28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/36


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/65/EB

2008 m. birželio 27 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (1), ypač į jos 7a straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/439/EEB I ir Ia prieduose nurodytų kodų sąrašą būtina patikslinti.

(2)

78-ą Bendrijos kodą, reiškiantį, kad konkrečios kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintys vairuotojai gali vairuoti tik transporto priemones su automatinėmis pavarų dėžėmis, reikėtų iš dalies pakeisti atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą šioje srityje.

(3)

Direktyvos 91/439/EEB II priede nustatyti vairavimo egzaminui naudojamoms transporto priemonėms taikomi reikalavimai turi būti suderinti su 78 Bendrijos kodo apibrėžties pakeitimais.

(4)

Direktyvos 91/439/EEB II priede išdėstyti mažiausi privalomi teorijos ir praktikos egzaminų reikalavimai turėtų būti persvarstyti siekiant suderinti egzaminavimo reikalavimus su kasdieninio eismo poreikiais atsižvelgiant į tunelių naudojimą taip, kad būtų pagerintas kelių saugumo lygis šioje ypatingoje kelių infrastruktūros dalyje.

(5)

Direktyvos 91/439/EEB II priedo 5.2 ir 6.2.5 punktuose nurodyti laikotarpiai pasirodė esą nepakankami, kad būtų tinkamai įgyvendintos būtinos priemonės. Turėtų būti nustatytas papildomas laikotarpis.

(6)

Todėl Direktyvą 91/439/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Vairuotojo pažymėjimų reikalų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 91/439/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedo 2 dalyje, susijusioje su vairuotojo pažymėjimo 4 puslapiu, ir Ia priedo 2 dalies, susijusios su vairuotojo pažymėjimo 2 puslapiu, a punkto 12 papunktyje 10.02 Bendrijos kodo formuluotė pakeičiama taip:

„10.02.

Transporto priemonės be sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).“;

2)

I priedo 2 dalyje, susijusioje su vairuotojo pažymėjimo 4 puslapiu, ir Ia priedo 2 dalies, susijusios su vairuotojo pažymėjimo 2 puslapiu, a punkto 12 papunktyje 78 Bendrijos kodo formuluotė pakeičiama taip:

78.   Galioja tik transporto priemonėms be sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).“;

3)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2.1.3 punktas papildomas šia įtrauka:

„—

saugus vairavimas autokelių tuneliuose“;

b)

5.1 punkto antra ir trečia pastraipos keičiamos taip:

„Jei kandidatas į vairuotojus įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą laiko transporto priemone be sankabos pedalo (arba be rankinio valdymo svirties A ir A1 kategorijoms), jam išduotame vairuotojo pažymėjime šis faktas turi būti nurodytas. Vairuotojo pažymėjimas su tokiu įrašu galioja tik vairuojant transporto priemonę be sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).

„Transporto priemonė su automatine pavarų dėže“ yra tokia transporto priemonė, kurioje nėra sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).“;

c)

5.2 punkto paskutinė pastraipa keičiama taip:

„B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 ir D1+E kategorijų egzaminavimui skirtos transporto priemonės, kurios neatitinka pirmiau minėtų minimalių kriterijų, bet buvo naudojamos Komisijos direktyvos 2008/65/EB (2) 3 straipsnyje nurodytos datos metu ar anksčiau, gali būti ir toliau naudojamos iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Reikalavimus, susijusius su tokiomis transporto priemonėmis vežamais kroviniais, valstybės narės gali įgyvendinti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

d)

6.2.5 punkto antroje pastraipoje „praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo“ keičiama „iki 2008 m. rugsėjo 30 d.“;

e)

6.3.8, 7.4.8 ir 8.3.8 punktuose į kelio ypatumų sąrašą įtraukiamas žodis „tuneliai“.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2008 m. rugsėjo 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų svarbiausių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 237, 1991 8 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/103/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 344).

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 36.“;