6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/28


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/99/EB

2008 m. lapkričio 19 d.

dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Remiantis Sutarties 174 straipsnio 2 dalimi, Bendrijos aplinkos politika turi būti siekiama aukšto apsaugos lygio.

(2)

Bendrija yra susirūpinusi nusikaltimų aplinkai skaičiaus didėjimu ir jų padariniais, kurie vis dažniau peržengia valstybių, kuriose tie nusikaltimai buvo padaryti, sienas. Tokie nusikaltimai kelia grėsmę aplinkai ir dėl to reikėtų imtis atsakomųjų priemonių.

(3)

Patirtis parodė, kad šiuo metu taikomų sankcijų sistemų nepakanka tam, kad būtų visapusiškai laikomasi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Teisės aktų laikymąsi galima ir reikėtų stiprinti numatant baudžiamąsias sankcijas, nes tai parodo socialinį nepritarimą, kuris kokybės požiūriu yra visai kitokio pobūdžio, palyginti su administracinėmis sankcijomis arba civilinėje teisėje taikomu kompensaciniu mechanizmu.

(4)

Bendros nusikaltimus reglamentuojančios taisyklės leidžia taikyti veiksmingesnius nusikaltimų tyrimo ir pagalbos būdus valstybėje narėje ir tarp valstybių narių.

(5)

Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, visų pirma reikėtų nustatyti labiau atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai darančią veiklą, dėl kurios paprastai padaroma arba gali būti padaroma didelė žala orui, įskaitant stratosferą, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, taip pat rūšių išsaugojimui.

(6)

Teisinės prievolės imtis veiksmų nesilaikymas gali daryti tokį pat poveikį kaip aktyvus elgesys ir todėl tam taip pat turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos.

(7)

Taigi visoje Bendrijoje tokią veiką reikėtų laikyti nusikaltimu, jei ji yra daroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo.

(8)

Šios direktyvos priede išvardytuose teisės aktuose yra nuostatų, pagal kurias turėtų būti taikomos baudžiamosios teisės priemonės siekiant užtikrinti, kad aplinkos apsaugą reglamentuojančios taisyklės būtų visiškai veiksmingos.

(9)

Įpareigojimai pagal šią direktyvą yra susiję tik su šios direktyvos prieduose išvardytų teisės aktų nuostatomis, pagal kurias valstybės narės, įgyvendindamos tuos teisės aktus, įpareigojamos numatyti draudimo priemones.

(10)

Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo savo nacionalinės teisės aktuose numatyti baudžiamąsias sankcijas už rimtus Bendrijos teisės aktų dėl aplinkos apsaugos nuostatų pažeidimus. Šioje direktyvoje nenustatoma įpareigojimų, kaip tokias sankcijas ar kitą galimą teisėsaugos sistemą taikyti konkrečiais atvejais.

(11)

Šia direktyva nepažeidžiamos kitos su atsakomybe už žalą gamtai susijusios sistemos, numatytos pagal Bendrijos ar nacionalinės teisės aktus.

(12)

Kadangi šioje direktyvoje nustatomos esminės normos, valstybės narės gali nustatyti arba toliau taikyti griežtesnes priemones veiksmingai aplinkos apsaugai pagal baudžiamąją teisę. Tokios priemonės turi būti suderinamos su Sutartimi.

(13)

Tam, kad Komisija galėtų įvertinti šios direktyvos daromą poveikį, valstybės narės turėtų informuoti ją apie direktyvos įgyvendinimą.

(14)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. veiksmingesnės aplinkos apsaugos užtikrinimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šios direktyvos masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(15)

Priimant vėlesnius teisės aktus aplinkos apsaugos klausimais tam tikrais atvejais reikėtų nurodyti, kad bus taikoma ši direktyva. Kai būtina, reikėtų iš dalies pakeisti 3 straipsnį.

(16)

Šioje direktyvoje atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šioje direktyvoje nustatomos su baudžiamąja teise susijusios priemonės siekiant veiksmingiau saugoti aplinką.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a)

neteisėtas – pažeidžiantis:

i)

teisės aktus, priimtus remiantis EB sutartimi ir išvardytus A priede; arba

ii)

veiklos, kuriai taikoma Euratomo sutartis, požiūriu – teisės aktus, priimtus remiantis Euratomo sutartimi ir išvardytus B priede; arba

iii)

valstybės narės įstatymą, administracinį potvarkį arba valstybės narės kompetentingos institucijos priimtą sprendimą, kuriuo remiantis įgyvendinami i ir ii punktuose nurodyti Bendrijos teisės aktai;

b)

„saugomos laukinės faunos ir floros rūšys“:

i)

3 straipsnio f punkte – rūšys, kurios išvardytos:

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (3) IV priede,

1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (4) I priede bei nurodytos jos 4 straipsnio 2 dalyje;

ii)

3 straipsnio g punkte – rūšys, kurios išvardytos 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (5) A arba B priede;

c)

saugomoje teritorijoje esanti buveinė – bet kokia tam tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios teritorija klasifikuota kaip speciali apsaugos teritorija pagal Direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnio 1 ar 2 dalį, arba bet kuri natūrali buveinė ar tam tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios vietovėje įsteigta speciali saugoma teritorija pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį;

d)

juridinis asmuo – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba kitas valdžios funkcijas vykdančias viešąsias institucijas ir viešąsias tarptautines organizacijas.

