11.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 27 d.

leidžiantis tiekti rinkai džiovintą tikrojo baobabo vaisiaus minkštimą kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3046)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(2008/575/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. rugpjūčio 9 d. bendrovė PhytoTrade Africa kompetentingoms Jungtinės Karalystės institucijoms pateikė prašymą tiekti rinkai džiovintą tikrojo baobabo vaisiaus minkštimą kaip naują maisto komponentą.

(2)

2007 m. liepos 12 d. kompetentinga Jungtinės Karalystės maisto vertinimo institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje daroma išvada, kad žmonėms yra saugu vartoti džiovintą tikrojo baobabo vaisiaus minkštimą maistui, jeigu laikomasi siūlomo vartojimo kiekio.

(3)

2007 m. rugpjūčio 1 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą išsiuntė visoms valstybėms narėms.

(4)

Per 60 dienų laikotarpį, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalyje, pagal joje nurodytą nuostatą dėl šio produkto tiekimo rinkai buvo pareikšti pagrįsti prieštaravimai. Šiais prieštaravimais nebuvo išreikštas susirūpinimas dėl saugumo. Tačiau pagal 6 straipsnio 4 dalies nuostatas turi būti priimtas Bendrijos sprendimas.

(5)

Džiovintas tikrojo baobabo vaisiaus minkštimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Džiovintą tikrojo baobabo vaisiaus minkštimą, apibrėžtą priede, galima tiekti Bendrijos rinkai kaip naują maisto komponentą.

2 straipsnis

Naujo maisto komponento, kurį šiuo sprendimu leidžiama tiekti rinkai, pavadinimas, nurodomas maisto produkto, kurio sudėtyje jo yra, etiketėje, yra „Tikrojo baobabo vaisiaus minkštimas“.

3 straipsnis

Sprendimas skirtas Phytotrade Africa – London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, United Kingdom.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

Džiovinto tikrojo baobabo vaisiaus minkštimo specifikacijos

Aprašymas:

Tikrojo baobabo (Adansonia digitata) vaisiai skinami nuo medžių. Prakirtus kietą kevalą minkštimas atskiriamas nuo sėklų ir apvalkalo. Tada jis sumalamas, stambios dalelės atskiriamos nuo smulkių (dalelių dydis 3–600 μ), ir supakuojamas.

Tipiškos sudėtinės džiovinto tikrojo baobabo vaisiaus minkštimo maistingosios medžiagos

Drėgmės kiekis (masės sumažėjimas džiovinant) (g/100g)

11,1-12,0

Baltymai (g/100g)

2,03-3,24

Riebalai (g/100g)

0,4-0,7

Peleningumas (g/100g)

5,5-6,6

Iš viso angliavandenių (g/100g)

78,3-78,9

Iš viso cukrų (išreikštų gliukoze)

16,9-25,3

Natris (mg/100g)

7,42-12,2


Analitinės specifikacijos

Pašalinės medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Drėgmės kiekis (masės sumažėjimas džiovinant) (g/100g)

11,1-12,0

Peleningumas (g/100g)

5,5-6,6