20.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/1


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/84/EB

2008 m. rugpjūčio 27 d.

nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus

(Tekstas svarbus EEE)

(Kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

1996 m. gruodžio 2 d. Komisijos direktyva 96/77/EB, nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiama (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Būtina nustatyti visų 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius (4), išvardytų maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus.

(3)

Būtina atsižvelgti į priedų specifikacijas ir analizės metodus, išdėstytus Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA) sudarytame Codex Alimentarius.

(4)

Maisto priedai, kurie yra pagaminti taikant gamybos metodus arba naudojant pradines medžiagas, kurios gerokai skiriasi nuo tų, kurios yra įvertintos Maisto produktų mokslinio komiteto, arba nuo tų, kurios yra nurodytos šioje direktyvoje, turėtų būti pateikti Europos maisto saugos tarnybai saugumui įvertinti, pabrėžiant jų grynumo kriterijus.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(6)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 89/107/EEB 3 straipsnio 3 dalies a punkte paminėti maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijai, kaip nurodyta Direktyvoje 95/2/EB, išdėstomi šios direktyvos I priede.

2 straipsnis

Direktyva 96/77/EB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis II priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2008 m. rugpjūčio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

(2)  OL L 339, 1996 12 30, p. 1.

(3)  Žr. II priedo A dalį.

(4)  OL L 61, 1995 3 18, p. 1.


I PRIEDAS

Etileno oksido negalima naudoti maisto priedams sterilizuoti.

E 170 (i) KALCIO KARBONATAS

Šio maisto priedo grynumo kriterijai yra tokie pat, kokie šiam priedui yra nustatyti Komisijos direktyvos 95/45/EB (1) priede.

E 200 SORBO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Sorbo rūgštis

Trans, trans–2,4–heksadieno rūgštis

Einecs

203–768–7

Cheminė formulė

C6H8O2

Molekulinė masė

112,12

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalvės adatėlės arba balti lengvai birūs, silpno būdingo kvapo milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

133 °C–135 °C po 4 val. vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

B.

Spektrometrija

Tirpalas izopropilo alkoholyje (1:4 000 000) rodo absorbcijos maksimumą esant bangos ilgiui 254 ± 2 nm

C.

Teigiamas testas dviguboms jungtims

 

D.

Sublimacijos taškas

80 °C

Grynumas

 

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,5 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 202 KALIO SORBATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio sorbatas

Kalio (E, E)–2,4–heksadienoatas

Kalio trans, trans–2,4–heksadieno rūgšties druska

Einecs

246–376–1

Cheminė formulė

C6H7O2K

Molekulinė masė

150,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

 

A.

Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133 °C–135 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 

B.

Teigiami testai kaliui ir dviguboms jungtims

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,0 % (105 °C, 3 val.)

Rūgštingumas ar šarmingumas

Apytikriai ne daugiau kaip 1,0 % (išreiškiant sorbo rūgštimi arba K2CO3)

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (apskaičiuojant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 203 KALCIO SORBATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio sorbatas

Kalcio trans, trans–2,4–heksadieno rūgšties druska

Einecs

231–321–6

Cheminė formulė

C12H14O4Ca

Molekulinė masė

262,32

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

 

A.

Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133 °C–135 °C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 

B.

Teigiami testai kalciui ir dviguboms jungtims

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2,0 %, po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 210 BENZOINĖ RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Benzoinė rūgštis

Bernzenkarboksirūgštis

Fenilkarboksirūgštis

Einecs

200–618–2

Cheminė formulė

C7H6O2

Molekulinė masė

122,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

121,5 °C–123,5 °C

B.

Teigiamas sublimacijos testas ir benzoato testas

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % po 3 val. džiovinimo virš sieros rūgšties

pH

Apie 4 (tirpalas vandenyje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,07 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,3 % monochlorbenzoinės rūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinamas 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC (3), 0,3 ml geležies chlorido TSC (4), 0,1 ml vario sulfato TSC (5) ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 211 NATRIO BENZOATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio benzoatas

Benzenkarboksirūgštis

Fenilkarboksirūgšties natrio druska

Einecs

208–534–8

Cheminė formulė

C7H5O2Na

Molekulinė masė

144,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % C7H5O2Na po 4 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti, beveik bekvapiai kristaliniai milteliai ar granulės

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

Lengvai tirpus vandenyje, mažai tirpus etanolyje

B.

Benzoinės rūgšties lydymosi intervalas

Benzoinės rūgšties, išskirtos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 °C–123,5 oC po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

C.

Teigiami testai benzoatui ir natriuis

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,5 % po 4 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Policiklinės rūgštys

Natrio benzoato (neutralizuoto) tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreikštų chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties

Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis

Vienam gramui natrio benzoato neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 212 KALIO BENZOATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio benzoatas

Kalio benzenkarboksirūgšties druska

Kalio fenilkarboksirūgšties druska

Einecs

209–481–3

Cheminė formulė

C7H5O2K 3H2O

Molekulinė masė

214,27

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % C7H5KO2 po džiovinimo iki pastovios masės 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Benzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 °C–123,5 °C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 

B.

Teigiami testai benzoatui ir kaliui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 26,5 % po džiovinimo 105 °C temperatūroje

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis

Natrio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 213 KALCIO BENZOATAS

Sinonimai

Monokalcio benzoatas

Apibrėžimai

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio benzoatas

Kalcio dibenzoatas

Einecs

218–235–4

Cheminė formulė

Bevandenio:

C14H10O4Ca

Monohidrato:

C14H10O4Ca H2O

Trihidrato:

C14H10O4Ca 3H2O

Molekulinė masė

Bevandenio:

282,31

Monohidrato:

300,32

Trihidrato:

336,36

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti ar bespalviai kristalai, arba balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Benzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 °C–123,5 °C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 

B.

Teigiami testai benzoatui ir kalciui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 17,5 % džiovinant 105 °C temperatūroje iki pastovios masės

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis

Kalcio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 214 ETILO p–HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

Etilparabenas

Etilo p– hidroksibenzoatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Etilo p–hidroksibenzoatas

Etilo p–hidroksibenzoinės rūgšties esteris

Einecs

204–399–4

Cheminė formulė

C9H10O3

Molekulinė masė

166,8

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, maži, bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

115 °C–118 °C

B.

Teigiamas testas p–hidroksibenzoatui

p–hidroksibenzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 213 °C–217 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

C.

Teigiamas testas alkoholiui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

p–hidroksibenzoinė ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p–hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 215 NATRIO ETILO p–HIDROKSIBENZOATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio etilo p–hidroksibenzoatas

p–hidroksibenzoinės rūgšties etilo esterio natrio junginys

Einecs

252–487–6

Cheminė formulė

C9H9O3Na

Molekulinė masė

188,8

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 83 % p–hidroksibenzoinės rūgšties etilo esterio bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, kristaliniai higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

115 °C–118 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

B.

Teigiamas testas p–hidroksibenzoatui

p–hidroksibenzoinės rūgšties, gautos iš bandinio, lydymosi intervalas yra 213 °C–217 °C

C.

Teigiamas testas natriui

 

D.

pH 0,1 % vandeninio tirpalo turi būti 9,9–10,3

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 5 % po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

37 %–39 %

p–Hidroksibenzoinė ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p–hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 218 METILO p–HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

Metilparabenas

Metilo p–oksibenzoatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Metilo p–hidroksibenzoatas

p–hidroksibenzoinės rūgšties metilo esteris

Einecs

243–171–5

Cheminė formulė

C8H8O3

Molekulinė masė

152,15

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, maži bespalviai kristalai, arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

125 °C–128 °C

B.

Teigiamas testas p–hidroksibenzoatui

p–hidroksibenzoinės rūgšties, gautos iš bandinio, lydymosi intervalas yra 213 °C–217 °C po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

p–hidroksibenzoinė rūgštis ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p–hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 219 NATRIO METILO p–HIDROKSIBENZOATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio metilo p–hidroksibenzoatas

p–hidroksibenzoinės rūgšties metilo esterio natrio junginys

Cheminė formulė

C8H7O3Na

Molekulinė masė

174,15

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Baltų miltelių, susidariusių vandenilio chlorido rūgštimi rūgštinant metilo p–hidroksibenzoato natrio junginio vandeninį 10 % (w/v) tirpalą (indikatoriumi naudojant lakmuso popierėlį), juos perplovus vandeniu ir 2 val. džiovinus 80 °C temperatūroje, lydymosi intervalas yra 125 °C–128 °C

 

B.

Teigiamas testas natriui

 

C.

pH 0,1 % vandeninio (be anglies dioksido) tirpalo ne mažesnis kaip 9,7 ir ne didesnis kaip 10,3

 

Grynumas

 

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 5 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

40 %–44,5 % bevandenėje fazėje

p–hidroksibenzoinė rūgštis ir salicilinė rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p–hidroksibenzoine rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 220 SIEROS DIOKSIDAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Sieros dioksidas

Sulfito rūgšties anhidridas

Einecs

231–195–2

Cheminė formulė

SO2

Molekulinė masė

64,07

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 %

Apibūdinimas

Bespalvės, lengvai neužsidegančios, stipraus aštraus dusinančio kvapo dujos

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitinėms medžiagoms

 

Grynumas

 

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 %

Sieros trioksidas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kitos dujos, kurių normaliai neturi būti ore

Nėra pėdsakų

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 221 NATRIO SULFITAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio sulfitas (bevandenis arba heptahidratas)

Einecs

231–821–4

Cheminė formulė

Bevandenis:

Na2SO3

Heptahidratas:

Na2SO3 7H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

126,04

Heptahidratas:

252,16

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenis:

ne mažiau kaip 95 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 48 % SO2

Heptahidratas:

ne mažiau kaip 48 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 24 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitui ir natriui

 

B.

10 % (bevandenio) tirpalo ar 20 % (heptahidrato) tirpalo pH yra 8,5–11,5

 

Grynumas

 

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 222 NATRIO BISULFITAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio bisulfitas

Natrio hidrosulfitas

Einecs

231–921–4

Cheminė formulė

NaHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

104,06

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 32 % (m/V) Na2HSO3

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis iki geltonos spalvos tirpalas

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitui ir natriui

 

B.

pH 10 % vandeninio tirpalo yra 2,5–5,5

 

Grynumas

 

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 223 NATRIO METABISULFITAS

Sinonimai

Pirosulfitas

Natrio pirosulfitas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio disulfitas

Natrio pentaoksodisulfitas

Einecs

231–673–0

Cheminė formulė

Na2S2O5

Molekulinė masė

190,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % Na2S2O5 ir ne mažiau kaip 64 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitui ir natriui

 

B.

pH 10 % vandeninio tirpalo yra 4,0–5,5

 

Grynumas

 

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 224 KALIO METABISULFITAS

Sinonimai

Kalio pirosulfitas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio disulfitas

Kalio pentaokso disulfatas

Einecs

240–795–3

Cheminė formulė

K2S2O5

Molekulinė masė

222,33

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 90 % K2S2O5 ir ne mažiau kaip 51,8 % SO2; liekana susideda daugiausiai iš kalio sulfato

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitui ir kaliui

 

Grynumas

 

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 226 KALCIO SULFITAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio sulfitas

Einecs

218–235–4

Cheminė formulė

CaSO3 2H2O

Molekulinė masė

156,17

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % CaSO3 2H2O ir ne mažiau kaip 39 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitui ir kalciui

 

Grynumas

 

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 227 KALCIO BISULFITAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio bisulfitas

Kalcio vandenilio sulfitas

Einecs

237–423–7

Cheminė formulė

Ca(HSO3)2

Molekulinė masė

202,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

6 %–8 % (w/v) sieros dioksido ir 2,5 %–3,5 % (w/v) kalcio dioksido, atitinkančio 10 %–14 % (w/v) kalcio bisulfito [Ca(HSO3)2]

Apibūdinimas

Skaidrus žalsvai geltonas vandeninis tirpalas, turintis ryškų sieros dioksido kvapą

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitui ir kalciui

 

Grynumas

 

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 228 KALIO BISULFITAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio bisulfitas

Kalio vandenilio sulfitas

Einecs

231–870–1

Cheminė formulė

KHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

120,17

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 280 g KHSO3 litre (arba 150 g SO2 litre)

Apibūdinimas

Skaidrus bespalvis vandeninis tirpalas

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas sulfitui ir kaliui

 

Grynumas

 

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 230 DIFENILAS

Sinonimai

Difenilas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

1,1'–difenilas

Fenilbenzenas

Einecs

202–163–5

Cheminė formulė

C12H10

Molekulinė masė

154,20

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Balta arba blankiai geltona iki gintarinės spalvos kieta, savito kvapo medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

68,5 °C–70,5 °C

B.

Distiliacijos intervalas

Distiliuojasi visiškai 2,5 °C intervale, 252,5 °C–257,5 °C temperatūroje

Grynumas

 

Benzenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 2 mg/kg (išreiškiant anilinu)

Fenolio dariniai

Ne daugiau kaip 5 mg/kg (išreiškiant fenoliu)

Lengvai anglėjančios medžiagos

Šaltas 0,5 g difenilo 5–se ml 94,5 %–95,5 % sieros rūgšties tirpalo negali būti ryškesnės spalvos nei standartinis tirpalas, susidedantis iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Terfenilas ir aukštesni polifenilo dariniai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Nėra

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 231 ORTOFENILFENOLIS

Sinonimai

Ortoksenolis

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

(1,1'–difenil)–2–olis

2–Hidroksidifenilas

o–Hidroksidifenilas

Einecs

201–993–5

Cheminė formulė

C12H10O

Molekulinė masė

170,20

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 %

Apibūdinimas

Balti arba silpnai gelsvi kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

56 °C–58 °C

B.

