24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/43


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/479/BUSP

2008 m. birželio 23 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai priėmus Rezoliuciją 1737 (2006), 2007 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui (1).

(2)

Draudimas teikti lėšas ar ekonominius išteklius asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojančios priemonės, neturėtų riboti mokėjimų į įšaldytas sąskaitas pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas ar kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms skirtos ribojančios priemonės, jei laikomasi sąlygos, kad bet kurios tokios sumos taip pat lieka įšaldytos.

(3)

Taryba nustatė dar asmenų ir subjektų, kurie atitinka kriterijus, išdėstytus Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Todėl šie asmenys ir subjektai turėtų būti įtraukti į šios bendrosios pozicijos II priede pateiktą sąrašą,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2007/140/BUSP iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 5 dalies b punktas keičiamas taip:

„b)

mokėjimams, pervedamiems į įšaldytas sąskaitas pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms skirtos ribojančios priemonės,“;

2)

Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP II priedas pakeičiamas šios bendrosios pozicijos priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 61, 2007 2 28, p. 49. Bendroji pozicija su pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2007/246/BUSP (OL L 106, 2007 4 24, p. 67).


PRIEDAS

A.   Fiziniai asmenys

 

Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Reza AGHAZADEH

Gimimo data: 1949 3 15, paso numeris: S4409483, galioja 2000 4 26– 2010 4 27, išduotas: Teherane, diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 1 22, galioja iki 2013 1 21; gimimo vieta: Khoy

Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Dalyvauja centrifugų surinkimo ir gamybos valdyme. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su centrifugomis susijusius darbus. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. M. Alai gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį centrifugų surinkimo ir gamybos valdyme.

2007 4 23

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Dalyvauja amonio uranilo karbonato (AUC) gamybos ir Natanz sodrinimo komplekso valdymo veikloje. Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. 2006 m. rugpjūčio 27 d. M. F. Ashiani gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį AUC gamybos procese bei už vaidmenį Natanz (Kashan) sodrinimo komplekso valdyme ir inžineriniame projektavime.

2007 4 23

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Dalyvauja 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje. 2006 m. rugpjūčio 27 d., H. Bakhtiar gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje. Tokio grynumo magnis naudojamas gaminti urano metalui, kuris gali būti panaudotas branduoliniams ginklams skirtų medžiagų lydiniuose. Iranas atsisakė leisti TATENA susipažinti su dokumentu dėl pusrutulių iš urano metalo gamybos, kurie gali būti naudojami tik branduoliniuose ginkluose.

2007 4 23

5.

Morteza BEHZAD

 

Dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje. Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su centrifugomis susijusius darbus. 2006 m. rugpjūčio 27 d. M. Behzad gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį gaminant sudėtingus ir tikslius centrifugų komponentus.

2007 4 23

6.

Brigados generolas Javad DARVISH-VAND, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas inspektavimo klausimams. Atsakingas už visą MODAFL infrastruktūrą ir įrenginius

2008 6 23

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Gynybos pramonės mokymo ir mokslinių tyrimų instituto vadovas

2008 6 23

8.

Brigados generolas Seyyed Mahdi FARAHI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos pramonės organizacijos (Defence Industries Organization – DIO), kuri yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą, vykdomasis direktorius

2008 6 23

9.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės (NFPC) adresas: AEOI-NFPD, pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas

AEOI priklausančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės (NFPC) atstovas ir generalinis direktorius. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą. NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti.

2007 4 23

10.

Inžinierius Mojtaba HAERI

 

Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) ir DIO priežiūrą

2008 6 23

11.

Brigados generolas Ali HOSEYNITASH, Islamo revoliucijos gvardija

 

Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos bendrųjų reikalų departamento vadovas. Taip pat prisideda prie branduolinės srities politikos kūrimo.

2008 6 23

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Gimimo data: 1973 7 27, paso numeris: K8196482, išduotas 2006 4 8, galioja iki 2011 4 8

AEOI pareigūnas, dalyvaujantis sunkiojo vandens tiriamojo reaktoriaus (IR40) projekte Arak vietovėje. JTST Rezoliucijoje 1737 (2006) reikalaujama, kad Iranas nutrauktų visą darbą, vykdomą įgyvendinant su sunkiuoju vandeniu susijusius projektus.

2007 4 23

13.

Mohammad Ali JAFARI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Užima vadovaujančias pareigas Islamo revoliucijos gvardijoje

2008 6 23

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas.

2008 6 23

15.

Javad KARIMI SABET

 

Novin energetikos bendrovės vadovas. 2006 m. rugpjūčio mėn. Karimi Sabet gavo Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį kuriant, gaminant, statant ir atidarant branduolinius įrenginius Natanz komplekse.

