1.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/53


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/632/BUSP

2008 m. liepos 31 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2004/161/BUSP, atnaujinančią ribojančias priemones Zimbabvei

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2004/161/BUSP (1) Taryba atnaujino ribojančias priemones Zimbabvei, visų pirma siekdama skatinti asmenis, kuriems jos taikomos, atsisakyti politikos, kuria slopinamos žmogaus teisės ir saviraiškos laisvė ir kliudoma geram valdymui.

(2)

Atsižvelgdama į tai, kad 2008 m. prezidento rinkimų kampanijos metu Zimbabvės valdžios institucijos organizavo ir vykdė smurto veiksmus, kuriais šių rinkimų metu buvo paneigta demokratija, 2008 m. liepos 22 d. Sprendimu 2008/605/BUSP Taryba nusprendė įtraukti tam tikrus asmenis ir subjektus į Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP priede pateiktą sąrašą.

(3)

Taip pat reikėtų sugriežtinti ribojamąsias priemones, susijusias su draudimu į Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP priede pateiktą sąrašą įtrauktiems fiziniams asmenims atvykti į valstybių narių teritoriją ar vykti per ją tranzitu,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2004/161/BUSP iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad neleistų Zimbabvės Vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams asmenims, taip pat kitiems fiziniams asmenims, kurių veikla kelia grėsmę demokratijai, pažeidžia žmogaus teises bei kliudo laikytis teisinės valstybės principų Zimbabvėje, atvykti į jų teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Tų asmenų sąrašas pateikiamas priede.“;

2)

4 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).“;

3)

4 straipsnio 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Valstybės narės šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms priemonėms gali taikyti išimtis, kai asmens kelionė yra pateisinama dėl skubių humanitarinių priežasčių arba išimtiniais atvejais, kai vykstama dalyvauti tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant Europos Sąjungos remiamus susitikimus, kuriuose vyksta politinis dialogas, tiesiogiai ir prasmingai skatinantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principų laikymąsi Zimbabvėje.

6.   Valstybė narė, norinti taikyti 5 dalyje nurodytas išimtis, raštu informuoja Tarybą. Laikoma, kad išimtį taikyti leidžiama, jei per 48 valandas nuo pranešimo apie siūlomą taikyti išimtį gavimo vienas ar keli Tarybos nariai nepareiškia prieštaravimo. Vienam arba keliems Tarybos nariams pareiškus prieštaravimą, išimties neleidžiama taikyti, išskyrus atvejus, kai valstybė narė pageidauja taikyti ją, kai tai būtina dėl skubių humanitarinių priežasčių. Tokiu atveju Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.“;

4)

4 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiama taip:

„7.   Tais atvejais, kai pagal šio straipsnio 3–6 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas naudojamas tik tuo tikslu, kuriam jis buvo išduotas, ir tik asmenims, kuriems jis tiesiogiai skirtas.“;

5)

5 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

„1.   Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, priklausantys asmeniškai Zimbabvės Vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, arba priklausantys kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurių veikla kelia didelę grėsmę demokratijai, pažeidžia žmogaus teises bei kliudo laikytis teisinės valstybės principų Zimbabvėje, yra įšaldomi. Tų asmenų ir subjektų sąrašas pateikiamas priede.“.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 50, 2004 2 20, p. 66. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2008/605/BUSP (OL L 194, 2008 7 23, p. 34).