidžiami tiktai išimtiniais atvejais, patikrinus produkto atitiktį pagal 13 straipsnio 1 dalį ir kai gamintojas pateikia argumentuotą pateisinimą. Valstybės narės nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

7 straipsnis

Nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 5 dalyje nustatytų leistinų nuokrypių, aiškiai matomų, išsiskiriančių pluoštų, kurie yra grynai dekoratyvūs ir neviršija 7 % produkto masės, nurodant pluošto sudėtį pagal 4 ir 6 straipsnio nuostatas, minėti nereikia. Tas pats taikoma ir tokiems pluoštams, tokiems kaip metalizuoti pluoštai, kurie vartojami gaminyje antistatiniam poveikiui suteikti ir kurie neviršija 2 % paruošto produkto masės. 6 straipsnio 3 dalyje nurodytiems produktams tokie procentai turi būti skaičiuojami ne nuo visos medžiagos masės, o atskirai nuo metmenų ir ataudų masės.

8 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje aprašyti tekstilės produktai turi būti pažymėti arba paženklinti etiketėmis, kai jie teikiami į rinką perdirbimo arba komerciniais tikslais. Tokį ženklinimą arba žymėjimą leidžiama pakeisti arba papildyti pridedant komercinius dokumentus, kai produktai nėra tiesiogiai parduodami galutiniam vartotojui arba kai jie tiekiami vykdant užsakymą, pateiktą valstybės ar kito juridinio asmens, kuris yra viešosios teisės subjektas, arba kitos atitinkamos institucijos tose valstybėse narėse, kur ši sąvoka nežinoma.

2.   Visi 3–6 straipsniuose ir I ir II prieduose nurodyti pavadinimai, apibūdinimai ir tekstilės pluoštų sudėties duomenys turi būti aiškiai nurodomi komerciniuose dokumentuose. Šis reikalavimas ypač draudžia vartoti santrumpas prekybos sutartyse, sąskaitose ir važtaraščiuose. Tačiau galima naudoti mechanizuoto duomenų apdorojimo kodą, jeigu šis kodas yra paaiškintas tame pačiame dokumente.

3.   Visi 3–6 straipsniuose ir I ir II prieduose nurodyti pavadinimai, apibūdinimai ir tekstilės pluoštų sudėties duomenys turi būti nurodomi aiškiais, įskaitomais ir vienodais rašmenimis pateikiant tekstilės produktus prekybai arba parduodant juos vartotojui, ypač nurodant juos kataloguose, komercinėje literatūroje, ant pakuotės, etiketėse ir žymenyse.

Duomenys ir informacija, kurie neaptarti šioje direktyvoje, turi būti atskirti. Ši nuostata neturi būti taikoma prekės ženklams arba įmonės pavadinimui, kurie gali būti rašomi prieš pat duomenis, kuriuos reikia nurodyti pagal šią direktyvą, arba po jų.

Tačiau, jei pateikiant tekstilės produktą prekybai arba parduodant jį vartotojui, kaip nurodyta pirmojoje pastraipoje, nurodytas prekės ženklas arba įmonės pavadinimas, kuriuose atskiru žodžiu, būdvardžiu arba žodžio šaknimi yra pavartotas vienas iš I priede išvardytų pavadinimų arba pavadinimas, kuris gali būti su juo supainiotas, prieš tokį prekės ženklą ar įmonės pavadinimą arba po jų aiškiais, įskaitomais ir vienodais rašmenimis turi būti užrašomi 3–6 straipsniuose ir I ir II prieduose nurodyti pavadinimai, apibūdinimai ir tekstilės pluošto sudėties duomenys.

4.   Valstybės narės gali reikalauti, kad jų nacionalinės kalbos taip pat būtų vartojamos ženklinant arba žymint tekstilės produktus pagal šio straipsnio reikalavimus, kai tokie produktai pateikiami į prekybą arba parduodami galutiniam vartotojui jų teritorijoje.

Kai siuvimui, adymui ar siuvinėjimui skirti siūlai pateikiami ritėmis, sruogomis, kamuoliais ar kitokiais nedideliais kiekiais, valstybės narės gali naudotis pirmoje šio punkto pastraipoje nurodyta galimybe tiktai ženklinant bendrąja etikete arba eksponuojant produktą. Nepažeidžiant IV priedo 18 pozicijos nurodymų, kai kurių produktų etiketės gali būti rašomos bet kuria Bendrijos kalba.

5.   Valstybės narės negali drausti vartoti kitokius, negu nurodyta 3, 4 ir 5 straipsniuose, apibūdinimus ar duomenis apie produkto savybes, jeigu tokie apibūdinimai ar duomenys nepažeidžia sąžiningos prekybos reikalavimų.

9 straipsnis

1.   Bet kuris tekstilės produktas, sudarytas iš dviejų arba daugiau skirtingos pluošto sudėties komponentų, turi turėti etiketę, nurodančią kiekvieno komponento pluošto sudėtį. Toks ženklinimas neturi būti privalomas tiems komponentams, kurie sudaro mažiau kaip 30 % visos produkto masės, išskyrus pagrindinį pamušalą.