Teigiamas testas fenoliatams

Etanolinis tirpalas (1 g/10 ml), įpylus 10 % geležies chlorido tirpalo, įgauna žalią spalvą

Grynumas

 

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Difenilo eteris

Ne daugiau kaip 0,3 %

p–fenilfenolis

Ne daugiau kaip 0,1 %

1–Naftolis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 232 NATRIO ORTOFENILFENOLIS

Sinonimai

Natrio ortofenilfenatas

Natrio o–fenilfenolio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio ortofenilfenolis

Einecs

205–055–6

Cheminė formulė

C12H9ONa 4H2O

Molekulinė masė

264,26

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 % C12H9ONa 4H2O

Apibūdinimas

Balti arba silpnai gelsvi kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas fenoliatui ir natriui

 

B.

o–Ortofenilfenolio, gauto iš bandinio parūgštinant, nerekristalinto, lydymosi intervalas yra 56 oC–58 oC po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

 

C.

pH 2 % vandeninio tirpalo turi būti 11,1–11,8

 

Grynumas

 

Difenilo eteris

Ne daugiau kaip 0,3 %

p–fenilfenolis

Ne daugiau kaip 0,1 %

1–Naftolis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOLAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

4–(2–benzimidazolil)tiazolas

2–(4–tiazolil)–1H–benzimidazolas

Einecs

205–725–8

Cheminė formulė

C10H7N3S

Molekulinė masė

201,26

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, ar beveik balti bekvapiai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

296 °C–303 °C

B.

Spektrometrija

0,1 N HCl tirpale (0,0005 % w/v) esant bangos ilgiui 302 nm, 258 nm ir 243 nm absorbcijos maksimumai:

Formula

kai λ = 302 nm±2 nm: vidutiniškai 1 230

Formula

kai λ = 258 nm±2 nm: vidutiniškai 200

Formula

kai λ = 243 nm±2 nm: vidutiniškai 620

Absorbcijos santykis 243 nm/302 nm = 0,47–0,53

Absorbcijos santykis 258 nm/302 nm = 0,14–0,18

Grynumas

 

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,5 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Selenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 234 NIZINAS

Apibrėžimas

Nizinas susideda iš tampriai susijungusių polipeptidų, susidariusių natūraliai veikiant Streptococcus lactis, Lancefield grupės N

Einecs

215–807–5

Cheminė formulė

C143H230N42O37S7

Molekulinė masė

3 354,12

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Nizino koncentrate yra ne mažiau kaip 900 vienetų/mg lieso pieno druskų mišinyje ir minimumas natrio chlorido kiekio 50 %

Apibūdinimas

Balti milteliai

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 3 % džiovinant iki pastovios masės 102 °C–103 °C temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 235 NATAMICINAS

Sinonimai

Pimaricinas

Apibrėžimas

Natamicinas yra polienų makrolidų grupės fungicidas, susidarantis natūraliai veikiant Streptomyces natalensis arba Streptococcus lactis

Einecs

231–683–5

Cheminė formulė

C33H47O13N

Molekulinė masė

665,74

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti iki baltai kreminės spalvos kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Spalvota reakcija

Įbėrus kelis natamicino kristalus į lašus (ant mažos plokštelės):

koncentruotos vandenilio chlorido rūgšties, atsiranda mėlyna spalva,

koncentruotos fosforo rūgšties, atsiranda žalia spalva, kuri po kelių minučių pasikeičia į blyškiai raudoną

B.

Spektrometrija

0,0005 % (w/v) tirpalas 1 % metanoliniame acto rūgšties tirpale absorbcijos maksimumą rodo apie 290 nm, 303 nm ir 318 nm, nuokrypį–apie 280 nm ir minimumą–apie 250 nm, 295,5 nm ir 311 nm

C.

pH

5,5–7,5 (1 % w/v tirpalas iš anksto neutralizuotame 20 dalių dimetilformamido ir 80 dalių vandens mišinyje)

D.

Specifinis sukimas

[α]D 20 = nuo + 250o iki + 295o (1 %w/v tirpalas ledinėje acto rūgštyje 20 °C temperatūroje, apskaičiuojant sausoje medžiagoje)

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 8 % (džiovinant iki pastovios masės virš P2O5 vakuume 60 °C temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Mikrobiologinis kriterijus: bendrasis gyvybingų mikroorganizmų skaičius

Ne daugiau kaip 100/g

E 239 HEKSAMETILENO TETRAAMINAS

Sinonimai

Heksaminas

Metenaminas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

1,3,5,7–tetraazatriciklo [3.3.1.13,7]–dekanas, heksametilenetetraminas

Einecs

202–905–8

Cheminė formulė

C6H12N4

Molekulinė masė

140,19

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai formaldehidui ir amoniakui

 

B.

Sublimacijos taškas yra apytikriai 260oC

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % džiovinant vakuume 2 val. virš P2O5 105 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Sulfatai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant SO4

Chloridai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant Cl

Amonio druskos

Nenustatoma

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 242 DIMETILO DIKARBONATAS

Sinonimai

DMDC

Dimetilo pirokarbonatas

Apibrėžimas

 

Einecs

224–859–8

Cheminis pavadinimas

Dimetilo dikarbonatas

Pirokarbonato rūgšties dimetilo esteris

Cheminė formulė

C4H6O5

Molekulinė masė

134,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Bespalvis skystis, skylantis vandenyje, ėdantis odą, akis, toksinis įkvepiant ir nuryjant

Identifikavimas

 

A.

Suirimas

Praskiedus–teigiamas testas CO2 ir metanoliui

B.

Lydymosi taškas

17 oC

Virimo taškas

172 oC vykstant skilimui

C.

Tankis 20oC

Vidutiniškai 1,25 g/cm3

D.

Infraraudonas spektras

Maksimumas: 1 156 ir 1 832 cm–1

Grynumas

 

Dimetilo karbonatas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Chloras (bendrasis)

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 249 KALIO NITRITAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio nitritas

Einecs

231–832–4

Cheminė formulė

KNO2

Molekulinė masė

85,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 95 % bevandenėje medžiagoje (6)

Apibūdinimas

Baltos arba silpnai gelsvos tirpios granulės

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas nitritui ir kaliui

 

B.

pH 5 % tirpalo:

Ne mažesnis kaip 6,0 ir ne didesnis kaip 9,0

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 3 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 250 NATRIO NITRITAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio nitritas

Einecs

231–555–9

Cheminė formulė

NaNO2

Molekulinė masė

69,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 % bevandenėje medžiagoje (7)

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba gelsvi gumulėliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai nitritui ir natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,25 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 251 NATRIO NITRATAS

1.   KIETAS NATRIO NITRATAS

Sinonimai

Čilės salietra

Kubinis ar natrio nitratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Einecs

231–554–3

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po džiovinimo

Apibūdinimas

Balti kristaliniai, šiek tiek higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai nitratui ir natriui

 

B.

pH 5 % tirpalo

Ne mažesnis kaip 5,5 ir ne didesnis kaip 8,3

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2 % po 4 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Nitritai

Ne daugiau kaip 30 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 251 NATRIO NITRATAS

2.   SKYSTAS NATRIO NITRATAS

Apibrėžimas

Skystas natrio nitratas yra vandeninis natrio nitrato tirpalas, kuris susidaro vykstant cheminei reakcijai tarp stechiometrinių natrio hidroksido ir azoto rūgšties kiekių (kristalizacija po šios reakcijos nevyksta). Standartinių formų, paruoštų iš šias specifikacijas atitinkančio skysto natrio nitrato, sudėtyje gali būti perteklinis azoto rūgšties kiekis, jei tai yra aiškiai nurodoma arba paženklinama etiketėse.

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Einecs

231–554–3

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

NaNO3 kiekis nuo 33,5 % iki 40,0 %

Apibūdinimas

Skaidrūs, bespalviai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai nitratui ir natriui

 

B.

pH

Ne mažesnis kaip 1,5 ir ne didesnis kaip 3,5

Grynumas

 

Laisvoji azoto rūgštis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Nitritai

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 0,3 mg/kg

Ši specifikacija taikoma 35 % vandeniniam tirpalui.

 

E 252 KALIO NITRATAS

Sinonimai

Čilės salietra

Kubinis ar natrio nitratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio nitratas

Einecs

231–818–8

Cheminė formulė

KNO3

Molekulinė masė

101,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba permatomi prizmės formos kristalai, šaldančio, sūraus, aštraus skonio

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai nitratui ir kaliui

 

B.

pH 5 % tirpalo

Ne mažesnis kaip 4,5 ir ne didesnis kaip 8,5

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1 % po 4 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Nitritai

Ne daugiau kaip 20 mg/kg, išreiškiant KNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 260 ACTO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Acto rūgštis

Etano rūgštis

Einecs

200–580–7

Cheminė formulė

C2H4O2

Molekulinė masė

60,05

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis, aštraus savito kvapo skystis

Identifikavimas

 

A.

Virimo taškas

118 oC 760 mm slėgyje (Hg)

B.

Specifinis svoris

Apie 1,049

C.

Vienas iš trijų tirpalų rodo teigiamą testą acetatui

 

D.

Stingimo taškas

Ne žemesnis kaip 14,5oC

Grynumas

 

Nelakios nuosėdos

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Lengvai oksiduojamos medžiagos

2 ml bandinio inde su stikliniu kamščiu praskiedžiama 10 ml vandens, įpilama 0,1 ml 0,1 N kalio permanganato. Rožinė spalva per 30 min. neturi pasikeisti į rudą

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 261 KALIO ACETATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio acetatas

Einecs

204–822–2

Cheminė formulė

C2H3O2K

Molekulinė masė

98,14

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalviai, tirpūs kristalai, arba balti kristaliniai, bekvapiai, arba silpno acto kvapo milteliai

Identifikavimas

 

A.

pH 5 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 7,5 ir ne didesnis kaip 9,0

B.

Teigiami testai acetatui ir kaliui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 8 % po 2 val. džiovinimo 150 oC temperatūroje

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIO ACETATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio acetatas

Einecs

204–823–8

Cheminė formulė

C2H3NaO2 nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

Bevandenio:

82,03

Trihidrato:

136,08

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenio ir trihidrato ne mažiau kaip 98,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bevandenis:

balti, bekvapiai, grūdėti higroskopiniai milteliai

Trihidratas:

bespalviai, permatomi kristalai ar grūdėti kristaliniai milteliai, bekvapiai arba silpno acto kvapo. Sausame šiltame ore kristalai virsta į miltelius

Identifikavimas

 

A.

pH 1 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 8,0 ir ne didesnis kaip 9,5

B.

Teigiami testai acetatui ir natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Bevandenis:

ne daugiau kaip 2 % (120 oC, 4 val.)

Trihidratas:

36 %–42 % (120 oC, 4 val.)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreikštų skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIO DIACETATAS

Apibrėžimas

Natrio diacetatas yra natrio acetato ir acto rūgšties molekulinis junginys

Cheminis pavadinimas

Natrio vandenilio diacetatas

Einecs

 

Cheminė formulė

C4H7NaO4 nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

142,09 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Laisvos acto rūgšties kiekis: 39 %–41 % ir natrio acetato kiekis: 58 %–60 %

Apibūdinimas

Balta, higroskopinė kristalinė kieta medžiaga su acto kvapu

Identifikavimas

 

A.

pH 10 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 4,5 ir ne didesnis kaip 5,0

B.

Teigiami testai acetatui ir natriui

 

Grynumas

 

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 2 % (Karlo Fišerio metodas)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 263 KALCIO ACETATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio acetatas

Einecs

200–540–9

Cheminė formulė

Bevandenis:

C4H6O4Ca

Monohidratas:

C4H6O4Ca H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

158,17

Monohidratas:

176,18

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bevandenis kalcio acetatas yra balta, higroskopinė, biri, silpnai kartaus skonio kristalinė kieta medžiaga. Gali būti jaučiamas silpnas acto rūgšties kvapas. Monohidratas gali būti adatėlių, grūdelių arba miltelių formos

Identifikavimas

 

A.

pH 10 % vandeninio tirpalo

Ne mažesnis kaip 6,0 ir ne didesnis kaip 9,0

B.

Teigiami testai acetatui ir kalciui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 11 % po džiovinimo iki pastovios masės 155 oC temperatūroje (monohidratui)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 270 PIENO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Pieno rūgštis

2–hidroksipropioninė rūgštis

1–hidroksietano–1–karboksirūgštis

Einecs

200–018–0

Cheminė formulė

C3H6O3

Molekulinė masė

90,08

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 76 % ir ne daugiau kaip 84 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba gelsvas, beveik bekvapis, rūgštaus skonio, panašus į sirupą skystis, susidedantis iš pieno rūgšties (C3H6O3) ir pieno rūgšties laktato (C6H10O5). Jis gaunamas sacharidų pienarūgšties fermentacijos arba sintetiniu būdu

Pastaba:

Pieno rūgštis yra higroskopinė, virinant ji kondensuojasi sudarydama pieno rūgšties laktatą, pastarasis, skiedžiant ir kaitinant, hidrolizuojasi iki pieno rūgšties

 

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas laktatui

 

Grynumas

 

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Chloridai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Sulfatai

Ne daugiau kaip 0,25 %

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Pastaba:

Šios sąlygos taikomos 80 % vandeniniam tirpalui; silpnesniems vandeniniams tirpalams apskaičiuojamos reikšmės, atitinkančios juose pieno rūgšties kiekį

 

E 280 PROPIONO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Propiono rūgštis

Propano rūgštis

Einecs

201–176–3

Cheminė formulė

C3H6O2

Molekulinė masė

74,08

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba šiek tiek gelsvas, aliejingas, silpno aitraus kvapo skystis

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi taškas

–22 oC

B.

