28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/41


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUSEC/2/2008

2008 m. birželio 24 d.

dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) vadovo paskyrimo

(2008/490/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2007/406/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) (1), ypač į jų 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. kovo 1 d. Michel SIDO buvo paskirtas Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje („EUSEC RD Congo“) vadovu.

(2)

2008 m. birželio 23 d. Michel SIDO įteikė atsistatydinimo iš misijos vadovų pareigų pareiškimą.

(3)

Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė skirti Jean-Paul MICHEL nauju EUSEC RD Congo misijos vadovu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Jean-Paul MICHEL skiriamas EUSEC RD Congo misijos vadovu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 24 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

M. IPAVIC


(1)  OL L 151, 2007 6 13, p. 52.