2.   Jei du arba daugiau tekstilės produktų yra tos pačios pluošto sudėties ir paprastai sudaro vieną vienetą, reikalinga tiktai viena etiketė.

3.   Nedarant poveikio 12 straipsnio taikymui:

a)

išvardytų korsetinių gaminių pluošto sudėtis turi būti nurodyta visam gaminiui arba atskiriems išvardytiems komponentams bendrai arba atskirai:

i)

liemenėlėms: kaušelių vidaus ir išorės medžiagos ir nugarinės dalies;

ii)

korsetams: priekio, užpakalinės dalies ir šonų standinantiesiems intarpams;

iii)

gracijoms: kaušelių išorės ir vidaus medžiagoms, priekio ir užpakalinės dalies standinantiesiems intarpams bei šoniniams intarpams.

Kitų, pirmoje pastraipoje neišvardytų korsetinių gaminių pluošto sudėtis turi būti nurodyta visam gaminiui arba atskiriems gaminio komponentams bendrai arba atskirai; neprivaloma ženklinti tų komponentų, kurie sudaro mažiau kaip 10 % visos gaminio masės.

Atskiras korsetinių gaminių įvairių dalių (komponentų) ženklinimas etiketėmis turi būti toks, kad vartotojas galėtų lengvai suprasti, kurią gaminio dalį apibūdina duomenys etiketėje;

b)

tekstilės, margintos ėsdinimo būdu, pluošto sudėtis turi būti nurodyta visam produktui ir gali būti atskirai nurodyta medžiagos pagrindo ir ėsdintos dalies sudėtis. Šie komponentai turi būti įvardyti;

c)

siuvinėto tekstilės produkto pluošto sudėtis turi būti pateikiama nurodant viso produkto sudėtį ir gali būti atskirai pateikiama ir medžiagos pagrindo bei siuvinėjimo siūlų sudėtis; šie komponentai turi būti įvardyti; jeigu siuvinėtos dalys neužima daugiau kaip 10 % produkto paviršiaus ploto, turi būti nurodyta tiktai medžiagos pagrindo sudėtis;

d)

siūlų, kurių šerdis ir apvalkalas yra iš skirtingų pluoštų ir kurie pateikiami vartotojui, pluošto sudėtis turi būti nurodyta visam siūlui ir gali būti atskirai nurodyta šerdies ir apvalkalo sudėtis. Šie komponentai turi būti įvardyti;

e)

aksomo ir pliušo arba tekstilės, panašios į aksomą ir pliušą, pluošto sudėtis turi būti nurodyta visam produktui ir, jei produkte aiškiai atskiriami iš skirtingų pluoštų suformuoti pagrindas ir naudojamasis paviršius, gali būti nurodyta pluošto sudėtis atskirai šioms dalims, jas įvardijant;

f)

grindų dangos ir kilimų, kurių pagrindą ir naudojamąjį paviršių sudaro skirtingi pluoštai, sudėtis gali būti pateikiama nurodant tiktai naudojamojo paviršiaus sudėtį, kuris turi būti įvardytas.

10 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 8 ir 9 straipsnių:

a)

jei III priede išvardytieji tekstilės produktai yra vienoje iš 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų stadijų, valstybės narės gali nereikalauti jokio ženklinimo etiketėmis arba žymėjimo, nurodančio pavadinimą ar sudėtį. Tačiau 8 ir 9 straipsnių nuostatos turi būti taikomos, jeigu tokie produktai turi etiketę arba žymenį, nurodančius pavadinimą ar sudėtį, prekės ženklą ar įmonės pavadinimą, kur atskiru žodžiu, būdvardžiu arba žodžio šaknimi yra pavartotas vienas iš I priede išvardytų pavadinimų arba pavadinimas, kuris gali būti su juo supainiotas;

b)

jeigu IV priede išvardyti tekstilės produktai yra vienodos rūšies ir sudėties, juos galima pateikti prekybai kartu vienoje pakuotėje su bendra etikete, kurioje nurodyti šioje direktyvoje apibrėžti sudėties duomenys;

c)

metrais parduodamų tekstilės produktų sudėtį reikia nurodyti tiktai ant pateikiamos prekybai atraižos arba ritinio.

2.   Valstybės narės turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 1 dalies b ir c punktuose nurodyti produktai būtų pateikti prekybai taip, kad galutinis vartotojas galėtų išsamiai susipažinti su šių produktų sudėtimi.

11 straipsnis

Valstybės narės turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad bet kokia nurodyta informacija apie teikiamus į rinką tekstilės produktus nebūtų painiojama su šioje direktyvoje nurodytais pavadinimais ir duomenimis.