3 straipsnis

Nusikaltimai

Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta veika, kuri yra neteisėta ir padaryta tyčia arba bent jau dėl didelio neatsargumo, yra nusikaltimas:

a)

kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar vandenį, kuris sukelia ar gali sukelti asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams;

b)

atliekų, kurios asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams, surinkimas, vežimas, naudojimas ar šalinimas, taip pat tokių operacijų priežiūra ir šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant prekiautojo ar tarpininko tokio pobūdžio veiksmus (atliekų tvarkymas);

c)

atliekų vežimas, kai šiai veiklai taikoma 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (6) 2 straipsnio 35 dalis ir kai ši veikla vykdoma dideliais kiekiais, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vienkartinis vežimas, ar keli susiję vežimai;

d)

gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos arba naudojamos pavojingosios medžiagos ar preparatai ir kuri už gamyklos ribų asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams, eksploatavimas;

e)

branduolinių medžiagų arba kitų pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, apdirbimas, tvarkymas, naudojimas, laikymas, saugojimas, vežimas, importas, eksportas ar šalinimas, kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams;

f)

saugomų laukinės faunos ar floros rūšių individų naikinimas, žudymas, laikymas ar ėmimas, išskyrus atvejus, kai veika susijusi su nedideliu tokių individų kiekiu ir daro nedidelį poveikį rūšies išsaugojimo būklei;

g)

prekyba saugomų laukinės faunos ar floros rūšių individais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, išskyrus atvejus, kai veika susijusi su nedideliu tokių individų kiekiu ir daro nedidelį poveikį rūšies išsaugojimo būklei;

h)

bet kokia veika, kuria labai nuniokojamos saugomoje teritorijoje esančios buveinės;

i)

ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamyba, importas, eksportas, teikimas į rinką arba naudojimas.

4 straipsnis

Kurstymas ir padėjimas

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje nurodytos tyčinės veikos kurstymas ir padėjimas ją vykdyti yra nusikaltimas.

5 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog už 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.

6 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1.   Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys gali būti traukiami atsakomybėn už 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus, jeigu juos jų naudai padarė vadovaujamas pareigas juridiniame asmenyje einantis asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, jeigu jis turėjo teisę:

a)

atstovauti juridiniam asmeniui;

b)

priimti sprendimus juridinio asmens vardu; arba

c)

kontroliuoti juridinį asmenį.

2.   Be to, valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys atsakytų tais atvejais, jeigu 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus juridinio asmens naudai padarė jam pavaldus asmuo dėl 1 dalyje nurodyto asmens nepakankamos priežiūros ar kontrolės.

3.   Juridinių asmenų atsakomybė remiantis 1 ir 2 dalimis apima galimybę kelti baudžiamąsias bylas fiziniams asmenims, kurie padarė, kurstė arba padėjo padaryti 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus.

7 straipsnis

Sankcijos, taikomos juridiniams asmenims

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog juridiniams asmenims, laikomiems atsakingais pagal 6 straipsnį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

8 straipsnis

Perkėlimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti iki 2010 m. gruodžio 26 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. lapkričio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 10, 2008 1 15, p. 47.

(2)  2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

(4)  OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

(5)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(6)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.


A PRIEDAS

Remiantis EB sutartimi priimtų bendrijos teisės aktų, kurių pažeidimas laikomas neteisėta veika pagal šios direktyvos 2 straipsnio a dalies i punktą, sąrašas

1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (1),

1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos direktyva 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo (2),

1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo (3),

1975 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 76/160/EEB dėl maudyklų vandens kokybės (4),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (5),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/537/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių reikia imtis dėl ratiniuose žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriuose naudojamų dyzelinių variklių išmetamų teršalų, suderinimo (6),

1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyva 78/176/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų (7),

1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 79/117/EEB, draudžianti pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų (8),

1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (9),

1982 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 82/176/EEB dėl gyvsidabrio išleidimo iš chloro šarminės elektrolizės pramonės ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (10),

1983 m. rugsėjo 26 d. Tarybos direktyva 83/513/EEB dėl kadmio išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (11),

1984 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 84/156/EEB dėl pramonės sektorių, išskyrus chloro šarminės elektrolizės pramonę, gyvsidabrio teršalų išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (12),

1984 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 84/360/EEB dėl kovos su pramonės įmonių keliama oro tarša (13),

1984 m. spalio 9 d. Tarybos direktyva 84/491/EEB dėl heksachlorcikloheksano išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (14),