Distiliacijos intervalas

138,5 oC–142,5 oC

Grynumas

 

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 % po džiovinimo iki pastovios masės 140 oC temperatūroje

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant formaldehidu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 281 NATRIO PROPIONATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio propionatas

Natrio propanoatas

Einecs

205–290–4

Cheminė formulė

C3H5O2Na

Molekulinė masė

96,06

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai higroskopiniai arba smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas propionatui ir natriui

 

B.

pH 10 % vandeninio tirpalo

Ne mažiau kaip 7,5 ir ne daugiau kaip 10,5

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Vandenyje netirpios liekanos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 282 KALCIO PROPIONATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio propionatas

Einecs

223–795–8

Cheminė formulė

C6H10O4Ca

Molekulinė masė

186,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas propionatui ir kalciui

 

B.

pH 10 % vandeninio tirpalo

6,0–9,0

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Vandenyje netirpios liekanos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Fluoras

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 283 KALIO PROPIONATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio propionatas

Kalio propanoatas

Einecs

206–323–5

Cheminė formulė

C3H5KO2

Molekulinė masė

112,17

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas propionatui ir kaliui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 oC temperatūroje

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Geležis

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

Fluoras

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 284 BORATO RŪGŠTIS

Sinonimai

Borato rūgštis

Ortoborato rūgštis

Borofaksas

Apibrėžimas

 

Einecs

233–139–2

Cheminė formulė

H3BO3

Molekulinė masė

61,84

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalviai, bekvapiai, skaidrūs kristalai, baltos granulės ar milteliai, šiek tiek riebūs liečiant, gamtoje sutinkami kaip mineralas sasolinas

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi taškas

Apytikriai 171 oC

B.

Dega ryškia žalia liepsna

 

C.

pH 3,3 % vandeninio tirpalo

3,8–4,8

Grynumas

 

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, spalva neatsiranda

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 285 NATRIO TETRABORATAS (BORAKSAS)

Sinonimai

Natrio boratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio tetraboratas

Natrio diboratas

Natrio piroboratas

Bevandenis tetraboratas

Einecs

215–540–4

Cheminė formulė

Na2B4O7

Na2B4O7 10H2O

Molekulinė masė

201,77

Apibūdinimas

Milteliai arba į stiklą panašios plokštelės, kurios tampa nepermatomos susilietusios su oru, šiek tiek tirpios vandenyje

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

171 oC–175 oC medžiagai skylant

Grynumas

 

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, spalva neatsiranda

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 290 ANGLIES DIOKSIDAS

Sinonimai

Angliarūgštė

Sausasis ledas (kietoji forma)

Anglies rūgšties anhidridas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Anglies dioksidas

Einecs

204–696–9

Cheminė formulė

CO2

Molekulinė masė

44,01

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % V/V dujų fazėje

Apibūdinimas

Normaliomis aplinkos sąlygomis bespalvės nežymiai aštraus kvapo dujos. Prekinis anglies dioksidas siunčiamas ir laikomas skystos formos padidinto slėgio balionuose, didelėse saugyklose arba presuotuose kietuose „sausojo ledo“ blokuose. Sausosios (sausojo ledo) formos savo sudėtyje paprastai turi rišančiąsias medžiagas, tokias kaip propileno glikolis ar mineralinė alyva

Identifikavimas

 

A.

Nusėdimas (nuosėdų susidarymas)

Leidžiant bandinio srovę per bario hidroksido tirpalą, susidaro baltos nuosėdos, putojančios tirpinant praskiestoje acto rūgštyje

Grynumas

 

Rūgštingumas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 50 ml šviežiai virinto vandens, jo rūgštingumas (pagal metiloranžą) neturi būti didesnis kaip 50 ml šviežiai virinto vandens, į kurį įpilta 1 ml (0,01 N) vandenilio chlorido rūgšties

Redukuojančios medžiagos, vandenilio fosfidas ir sulfidas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 25 ml amoniakinio sidabro nitrato tirpalo, į kurį įpilta 3 ml amoniako, tirpalas neturi susidrumsti arba patamsėti

Anglies monoksidas

Ne daugiau kaip 10 μl/l

Alyvos kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 mg/l

E 296 OBUOLIŲ RŪGŠTIS

Sinonimai

DL–obuolių rūgštis, maleino rūgštis

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

DL–obuolių rūgštis, hidroksibutano dirūgštis, hidroksisukcinato rūgštis

Einecs

230–022–8

Cheminė formulė

C4H6O5

Molekulinė masė

134,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,0 %

Apibūdinimas

Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas nuo 127 oC iki 132 oC

 

B.

Teigiamas malato testas

 

C.

Šios medžiagos bet kokios koncentracijos tirpalai yra optiškai neveiklūs

 

Grynumas

 

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 297 FUMARO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Transbuteno dirūgštis, trans–1, 2–etileno dikarboksilo rūgštis

Einecs

203–743–0

Cheminė formulė

C4H4O4

Molekulinė masė

116,07

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,0 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

286 oC–302 oC (uždaras indas, greitas kaitinimas)

B.

Teigiami dvigubų jungčių ir 1,2–dikarboksilo rūgšties testai

 

C.

0,05 % tirpalo pH esant 25 oC temperatūrai

3,0–3,2

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % (120 oC, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 300 ASKORBO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

L–askorbo rūgštis

Askorbo rūgštis

2,3–Didehidro–L–treo–heksono–1,4–laktonas

3–Keto–L–gulofuranolaktonas

Einecs

200–066–2

Cheminė formulė

C6H8O6

Molekulinė masė

176,13

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Askorbo rūgštyje po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 % C6H8O6

Apibūdinimas

Balta iki blankiai geltonos bekvapė kristalinė medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

189 oC–193 oC medžiagai skylant

B.

Teigiamas testas askorbo rūgščiai

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,4 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Specifinis sukimas

[α]D 20 =nuo +20,5o iki +21,5o (10 % w/v vandeninio tirpalo)

pH 2 % vandeninio tirpalo

2,4–2,8

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 301 NATRIO ASKORBATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio askorbatas

Natrio L–askorbatas

2,3–Didehidro–L–treo–heksono–1,4–laktono natrio enoliatas

3–Keto–L–gulofurano–laktono natrio enoliatas

Einecs

205–126–1

Cheminė formulė

C6H7O6Na

Molekulinė masė

198,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Natrio askorbate po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 % C6H7O6Na

Apibūdinimas

Balta ar beveik balta bekvapė, kristalinė, šviesoje tamsėjanti kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas askorbatui ir natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,25 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Specifinis sukimas

[α]D 20 =nuo + 103o iki + 106o (10 % w/v vandeninio tirpalo)

pH 10 % vandeninio tirpalo

6,5–8,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 302 KALCIO ASKORBATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio askorbato dihidratas

2,3–Didehidro–L–treo–heksono–1,4–laktono kalcio druskos dihidratas

Einecs

227–261–5

Cheminė formulė

C12H14O12Ca 2H2O

Molekulinė masė

426,35

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % masėje be lakiųjų medžiagų

Apibūdinimas

Balti ar silpnai pilkai gelsvi bekvapiai kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas askorbatui ir kalciui

 

Grynumas

 

Fluoridai

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoru)

Specifinis sukimas

[α]D 20 =nuo + 95o iki + 97o (5 % w/v vandeninio tirpalo)

pH 10 % vandeninio tirpalo

6,0–7,5

Lakiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 % po 24 val. džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties arba fosforo pentoksido kambario temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBO PALMITATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Askorbo palmitatas

L–askorbo palmitatas

2,3–didehidro–L–treo–heksono–1,4–laktono–6–palmitatas

6–palmitoil–3–keto–L–gulofuranolaktonas

Einecs

205–305–4

Cheminė formulė

C22H38O7

Molekulinė masė

414,55

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balta arba gelsvai–balta citrinos kvapo kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

107 oC–117 oC

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2 % po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56 oC–60 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Specifinis sukimas

[α]D 20 =nuo + 21o iki + 24o (5 % w/v tirpalas metanolyje)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBO STEARATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Askorbo stearatas

L–askorbo stearatas

2,3–didehidro–L–treo–heksono–1,4–laktono–6–stearatas

6–stearoil–3–keto–L–gulofuranolaktonas

Einecs

246–944–9

Cheminė formulė

C24H42O7

Molekulinė masė

442,6

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 %

Apibūdinimas

Balta arba gelsva citrinos kvapo kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi taškas

Apie 116 oC

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2 % po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56 oC–60 oC temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLIU TURTINGAS EKSTRAKTAS

Apibrėžimas

Produktas gaunamas vakuuminės garų distiliacijos būdu iš valgomųjų augalinių riebalinių produktų, turinčių koncentruotų tokoferolių ir tokotrienolių.

Turi šiuos tokoferolius: d–α–, d–β–, d–γ– ir d–ρ– tokoferoliai

Molekulinė masė

430,71 (d–α–tokoferolis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bendrasis tokoferolių kiekis ne mažesnis kaip 34 %

Apibūdinimas

Rusvai raudoni iki raudonų, skaidrūs, klampūs, švelnaus savito kvapo ir skonio aliejai. Gali būti pastebimas nežymus į vašką panašių junginių išsiskyrimas mikrokristalinėjė formoje

Identifikavimas

 

A.

Tinkamu dujų–skysčių chromatografijos metodu

 

B.

Tirpumo testai

Netirpus vandenyje, tirpus etanolyje, susimaišantis eteryje

Grynumas

 

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Specifinis sukimas

[α]D 20 ne mažesnis kaip + 20o

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 307 ALFA–TOKOFEROLIS

Sinonimai

DL–α–tokoferolis

Apibrėžtis

 

Cheminis pavadinimas

DL–5,7,8–trimetiltokolis

DL–2,5,7,8–tetrametil–2–(4',8',12'–trimetiltridecil)–6–chromanolis

Einecs

233–466–0

Cheminė formulė

C29H50O2

Molekulinė masė

430,71

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 %

Apibūdinimas

Šiek tiek geltonas iki gintaro spalvos, beveik bekvapis, skaidrus, klampus aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja veikiant orui ar šviesai.

Identifikacija

 

A.

Tirpumo bandymai

Netirpsta vandenyje, laisvai tirpsta etanolyje, maišytinas eteryje

B.

Spektrofotometrija

Absoliučiame etanolyje maksimali sugertis yra apie 292 nm

Grynumas

 

Lūžio rodiklis

nD 201,503–1,507

Specifinė sugertis

Formula

etanolyje

Formula (292 nm) 72–76

(0,01 g 200 ml absoliutaus etanolio)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Savitasis sukimas

[α]20 D 0 o±0,05 o (1 su 10 santykiu tirpalas chloroforme)

Švinas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

E 308 GAMA–TOKOFEROLIS

Sinonimai

dl–γ–tokoferolis

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

2,7,8–trimetil–2–(4',8',12'–trimetiltridecil)–6–chromanolis

Einecs

231–523–4

Cheminė formulė

C28H48O2

Molekulinė masė

416,69

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus, klampus, šviesiai geltonas aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

 

A.

Spektrometrija

Absorbcijos maksimumai absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

 

Specifinė absorbcija

Formula

etanolyje

Formula

(298 nm) yra 91–97

Formula

(257 nm) yra 5,0–8,0

Refrakcijos indeksas

Formula

1,503–1,507

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 309 DELTA–TOKOFEROLIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

2,8–dimetil–2–(4',8',12'–trimetiltridecil)–6–chromanolis

Einecs

204–299–0

Cheminė formulė

C27H46O2

Molekulinė masė

402,7

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus, klampus, šviesiai gelsvas ar oranžinis aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

 

A.

Spektrometrija

Absorbcijos maksimumai absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

 

Specifinė absorbcija

Formula

etanolyje

Formula

(298 nm) yra 89–95

Formula

(257 nm) yra 3,0–6,0

Refrakcijos indeksas

Formula

1,500–1,504

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 310 PROPILO GALATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Propilo galatas

Galo rūgšties propilo esteris

3,4,5–trihidroksibenzoinės rūgšties n–propilo esteris

Einecs

204–498–2

Cheminė formulė

C10H12O5

Molekulinė masė

212,20

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balta, iki kreminės baltos, kristalinė, bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Tirpumo testai

Šiek tiek tirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje, eteryje ir propan–1,2–diolyje

B.

Lydymosi intervalas

146 oC–150 oC po 4 val. džiovinimo 110 oC temperatūroje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,0 % (110 oC, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruotas organinis junginys

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Specifinė absorbcija

Formula

etanolyje

Formula

(275 nm) ne mažiau kaip 485 ir ne daugiau kaip 520

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 311 OKTILO GALATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Oktilo galatas

Galo rūgšties oktilo esteris

3,4,5–trihidroksibenzoinės rūgšties n–oktilo esteris

Einecs

213–853–0

Cheminė formulė

C15H22O5

Molekulinė masė

282,34

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balta arba kreminė balta bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Tirpumo testai

Netirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje, eteryje ir propan–1,2–diolyje

B.