12 straipsnis

Taikant 8 straipsnio 1 dalį ir kitas šios direktyvos nuostatas dėl tekstilės produktų ženklinimo, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyta pluošto sudėtis procentais turi būti nustatoma neatsižvelgiant į:

a)

visuose tekstilės produktuose: ne tekstilines dalis, kraštus, etiketes ir ženklelius, apvadus ir papuošimus, kurie nėra šio produkto neatskiriama dalis, tekstilės medžiaga aptrauktas sagas ir sagtis, aksesuarus, papuošimus, neelastinius kaspinus, elastinius siūlus ir juosteles, pridedamus tam tikrose konkrečiose produkto vietose ir, pagal 7 straipsnyje nustatytas sąlygas, matomus ir išskirtinius tik dekoratyvinės paskirties pluoštus ir antistatinius pluoštus;

b)

grindų dangose ir kilimuose: visus komponentus, išskyrus naudojamąjį paviršių;

c)

apmušalinėse medžiagose: rišamuosius ir užpildančiuosius metmenis ir ataudus, kurie nesudaro naudojamojo paviršiaus;

d)

portjerose ir užuolaidose: rišamuosius ir užpildančiuosius metmenis ir ataudus, kurie nepatenka į gerąją medžiagos pusę;

e)

kituose tekstilės produktuose: pagrindą ir apatines medžiagas, sustandinimus ir sutvirtinimus, vidinius pamušalus ir grubios drobės pamušalus, dygsniavimo ir siuvimo siūlus, jeigu jie neatstoja medžiagos metmenų ir (arba) ataudų, užpildus, neskirtus izoliacijai, ir, pagal 9 straipsnio 1 dalį, pamušalus.

Šio punkto tikslais:

i)

tekstilės produkto pagrindu arba apatine medžiaga laikoma ta, kuri tarnauja kaip naudojamo paviršiaus pagrindas, ypač antklodėse ir dvisluoksnėse medžiagose, aksome ar pliuše arba į juos panašiuose produktuose ir negali būti lengvai atskiriama nuo naudojamo paviršiaus;

ii)

„sustandinimai ir sutvirtinimai“ reiškia siūlus arba medžiagas, kuriuos papildomai pridėjus sustiprinamos, sustandinamos arba pastorinamos tam tikros konkrečios tekstilės produkto vietos;

f)

riebalingas, rišamąsias, sunkinančiąsias, šlichto ir apretavimo medžiagas, impregnuojančius produktus, papildomus dažymo ir marginimo produktus ir kitas tekstilės apdorojimo medžiagas. Jeigu nėra atitinkamų Bendrijų nuostatų, valstybės narės turi imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šių priedų nebūtų tiek, kad jie galėtų suklaidinti vartotoją.

13 straipsnis

1.   Patikrinimai, ar tekstilės produkto sudėtis atitinka tą informaciją, kuri yra apie jį pateikiama pagal šios direktyvos reikalavimus, turi būti atliekami analizės metodais, apibūdintais direktyvose, nurodytose 2 dalyje.

Tam 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyta pluošto sudėtis procentais turi būti nustatoma taikant kiekvieno pluošto nusausintai masei V priede nustatytus sutartinius dydžius, pašalinus 12 straipsnyje išvardytus komponentus.

2.   Pavyzdžių atrinkimo ir analizės metodus, kuriuos turės taikyti valstybės narės šioje direktyvoje minimų produktų pluošto sudėčiai nustatyti, reglamentuoja atskiros direktyvos.

14 straipsnis

1.   Valstybei narei negalima drausti arba kliudyti šios direktyvos nuostatas atitinkančių tekstilės produktų pateikimui į rinką dėl priežasčių, susijusių su pavadinimų arba sudėties detalėmis.

2.   Šios direktyvos nuostatos neturi trukdyti taikyti nuostatų dėl pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos, kilmės vietos pavadinimo, kilmės žymėjimo bei nesąžiningos konkurencijos prevencijos, kurios galioja valstybėse narėse.

15 straipsnis

1.   Komisija priima I priedo papildymus bei V priedo papildymus ir pakeitimus, kurie būtini šiems priedams suderinti su technikos pažanga.

2.   Komisija nustato naujus kiekybinės analizės metodus kitiems dviejų ir trijų komponentų mišiniams, negu išvardyti 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/73/EB dėl dviejų komponentų tekstilės pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų (6) ir 1973 m. vasario 26 d. Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su trijų komponentų pluoštų mišinių kiekybine analize, suderinimo (7).

3.   1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos taikant 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

16 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tekstilės pavadinimų ir ženklinimo direktyvų komitetas, įsteigtas Direktyva 96/73/EB.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

17 straipsnis

Valstybės narės turi pateikti Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

18 straipsnis

Direktyva 96/74/EB su pakeitimais, padarytais teisės aktais, nurodytais VI priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais VI priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

19 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

20 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. sausio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL C 162, 2008 6 25, p. 40.

(2)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 32, 1997 2 3, p. 38.

(4)  Žr. VI priedo A dalį.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 32, 1997 2 3, p. 1.

(7)  OL L 83, 1973 3 30, p. 1.


