27.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 166/31


TARYBOS DIREKTYVA 2008/59/EB

2008 m. birželio 12 d.

kuria dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą pritaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. Stojimo akto 56 straipsnį, jei dėl stojimo būtina pritaikyti Tarybos iki įstojimo dienos priimtą aktą, ir jei būtinas pritaikymas nebuvo numatytas Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus priima Taryba.

(2)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams (1), buvo priimta anksčiau nei Bulgarija ir Rumunija įstojo į Europos Sąjungą, todėl turi būti pritaikyta dėl minėtų šalių įstojimo.

(3)

Todėl Direktyvą 2006/87/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl teisės aktų leidybos tobulinimo (2) 34 punktą valstybės narės savo ir Bendrijos interesų labui raginamos parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruoti šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/87/EB iš dalies keičiama taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 skyriuje, 3 zonoje

i)

tarp Belgijos Karalystei ir Čekijos Respublikai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„Bulgarijos Respublika

Dunojus: nuo 845,650 upės km iki 374,100 upės km“;

ii)

tarp Lenkijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„Rumunija

Dunojus: nuo Serbijos ir Rumunijos sienos (1 075 km) iki Juodosios jūros Sulinos atšaka–kanalu.

Dunojaus–Juodosios jūros kanalas (64,410 km ilgio): nuo santakos su Dunojaus upe, ties Dunojaus 299,300 km, ties Černavode (atitinkamai 64,410 kanalo km), iki pietų Konstancos uosto–Agigea (0 kanalo km).

Poarta Albe–Midija Nevodari kanalas (34,600 km ilgio): nuo Dunojaus–Juodosios jūros kanalo santakos ties 29,410 km ties Poarta Albe (atitinkamai 27,500 kanalo km) iki Midijos uosto (0 kanalo km)“;

b)

3 skyriuje, 4 zonoje tarp įrašų, skirtų Lenkijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai, įterpiamas šis įrašas:

„Rumunija

Visi kiti į 3 zonos sąrašą neįtraukti vandenų keliai.“;

2.

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalies 4 skyriaus 4.05 straipsnyje

i)

tarp Danijai ir Lenkijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„19.

=

Rumunija“

ii)

tarp Latvijai ir Lietuvai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„34.

=

Bulgarija“

b)

III dalies 1 skyriaus 1.06 straipsnyje

i)

tarp Danijai ir Lenkijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„19.

=

Rumunija“

ii)

tarp Latvijai ir Lietuvai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„34.

=

Bulgarija“

c)

IV dalies 1 skyriaus 1.06 straipsnyje

i)

tarp Danijai ir Lenkijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„19.

=

Rumunija“

ii)

tarp Latvijai ir Lietuvai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„34.

=

Bulgarija“

2 straipsnis

1.   Direktyvos 2006/87/EB 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus vidaus vandenų kelius turinčios valstybės narės priima šios direktyvos laikymuisi būtinus įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, kurie būtini norint laikytis šios direktyvos nuo 2008 m. gruodžio 30 d. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Tvirtindamos tas priemones, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos pateikimo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VIZJAK


(1)  OL L 389, 2006 12 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/137/EB (OL L 389, 2006 12 30, p. 261).

(2)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.