15.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 220/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. rugpjūčio 5 d.

dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5 875–5 905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 4145)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/671/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Taryba (2) ir Europos Parlamentas (3) pabrėžė kelių eismo saugumo Europoje didinimo svarbą. Intelektinės transporto valdymo sistemos (angl. Intelligent Transport Systems) yra itin svarbios bendram požiūriui į kelių eismo saugumą (4), kadangi transporto infrastruktūra ir transporto priemonės papildomos informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis tam, kad būtų išvengta galimų pavojingų eismo situacijų ir mažinamas avarijų skaičius.

(2)

Efektyvus ir nuoseklus naudojimasis radijo spektru yra būtina sąlyga naujai belaidei įrangai Bendrijoje kurti (5).

(3)

Intelektinėms transporto valdymo sistemoms priskiriamos automobilinės sąveikos sistemos, pagrįstos ryšiais duomenims (informacijai) iš transporto priemonės į transporto priemonę, iš transporto priemonės į infrastruktūrą bei iš infrastruktūros į transporto priemonę perduoti tikruoju laiku. Taikant tokias sistemas būtų labai pagerintas transporto sistemos efektyvumas, visi eismo dalyviai būtų saugesni, o susisiekimas būtų patogesnis. Šiems tikslams pasiekti būtina, kad transporto priemones ir kelių infrastruktūrą jungiantis ryšys būtų patikimas ir spartus.

(4)

Atsižvelgiant į transporto priemonių mobilumą, poreikį užtikrinti vidaus rinkos sukūrimą ir didinti visos Europos kelių eismo saugumą, automobilinėms intelektinėms transporto valdymo sąveikos sistemoms būtinas spektras turėtų būti suteikiamas suderintai visoje Europos Sąjungoje.

(5)

Pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalį 2006 m. liepos 5 d. Komisija įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją (CEPT) išsiaiškinti saugumui užtikrinti naudojamo spektro poreikį, atsižvelgiant į intelektines transporto valdymo ir automobilines sąveikos sistemas, ir pradėti tyrimus, ar saugumui užtikrinti būtinos intelektinės transporto valdymo sistemos yra techniškai suderinamos su radijo ryšio paslaugomis, teikiamomis svarstomu dažnių diapazonu, kurias jos galėtų paveikti. Be to, CEPT buvo paprašyta sudaryti optimalaus kanalų išdėstymo planus intelektinėms transporto valdymo sistemoms numatytose juostose.

(6)

CEPT atlikto darbo rezultatai sudaro šio sprendimo techninį pagrindą.

(7)

2007 m. gruodžio 21 d. ataskaitoje (20-oji CEPT ataskaita) CEPT padarė išvadą, kad 5 GHz juosta, ypač 5 875–5 905 MHz diapazonas, yra tinkama saugumą užtikrinančioms intelektinėms transporto valdymo sistemoms, kuriomis saugumas keliuose gerinamas vairuotojui ir transporto priemonei teikiant daugiau informacijos apie aplinką, kitas transporto priemones ir kitus eismo dalyvius. Be to, intelektinės transporto valdymo sistemos yra suderinamos su visomis tirtomis ta juosta teikiamomis paslaugomis ir su visomis kitomis žemiau 5 850 MHz ir aukščiau 5 925 MHz teikiamomis paslaugomis, jei jos atitinka CEPT ataskaitoje nustatytas spinduliuotės ribas. Šios juostos parinkimas atitiktų ir spektro naudojimą kituose pasaulio kraštuose, todėl būtų paskatintas darnus jo naudojimas visame pasaulyje. Be to, intelektinių transporto valdymo sistemų nereikėtų apsaugoti nuo fiksuotosios palydovinės tarnybos (angl. Fixed-Satellite Service) (FPT) Žemės stočių, o intelektinių transporto valdymo sistemų įrangos nepageidaujama spinduliuotė turi būti ribojama tam, kad būtų apsaugotos FPT.

(8)

Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) pagal CEPT suderinamumo tyrimą baigia rengti darnųjį standartą EN 302 571, kad būtų įtvirtinta atitikties 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (6) 3 straipsnio 2 daliai prielaida ir tokiu būdu būtų užtikrinta, kad standartą atitinkanti intelektinių transporto valdymo sistemų įranga nekels žalingųjų trukdžių. Tikimasi, kad intelektinių transporto valdymo sistemų siųstuvais spektru bus naudojamasi kuo naudingiau, o jų perdavimo galia bus kuo mažesnė siekiant intelektinėms transporto valdymo sistemoms skirtu spektru naudotis efektyviai, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių.