I PRIEDAS

TEKSTILĖS PLUOŠTŲ LENTELĖ

(nurodyta 3 straipsnyje)

Nr.

Pavadinimas

Pluošto apibūdinimas

1

vilna (1)

avių ar ėriukų (Ovis aries) kailio pluoštas

2

alpakos, lamos, kupranugario, kašmyro, moherio, angoros, vikūnijės, jako, guanako, kašgoros, bebro, ūdros. Gali būti vartojama su terminu „vilna“, arba „plaukai“ (1)

šių gyvūnų plaukai: alpakos, lamos, kupranugario, kašmyro ožkos, angoros ožkos, angoros triušio, vikūnijės, jako, guanako, kašgoros ožkos, bebro, ūdros

3

gyvūnų plaukai arba ašutai, nebūtinai įvardinant gyvūno rūšį (pvz., galvijų plaukai, paprastosios ožkos plaukai, ašutai)

1 ir 2 pozicijoje nepaminėtų įvairių gyvūnų plaukai

4

šilkas

pluoštas, išskiriamas tiktai šilkaverpių vabzdžių

5

medvilnės

pluoštas, gaunamas iš medvilnės augalo (Gossypium) sėklų dėžučių

6

kapoko

pluoštas, gaunamas nuo kapoko (Ceiba pentandra) vaisiaus vidaus

7

lino

pluoštas, gaunamas iš lino (Linum usitatissimum) luobo

8

tikrosios kanapės

pluoštas, gaunamas iš kanapės (Cannabis sativa) luobo

9

džiuto

pluoštas, gaunamas iš Corchorus olitorius ir Corchorus capsularis luobo. Šioje direktyvoje džiutu yra laikomi luobiniai pluoštai, gaunami iš šių rūšių: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

abakos (Manilos kanapė)

pluoštas, gaunamas iš Musa textilis lapamakščių

11

alfos

pluoštas, gaunamas iš Stipa tenacissima lapų

12

koiro (kokoso riešuto)

pluoštas, gaunamas nuo Cocos nucifera vaisių

13

karklo

pluoštas, gaunamas iš Cytisus scoparius ar Spartium junceum luobo

14

ramės

pluoštas, gaunamas iš Boehmeria nivea ir Boehmeria tenacissima luobo

15

sizalio

pluoštas, gaunamas iš Agave sisalana lapų

16

sunos

pluoštas, gaunamas iš Crotalaria juncea luobo

17

henekeno

pluoštas, gaunamas iš Agave fourcroydes lapų

18

magėjaus

pluoštas, gaunamas iš Agave cantala lapų

19

acetatinis

celiuliozės acetato pluoštas, kuriame yra nuo 74 % iki 92 % acetilintų hidroksilo grupių

20

alginatinis

pluoštas, gaunamas iš algino rūgšties metalų druskų

21

vario amoniakinis pluoštas

regeneruotos celiuliozės pluoštas (cupramonium rayon), gaunamas vario amoniakinimo procesu

22

modalinis

regeneruotos celiuliozės pluoštas, gautas modifikuojant viskozę, pasižymintis didele trūkimo jėga ir dideliu moduliu šlapiame būvyje. Kondicionuoto pluošto trūkimo jėga (BC) ir jėga (BM), reikalinga, kad būtų pasiekta 5 % ištįsa šlapiame būvyje, yra:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

čia T reiškia vidutinį ilginį tankį deciteksais

23

baltyminis

pluoštas, gaunamas iš chemikalais regeneruotų ir stabilizuotų natūralių baltyminių medžiagų

24

triacetatinis

celiuliozės acetato pluoštas, turintis ne mažiau kaip 92 % acetilintų hidroksilo grupių

25

viskozės

Regeneruotos celiuliozės pluoštas, gaunamas elementaraus ir štapelio pluošto viskozės gamybos procese

26

akrilinis

pluoštas, sudarytas iš linijinių makromolekulių, kurių grandinėje yra mažiausiai 85 % masės akrilnitrilinių segmentų

27

chloropluoštas

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, kurių grandinėje daugiau negu 50 % masės sudaro vinilchlorido arba vinilidenchlorido monomerinės grandys

28

fluoropluoštas

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, sudarytų iš alifatinių anglies fluorido monomerų

29

modakrilinis

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, kurių grandinėje yra nuo 50 % iki 85 % (masės) akrilnitrilo segmentų

30

poliamidinis arba nailonas

pluoštas, suformuotas iš sintetinių linijinių makromolekulių, turinčių grandinėje pasikartojančių amido jungčių, iš kurių ne mažiau kaip 85 % yra susijungę į alifatinius ar ciklo-alifatinius junginius

31

aramidinis

pluoštas, sudarytas iš sintetinių linijinių makromolekulių, kurias sudaro aromatinės grupės, sujungtos amidų ar imidų jungtimis, iš kurių ne mažiau kaip 85 % yra tiesiogiai sujungtos į du aromatinius žiedus ir kur imido jungčių, jei pastarųjų yra, nėra daugiau nei amido jungčių