Lydymosi intervalas

99 oC–102 oC po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % (90 oC, 6 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruoti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Specifinė absorbcija

Formula

etanolyje

Formula

(275 nm) ne mažesnė kaip 375 ir ne didesnė kaip 390

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 312 DODECILO GALATAS

Sinonimai

Laurilo galatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dodecilo galatas

3,4,5–trihidroksibenzoinės rūgšties n–dodecilo (arba laurilo) esteris

Galo rūgšties dodecilo esteris

Einecs

214–620–6

Cheminė formulė

C19H30O5

Molekulinė masė

338,45

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Apibūdinimas

Balta arba kreminė balta bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Tirpumo testai

Netirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje ir eteryje

B.

Lydymosi intervalas

95 oC–98 oC po 6 val. džiovinimo 90 oC temperatūroje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % (90 oC, 6 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruoti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Specifinė absorbcija

Formula

etanolyje

Formula

(275 nm) ne mažiau kaip 300 ir ne daugiau kaip 325

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

E 315 ERITORBO RŪGŠTIS

Sinonimai

Izoaskorbo rūgštis

D–araboaskorbo rūgštis

Apibrėžtis

 

Cheminis pavadinimas

D–eritro–heksa–2–enoinės rūgšties γ–laktonas

Izoaskorbo rūgštis

D–izoaskorbo rūgštis

Einecs

201–928–0

Cheminė formulė

C6H8O6

Molekulinė masė

176,13

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % (bevandenio)

Apibūdinimas

Balta iki lengvai geltonos kristalinė kieta medžiaga, kuri veikiant šviesai palaipsniui tamsėja

Identifikacija

 

A.

Lydymosi temperatūros diapazonas

Apie 164 oC iki 172 oC (suskyla)

B.

Teigiamas bandymas su askorbo rūgštimi ir (ar) spalvinė reakcija

 

Grynumas

 

Dalis, prarandama džiovinant

Ne daugiau kaip 0,4 %, džiovinant po sumažintu silikogelio slėgiu 3 valandas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Savitasis sukimas

[α]25 D 10 % (w/v) vandeninis tirpalas nuo –16,5o iki –18,0o

Oksalatas

Į 1 g tirpalą 10 ml vandens įlašinti 2 lašus ledinės acto rūgšties ir 5 ml 10 % kalcio acetato tirpalo. Tirpalas turi išlikti skaidrus.

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 316 NATRIO ERITORBATAS

Sinonimai

Natrio izoaskorbatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio izoaskorbatas

Natrio D–izoaskorbo rūgštis

2,3–didehidro–D–eritro–heksono–1,4– laktono natrio druska

3–keto–D–gulofurano–laktono natrio enoliato monohidratas

Einecs

228–973–9

Cheminė formulė

C6H7O6Na H2O

Molekulinė masė

216,13

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % monohidrato po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Apibūdinimas

Balta kristalinė kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Tirpumo testai

Lengvai tirpus vandenyje, labai mažai tirpus etanolyje

B.

Teigiamas testas askorbo rūgščiai (spalvinė reakcija)

 

C.

Teigiamas testas natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,25 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Specifinis sukimas

[α]D 25 10 % (w/v) vandeninio tirpalo: nuo + 95o iki + 98o

pH 10 % vandeninio tirpalo

5,5–8,0

Oksalatas

Į 1 g/10 ml vandeninį tirpalą įlašinami 2 lašai ledinės acto rūgšties ir 5 ml 10 % kalcio acetato tirpalo. Tirpalas turi likti skaidrus

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 319 TRETINIS–BUTILHIDROCHINONAS (TBHQ)

Sinonimai

TBHQ

Apibrėžtis

 

Cheminiai pavadinimai

Tret–butil–1,4–benzendiolas

2–(1,1–dimetiletil)–1,4–benzendiolas

Einecs

217–752–2

Cheminė formulė

C10H14O2

Molekulinė masė

166,22

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % C10H14O2

Apibūdinimas

Balta kristalinė kieta medžiaga, turinti specifinį kvapą

Identifikacija

 

A.

Tirpumas

Praktiškai netirpsta vandenyje; tirpsta etanolyje.

B.

Lydymosi taškas

Ne mažiau kaip 126,5oC

C.

Phenolics

Ištirpinti apie 5 mg mėginio 10 ml metanolio ir pridėti 10,5 ml dimetilamino tirpalo (santykiu 1 su 4). Atsiranda spalva nuo raudonos iki žydros.

Grynumas

 

Tretinis–butil–p–benzochinonas

Ne daugiau kaip 0,2 %

2,5–ditretinis–butil hidrochinonas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Hidroksichinonas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Toluenas

Ne daugiau kaip 25 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 320 BUTILIUOTAS HIDROKSIANIZOLIS (BHA)

Sinonimai

BHA

Apibrėžimas

 

Cheminiai pavadinimai

3–tret–butil–4–hidroksianizolas

2–tret–butil–4–hidroksianizolo ir 3–tret–butil–4–hidroksianizolo mišinys

Einecs

246–563–8

Cheminė formulė

C11H16O2

Formulinė masė

180,25

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98,5 % C11H16O2 ir ne mažiau kaip 85 % 3–tret–butil–4–hidroksianizolio izomerų

Apibūdinimas

Balti arba gelsvi kristalai arba vaškinė kieta lengvo aromatinio kvapo medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, gerai tirpsta etanolyje

B.

Lydymosi intervalas

48 oC-63 oC

C.

Spalvinė reakcija

Atliekamas bandymas fenolio grupei nustatyti

Grynumas

 

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 % po kalcinavimo 800 ± 25 oC temperatūroje

Fenolio priemaišos

Ne daugiau kaip 0,5 %

Specifinė absorbcija

Formula

Formula

(290 nm) ne mažesnė kaip 190 ir ne didesnė kaip 210
Specifinė absorbcija

Formula

Formula

(228 nm) ne mažesnė kaip 326 ir ne didesnė kaip 345

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 321 BUTILINTAS HIDROKSITOLUENAS (BHT)

Sinonimai

BHT

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

2,6–ditret–butil–p–krezolis

4–metil–2,6–ditret–butilfenolis

Einecs

204–881–4

Cheminė formulė

C15H24O

Molekulinė masė

220,36

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 %

Apibūdinimas

Balta, kristalinė arba dribsnių pavidalo, bekvapė ar savito silpno aromatinio kvapo kieta medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Tirpumo testai

Netirpus vandenyje ir propan–1,2–diolyje

Lengvai tirpus etanolyje

B.

Lydymosi intervalas

70 oC

C.

Absorbcijos maksimumas

2 cm sluoksnio 1:100 000 koncentracijos bevandeniame etanolyje tirpalas rodo absorbcijos maksimumą 230–320 nm intervale tik esant bangos ilgiui 278 nm

Grynumas

 

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,005 %

Fenolio priemaišos

Ne daugiau kaip 0,5 %

Specifinė absorbcija

Formula

etanolyje

Formula

(278 nm) ne mažesnė kaip 81 ir ne didesnė kaip 88

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 322 LECITINAI

Sinonimai

Fosfatidai

Fosfolipidai

Apibrėžimas

Lecitinai yra fosfatidų, gautų fizinių procedūrų būdu iš gyvulinio arba augalinio maisto, mišinys arba frakcijos; juose taip pat yra hidrolizuotų produktų, gautų naudojant nekenksmingus ir tinkamus enzimus. Galutiniame produkte negali likti enzimų aktyvumo.

Lecitinas vandeninėje terpėje, veikiant vandenilio peroksidui, šiek tiek netenka spalvos. Ši oksidacija chemiškai nemodifikuoja lecitino fosfatidų.

Einecs

232–307–2

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Lecitinai: ne mažiau kaip 60,0 % acetone netirpių medžiagų

Hidrolizuoti lecitinai: ne mažiau kaip 56,0 % acetone netirpių medžiagų

Apibūdinimas

Lecitinai: rudi, klampūs, pusiau skysti, arba milteliai

Hidrolizuoti lecitinai: šviesiai rudi iki rudo klampaus skysčio arba pasta

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai cholinui, fosforui ir riebalų rūgštims

 

B.

Testas hidrilizuotam lecitinui

Į 800 ml stiklinę įpilama 500 ml vandens (30 oC–35 oC). Pastoviai maišant, lėtai įpilama 50 ml bandinio. Hidrolizuotas lecitinas tampa homogeniška emulsija. Nehidrolizuotas lecitinas sudaro apie 50 g atskirą masę.

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2,0 % 1 val. džiovinant 105 oC temperatūroje

Toluene netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,3 %

Rūgštingumas

Lecitinai: ne daugiau kaip 35 mg kalio hidroksido vienam gramui

Hidrolizuoti lecitinai: ne daugiau kaip 45 mg kalio hidroksido vienam gramui

Peroksidų skaičius

Lygus arba mažesnis už 10

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 325 NATRIO LAKTATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio laktatas

Natrio 2–hidroksipropanoatas

Einecs

200–772–0

Cheminė formulė

C3H5NaO3

Molekulinė masė

112,06 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 57 % ir ne daugiau kaip 66 %

Apibūdinimas

Bespalvis, permatomas skystis,

bekvapis arba silpno savito kvapo

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas laktatui

 

B.

Teigiamas testas natriui

 

Grynumas

 

Rūgštingumas

Ne daugiau kaip 0,5 % po džiovinimo išreiškiant pieno rūgštimi

pH 20 % vandeninio tirpalo

6,5–7,5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Redukuojančios medžiagos

Neredukuoja Fehling'o tirpalo

Pastaba:

Šis apibūdinimas taikomas 60 % vandeniniam tirpalui

 

E 326 KALIO LAKTATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio laktatas

Kalio 2–hidroksipropanoatas

Einecs

213–631–3

Cheminė formulė

C3H5O3K

Molekulinė masė

128,17 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 57 % ir ne daugiau kaip 66 %

Apibūdinimas

Šiek tiek klampus, beveik bekvapis skaidrus skystis. Bekvapis arba silpno savito kvapo

Identifikavimas

 

A.

Deginimas

Kalio laktato tirpalas sudeginamas iki pelenų. Pelenai yra šarminiai, įdėjus rūgšties, putoja

B.

Spalvinė reakcija

2 ml kalio laktato tirpalo užpilama ant 5 ml katechino tirpalo sieros rūgštyje (1:100). Sąlyčio riboje atsiranda ryškiai raudona spalva

C.

Teigiami testai kaliui ir laktatui

 

Grynumas

 

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Rūgštingumas

1 g kalio laktato ištirpinama 20 ml vandens, įlašinama 3 lašai fenolftaleino TS ir titruojama 0,1 N natrio hidroksido tirpalu, kurio sunaudojama ne daugiau kaip 0,2 ml

Redukuojančios medžiagos

Kalio laktatas negali redukuoti Fehling'o tirpalo

Pastaba:

Šis apibūdinimas taikomas 60 % vandeniniam tirpalui

 

E 327 KALCIO LAKTATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio dilaktatas

Kalio dilaktato hidratas

2–hidroksipropano rūgšties kalcio druska

Einecs

212–406–7

Cheminė formulė

(C3H5O2)2Ca nH2O (n = 0–5)

Molekulinė masė

218,22 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, balti kristaliniai mileliai arba granulės

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai laktatui ir kalciui

 

B.

Tirpumo testai

Tirpus vandenyje ir praktiškai netirpus etanolyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Nustatyta džiovinant 4 val. 120 oC temperatūroje:

bevandenis: ne daugiau kaip 3,0 %

su 1 molekule vandens: ne daugiau kaip 8,0 %

su 3 molekulėm vandens: ne daugiau kaip 20,0 %

su 4,5 molekulėm vandens: ne daugiau kaip 27,0 %

Rūgštingumas

Ne daugiau kaip 0,5 % sausųjų medžiagų, išreiškiant pieno rūgštimi

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreiškiant fluoru)

pH 5 % tirpalo

6,0–8,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Redukuojančios medžiagos

Neredukuoja Fehling'o tirpalo

E 330 CITRINOS RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Citrinos rūgštis

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgštis

β–hidroksitrikarbalitinė rūgštis

Einecs

201–069–1

Cheminė formulė

a)

C6H8O7 (bevandenis)

b)

C6H8O7 H2O (monohidratas)

Molekulinė masė

a)

192,13 (bevandenis)

b)

210,15 (monohidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Citrinos rūgštis gali būti bevandenė arba su 1 molekule vandens. Bevandenėje fazėje yra ne mažiau kaip 99,5 % C6H8O7

Apibūdinimas

Citrinos rūgštis yra balta arba bespalvė, bekvapė kristalinė stipriai rūgštaus skonio medžiaga. Monohidratas skyla sausame ore

Identifikavimas

 

A.