2007 4 23

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Gimimo data: 1945 11 24, gimimo vieta: Langroud

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

17.

Ali Reza KHANCHI

Teherano branduolinių tyrimų centro adresas: AEOI-NRC pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas; faksas: (+9821) 8021412

AEOI priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, taip pat dėl stipriai įsodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti nusodrinto urano taikiniams, naudojamiems tuose eksperimentuose, saugoti. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries vykdomasis direktorius

2008 6 23

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Dalyvauja Esfahano Urano konversijos įrenginio (UCF) gamybos valdyme. 2006 m. rugpjūčio 27 d. H.-R. Mohajerani gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį UCF gamybos valdyme bei už UF6 bloko planavimą, statybą ir instaliavimą (UF6 yra sodrinimo žaliava).

2007 4 23

20.

Brigados generolas Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos klausimams

2008 6 23

21.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė įsigyti padidintos rizikos prekes subjektų, įtrauktų į JTST Rezoliucijos 1737 sąrašą, naudai.

2008 6 23

22.

Brigados generolas Mohammad NADERI

 

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (Aerospace Industries Organisation (AIO)) vadovas, AIO yra dalyvavusi padidintos rizikos Irano programose.

2008 6 23

23.

Brigados generolas Mostafa Mohammad NAJJAR, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL ministras, atsakingas už visas karines programas, įskaitant balistinių raketų programas.

2008 6 23

24.

Houshang NOBARI

 

Dalyvauja Natanz sodrinimo komplekso valdyme. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Tokia veikla apima ir veiklą, vykdomą Natanz (Kashan) sodrinimo komplekse. 2006 m. rugpjūčio 27 d. H. Nobari gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį sėkmingai valdant ir vykdant Natanz (Kashan) komplekso planą.

2007 4 23

25.

Dr. Javad RAHIQI

Gimimo data: 1954 4 21, gimimo vieta: Mashad

AEOI priklausančio Esfahano branduolinių technologijų centro (Esfahan Nuclear Technology Centre) vadovas. Centras vykdo Esfahane esančio urano konversijos įrenginio priežiūrą. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su urano konversija susijusius darbus. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

26.

Abbas RASHIDI

 

Dalyvauja sodrinimo darbuose Natanz komplekse. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Rashidi gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vadovavimą ir žymų vaidmenį sėkmingai eksploatuojant 164 centrifugų sodrinimo kaskadą Natanz komplekse.

2007 4 23

27.

Kontradmirolas Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFL pavaduotojas koordinavimo klausimams

2008 6 23

28.

Brigados generolas Ali SHAMSHIRI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL pavaduotojas kontržvalgybos klausimams, atsakingas už MODAFL personalo saugumą ir įrenginių apsaugą

2008 6 23

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahane esančio Urano konversijos įrenginio (Uranium Conversion Facility – UCF) vykdomasis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanz komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Solat Sana gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už savo vaidmenį.

2007 4 23

30.

Brigados generolas Ahmad VAHIDI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL vadovo pavaduotojas

2008 6 23


B.   Subjektai

 

Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Dalyvauja centrifugų detalių gamyboje.

2008 6 23

2.

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija (Aerospace Industries Organisation – AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheranas

AIO vykdo raketų gamybos Irane priežiūrą, įskaitant Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ir Fajr Industrial Group, kurios įtrauktos į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą. Į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai.

2007 4 23

3.

Armament industries

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

Gynybos pramonės organizacijos (DIO) dukterinė bendrovė.

2007 4 23

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai.

2008 6 23

5.

Melli bankas (Bank Melli), Irano Melli bankas (Melli Bank Iran) ir visi jo filialai ir dukterinės įmonės.

Ferdowsi av., pašto dėžutė 11365-171, Teheranas

Teikė ar bandė teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios užsiima prekių, skirtų Irano branduolinei ar raketų programoms, pirkimu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ir DIO). Melli bankas sudaro palankias sąlygas Irano padidintos rizikos veiklai. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui pirkimų, susijusių su padidintos rizikos medžiagų tiekimu Irano branduolinei ir raketų programoms. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akredityvų ir sąskaitų atidarymą ir tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į JTST Rezoliucijų 1737 ir 1747 sąrašą.

2008 6 23

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11-as aukštas, Londonas, EC2Y 5EA, Jungtinė Karalystė

(b)

Bank Melli Iran Zao

Ulitsa Mashkova Nr. 9/1, Maskva, 130064, Rusija

6.

Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – taip pat vadinamas Mokomuoju mokslinių tyrimų institutu (Educational Research Institute) arba Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/ 777, Teheranas

Atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. DIO dukterinė bendrovė. DTSRC vykdo didelę dalį DIO pirkimų.