32

poliamidinis

pluoštas, sudarytas iš sintetinių linijinių makromolekulių, kurių grandinėje yra pasikartojančių imido segmentų

33

lajocelis (2)

regeneruotas celiuliozės pluoštas, gaunamas tirpinimo ir verpimo organiniame tirpiklyje būdu, nesusidarant šalutiniams dariniams

34

polilaktidas

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, kurių grandinėje ne mažiau kaip 85 % (masės) sudaro pieno rūgšties esterio segmentų, gautų iš natūraliai esančių cukrų, ir kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 135 °C

35

poliesterinis

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, kurių grandinėje ne mažiau kaip 85 % (masės) sudaro diolio esteris ir tereftalio rūgštis

36

polietileninis

pluoštas, suformuotas iš nepakeisto prisotinto alifatinio angliavandenilio linijinių makromolekulių

37

polipropileninis

pluoštas, suformuotas iš prisotinto alifatinio angliavandenilio linijinių makromolekulių, kuriose vienas anglies atomas turi izoterinėje padėtyje esančią šoninę metilo grupę ir neturi jokių kitų pakaitų

38

polikarbamidinis

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, kurių grandinėje yra pasikartojančių funkcinių ureileno (NH-CO-NH) grupių

39

poliuretano

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, sudarytų iš pasikartojančių funkcinių uretano grupių

40

vinilalinis

pluoštas, suformuotas iš linijinių makromolekulių, kurių grandinės yra sudarytos iš skirtingu laipsniu acetalinto poli(vinilo alkoholio)

41

trivinilinis

pluoštas, suformuotas iš akrilnitrilo terpolimero, chlorinto vinilo monomero ir tretinio vinilo monomero, kurių nė vienas nesudaro 50 % visos masės

42

elastodieninis

elastinis pluoštas iš natūralaus arba sintetinio poliizopreno arba sudarytas iš vieno ar daugiau diolefinų, polimerizuotų su vienu ar daugiau vinilo monomerų, arba be jų ir kuris, ištempus jį iki ilgio, trigubai viršijančio jo pradinį ilgį, paleistas greitai ir visiškai susitraukia iki savo pradinio ilgio

43

elastino

elastinis pluoštas, kurį sudaro ne mažiau kaip 85 % (masės) poliuretano segmentų ir kuris, ištempus jį iki ilgio, trigubai viršijančio jo pradinį ilgį, paleistas greitai ir visiškai susitraukia iki savo pradinio ilgio

44

stiklo pluoštas

pluoštas, pagamintas iš stiklo

45

pavadinimas, atitinkantis pluoštus sudarančios medžiagos pavadinimą, pvz., metalo, (metalinis, metalizuotas), asbesto, popieriaus, vartojamas atskirai ar kartu su žodžiais „siūlas“ arba „pluoštas“

pluoštai, gaunami iš įvairių arba kitur šiame priede neišvardytų medžiagų

46

elastomultiesteris

pluoštas, suformuotas sąveikaujant dviems arba daugiau cheminiu atžvilgiu skirtingoms linijinėms makromolekulėms, esančioms dviejose arba daugiau nevienodų fazių (iš jų nė viena nesudaro daugiau nei 85 % masės), kurios kaip dominuojantį funkcinį elementą (ne mažiau nei 85 %) turi esterio grupes, ir kuris tinkamai apdorotas ir ištemptas iki ilgio, pusantro karto viršijančio jo pradinį ilgį, paleistas susitraukia greitai ir beveik iki savo pradinio ilgio

47

elastofelinas

pluoštas, sudarytas iš mažiausiai 95 % (masės) makromolekulių, iš dalies susijungusių skersiniais ryšiais, suformuotas iš metileno ir mažiausiai vieno kitokio olefino ir kuris, ištemptas iki ilgio, pusantro karto viršijančio jo pradinį ilgį, paleistas susitraukia greitai ir beveik iki savo pradinio ilgio


(1)  Šio priedo 1 pozicijoje nurodytas pavadinimas „vilna“ taip pat gali būti vartojamas žymėti avies arba ėriukų vilnų pluoštų mišiniams ir 2 pozicijos trečioje skiltyje nurodytų plaukų mišiniams.

Ši nuostata yra taikoma 4 ir 5 straipsniuose išvardytiems bei 6 straipsnyje nurodytiems tekstilės produktams, jeigu jie yra iš dalies sudaryti iš 1 ir 2 pozicijoje išvardytų pluoštų.

(2)  Suprantama, kad iš esmės organinis tirpiklis „yra organinių cheminių medžiagų ir vandens mišinys“.


II PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalyje nurodyti pavadinimai

:

bulgarų kalba

:

„необработена вълна“,

:

ispanų kalba

:

„lana virgen“ arba „lana de esquilado“,

:

čekų kalba

:

„střižní vlna“,

:

danų kalba

:

„ren, ny uld“,

:

vokiečių kalba

:

„Schurwolle“,

:

estų kalba

:

„uus vill“,

:

graikų kalba

:

„παρθένο μαλλί“,

:

anglų kalba

:

„virgin wool“ arba „fleece wool“,

:

prancūzų kalba

:

„laine vierge“ arba „laine de tonte“,

:

italų kalba

:

„lana vergine“ arba „lana di tosa“,

:

latvių kalba

:

„pirmlietojuma vilna“ arba „jaunvilna“,

:

lietuvių kalba

:

„natūralioji vilna“,

:

vengrų kalba

:

„élőgyapjú“,

:

maltiečių kalba

:

„suf verġni“,

:

olandų kalba

:

„scheerwol“,

:

lenkų kalba

:

„żywa wełna“,

:

portugalų kalba

:

„lã virgem“,

:

rumunų kalba

:

„lână virgină“,

:

slovakų kalba

:

„strižná vlna“,

:

slovėnų kalba

:

„runska volna“,

:

suomių kalba

:

„uusi villa“,

:

švedų kalba

:

„ren ull“.


III PRIEDAS

Produktai, kuriems ženklinimas ar žymėjimas neprivalomas

(nurodyti 10 straipsnio 1 dalies a punkte)

1.

Rankoves prilaikančios juostos

2.

Tekstiliniai laikrodžių dirželiai

3.

Etiketės ir emblemos

4.

Kimšti prikaistuvių laikikliai iš tekstilės medžiagos

5.

Kavinukų apdangalai

6.

Arbatinukų apdangalai

7.

Antrankoviai

8.

Movos iš nepūkinės medžiagos

9.

Dirbtinės gėlės

10.

Pagalvėlės adatoms

11.

Tapybiniais raštais dekoruota drobė

12.

Tekstilės produktai pagrindo ir pamušalo medžiagoms bei sutvirtinimams

13.

Veltiniai

14.

Seni paruošti tekstilės produktai, kai aiškiai nurodoma kaip seni

15.

Getrai

16.

Naudotos pakavimo priemonės, parduodamos kaip naudotos

17.

Fetrinės skrybėlės

18.

Minkštos, be sukietinto pagrindo talpos iš tekstilės medžiagų

19.

Kelionės reikmenys iš tekstilės

20.

Rankomis siuvinėti gobelenai, baigti arba nebaigti, ir jų gamybai reikalingos medžiagos, įskaitant siuvinėjimo siūlus, parduodamus atskirai nuo drobės ir specialiai pritaikytus tokiam siuvinėjimui

21.

Užtrauktukai

22.

Tekstile aptrauktos sagos ir sagtys

23.

Knygų aplankai iš tekstilės medžiagos

24.

Žaislai

25.

Avalynės tekstilinės dalys, išskyrus šiltą pamušalą

26.

Iš kelių komponentų sudaryti stalo patiesalai, kurių paviršiaus plotas ne didesnis kaip 500 cm2

27.

Orkaitės pirštinės ir šluostės

28.

Kiaušinių gaubtai

29.

Kosmetinės

30.

Tekstilės tabokinės

31.

Akinių, cigarečių ir cigarų, žiebtuvėlių ir šukų dėklai iš tekstilės medžiagos

32.

Sporto saugos reikmenys, išskyrus pirštines

33.

Tualeto reikmeninės

34.

Batų valymo reikmeninės

35.

Laidotuvių reikmenys

36.

Vienkartinio naudojimo produktai, išskyrus vatą

Šioje direktyvoje vienkartinio naudojimo produktais yra laikomi tokie tekstilės produktai, kurie gali būti panaudoti tiktai vieną kartą arba ribotą laiką ir kurių, jei jie buvo vartojami įprastai, neįmanoma restauruoti ir dar kartą panaudoti tam pačiam arba panašiam tikslui

37.

Tekstilės produktai, kuriuos reglamentuoja Europos farmakopėjos taisyklės, nevienkartinė tvarsliava, naudojama medicinos ir ortopedijos tikslams, bei apskritai ortopediniai tekstilės produktai

38.

Tekstilės proeduktai, įskaitant virves, lynus ir virveles, išvardyti IV priedo 12 pozicijoje, paprastai naudojami:

a)

kaip įrenginių komponentai gaminant ir apdorojant prekes;

b)

kaip sudedamoji mechaninių įrenginių ir instaliacijų (pvz., šildymo, oro kondicionavimo ar apšvietimo), namų apyvokos ir kitokių įrenginių, automobilių ir kitų transporto priemonių dalis arba reikalingi jų veikimui, priežiūrai ar įrengimui, išskyrus brezento apklotus ir tekstilinius automobilių priedus, parduodamus atskirai nuo transporto priemonių

39.

Saugos reikmėms skirti tekstilės gaminiai: saugos diržai, parašiutai, gelbėjimo liemenės, avariniai nuleidikliai, ugniagesių reikmenys, kulkoms atsparios liemenės ir specialūs saugos drabužiai (pvz., tie, kurie skirti apsisaugoti nuo ugnies, chemikalų ar kitokių pavojingų poveikių)

40.