Tirpumo testai

Labai tirpus vandenyje, lengvai tirpus etanolyje, tirpus eteryje

Grynumas

 

Vandens kiekis

Bevandenėje citrinos rūgštyje yra ne daugiau kaip 0,5 % vandens; citrinos rūgšties monohidrate–ne daugiau kaip 8,8 % vandens (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 % po sudeginimo 800±25 oC temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, po džiovinio išreiškiant oksalo rūgštimi

Lengvai anglėjančios medžiagos

1 g bandinio miltelių 1 val kaitinama su 10 ml 98 % (mažiausiai) sieros rūgšties 90 oC temperatūros vandens vonioje, tamsoje. Turi atsirasti tik blanki ruda spalva (Lyginamasis skystis K)

E 331 (i) MONONATRIO CITRATAS

Sinonimai

Mononatrio citratas

Monobazinis natrio citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Mononatrio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties mononatrio druska

Cheminė formulė

a)

C6H7O7Na (bevandenis)

b)

C6H7O7Na.H2O (monohidratas)

Molekulinė masė

a)

214,11 (bevandenis)

b)

232,23 (monohidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Kristaliniai balti milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Nustatyta 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje:

bevandenis: ne daugiau kaip 1,0 %

monohidrato: ne daugiau kaip 8,8 %

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,5–3,8

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIO CITRATAS

Sinonimai

Dinatrio citratas

Dibazinis natrio citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dinatrio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties dinatrio druska

Citrinos rūgšties su 1,5 H2O dinatrio druska

Einecs

205–623–3

Cheminė formulė

C6H6O7Na2 1,5H2O

Molekulinė masė

263,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 13 % 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

4,9–5,2

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIO CITRATAS

Sinonimai

Trinatrio citratas

Tribazinis natrio citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Trinatrio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties trinatrio druska

Citrinos rūgšties (bevandenės, dihidrato arba pentahidrato) trinatrio druska

Einecs

200–675–3

Cheminė formulė

Bevandenis:

C6H5O7Na3

Hidratas:

C6H5O7Na3 nH2O (n=2 arba 5)

Molekulinė masė

258,07 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Nustatyta 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje:

bevandenis:

ne daugiau kaip 1,0 %

dihidratas:

ne daugiau kaip 13,5 %

pentahidratas:

ne daugiau kaip 30,3 %

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 5 % vandeninio tirpalo

7,5–9,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIO CITRATAS

Sinonimai

Monokalio citratas

Monobazinis kalio citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Monokalio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties monokalio druska

Citrinos rūgšties monokalio bevandenė druska

Einecs

212–753–4

Cheminė formulė

C6H7O7K

Molekulinė masė

230,21

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, higroskopiniai granuliuoti milteliai arba permatomi kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir kaliui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,5–3,8

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIO CITRATAS

Sinonimai

Trikalio citratas

Tribazinis kalio citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Trikalio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties trikalio druska

Citrinos rūgšties trikalio druskos monohidratas

Einecs

212–755–5

Cheminė formulė

C6H5O7K3 H2O

Molekulinė masė

324,42

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti, higroskopiniai, granuliuoti milteliai arba permatomi kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir kaliui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 6,0 % 4 val. džiovinant 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 5 % vandeninio tirpalo

7,5–9,0

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIO CITRATAS

Sinonimai

Monokalcio citratas

Kalcio monobazinis citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Monokalcio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties monokalcio druska

Citrinos rūgšties monokalcio druskos monohidratas

Cheminė formulė

(C6H7O7)2Ca H2O

Molekulinė masė

440,32

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir kalciui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 7,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,2–3,5

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30mg/kg, išreiškiant fluoru

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 333 (ii) DIKALCIO CITRATAS

Sinonimai

Dikalcio citratas

Kalcio dibazinis citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dikalcio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties dikalcio druska

Citrinos rūgšties dikalcio druskos trihidratas

Cheminė formulė

(C6H7O7)2Ca2 3H2O

Molekulinė masė

530,42

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir kalciui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 20,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30mg/kg, išreiškiant fluoru

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 333 (iii) TRIKALCIO CITRATAS

Sinonimai

Trikalcio citratas

Kalcio tribazinis citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Trikalcio citratas

2–hidroksi–1,2,3–propanotrikarboksirūgšties trikalcio druska

Citrinos rūgšties trikalcio druskos tetrahidratas

Einecs

212–391–7

Cheminė formulė

(C6H6O7)2Ca3 4H2O

Molekulinė masė

570,51

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai citratui ir kalciui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 14,0 % džiovinant 4 val. 180 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30mg/kg (išreiškiant fluoru)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 334 L(+)–VYNO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

L–vyno rūgštis

L–2,3–dihidroksibutano dirūgštis

d–αβ–dihidroksigintaro rūgštis

Einecs

201–766–0

Cheminė formulė

C4H6O6

Molekulinė masė

150,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalvė arba pusiau permatoma kristalinė kieta medžiaga, arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

168 oC–170 oC

B.

Teigiamas testas tartratui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 0,5 % (virš P2O5, 3 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg po sudeginimo 800±25 oC temperatūroje

Specifinis optinis sukimas 20 % w/v vandeninio tirpalo

[α]D 20 nuo +11,5o iki +13,5o

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

E 335 (i) MONONATRIO TARTRATAS

Sinonimai

L–(+)–vyno rūgšties mononatrio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

L–2,3–dihidroksibutano dirūgšties mononatrio druska

L–(+)–vyno rūgšties mononatrio druskos monohidratas

Cheminė formulė

C4H5O6Na 2H2O

Molekulinė masė

194,05

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Permatomi bespalviai kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai tartratui ir natriui

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 10,0 % džiovinant 4 val. 105 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIO TARTRATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dinatrio L–tartratas

Dinatrio (+)–tartratas

L–2,3–dihidroksibutano rūgšties dinatrio druska

L–(+)–vyno rūgšties dinatrio druskos dihidratas

Einecs

212–773–3

Cheminė formulė

C4H4O6Na2 2H2O

Molekulinė masė

230,8

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Permatomi, bespalviai kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai tartratui ir natriui

 

B.

Tirpumo testai

1 g netirpus 3 ml vandens, netirpus etanolyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 17,0 % džiovinant 4 val. 150 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

7,0–7,5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIO TARTRATAS

Sinonimai

Monobazinis kalio tartratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

L–(+)–vyno rūgšties monokalio bevandenė druska

L–2,3–dihidroksibutano dirūgšties monokalio druska

Cheminė formulė

C4H5O6K

Molekulinė masė

188,16

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai tartratui ir kaliui

 

B.

Lydymosi taškas

230 oC

Grynumas

 

pH 1 % vandeninio tirpalo

3,4

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 1 % džiovinant 4 val. 105 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIO TARTRATAS

Sinonimai

Dibazinis kalio tartratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

L–2,3–dihidroksibutano dirūgšties dikalio druska

L–(+)–vyno rūgšties dikalio druska su 1/2 H2O

Einecs

213–067–8

Cheminė formulė

C4H4O6K 1/2H2O

Molekulinė masė

235,2

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai tartratui ir kaliui

 

Grynumas

 

pH 1 % vandeninio tirpalo

7,0–9,0

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 4 % džiovinant 4 val. 150 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 337 KALIO NATRIO TARTRATAS

Sinonimai

Kalio natrio L–(+)–tartratas

Rochelle druska

Segneto druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

L–2,3–dihidroksibutano dirūgšties kalio natrio druska

Kalio natrio L–(+)–tartratas

Einecs

206–156–8

Cheminė formulė

C4H4O6KNa 4H2O

Molekulinė masė

282,23

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai tartratui, kaliui ir natriui

 

B.

Tirpumo testai

1 g tirpus 1 ml vandens, netirpus etanolyje

C.

Lydymosi intervalas

70 oC–80 oC

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 26,0 % ir ne mažiau kaip 21,0 % džiovinant 3 val. 150 oC temperatūroje

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

pH 1 % vandeninio tirpalo

6,5–8,5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 338 FOSFORO RŪGŠTIS

Sinonimai

Ortofosforo rūgštis

Monofosforo rūgštis

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Fosforo rūgštis

Einecs

231–633–2

Cheminė formulė

H3PO4

Molekulinė masė

98,00

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Fosforo rūgštis parduodama kaip įvairios koncentracijos vandeninis tirpalas. Kiekis ne mažesnis kaip 67,0 % ir ne didesnis kaip 85,7 %.

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis, klampus skystis

Identifikavimas

 

A.

Teigiami rūgšties ir fosfato jono bandymai

 

Grynumas

 

Lakiosios rūgštys

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (kaip acto rūgštis)

Chloridai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (išreikšti chloro kiekiu)

Nitratai

Ne daugiau kaip 5 mg/kg (kaip NaNO3)

Sulfatai

Ne daugiau kaip 1 500 mg/kg (kaip CaSO4)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Pastaba:

Ši specifikacija taikoma 75 % vandeniniam tirpalui.

 

E 339 (i) MONONATRIO FOSFATAS

Sinonimai

Mononatrio monofosfatas

Mononatrio ortofosfatas

Vienbazis natrio fosfatas

Natrio–divandenilio monofosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio–divandenilio monofosfatas

Einecs

231–449–2

Cheminė formulė

Bevandenė druska: NaH2PO4

Monohidratas: NaH2PO4 x H2O

Dihidratas: NaH2PO4 × 2H2O

Molekulinė masė

Bevandenė druska: 119,98

Monohidratas: 138,00

Dihidratas: 156,01

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Po vienos valandos džiovinimo esant 60 oC ir keturių valandų džiovinimo esant 105 oC, turi ne mažiau kaip 97 % NaH2PO4

P2O5 kiekis

58,0 %–60,0 % skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti bekvapiai, šiek tiek tižūs milteliai, kristalai arba granulės

Identifikavimas

 

A.

Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje arba eteryje

C.

1 % tirpalo Ph

4,1–5,0

Grynumas

 

Nuodžiūvis

Bevandenės druskos nuodžiūvis ne didesnis kaip 2 %, monohidrato – ne didesnis kaip 15 % ir dihidrato – ne didesnis kaip 25 %, nustatytas po valandos džiovinimo esant 60 oC ir keturių valandų džiovinimo esant 105 oC

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIO FOSFATAS

Sinonimai

Dinatrio monofosfatas

Antrinis natrio monofosfatas

Dinatrio ortofosfatas

Natrio hidrofosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dinatrio–vandenilio monofosfatas

Dinatrio–vandenilio ortofosfatas

Einecs

231–448–7

Cheminė formulė

Bevandenė druska: Na2HPO4

Hidratas: Na2HPO4 × nH2O (n = 2, 7 arba 12)

Molekulinė masė

141,98 (bevandenė druska)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Po trijų valandų džiovinimo esant 40 oC ir penkių valandų džiovinimo esant 105 oC, turi ne mažiau kaip 98 %Na2HPO4

P2O5 kiekis

49–51 % skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Bevandenis dinatrio – vandenilio fosfatas yra balti higroskopiški bekvapiai milteliai. Hidratuotas druskas sudaro dihidratas: balta kristalinė bekvapė kietoji medžiaga; heptahidratas: balti bekvapiai dūlintys kristalai arba granuliuoti milteliai; dodekahidratas: balti dūlintys bekvapiai milteliai arba kristalai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.

1 % tirpalo pH

8,4–9,6

Grynumas

 

Nuodžiūvis

Bevandenės druskos nuodžiūvis ne didesnis kaip 5 %, dihidrato – ne didesnis kaip 22 %, heptahidrato – ne didesnis kaip 50 %, dodekahidrato–ne didesnis kaip 61 %, nustatytas po trijų valandų džiovinimo esant 40 oC ir penkių valandų džiovinimo esant 105 oC

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIO FOSFATAS

Sinonimai

Natrio fosfatas

Tribazis natrio fosfatas

Trinatrio ortofosfatas

Apibrėžimas

Trinatrio fosfatas kristalizuojasi iš vandeninių tirpalų bevandenės druskos bei kristalohidratų su 1/2, 1, 6, 8 arba 12 H2O pavidalu. Dodekahidratas iš vandeninių tirpalų visuomet kristalizuojasi su natrio hidroksido pertekliumi. Jis turi 1/4 molekulės NaOH

Cheminis pavadinimas

Trinatrio monofosfatas

Trinatrio fosfatas

Trinatrio ortofosfatas

Einecs

231–509–8

Cheminė formulė

Bevandenė druska: Na3PO4

Hidratas: Na3PO4 × nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 arba 12)

Molekulinė masė

163,94 (bevandenė druska)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Natrio fosfato bevandenė druska ir hidratai, išskyrus dodekahidratą, turi ne mažiau kaip 97 % Na3PO4, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį. Natrio fosfato dodekahidratas turi ne mažiau kaip 92,0 % Na3PO4, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

40,5– 43,5 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti bekvapiai kristalai, granulės arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami natrio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.

1 % tirpalo pH

11,5–12,5

Grynumas

 

Nuodžiūvis

Po dviejų valandų džiovinimo esant 120 oC ir 30 minučių iškaitinimo esant maždaug 800 oC, nuodžiūvio vertės yra šios: bevandenės druskos – ne didesnė kaip 2 %, monohidrato – ne didesnė kaip 11 %, dodekahidrato–45,0–58,0 %

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIO FOSFATAS

Sinonimai

Vienbazis kalio fosfatas

Monokalio monofosfatas

Kalio dihidrofosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio–divandenilio monofosfatas

Monokalio–divandenilio ortofosfatas

Monokalio–divandenilio monofosfatas

Einecs

231–913–4

Cheminė formulė

KH2PO4

Molekulinė masė

136,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis po keturių valandų džiovinimo esant 105 oC ne mažesnis kaip 98 %

P2O5 kiekis

51,0–53,0 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Bekvapiai bespalviai kristalai arba balti grūdėti ar kristaliniai milteliai, higroskopiški

Identifikavimas

 

A.

Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.