2007 4 23

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.

2008 6 23

8.

Ettehad Technical Group

 

Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.

2008 6 23

9.

Tiksliųjų mašinų pramonės gamyklos (Industrial Factories of Precision-Machinery – IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Naudojama AIO bandant atlikti pirkimus.

2008 6 23

10.

Iran Electronic Industries

Pašto dėžutė 18575-365, Teheranas, Iranas

Nuosavybės teise MODAFL priklausanti dukterinė bendrovė (atitinkamai, AIO, AvIO ir DIO gimininga bendrovė). Jos funkcijos – gaminti Irano ginklų sistemų elektroninius komponentus.

2008 6 23

11.

Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgos (IRGC Air Force)

 

Valdo Irano trumpojo ir vidutinio nuotolio balistinių raketų arsenalą. Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgų vadovas buvo įtrauktas į JTST Rezoliucijos 1737 sąrašą.

2008 6 23

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD pašto dėžutė: 11365-8486; Teheranas; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheranas

Jaber Ibn Hayan yra AEOI laboratorija, kurioje vykdoma su kuro ciklu susijusi veikla. Ji yra Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) dalis, tačiau Iranas, pažeisdamas saugos garantijų susitarimą, apie ją nepranešė iki 2003 m., nors minėtoje laboratorijoje buvo vykdomas konversijos darbas.

2007 4 23

13.

Joza Industrial Co.

 

Su raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė.

2008 6 23

14.

Khatem-ol Anbiya statybos organizacija (Khatem-ol Anbiya Construction Organisation)

Nr. 221, Šiaurės Falamak-Zarafshan sankryža, 4 fazė, Shahkrak-E-Ghods, Teheranas 14678, Iranas

Islamo revoliucijos gvardijai priklausanti įmonių grupė. Islamo revoliucijos gvardijos inžinerinius išteklius naudoja statyboms ir yra pagrindinis rangovas vykdant didelius projektus, įskaitant tunelių kasimą; laikoma, kad remia Irano balistinių raketų ir branduolinę programas.

2008 6 23

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

DIO patronuojamas Ammunition Industries Group filialas, dalyvaujantis centrifugų detalių gamyboje.

2008 6 23

16.

Malek Ashtar universitetas (Malek Ashtar University)

 

Susijęs su Gynybos ministerija, 2003 m. parengęs mokymo kursus apie raketas, glaudžiai bendradarbiauja su AIO

2008 6 23

17.

Marine industries

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

DIO dukterinė bendrovė.

2007 4 23

18.

Mechanic Industries Group

 

Dalyvavo detalių, skirtų raketų programai, gamyboje.

2008 6 23

19.

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerija (MODAFL)

Dabestan gatvės vakarinė dalis, Abbas Abad rajonas, Teheranas

Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, vystymo ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms

2008 6 23

20.

Gynybos logistikos eksporto ministerija (Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX))

Pašto dėžutė 16315-189, Teheranas, Iranas

Eksportu užsiimantis MODAFL filialas ir agentūra, vykdanti užbaigtų ginklų eksportą tarpvalstybinių sandorių pagrindu. Neturėtų užsiimti prekyba pagal JTST Rezoliuciją 1747 (2007) MODLEX.

2008 6 23

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.

2008 6 23

22.

Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovė (Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC))

AEOI-NFPD, pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas

AEOI Branduolinio kuro gamybos padalinys (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) vykdo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant: urano telkinių žvalgymą, kasybą, smulkinimą, konversiją ir branduolinių atliekų tvarkymą. NFPC pakeitė NFPD, AEOI dukterinę įmonę, kuri vykdo branduolinio kuro ciklo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, įskaitant konversiją ir sodrinimą.

2007 4 23

23.

Parchin Chemical Industries

 

Kūrė varomuosius įrenginius, skirtus Irano raketų programai.

2008 6 23

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Dalyvavo urano konversijos gamyklos statyboje Esfahane.

2008 6 23

25.

Safety Equipment Procurement

 

Su raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė.

2008 6 23

26.

Special Industries Group

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

DIO dukterinė bendrovė.

2007 4 23

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Laikoma, kad SPO padeda importuoti pilnai sukomplektuotus ginklus. Laikoma, kad ji yra MODAFL dukterinė bendrovė.

2008 6 23

28.

TAMAS Company

 

TAMAS vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti. TAMAS yra patronuojančioji organizacija, kuriai priklauso keturios dukterinės bendrovės; viena jų vykdo veiklą pradedant urano kasyba ir baigiant jo koncentravimu, kita atsako už urano perdirbimą, sodrinimą ir atliekas.

2007 4 23