Pripučiamos konstrukcijos (pvz., sporto salės, parodų paviljonai ar sandėliai), jeigu yra pateiktos šių įrenginių naudojimo instrukcijos ir techninės charakteristikos

41.

Burės

42.

Gyvūnų apranga

43.

Vėliavos ir vėliavėlės


IV PRIEDAS

Produktai, kuriems privalomas ženklinimas ar žymėjimas tik bendrąja etikete

(nurodyti 10 straipsnio 1 dalies b punkte)

1.

Grindų šluostės

2.

Valymo šluostės

3.

Apsiuvai ir papuošimai

4.

Pozumentai

5.

Diržai

6.

Petnešos

7.

Keliaraiščiai

8.

Batų raišteliai

9.

Kaspinai

10.

Guma

11.

Nauji pakavimo reikmenys, parduodami kaip nauji

12.

Špagatas, žemės ūkyje naudojamos virvės, virvelės, lynai ir trosai, kurie neįtraukti į III priedo 38 poziciją (1)

13.

Stalo užtiesalai

14.

Nosinės

15.

Plaukų tinkleliai

16.

Kaklaraiščiai ir peteliškės vaikams

17.

Seilinukai, vonios pirštinės ir servetėlės veidui plauti

18.

Siuvimo, adymo ir siuvinėjimo siūlai, pateikiami mažmeninei prekybai mažais kiekiais ir kurių gryna masė neviršija 1 g

19.

Užuolaidų, portjerų ir štorų juostelės


(1)  Produktams, kuriuos apima šis punktas ir kurie parduodami atkarpomis, pakuotės ženklinimas bendrąja etikete turi būti toks, kaip ir ritės. Šiame punkte nurodytos virvės bei lynai yra ir kalnų ar vandens sportui naudojamos virvės bei lynai.


V PRIEDAS

Sutartos leidžiamos paklaidos, naudojamos apskaičiuojant tekstilės produkto sudėtyje esančio pluošto masę

(nurodytos 13 straipsnyje)

Pluošto Nr.

Pluoštas

Procentinės dalys

1–2

Vilna ir gyvūnų plaukai:

 

šukuoti pluoštai

18,25

iškaršti pluoštai

17,00 (1)

3

Gyvūnų plaukai:

 

šukuoti pluoštai

18,25

iškaršti pluoštai

17,00 (1)

Ašutai:

 

šukuoti pluoštai

16,00

iškaršti pluoštai

15,00

4

Šilko

11,00

5

Medvilnės:

 

normalus pluoštas

8,50

merserizuotas pluoštas

10,50

6

Kapokos

10,90

7

Lino

12,00

8

Tikrosios kanapės

12,00

9

Džiuto

17,00

10

Abakos (Manilos kanapės)

14,00

11

Alfos

14,00

12

Koiro (kokoso riešutas)

13,00

13

Karklo

14,00

14

Ramės

8,50

15

Sizalio

14,00

16

Sunos

12,00

17

Henekeno

14,00

18

Magėjaus

14,00

19

Acetatinis

9,00

20

Alginatinis

20,00

21

Vario amoniakinis

13,00

22

Modalinis

13,00

23

Baltyminis

17,00

24

Triacetatinis

7,00

25

Viskozės

13,00

26

Akrilinis

2,00

27

Chloropluoštas

2,00

28

Fluoropluoštas

0,00

29

Modakrilinis

2,00

30

Poliamidinis arba nailonas:

 

negijinis pluoštas

6,25

gijos

5,75

31

Aramidinis

8,00

32

Poliimidinis

3,50

33

Lajocelis

13,00

34

Polilaktidas

1,50

35

Poliesterinis:

 

negijinis pluoštas

1,50

gijos

1,50

36

Polietileninis

1,50

37

Polipropileninis

2,00

38

Polikarbamidinis

2,00

39

Poliuretano:

 

negijinis pluoštas

3,50

gijos

3,00

40

Vinilanilinis

5,00

41

Trivinilinis

3,00

42

Elastodieninis

1,00

43

Elastano

1,50

44

Stiklo puoštas:

 

kurio vidutinis diametras didesnis nei 5 μm

2,00

kurio vidutinis diametras 5 μm arba didesnis

3,00

45

Metalo

2,00

Metalizuotas

2,00

Asbesto

2,00

Popieriaus

13,75

46

Elastomultiesteris

1,50

47

Elastofelinas

1,50


(1)  Taip pat taikomos 17 % sutartos leidžiamos paklaidos, jei neįmanoma nustatyti, ar tekstilės produkto sudėtyje yra šukuotos ar iškarštos vilnos ir (arba) gyvūnų plaukų.


VI PRIEDAS

A DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 18 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/74/EB

(OL L 32, 1997 2 3, p. 38)

 

Komisijos direktyva 97/37/EB

(OL L 169, 1997 6 27, p. 74)

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 1 skyriaus. F dalies. 2 punktas.