1 % tirpalo pH

4,2–4,8

Grynumas

 

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 2 %, nustatytas po keturių valandų džiovinimo esant 105 oC

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIO FOSFATAS

Sinonimai

Dikalio monofosfatas

Antrinis kalio fosfatas

Kalio hidrofosfatas

Dikalio ortofosfatas

Dvibazis kalio fosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dikalio–vandenilio monofosfatas

Dikalio–vandenilio fosfatas

Dikalio–vandenilio ortofosfatas

Einecs

231–834–5

Cheminė formulė

K2HPO4

Molekulinė masė

174,18

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis po keturių valandų džiovinimo esant 105 oC ne mažesnis kaip 98 %

P2O5 kiekis

40,3–41,5 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti grūdėti milteliai, kristalai arba masė; tiži medžiaga

Identifikavimas

 

A.

Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.

1 % tirpalo pH

8,7–9,4

Grynumas

 

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 2 %, nustatytas po keturių valandų džiovinimo esant 105 oC

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIO FOSFATAS

Sinonimai

Kalio fosfatas

Tribazis kalio fosfatas

Trikalio ortofosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Trikalio monofosfatas

Trikalio fosfatas

Trikalio ortofosfatas

Einecs

231–907–1

Cheminė formulė

Bevandenė druska: K3PO4

Hidratas: K3PO4 × nH2O (n = 1 arba 3)

Molekulinė masė

212,27 (bevandenė druska)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis po iškaitinimo ne mažesnis kaip 97 %

P2O5 kiekis

30,5–33,0 %, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti bekvapiai higroskopiški kristalai arba granulės. Turimi hidratai–tai monohidratas ir trihidratas

Identifikavimas

 

A.

Teigiami kalio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

C.

1 % tirpalo pH

11,5–12,3

Grynumas

 

Nuodžiūvis

Bevandenės druskos: ne didesnis kaip 3 %, hidrato–ne didesnis kaip 23 %. Nustatytas po vienos valandos džiovinimo esant 105 oC ir 30 minučių iškaitinimo esant maždaug 800 oC ± 25 oC

Vandenyje netirpios cheminės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALCIO FOSFATAS

Sinonimai

Vienbazis kalcio fosfatas

Kalcio dihidrofosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio–divandenilio fosfatas

Einecs

231–837–1

Cheminė formulė

Bevandenė druska: Ca(H2PO4)2

Monohidratas: Ca(H2PO4)2 × H2O

Molekulinė masė

234,05 (bevandenė druska)

252,08 (monohidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 95 %, skaičiuojant pagal sausos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

55,5–61,1 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Grūdėti milteliai arba balti tižūs kristalai arba granulės

Identifikavimas

 

A.

Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

B.

CaO kiekis

23,0 %–27,5 % (bevandenė druska)

19,0–24,8 % (monohidratas)

Grynumas

 

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 14 %, nustatytas džiovinant keturias valandas esant 105 oC (bevandenė druska)

Ne didesnis kaip 17,5 %, nustatytas po vienos valandos džiovinimo esant 60 oC ir keturių valandų džiovinimo esant 105 oC (monohidratas)

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 17,5 %, po trisdešimties minučių iškaitinimo esant 800 oC ± 25 oC (bevandenė druska)

Ne didesnis kaip 25,0 %, nustatytas po vienos valandos džiovinimo esant 105 oC ir trisdešimties minučių iškaitinimo esant 800 oC ± 25 oC (monohidratas)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIO FOSFATAS

Sinonimai

Dvibazis kalcio fosfatas

Kalcio hidrofosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio monovandenilio fosfatas

Kalcio vandenilio ortofosfatas

Kalcio antrinis fosfatas

Einecs

231– 826– 1

Cheminė formulė

Bevandenė druska: CaHPO4

Dihidratas: CaHPO4 × 2H2O

Molekulinė masė

136,06 (bevandenė druska)

172,09 (dihidratas)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kalcio– vandenilio fosfatas po trijų valandų džovinimo esant 200 oC turi ne mažiau kaip 98 % ir ne daugiau kaip 102 %, skaičiuojant kaip CaHPO4

P2O5 kiekis

50,0– 52,5 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti kristalai arba granulės, grūdėti milteliai arba milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumo bandymai

Blogai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

Grynumas

 

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 8,5 % (bevandenė druska) arba 26,5 (dihidratas) po trisdešimties minučių iškaitinimo esant 800 oC ± 25 oC

Fluoridas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIO FOSFATAS

Sinonimai

Tribazis kalcio fosfatas

Kalcio ortofosfatas

Pentakalcio hidroksinonofosfatas

Kalcio hidroksiapatitas

Apibrėžimas

Trikalcio fosfatą sudaro kintamos sudėties kalcio fosfatų mišinys, gautas neutralizuojant fosforo rūgštį kalcio hidroksidu; jo apytikrė sudėtis atitinka formulę 10CaO × 3P2O5 × H2O

Cheminis pavadinimas

Pentakalcio hidroksimonofosfatas

Trikalcio monofosfatas

Einecs

235– 330– 6 (Pentakalcio hidroksimonofosfatas)

231– 840– 8 (Kalcio ortofosfatas)

Cheminė formulė

Ca5(PO4)3 × OH arba Ca3(PO4)2

Molekulinė masė

502 arba 310

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 90 %, skaičiuojant pagal iškaitintos medžiagos kiekį

P2O5 kiekis

38,5–48,0 %, skaičiuojant pagal bevandenės druskos kiekį

Apibūdinimas

Balti bekvapiai milteliai, stabilūs ore

Identifikavimas

 

A.

Teigiami kalcio ir fosfato jono bandymai

 

B.

Tirpumo bandymai

Blogai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

Grynumas

 

Iškaitinimo nuostolis

Ne didesnis kaip 8 % po iškaitinimo iki pastovios masės esant 800 oC ± 25 oC

Fluoridas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg (išreikštas fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 343 (i) MONOMAGNIO FOSFATAS

Sinonimai

Magnio divandeniliofosfatas

Magnio fosfatas, vienbazis

Monomagnio ortofosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Monomagnio divandeniliomonofosfatas

Einecs

236– 004– 6

Cheminė formulė

Mg(H2PO4)2·nH2O (kai n = nuo 0 iki 4)

Molekulinė masė

218,30 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 51,0 % po užsidegimo

Apibūdinimas

Balti bekvapiai kristaliniai milteliai, silpnai tirpstantys vandenyje

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas magnio ir fosfato testas

 

B.

MgO kiekis

Ne mažiau kaip 21,5 % po užsidegimo

Grynumas

 

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoru)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNIO FOSFATAS

Sinonimai

Magnio divandeniliofosfatas

Magnio fosfatas, dvibazis

Dimagnio ortofosfatas

Antrinis magnio fosfatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dimagniomonovandeniliomonofosfatas

Einecs

231– 823– 5

Cheminė formulė

MgHPO4·nH2O (kai n = 0– 3)

Molekulinė masė

120,30 (bevandenis)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 96 % po užsidegimo

Apibūdinimas

Balti bekvapiai kristaliniai milteliai, silpnai tirpstantys vandenyje

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas magnio ir fosfato testas

 

B.

MgO kiekis

Ne mažiau kaip 33,0 % (apskaičiuojant bevandenėje medžiagoje)

Grynumas

 

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreikšta fluoru)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIO MALATAS

Sinonimai

Obuolių rūgšties natrio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dinatrio DL– malatas, hidroksibutano dirūgšties dinatrio druska

Cheminė formulė

Hemihidratas: C4H4Na2O5·1/2 H2O

Trihidratas: C4H4Na2O5·3H2O

Molekulinė masė

Hemihidratas: 187,05

Trihidratas: 232,10

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98,0 % (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba gabalėliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami 1,2– dikarboksilo rūgšties ir natrio testai

 

B.

Azodažiklio susidarymas

Teigiamas

C.

Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Hemihidrato– ne daugiau kaip 7,0 % (130 oC, 4 h), trihidrato– 20,5 %–23,5 % (130 oC, 4 h)

Šarmingumas

Ne daugiau kaip 0,2 % (išreikšta Na2CO3)

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 350 (ii) NATRIO VANDENILIO MALATAS

Sinonimai

DL– obuolių rūgšties mononatrio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Mononatrio DL– malatas, mononatrio 2– DL– hidroksisukcinatas

Cheminė formulė

C4H5NaO5

Molekulinė masė

156,07

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,0 % (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami 1,2– dikarboksilo rūgšties ir natrio testai

 

B.

Azodažiklio susidarymas

Teigiamas

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2,0 % (110 oC, 3 val.)

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 351 KALIO MALATAS

Sinonimai

Obuolių rūgšties kalio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Dikalio DL– malatas, hidroksibutano dirūgšties dikalio druska

Cheminė formulė

C4H4K2O5

Molekulinė masė

210,27

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 59,5 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba beveik bespalvis vandens tirpalas

Identifikavimas

 

A.

Teigiami 1,2– dikarboksilo rūgšties ir kalio testai

 

B.

Azodažiklio susidarymas

Teigiamas

Grynumas

 

Šarmingumas

Ne daugiau kaip 0,2 % (išreikšta K2CO3)

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIO MALATAS

Sinonimai

Obuolių rūgšties kalcio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio DL– malatas, kalcio– α– hidroksisukcinatas, hidroksibutano dirūgšties kalcio druska

Cheminė formulė

C4H5CaO5

Molekulinė masė

172,14

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami 1,2– dikarboksilo rūgšties ir kalcio testai

 

B.

Azodažiklio susidarymas

Teigiamas

C.

Tirpumas

Vandenyje mažai tirpus

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2 % (100 oC, 3 val.)

Šarmingumas

Ne daugiau kaip 0,2 % (išreikšta CaCO3)

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Fluoras

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 352 (ii) KALCIO VANDENILIO MALATAS

Sinonimai

DL– obuolių rūgšties monokalcio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Monokalcio DL– malatas, monokalcio 2– DL– hidroksisukcinatas

Cheminė formulė

(C4H5O5)2Ca

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,5 % (bevandenėje medžiagoje)

Apibūdinimas

Balti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami 1,2– dikarboksilo rūgšties ir kalcio testai

 

B.

Azodažiklio susidarymas

Teigiamas

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 2,0 % (110 oC, 3 val.)

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Fluoras

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 353 METAVYNO RŪGŠTIS

Sinonimai

 

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Metavyno rūgštis

Cheminė formulė

C4H6O6

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Baltos arba gelsvos spalvos kristalai arba milteliai. Labai tižūs, turi silpną karamelės kvapą

Identifikavimas

 

A.

Labai gerai tirpsta vandenyje ir etanolyje

B.

Į mėgintuvėlį įdėkite 1–10 mg šios medžiagos ėminį, įpilkite 2 ml koncentruotos sieros rūgšties ir 2 lašus sulforezorcinolio reagento. Pašildytas iki 150 oC, tirpalas įgauna intensyviai violetinę spalvą

Grynumas

 

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 354 KALCIO TARTRATAS

Sinonimai

L– kalcio tartratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalcio L(+)– 2,3– dihidroksibutandikarboksirūgšties dihidratas

Cheminė formulė

C4H4CaO6 · 2H2O

Molekulinė masė

224,18

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 98,0 %

Apibūdinimas

Baltos arba beveik baltos spalvos smulkūs kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Mažai tirpus vandenyje. Tirpumas apytikriai 0,01 g/100 ml vandens (20 oC). Labai mažai tirpus etanolyje. Mažai tirpus dietileteryje. Tirpus rūgštyse

 

B.

Savitasis poliarizacijos plokštumos sukimas [α]20 D

+7,0°– +7,4° (0,1 %1N HCl tirpale)

C.

5 % suspensijos pH

6,0–9,0

Grynumas

 

Sulfatai (išreiškiant H2SO4)

Ne daugiau kaip 1 g/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 355 ADIPO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Heksano dirūgštis, 1,4– butandikarboksilo rūgštis

Einecs

204– 673– 3

Cheminė formulė

C6H10O4

Molekulinė masė

146,14

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,6 %

Apibūdinimas

Balti bekvapiai kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

151,5–154,0 oC

B.

Tirpumas

Mažai tirpus vandenyje. Gerai tirpsta etanolyje

Grynumas

 

Vanduo

Ne daugiau kaip 0,2 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 356 NATRIO ADIPATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Natrio adipatas

Einecs

231– 293– 5

Cheminė formulė

C6H8Na2O4

Molekulinė masė

190,11

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 99,0 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai)

Apibūdinimas

Balti bekvapiai kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

151 oC– 152 oC (adipino rūgšties)

B.

Tirpumas

Apytikriai 50 g/100 ml vandens (20 oC)

C.

Teigiamas natrio jonų bandymas

 

Grynumas

 

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 357 KALIO ADIPATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Kalio adipatas

Einecs

242– 838– 1

Cheminė formulė

C6H8K2O4

Molekulinė masė

222,32

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Kiekis ne mažesnis kaip 99,0 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai)

Apibūdinimas

Balti bekvapiai kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

151 oC– 152 oC (adipino rūgšties)

B.

Tirpumas

Apytikriai 60 g/100 ml vandens (20 oC)

C.

Teigiamas natrio jonų bandymas

 

Grynumas

 

Vanduo

Ne daugiau kaip 3 % (Karlo Fišerio metodu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 363 GINTARO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Butano dirūgštis

Einecs

203– 740– 4

Cheminė formulė

C4H6O4

Molekulinė masė

118,09

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 99,0 %

Apibūdinimas

Bespalvė arba balta, bekvapiai kristalai

Identifikavimas

 

A.

