23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 22 d.

dėl ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis narių paskyrimo

(2008/604/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimą 2007/675/EB, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Ekspertų grupę turėtų sudaryti 21 narys.

(2)

Grupės nariais turėtų būti skiriami specialistai, turintys specialiųjų žinių ir patirties kovos su prekyba žmonėmis srityje, įskaitant darbuotojų išnaudojimo aspektą.

(3)

Komisija valstybių narių siūlymu turėtų paskirti iki 11 narių, priklausančių valstybių narių administracijoms.

(4)

Iš paraiškas pateikusių asmenų Komisija turėtų paskirti iki 5 narių, priklausančių Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, iki 4 narių, priklausančių Europos lygmeniu veikiantiems socialiniams partneriams ir darbdavių organizacijoms, ir iki 2 narių iš asmenų, turinčių patirties, kurią įgijo atlikdami akademinius mokslinius tyrimus.

(5)

2008 m. sausio 19 d. Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas, kad sudarytų kandidatų į ekspertų grupę sąrašą (2).

(6)

Komisija atliko gautų paraiškų atrankos procedūrą. Vertindama paraiškas Komisija atsižvelgė į kvietime teikti paraiškas nustatytus kriterijus, ypač į jo 2 punktą.

(7)

Rekomenduojama į ekspertų grupę įtraukti keturis papildomus narius, priklausančius Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant kompensuoti mažą Europos lygmeniu veikiančių socialinių partnerių ir darbdavių organizacijų paraiškų skaičių ir užtikrinant proporcingą atstovavimą visoms teminėms ir geografinėms sritims sudaryti 21 nario grupę, kaip iš pradžių buvo numatyta.

(8)

Vieną grupės narį paskyrė Europolas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/675/EB iš dalies keičiamas taip:

3 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms tinkamai dokumentais patvirtintų specialiųjų žinių ir patirties prekybos žmonėmis srityje (iki 9 narių)“.

2 straipsnis

Komisija skiria šiuos ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis narius:

1.

Nariai skiriami pagal Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio 2 dalies a punktą:

 

Jan AUSTAD

 

Sandi ČURIN

 

Rita THEODOROU SUPERMAN

 

Luís GOUVEIA

 

Jelena KAMINSKA

 

Glynn RANKIN

 

Bärbel Heide UHL

 

Floris VAN DIJK

 

Kajsa WAHLBERG

2.

Nariai skiriami pagal šiuo sprendimu iš dalies pakeisto Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio 2 dalies b punktą:

 

Antonia BALKANSKA LAVINE

 

Stana BUCHOWSKA

 

Marco BUFO

 

Muireann O BRIAIN

 

Martijn PLUIM

 

Evelyn PROBST

 

Klara SKRIVANKOVA

 

Patsy SÖRENSEN

 

Liliana SORRENTINO

3.

Nariai skiriami pagal Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio, 2 dalies, e punktą:

 

Ryszard PIOTROWICZ

 

Georgina VAZ CABRAL

3 straipsnis

Komisija atsižvelgia į tai, kad Europolas paskyrė Steve HARVEY ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis nariu pagal Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio 2 dalies d punktą ir į 3 straipsnio 3 dalį.

4 straipsnis

Ekspertų grupės nariai paskiriami kaip individualūs asmenys trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti atnaujintas.

5 straipsnis

Paraiškas pateikę kandidatai, kurie yra laikomi tinkamais tapti ekspertų grupės nariais, bet nebuvo paskirti, jų sutikimu, po atrankos procedūros yra įtraukiami į rezervo sąrašą.

6 straipsnis

Paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo priėmimo.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 277, 2007 10 20, p. 29.

(2)  OL C 14, 2008 1 19, p. 27.