10.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 9 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/798/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8197)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/921/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje numatyta galimybė patvirtinti neatidėliotinas Bendrijos priemones dėl iš trečiosios šalies importuojamo maisto ir pašarų, kad būtų apsaugota žmonių bei gyvūnų sveikata ar aplinka, kai priemonėmis, kurių imasi atskiros valstybės narės, rizikos išvengti neįmanoma.

(2)

Kūdikiams skirtame piene ir kituose pieno produktuose Kinijoje buvo nustatytas didelis melamino kiekis. Melaminas yra tarpinis cheminis produktas, naudojamas gaminant aminodervas ir plastikus, be to, naudojamas kaip monomeras ir plastikų priedas. Didelis melamino kiekis maisto produktuose gali padaryti itin neigiamą poveikį sveikatai.

(3)

Siekiant išvengti pavojaus sveikatai, kuris gali kilti dėl melamino kiekio pašaruose ir maisto produktuose, Komijos sprendimu 2008/798/EB, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai, susiję su Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų produktų, kurių sudėtyje yra pieno arba pieno produktų, importu, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/757/EB, nustatytas draudimas į Bendriją importuoti produktus, kurių sudėtyje yra pieno arba pieno produktų ir skirtų visų pirma kūdikių ar mažų vaikų mitybai, ir reikalaujama, kad valstybės narės reguliariai tikrintų kitus importuojamus pašarus ir maistą, kurių sudėtyje yra pieno arba pieno produktų. Šiuo sprendimu taip pat reikalaujama, kad valstybės narės iš rinkos pašalintų bet kokius produktus, kuriuose nustatytas melamino kiekis didesnis nei 2,5 mg/kg.

(4)

Atsižvelgiant į valstybių narių per skubaus įspėjimo apie pavojų dėl nesaugaus maisto ir pašarų sistemą pateiktą informaciją didelis melamino kiekis neseniai taip pat nustatytas iš Kinijos importuojamoje sojoje arba sojos produktuose. Melaminas taip pat nustatytas amonio bikarbonate, kuris maisto pramonėje naudojamas kaip kildymo medžiaga. Todėl Komisijos sprendime 2008/798/EB nustatytas priemones reikėtų atitinkamai taikyti ir tiems produktams.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2008/798/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Valstybės narės uždraudžia produktų, kurių sudėtyje yra pieno, pieno produktų, sojos arba sojos produktų ir skirtų visų pirma kūdikių ar mažų vaikų mitybai, importą į Bendriją, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 89/398/EEB dėl Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų specialios paskirties maisto produktų. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad visi tokie produktai, rinkoje aptikti įsigaliojus šiam sprendimui, būtų nedelsiant pašalinami ir sunaikinami.“

2)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Valstybės narės atlieka visų Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų amonio bikarbonato, skirto maistui ir pašarams, bei pašarų ir maisto, kurių sudėtyje yra pieno, pieno produktų, sojos arba sojos produktų, siuntų dokumentų, tapatybės ir fizinius patikrinimus, įskaitant laboratorinius tyrimus.

Valstybės narės, prieš importuodamos kitus Kinijos kilmės pašarus ir maisto produktus, kurių sudėtyje yra didelis kiekis baltymų, gali atlikti atsitiktinius patikrinimus.

Tokiais patikrinimais visų pirma siekiama įsitikinti, ar melamino, jei jo yra, kiekis produkte neviršija 2,5 mg/kg. Siuntos sulaikomos, kol bus gauti laboratorinių tyrimų rezultatai.“

3)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„Pašarų ir maisto verslo subjektai arba jų atstovai 2 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kontrolės punktams iš anksto praneša apie numatomą visų Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų pašarų ir maisto, kurių sudėtyje yra pieno, pieno produktų, sojos arba sojos produktų, siuntų pristatymo datą ir laiką.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.