1985 m. kovo 7 d. Tarybos direktyva 85/203/EEB dėl azoto dioksidui nustatytų oro kokybės normų (15),

1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (16),

1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/280/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų, įtrauktų į Direktyvos 76/464/EEB priedo I sąrašą, išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (17),

1987 kovo 19 d. Tarybos direktyva 87/217/EEB dėl aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo (18),

1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (19),

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (20),

1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (21),

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (22),

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (23),

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (24),

1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 92/112/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos (25),

1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo: nuostatos, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/44/EB (26),

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (27),

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės (28),

1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo (29),

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (30),

1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (31),

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (32),

1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (33),

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (34),

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (35),

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (36),

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (37),

1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo (38),

1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore (39),

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (40),

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (41),

2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (42),

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (43),

2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių (44),

2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (45),

2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (46),

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (47),

2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (48),

2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore (49),

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (50),

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (51),

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (52),

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (53),

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų (54),

2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (55),

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos direktyva 2005/78/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo, ir iš dalies keičianti jos I, II, III, IV ir VI priedus (56),

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo (57),

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (58),

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų (59),

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo (60),

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų (61),

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/44/EB dėl gėlojo vandens, kuriam reikalinga apsauga arba kurį reikia gerinti, kad jame galėtų gyventi žuvys, kokybės (62),

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų (63),

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (64),

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (65),

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (66),

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos prieigos (67),

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (68),

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (69).


(1)  OL L 76, 1970 4 6, p. 1.

(2)  OL L 190, 1972 8 20, p. 1.

(3)  OL L 194, 1975 7 25, p. 23.

(4)  OL L 31, 1976 2 5, p. 1.

(5)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(6)  OL L 220, 1977 8 29, p. 38.

(7)  OL L 54, 1978 2 25, p. 19.

(8)  OL L 33, 1979 2 8, p. 36.

(9)  OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

(10)  OL L 81, 1982 3 27, p. 29.

(11)  OL L 291, 1983 10 24, p. 1.

(12)  OL L 74, 1984 3 17, p. 49.

(13)  OL L 188, 1984 7 16, p. 20.

(14)  OL L 274, 1984 10 17, p. 11.

(15)  OL L 87, 1985 3 27, p. 1.

(16)  OL L 181, 1986 7 4, p. 6.

(17)  OL L 181, 1986 7 4, p. 16.

(18)  OL L 85, 1987 3 28, p. 40.

(19)  OL L 117, 1990 5 8, p. 1.

(20)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

(21)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(22)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

(23)  OL L 377, 1991 12 31, p. 20.

(24)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

(25)  OL L 409, 1992 12 31, p. 11.

(26)  OL L 214, 2003 8 26, p. 18.

(27)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

(28)  OL L 365, 1994 12 31, p. 24.

(29)  OL L 235, 1996 9 17, p. 25.

(30)  OL L 243, 1996 9 24, p. 31.

(31)  OL L 296, 1996 11 21, p. 55.

(32)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

(33)  OL L 59, 1998 2 27, p. 1.

(34)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(35)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(36)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(37)  OL L 330, 1998 12 5, p. 32.

(38)  OL L 85, 1999 3 29, p. 1.

(39)  OL L 163, 1999 6 29, p. 41.

(40)  OL L 182, 1999 7 16, p. 1.

(41)  OL L 121, 1999 5 11, p. 13.

(42)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34.

(43)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

(44)  OL L 313, 2000 12 13, p. 12.

(45)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

(46)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.

(47)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(48)  OL L 309, 2001 11 27, p. 1.

(49)  OL L 67, 2002 3 9, p. 14.

(50)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(51)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24.

(52)  OL L 23, 2005 1 26, p. 3.

(53)  OL L 104, 2004 4 8, p. 1.

(54)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(55)  OL L 275, 2005 10 20, p. 1.

(56)  OL L 313, 2005 11 29, p. 1.

(57)  OL L 64, 2006 3 4, p. 37.

(58)  OL L 64, 2006 3 4, p. 52.

(59)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.

(60)  OL L 102, 2006 4 11, p. 15.

(61)  OL L 161, 2006 6 14, p. 12.

(62)  OL L 264, 2006 9 25, p. 20.

(63)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(64)  OL L 372, 2006 12 27, p. 19.

(65)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(66)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(67)  OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(68)  OL L 316, 2007 12 4, p. 6.

(69)  OL L 24, 2008 1 29, p. 8.


B PRIEDAS

Remiantis Euratomo sutartimi priimtų bendrijos teisės aktų, kurių pažeidimas laikomas neteisėta veika pagal šios direktyvos 2 straipsnio a dalies ii punktą, sąrašas

1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus (1),

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės (2),

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (3).


(1)  OL L 159, 1996 6 29, p. 1.

(2)  OL L 346, 2003 12 31, p. 57.

(3)  OL L 337, 2006 12 5, p. 21.