(9)

Dėl pirmiau minėtos priežasties standarte numatoma, kad siųstuvo galios valdymas (angl. Transmitter Power Control) veikia mažiausiai 30 dB ribose, atsižvelgiant į didžiausią pilnutinę perdavimo galią, esant 33 dBm vidutinei lygiavertei izotropinės spinduliuotės galiai (l.i.s.g.). Jei kurie nors gamintojai nutartų netaikyti šiame standarte nustatytų metodų, alternatyviais metodais būtų privaloma užtikrinti trukdžių mažinimo lygį, kuris būtų bent jau lygiavertis šiuo standartu nustatytam trukdžių mažinimo lygiui.

(10)

Pagal šį sprendimą derinant radijo dažnių naudojimą, nereikėtų atmesti galimybės, kad valstybės narės pagrįstais atvejais gali prašyti nustatyti pereinamuosius laikotarpius arba sudaryti susitarimus dėl bendro naudojimosi radijo spektru.

(11)

Tikimasi, kad valstybės narės suteiks spektrą, kurio reikia intelektinių transporto valdymo sistemų ryšiui iš transporto priemonės į transporto priemonę, per šešių mėnesių laikotarpį, per kurį laikydamosi šio sprendimo jos turi skirti 5 875–5 905 MHz dažnių juostą. Tačiau, turint omenyje intelektinių transporto valdymo sistemų ryšį iš infrastruktūros į transporto priemonę bei iš transporto priemonės į infrastruktūrą, kai kurioms valstybėms narėms gali būti sunku per minėtą laikotarpį sukurti tinkamą įvairių intelektinių transporto valdymo sistemų operatorių diegiamos pakelės infrastruktūros licencijavimo sistemą ar koordinavimo mechanizmą. Vėluojant suteikti spektrą po šio laikotarpio, būtų neigiamai paveiktas platus saugumą užtikrinančių intelektinių transporto valdymo sistemų diegimas Europos Sąjungoje, todėl vėlavimas turėtų būti ribojamas ir tinkamai pagrįstas.

(12)

Atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir technologijų raidą, šio sprendimo taikymo sritį ir taikymą ateityje gali reikėti persvarstyti, visų pirma remiantis valstybių narių pateikta informacija apie tokius pokyčius ir technologijų raidą.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo tikslas – suderinti 5 875–5 905 MHz dažnių juostos prieinamumo ir efektyvaus naudojimo Bendrijoje saugumą užtikrinančioms intelektinėms transporto valdymo sistemoms sąlygas.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

intelektinės transporto valdymo sistemos – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįstos sistemos ir paslaugos, įskaitant informacijos apdorojimo, kontrolės, valdymo, vietos nustatymo, ryšių ir elektronikos technologijas, taikomos kelių eismo sistemoje;

2)

vidutinė lygiavertė izotropinės spinduliuotės galia (l.i.s.g.) – lygiavertė izotropinės spinduliuotės galia (l.i.s.g.) perdavimo blyksnio metu, atitinkanti didžiausią galią, jei įdiegtas galios valdymas.

3 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio sprendimo įsigaliojimo valstybės narės paskiria 5 875–5 905 MHz dažnių juostą intelektinėms transporto valdymo sistemoms, o ją paskyrusios kuo skubiau suteikia šią dažnių juostą naudoti neišimtinėmis teisėmis.

Toks paskyrimas atitinka priede nustatytus parametrus.

2.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies, pagal Radijo spektro sprendimo 4 straipsnio 5 dalį valstybės narės gali prašyti pereinamųjų laikotarpių ir (arba) leisti sudaryti bendro naudojimosi radijo spektru susitarimus.

4 straipsnis

Valstybės narės stebi, kaip naudojamasi 5 875–5 905 MHz juosta, ir praneša savo išvadas Komisijai, kad prireikus šis sprendimas būtų persvarstytas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  2003 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados 15101/03 ir 2004 m. spalio 26 d. susitikimo Veronoje 2 išvados.

(3)  OL C 244 E, 2007 10 18, p. 220.

(4)  COM(2006) 314.

(5)  Tarybos išvados 15530/04 ir 15533/04, 2004 12 3.

(6)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

5 875–5 905 MHz juostoje veikiančių saugumą užtikrinančių intelektinių transporto valdymo sistemų techniniai parametrai

Parametras

Dydis

Didžiausias spektrinis galios tankis (vidutinė l.i.s.g.)

23 dBm/MHz

Didžiausia pilnutinė perdavimo galia (vidutinė l.i.s.g.)

33 dBm

Prieigos prie kanalo ir kanalo užėmimo taisyklės

Turi būti taikomi tokie trukdžių mažinimo metodai, kuriais pasiekiami rezultatai yra bent lygiaverčiai rezultatams, kurie pasiekiami taikant darniuosiuose standartuose, priimtuose pagal Direktyvą 1999/5/EB, aprašytus metodus. Tiems metodams būtinas siųstuvo galios valdymas mažiausiai 30 dB ribose.