21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/104


2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/51/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 179, 2008 m. liepos 8 d. )

9 puslapis, 1 straipsnis, 4 punktas, pakeisto Direktyvos 91/477/EEB 5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas:

yra:

„a)

yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų įsigijimą (pirkimą) ir laikymą, jei laikomasi sąlygos, <…>;“

,

turi būti:

„a)

yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų įsigijimą (kitu būdu nei perkant) ir laikymą, jei laikomasi sąlygos, <…>;“

.