(OL L 236, 2003 9 23, p. 66)

 

Komisijos direktyva 2004/34/EB

(OL L 89, 2004 3 26, p. 35)

 

Komisijos direktyva 2006/3/EB

(OL L 5, 2006 1 10, p. 14)

 

Tarybos direktyva 2006/96/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 81)

Tiktai priedo D dalies 2 punktas

Komisijos direktyva 2007/3/EB

(OL L 28, 2007 2 3, p. 12)

 


B DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 18 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

96/74/EB

97/37/EB

1998 m. birželio 1 d.

2004/34/EB

2005 m. kovo 1 d.

2006/3/EB

2007 m. sausio 9 d.

2006/96/EB

2007 m. sausio 1 d.

2007/3/EB

2008 m. vasario 2 d.


VII PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 96/74/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė formuluotė

2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

2 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

2 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

2 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

2 straipsnio 2 dalies c punktas

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies formuluotė, išskyrus įtraukas

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies įtraukos

II priedas

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

6 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

6 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

6 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

6 straipsnio 1 dalies b punktas

6 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

6 straipsnio 1 dalies c punktas

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 4 dalis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalies a punktas

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalies b punktas

8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 2 dalies c punktas

8 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 2 dalies d punktas

8 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

9 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos i papunktis

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos ii papunktis

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka

9 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos iii papunktis

9 straipsnio 3 dalies a punkto antra pastraipa

9 straipsnio 3 dalies a punkto antra pastraipa

9 straipsnio 3 dalies a punkto trečia pastraipa

9 straipsnio 3 dalies a punkto trečia pastraipa

9 straipsnio 3 dalies b–f punktai

9 straipsnio 3 dalies b–f punktai

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnio įžanginė formuluotė

12 straipsnio įžanginė formuluotė

12 straipsnio 1 punktas

12 straipsnio a punktas

12 straipsnio 2 punkto a papunktis

12 straipsnio b punktas

12 straipsnio 2 punkto b papunkčio pirma pastraipa

12 straipsnio c punktas

12 straipsnio 2 punkto b papunkčio antra pastraipa

12 straipsnio d punktas

12 straipsnio 2 punkto c papunkčio pirma pastraipa

12 straipsnio e punkto pirma pastraipa

12 straipsnio 2 punkto c papunkčio antros pastraipos įžanginė formuluotė

12 straipsnio e punkto antros pastraipos įžanginė formuluotė

12 straipsnio 2 punkto c papunkčio antros pastraipos pirma įtrauka

12 straipsnio e punkto antros pastraipos i papunktis

12 straipsnio 2 punkto c papunkčio antros pastraipos antra įtrauka

12 straipsnio e punkto antros pastraipos ii papunktis

12 straipsnio 3 punktas

12 straipsnio f punktas

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnio įžanginė formuluotė

1 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

15 straipsnio 1 punktas

1 straipsnio 2 dalies a punktas

15 straipsnio 2 punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

15 straipsnio 3 punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

15 straipsnio 4 punktas

1 straipsnio 2 dalies d punktas

16 straipsnis

15 ir 16 straipsniai

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnio pirma pastraipa

20 straipsnis

19 straipsnio antra pastraipa

19 straipsnis

I priedo Nr. 1–33

I priedo Nr. 1–33

I priedo Nr. 33a

I priedo Nr. 34

I priedo Nr. 34

I priedo Nr. 35

I priedo Nr. 35

I priedo Nr. 36

I priedo Nr. 36

I priedo Nr. 37

I priedo Nr. 37

I priedo Nr. 38

I priedo Nr. 38

I priedo Nr. 39

I priedo Nr. 39

I priedo Nr. 40

I priedo Nr. 40

I priedo Nr. 41

I priedo Nr. 41

I priedo Nr. 42

I priedo Nr. 42

I priedo Nr. 43

I priedo Nr. 43

I priedo Nr. 44

I priedo Nr. 44

I priedo Nr. 45

I priedo Nr. 45

I priedo Nr. 46

I priedo Nr. 46

I priedo Nr. 47

II priedo Nr. 1–33

V priedo Nr. 1–33

II priedo Nr. 33a

V priedo Nr. 34

II priedo Nr. 34

V priedo Nr. 35

II priedo Nr. 35

V priedo Nr. 36

II priedo Nr. 36

V priedo Nr. 37

II priedo Nr. 37

V priedo Nr. 38

II priedo Nr. 38

V priedo Nr. 39

II priedo Nr. 39

V priedo Nr. 40

II priedo Nr. 40

V priedo Nr. 41

II priedo Nr. 41

V priedo Nr. 42

II priedo Nr. 42

V priedo Nr. 43

II priedo Nr. 43

V priedo Nr. 44

II priedo Nr. 44

V priedo Nr. 45

II priedo Nr. 45

V priedo Nr. 46

II priedo Nr. 46

V priedo Nr. 47

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas

VI priedas

VII priedas