Lydymosi intervalas

185,0– 190,0 oC

Grynumas

 

Masės sumažėjimas užsidegus

Ne daugiau kaip 0,025 % (800 oC, 15 min)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 380 TRIAMONIO CITRATAS

Sinonimai

Tribazis amonio citratas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

2– hidroksipropan– 1,2,3– trikarboksilo rūgšties triamonio druska

Einecs

222– 394– 5

Cheminė formulė

C6H17N3O7

Molekulinė masė

243,22

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97,0 %

Apibūdinimas

Nuo baltų iki labai šviesių kristalų arba miltelių

Identifikavimas

 

A.

Teigiami amonio ir citrato testai

 

B.

Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje

Grynumas

 

Oksalatas

Ne daugiau kaip 0,04 % (išreikšta oksalo rūgštimi)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 385 KALCIO DINATRIO ETILENDIAMINOTETRAACETATAS

Sinonimai

Kalcio dinatrio EDTA

Kalcio dinatrio edetatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

N, N'– 1,2– etandiilbis[N– (karboksimetil)– glicinatas] [(4– )– O, O',ON,ON]kalciato(2)– dinatrio druska

Kalcio dinatrio etilendiaminotetraacetatas

Kalcio dinatrio (etilendinitrilo)tetraacetatas

Einecs

200– 529– 9

Cheminė formulė

C19H12O8CaN2Na2 2H2O

Molekulinė masė

410,31

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 97 % bevandenėje medžiagoje

Apibūdinimas

Baltos, bekvapės kristalinės granulės arba balti, beveik balti, šiek tiek higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai natriui ir kalciui

 

B.

Chelatinis aktyvumas metalo jonams teigiamas

 

C.

pH 1 % tirpalo 6,5– 7,5

 

Grynumas

 

Vandens kiekis

5 %–13 % (Karlo Fišerio metodas)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

E 400 ALGINO RŪGŠTIS

Apibrėžimas

Linijinis glikuronoglikanas, daugiausia susidedantis iš D– manurono rūgšties, sujungtos β– (1– 4) ir L– gulurono rūgšties, sujungtos α– (1– 4) vienetų piranozės žiedo forma. Hidrofolinis koloidinis angliavandenis ekstrahuojamas naudojant atskiestą šarmą iš rusvųjų jūros dumblių (Phaeophyceae) įvairių rūšių natūraliųjų atmainų

Einecs

232– 680– 1

Cheminė formulė

(C6H8O6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje algino rūgštyje yra ne mažiau kaip 20 % ir ne daugiau kaip 23 % anglies dioksido (CO2), lygiaverčių ne mažiau kaip 91 % ir ne daugiau kaip 104,5 % algino rūgšties (C6H8O6)n (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 200)

Apibūdinimas

Algino rūgštis gali būti pluoštinio, granulių, grūdėto ir miltelių pavidalo formose. Ji būna nuo baltos iki gelsvai rudos spalvos ir beveik bekvapė

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

Netirpi vandenyje ir organiniuose tirpikliuose, lėtai tirpstanti dinatrio karbonato, natrio hidroksido ir tretinio natrio fosfato tirpaluose

B.

Kalcio chlorido nusėdimo testas

1 M natrio hidroksido tirpale į 0,5 % bandinio tirpalo įpilama viena penktoji kalcio chlorido 2,5 % tirpalo tūrio. Susidaro tūrinės, drebučių pavidalo nuosėdos. Šiuo testu algino rūgštis išskiriama iš gumiarabiko, natrio karboksimetilceliuliozės, karboksimetilkrakmolo, karagenino, želatinos, ghatti dervos, karaya sakų, saldžiosios ceratonijos dervos, metilceliuliozės ir tragakanto dervos

C.

Amonio sulfato nusėdimo testas

1 M natrio hidroksido tirpale į 0,5 % bandinio tirpalo įpilama pusė amonio sulfato prisotinto tirpalo tūrio. Nesusidaro jokios nuosėdos. Šiuo testu algino rūgštis išskiriama iš agaro, natrio karboksimetilceliuliozės, karagenino, de–esterinto pektino, želatinos, saldžiosios ceratonijos dervos, metilceliuliozės ir krakmolo

D.

Spalvinė reakcija

Kuo geriau 0,01 g bandinio ištirpinama plakant su 0,15 ml 0,1 N natrio hidroksido ir įlašinama 1 ml digeliežies sulfato rūgšties. Po 5 minučių tirpalas nusidažo sodriai raudona spalva, kuri galiausiai tampa tamsiai purpurine

Grynumas

 

pH 3 % suspensijos

2,0–3,5

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 oC, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 8 % bevandenėje medžiagoje

Natrio hidroksidas (1 M tirpalas)

Ne daugiau kaip 2 % netirpių medžiagų bevandenėje fazėje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

NATRIO ALGINATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties natrio druska

Cheminė formulė

(C6H7NaO6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 18 % ir ne daugiau kaip 21 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 90,8 % ir ne daugiau kaip 106,0 % natrio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 222)

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas natriui ir algino rūgščiai

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 oC, 4 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 402 KALIO ALGINATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties kalio druska

Cheminė formulė

(C6H7KO6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 16,5 % ir ne daugiau kaip 19,5 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 89,2 % ir ne daugiau kaip 105,5 % kalio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 238)

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas kaliui ir algino rūgščiai

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 oC, 4 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 403 AMONIO ALGINATAS

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties amonio druska

Cheminė formulė

(C6H11NO6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 18 % ir ne daugiau kaip 21 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 88,7 % ir ne daugiau kaip 103,6 % amonio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 217)

Apibūdinimas

Nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas amoniui ir algino rūgščiai

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 oC, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 7 % sausoje medžiagoje

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 404 KALCIO ALGINATAS

Sinonimai

Alginato kalcio druska

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties kalcio druska

Cheminė formulė

(C6H7Ca1/2O6)n

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje yra ne mažiau kaip 18 % ir ne daugiau kaip 21 % anglies dioksido, atitinkančio ne mažiau kaip 89,6 % ir ne daugiau kaip 104,5 % kalcio alginato (apskaičiuojama pagal tokį pat svorį 219)

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas kalciui ir algino rūgščiai

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15,0 % (105 oC, 4 val.)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 405 PROPAN–1, 2–DIOLIO ALGINATAS

Sinonimai

Hidroksipropilo alginatas

Algino rūgšties 1,2–propandiolio esteris

Propilenglikolio alginatas

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Algino rūgšties propan–1, 2–diolio esteris, kuris skiriasi sudėtimi pagal savo esterinimo laipsnį ir laisvųjų bei neutralizuotų karboksilo grupių procentą molekulėje

Cheminė formulė

(C9H14O7)n

(esterifikuota)

Molekulinė masė

10 000–600 000 (tipiška vidutinė)

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Bevandenėje medžiagoje ne mažiau kaip 16 % ir ne daugiau kaip 20 % anglies dioksido CO2

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai nuo baltos iki gelsvai rudos spalvos pluoštiniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiamas testas 1,2–propandioliui ir algino rūgščiai po hidrolizės

 

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 20 % (105 oC, 4 val.)

Bendras propan–1, 2–diolio kiekis

Ne mažiau kaip 15 % ir ne daugiau kaip 45 %

Laisvasis propan–1, 2–diolio kiekis

Ne daugiau kaip 15 %

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 2 % bevandenėje medžiagoje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Bendras apsauginių plokštelių skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų vienam gramui

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 500 kolonijų vienam gramui

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E 406 AGARAS

Sinonimai

Gelose

Japonų agaras

Bengalų, Ceilono, kinų arba japonų želatina

Layor Carang

Apibrėžimas

 

Cheminis pavadinimas

Agaras yra hidrofilinis koloidinis polisacharidas, daugiausia susidedantis iš D–galaktozės vienetų. Beveik kiekviename D–galaktopiranozės dešimtajame vienete viena iš hidroksilo grupių esterifikuojama sieros rūgštimi, neutralizuota kalciu, magniu, kaliu arba natriu. Agaras ekstrahuojamas iš tam tikrų Gelidiaceae ir Sphaerococcaceae šeimų jūrinių dumblių natūraliųjų atmainų bei giminingų Rhodophyceae klasės raudonųjų dumblių.

Einecs

232–658–1

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Gelio koncentracijos riba ne didesnė kaip 0,25 %

Apibūdinimas

Agaras yra bekvapis arba turi silpną savitą kvapą. Nematinis agaras dažnai yra pluoštuose, susidedančiuose iš plonų, membraninių, sulipusių juostelių, arba supjaustytose, dribsnių ar granulių pavidalo formose. Jis gali būti nuo šviesiai gelsvos ir oranžinės, gelsvos ir pilkos iki blankiai geltonos spalvos arba bespalvis. Drėgnas jis yra kietas, sausas–trapus. Miltelių pavidalo agaras yra nuo baltos iki gelsvai baltos arba blankiai geltonos spalvos. Vandenyje tiriamas mikroskopu agaras atrodo granuliuotas ir šiek tiek pluoštinis, jame gali būti keli kempinių dyglių gabalėliai ir kelios diatomų dalelės. Miltelių pavidalo agaras chlorelio hidrato tirpale yra labiau permatomas negu vandenyje, daugmaž granuliuotas, ruožuotas, kampuotas ir retkarčiais turi diatomų dalelės. Gelio koncentracija gali būti standartizuojama pridedant dekstrozės ir maltodekstrinų arba sacharozės.

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

Netirpus šaltame vandenyje; tirpus verdančiame vandenyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 22 % (105 oC, 5 val.)

Pelenai

Ne daugiau kaip 6,5 % bevandenėje medžiagoje 550 oC temperatūroje

Rūgštyje netirpūs pelenai (netirpūs apytikriai 3 N vandenilio chloride)

Ne daugiau kaip 0,5 % bevandenėje medžiagoje 550 oC temperatūroje

Netirpios medžiagos (karštame vandenyje)

Ne daugiau kaip 1,0 %

Krakmolas

Nenustatoma tokiu metodu: į 1:10 bandinio tirpalo įlašinama keli jodo tirpalo lašai. Mėlyna spalva neatsiranda

Želatina ir kiti baltymai

Maždaug 1 g agaro ištirpinama 100 ml verdančio vandens ir paliekama atvėsti iki apie 50 oC. Į 5 ml tirpalo įlašinami 5 ml trinitrofenolio tirpalo (1 g bevandenio trinitrofenolio/100 ml karšto vandens). Per 10 minučių neatsiranda drumstumo

Vandens absorbcija

5 ml agaro įpilama į 100 ml matavimo cilindrą, iki žymės pripildoma vandens, sumaišoma ir 24 val. paliekama stovėti apie 25 oC temperatūroje. Cilindro turinys išpilamas per sudrėkintą stiklo vatą leidžiant vandeniui nutekėti į antrą 100 ml matavimo cilindrą. Gaunama ne daugiau kaip 75 ml vandens

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

E 407 KARAGENINAS

Sinonimai

Komerciniai produktai parduodami skirtingais pavadinimais, pvz.:

airiškų samanų geliozė

eucheumanas (iš Eucheuma spp.)

iridofikanas (iš Iridaea spp.)

hipneanas (iš Hypnea spp.)

furcelaranas arba Daniškasis agaras (iš Furcellaria fastigiata)

karageninas (iš Chondrus ir Gigartina spp.)

Apibrėžimas

Karageninas gaunamas vandeniu ekstrahuojant natūralius Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae ir Furcellariaceae štamų dumblius, priklausančius Rhodophyceae (raudondumblių) klasės šeimoms. Galima naudoti tik šiuos organinius nusodiklius: metanolį, etanolį ir propan–2–olį. Karageniną daugiausia sudaro polisacharidų ir sieros rūgšties esterių kalio, natrio, magnio ir kalcio druskos, kurios hidrolizuojamos virsta galaktoze ir 3,6–anhidrogalaktoze. Karageninas neturi būti hidrolizuojamas arba skaidomas kitais cheminiais metodais

Einecs

232–524–2

Apibūdinimas

Nuo gelsvų iki bespalvių, nuo stambių iki smulkių miltelių, kurie praktiškai bekvapiai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami galaktozės, anhidrogalaktozės ir sulfato bandymai

 

Grynumas

 

Metanolio, etanolio, propan–2–olio kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 % atskirai arba kartu

1,5 % tirpalo klampa esant 75 oC

Ne mažesnė kaip 5 mPa × s

Nuodžiuvis

Ne daugiau kaip 12 % (105 oC, 4 val.)

Sulfatas

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės (išreiškiant SO4)

Pelenai

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės esant 550 oC

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 % sausos masės (netirpūs 10 % druskos rūgštyje)

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 2 % sausos masės (netirpi 1 % V/V sieros rūgštyje)

Mažos molekulinės masės karageninas (frakcija, kurios molekulinė masė mažesnė kaip 50 000)

Ne daugiau kaip 5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Bendras bakterijų skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų/g

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 300 kolonijų/g

E. Coli

Nėra 5 g

Salmonella spp.

Nėra 10 g

E 407a APDOROTI RAUDONDUMBLIAI

Sinonimai

PES (apdorotų raudondumblių akronimas)

Apibrėžimas

Apdoroti raudondumbliai gaunami vandeniniu šarminiu (KOH) tirpalu apdorojant natūralius Eucheuma cottonii ir Eucheuma spinosum štamų dumblius, priklausančius Rhodophyceae (raudondumblių) klasei, priemaišoms pašalinti ir plaunant gėlu vandeniu ir džiovinant, kad būtų gautas produktas. Toliau galima gryninti, plaunant metanoliu, etanoliu arba propan–2–oliu, ir džiovinti. Produktą iš esmės sudaro polisacharidų ir sieros rūgšties esterių kalio druska, kurią hidrolizuojant gaunama galaktozė ir 3,6–anhidrogalaktozė. Šiek tiek mažiau yra polisacharidų ir sieros rūgšties esterių natrio, kalcio ir magnio druskų. Produkte taip pat yra iki 15 %dumblių celiuliozės. Apdorotų raudondumblių karageninas neturi būti hidrolizuojamas arba skaidomas kitais cheminiais metodais

Apibūdinimas

Nuo gelsvai rudų iki gelsvų, nuo stambių iki smulkių miltelių, kurie praktiškai bekvapiai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami galaktozės, anhidrogalaktozės ir sulfato bandymai

 

B.

Tirpumas

Vandenyje susidaro drumstos klampios suspensijos. Netirpūs etanolyje

Grynumas

 

Metanolio, etanolio, propan–2–olio kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 % atskirai arba kartu

1,5 % tirpalo klampumas 75 oC temperatūroje

Ne mažiau kaip 5 mPa × s

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 12 % (105 oC, 4 val.)

Sulfatas

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės (išreiškiant SO4)

Pelenai

Ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % sausos masės esant 550 oC

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 % sausos masės (netirpūs 10 % druskos rūgštyje)

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 15 % sausos masės (netirpi 1 % V/V sieros rūgštyje)

Mažos molekulinės masės karageninas (frakcija, kurios molekulinė masė mažesnė kaip 50 000)

Ne daugiau kaip 5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Bendras bakterijų skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų/g

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 300 kolonijų/g

E. Coli

Nėra 5 g

Salmonella spp.

Nėra 10 g

E 410 SALDŽIOSIOS CERATONIJOS DERVA

Sinonimai

Ceratonijos derva

Saldžiosios ceratonijos derva

Apibrėžimas

Saldžiosios ceratonijos derva yra Cerationia siliqua (L.) Taub. (Leguminosae šeimos) ceratonijos natūraliųjų atmainų sėklų matinis endospermas. Ji daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės hidrokoloidinio polisacharido, sudaryto iš galaktopiranozės ir manopiranozės vienetų, sujungtų glikozidiniais ryšiais, kurie chemiškai gali būti apibūdinami kaip galaktomananai

Molekulinė masė

50 000–3 000 000

Einecs

232–541–5

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 75 % galaktomananų

Apibūdinimas

Nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos beveik bekvapiai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai galaktozės manozei

 

B.

Mikroskopinis tyrimas

Ant stiklelio užlašinama truputis matinio mėginio vandeniniame tirpale, kuriame yra 0,5 % jodo ir 1 % kalio jodato, ir tiriama mikroskopu. Saldžiosios ceratonijos dervoje yra atskirtų arba su nedaug tarpų ilgų įtemptų vamzdelių formos ląstelių, jų rudi kiekiai daug rečiau susidaro guar dervoje. Guar dervoje yra nuo apvalių iki kriaušės formos nuo geltonos iki rudos spalvos ląstelių artimų grupių

C.

Tirpumas

Tirpus karštame vandenyje, netirpus etanolyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 oC, 5 val.)

Pelenai

Ne daugiau kaip 1,2 % 800 oC temperatūroje

Proteinas (N x 6,25)

Ne daugiau kaip 7 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 4 %

Krakmolas

Nenustatoma tokiu metodu: į 1:10 bandinio tirpalo įlašinami keli jodo tirpalo lašai. Mėlyna spalva neatsiranda

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Etanolis ir propan–2 olis

Ne daugiau kaip 1 % pavieniui arba junginyje

E 412 GUAR DERVA

Sinonimai

Cyamopsis derva

Guar milteliai

Apibrėžimas

Guar derva yra Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Leguminosae šeimos) guar augalo natūraliųjų atmainų sėklų matinis endospermas. Ji daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės hidrokoloidinio polisacharido, sudaryto iš galaktopiranozės ir manopiranozės vienetų, sujungtų glikozidiniais ryšiais, kurie chemiškai gali būti apibūdinami kaip galaktomananai

Einecs

232–536–0

Molekulinė masė

50 000–8 000 000

Pagrindinės medžiagos kiekis (praba)

Ne mažiau kaip 75 % galaktomananų

Apibūdinimas

Nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos beveik bekvapiai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Teigiami testai galaktozei ir manozei

 

B.

Tirpumas

Tirpus šaltame vandenyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 oC, 5 val.)

Pelenai

Ne daugiau kaip 1,5 % 800 oC temperatūroje

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 7 %

Proteinas (N x 6,25)

Ne daugiau kaip 10 %

Krakmolas

Nenustatoma tokiu metodu: į 1:10 bandinio tirpalą įlašinami keli jodo tirpalo lašai. (Neatsiranda mėlyna spalva)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

E 413 TRAGAKANTAS

Sinonimai

Tragakantas

Tragantas

Apibrėžimas

Tragakantas yra sausas eksudatas, gaunamas iš Astragalus gummifer Labillardiere ir kitų Astragalus (Leguminosae šeimos) azijinių rūšių natūraliųjų atmainų kamienų ir šakų. Jis daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės polisacharidų (galaktoarabanų ir rūgštinių polisacharidų), kurie hidrolizės metu išskiria galakturono rūgštį, galaktozę, arabinozę, ksilozę ir fukozę. Taip pat gali būti ir maži ramnozės ir gliukozės (gaunamos iš krakmolo ir (arba) celiuliozės) kiekiai

Molekulinė masė

Apytikriai 8 000 000

Einecs

232–252–5

Apibūdinimas

Matinė tragakanto derva–tai plokšti, plono sluoksnio, tiesūs arba kreivi fragmentai arba 0,5–2,5 mm storio ir iki 3 cm ilgio spirališkai susuktos dalys. Ši medžiaga yra nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos, bet kelios dalys gali turėti raudoną atspalvį. Dalys yra suragėjusio su trumpais įtrūkimais audinio. Derva yra bekvapė, o tirpalai–neskanaus, glitaus skonio. Miltelių pavidalo tragakantas yra nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos arba nuo šviesiai rožinės iki rudos spalvos (blankiai rudos)

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

50 ml vandens išbrinkinama 1 g bandinio, sudarant lygias, standžias, opalines gleives; netirpus etanolyje ir nebrinksta 60 % (w/v) vandeniniame etanolyje

Grynumas

 

Neigiamas testas Karaya sakams

1 g kaitinamas 20 ml vandens, kol susidaro gleivės, pridedama 5 ml vandenilio chlorido ir dar 5 min. mišinys kaitinamas Neatsiranda ilgalaikės rožinės arba raudonos spalvos

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 16 % (105 oC, 5 val.)

Bendrieji pelenai

Ne daugiau kaip 4 %

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

E 414 AKACIJOS SAKAI

Sinonimai

Gumiarabikas

Apibrėžimas

Akacijos sakai yra sausas eksudatas, gaunamas iš Acacia senegal (L) Willdenow arba artimai susijusių Akacijos (Leguminosae šeimos) rūšių kamienų ir šakų natūraliųjų atmainų. Jis daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės polisacharidų ir jų kalcio, magnio ir kalio druskų, kurios hidrolizės metu išskiria arabinozę, galaktozę, ramnozę ir galakturono rūgštį.

Molekulinė masė

Apytikriai 350 000

Einecs

232–519–5

Apibūdinimas

Matiniai akacijos sakai yra įvairių dydžių balti arba gelsvai balti rutulio pavidalo lašai arba kampuoti fragmentai, kartais sumaišyti su tamsesniais fragmentais. Taip pat gali būti baltos iki gelsvai baltos spalvos dribsnių, granulių, miltelių arba purškiamojo džiovinimo medžiagos pavidalo.

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

2 ml šalto vandens ištirpinamas 1 g, sudarant tirpalą, kuris lengvai teka ir pagal lakmusą yra rūgštis, netirpus etanolyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 17 % (105 oC, 5 val.) grūdėtai medžiagai ir ne daugiau kaip 10 % (105 oC, 4 val.) purškiamojo džiovinimo medžiagai

Bendrieji pelenai

Ne daugiau kaip 4 %

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 1 %

Krakmolas arba dekstrinas

Sakų tirpalas (1:50) virinamas ir vėsinamas, į 5 ml įlašinamas 1 jodo tirpalo lašas, neatsiranda melsva arba rausva spalvos

Taninas

Į 10 ml tirpalo (1:50) pridedama apie 0,1 ml geležies chlorido tirpalo (9 g FeCl3. 6 H2O paruošta iki 100 ml su vandeniu), neatsiranda juosva spalva arba juosvos nuosėdos

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Hidrolizės produktai

Nėra manozės, ksilozės ir galakturono rūgšties (nustatyta chromatografija)

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

E 415 KSANTANO DERVA

Apibrėžtis

Ksantano derva yra aukšto molekulinio svorio polisacharidų guma, pagaminta grynos kultūros angliavandenių fermentacijos su natūraliais Xanthomonas campestris štamais būdu, išvalyta rektifikuojant etanoliu ar propan–2–e–2–oliu, džiovinta ir susmulkinta. Joje yra D–gliukozės ir D–manozės kaip vyraujančių heksozės vienetų, kartu su D–gliukurono ir piruvo rūgštimi, ir ji yra pagaminta kaip natrio, kalio arba kalcio druska. Jos tirpalai yra neutralūs.

Molekulinė masė

Apytiksliai 1 000 000

Einecs

234–394–2

Analizės duomenys

Sausos medžiagos išeiga ne mažiau kaip 4,2 % ir ne daugiau kaip 5 % CO2 atitinkančio nuo 91 % iki 108 % ksantano dervoje

Apibūdinimas

Grietinės spalvos milteliai

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

Tirpus vandenyje. Netirpsta etanolyje

Grynumas

 

Dalis, prarandama džiovinant

Ne daugiau kaip 15 % (105 oC, 2,5 val.)

Suminis pelenų kiekis

Ne daugiau kaip 16 % bevandenėje medžiagoje, nustatyta 650 oC temperatūroje džiovinus 105 oC temperatūroje keturias valandas

Piruvo rūgštis

Ne mažiau kaip 1,5 %

Azotas

Ne daugiau kaip 1,5 %

Etanolis ir propan–2–olis

Ne daugiau kaip 500 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Bendras bakterijų skaičius

Ne daugiau kaip 5 000 kolonijų grame medžiagos

Mielės ir pelėsiai

Ne daugiau kaip 300 kolonijų grame medžiagos

E. Coli

Neaptinkama 5 g

Salmonella spp.

Neaptinkama 10 g

Xanthomonas campestris

Matomų ląstelių neaptinkama 1 grame medžiagos

E 416 KARAYA SAKAI

Sinonimai

Katilo

Kadaya

Sterculia sakai

Sterculia

Karaya, karaya sakai

Kullo

Kuterra

Apibrėžimas

Karaya sakai yra sausas eksudatas, gaunamas iš Sterculia urens Roxburgh ir kitų Sterculia (Sterculiaceae šeimos) rūšių arba Cochlospermum gossypium A. P. Candolle arba kitų Cochlospermum (Bixaceae šeimos) rūšių natūraliųjų atmainų kamienų ir šakų. Jis daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės acetilintų polisacharidų, kurie hidrolizės metu išskiriai galaktozę, ramnozę, galakturono rūgštį, kartu su mažesniais gliukurono rūgšties kiekiais

Einecs

232–539–4

Apibūdinimas

Karaya sakai yra įvairių dydžių lašeliai ir netaisyklingi nevienodi gabalėliai, turintys savitą pusiau kristalinę išvaizdą. Jie yra nuo geltonos iki rausvai rudos spalvos, permatomi ir suragėję. Miltelių pavidalo Karaya sakai yra blankiai pilkos iki rausvai rudos spalvos. Sakai turi savitą acto rūgšties kvapą

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

Netirpus etanolyje

B.

Brinkimas etanolio tirpale

Karaya sakai, skirtingai nuo kitų sakų, brinksta 60 % etanolyje

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 20 % (105 oC, 5 val.)

Bendrieji pelenai

Ne daugiau kaip 8 %

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 1 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 3 %

Lakioji rūgštis

Ne daugiau kaip 10 % (išreiškiant acto rūgštimi)

Krakmolas

Nenustatoma

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Sunkieji metalai (išreiškiant Pb)

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Salmonella spp.

Neigiamas 10 gramų

E. Coli

Neigiamas 5 gramuose

E 417 TARA DERVA

Apibrėžimas

Tara derva gaunama malant Caesalpinia spinosa (Leguminosae šeimos) natūraliųjų atmainų endospermą. Ji daugiausia susideda iš didelės molekulinės masės polisacharidų, sudarytų daugiausia iš galaktomanų. Svarbiausioji sudedamoji dalis yra (1–4)–β–D–manopiranozės linijinės grandinės vienetai su α–D–galaktopiranozės vienetais, prijungtais (1–6) jungtimis. Tara dervoje manozės ir galaktozės santykis yra 3:1. (Saldžiosios ceratonijos dervoje šis santykis yra 4:1, o guar dervoje–2:1)

Einecs

254–409–6

Apibūdinimas

Nuo baltos iki baltai gelsvos spalvos bekvapiai milteliai

Identifikavimas

 

A.

Tirpumas

Tirpus vandenyje

Netirpus etanolyje

B.

Gelio susidarymas

Į vandeninį bandinio tirpalą įpilama maži natrio borato kiekiai, susidaro gelis

Grynumas

 

Masės sumažėjimas džiovinant

Ne daugiau kaip 15 %

Pelenai

Ne daugiau kaip 1,5 %

Rūgštyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %