28.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 30 d.

įgyvendinantis Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatas dėl internetinio informacijos puslapio, kad informaciją apie akvakultūros gamybos įmones ir leidimą turinčias perdirbimo įmones būtų galima gauti elektroninėmis priemonėmis

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1656)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/392/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvą 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (1), visų pirma į jos 59 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2006/88/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi teikiant į rinką, importuojant ir gabenant akvakultūros gyvūnus ir jų produktus, ir minimalios prevencinės priemonės, skirtos geriau informuoti ir paruošti kovai su vandens gyvūnų ligomis kompetentingas institucijas, akvakultūros gamybos įmonių valdytojus ir kitus su šia pramone susijusius subjektus.

(2)

Siekiant gerinti Direktyvos 2006/88/EB IV priede išvardytų ligų plitimo ir sergamumo prevenciją, valstybės narės turėtų sudaryti galimybę elektroniniu būdu gauti informaciją apie akvakultūros gamybos įmones ir leidimą turinčias perdirbimo įmones, ypač apie auginamų gyvūnų rūšis ir jų sveikatos statusą.

(3)

Pagal Direktyvos 2006/88/EB 6 straipsnį šiuo metu duomenys viešai skelbiami valstybių narių sudarytuose registruose.

(4)

Siekiant palengvinti valstybių narių informacijos sistemų sąveiką ir procedūrų atlikimą elektroninėmis priemonėmis, taip pat siekiant užtikrinti skaidrumą ir nuoseklumą, svarbu, kad informacija apie akvakultūros gamybos įmones ir leidimą turinčias perdirbimo įmones visoje Bendrijoje būtų pateikiama vienodai. Internetinis informacijos puslapis – techniškai tinkamiausias sprendimas, nes taip užtikrinama galimybė tokia informacija nesunkiai naudotis ir nereikia labai daug išteklių. Todėl reikėtų parengti informacijos išdėstymo internetiniame puslapyje modelį.

(5)

Direktyvos 2006/88/EB II priede nustatyta, kokią informaciją reikia pateikti akvakultūros gamybos įmonių ir leidimą turinčių perdirbimo įmonių registre. Kadangi pateikiant informaciją internetiniame puslapyje siekiama palengvinti galimybes bendrai naudotis atitinkama valstybių narių akvakultūros gamybos įmonių registruose turima informacija, visos šios informacijos nebūtina pateikti interneto svetainėje. Vis dėlto reikėtų nurodyti visą informaciją, kuri yra svarbi siekiant nustatyti bet kokius prekybos apribojimus dėl kitokio sveikatos statuso.

(6)

Direktyvoje 2006/88/EB nustatyta, kad nukrypdamos nuo toje direktyvoje nustatyto reikalavimo turėti leidimą, valstybės narės gali reikalauti kompetentingos institucijos registruoti tik įrenginius, kurie nepriklauso akvakultūros gamybos įmonėms ir kuriuose vandens gyvūnai yra laikomi neketinant jų teikti į rinką, pramoginės žūklės vandenis ir akvakultūros gamybos įmones, tiekiančias produkciją vietos vartotojams.

(7)

Vandens gyvūnų ligų plitimo rizika, kurią kelia įrenginiai, pramoginės žūklės vandenys ir akvakultūros gamybos įmonės, kuriuos nukrypstant nuo Direktyvos 2006/88/EB 4 straipsnio 1 dalies registruoja kompetentingos institucijos, skiriasi priklausomai nuo jų pobūdžio, ypatumų ir vietovės. Todėl valstybės narės turėtų nuspręsti dėl internetiniame puslapyje pateikiamos informacijos apie šiuos įrenginius, pramoginės žūklės vandenis ir akvakultūros gamybos įmones apimties.

(8)

Kadangi reikėtų skirti pakankamai laiko valstybėms narėms internetiniame informacijos puslapyje pateikti visą su akvakultūros gamybos įmonėmis ir leidimą turinčiomis perdirbimo įmonėmis susijusią informaciją, reikėtų nustatyti, kad tokia informacija turi būti pateikta vėliausiai 2009 m. liepos 31 d.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatomos su valstybių narių kuriamu internetiniu informacijos puslapiu susijusios taisyklės, kad informacija apie akvakultūros gamybos įmones ir leidimą turinčias perdirbimo įmones būtų galima naudotis elektroninėmis priemonėmis laikantis Direktyvos 2006/88/EB 59 straipsnio.

2.   Šis sprendimas taikomas mutatis mutandis įrenginiams, pramoginės žūklės vandenims ir akvakultūros gamybos įmonėms, kuriuos nukrypstant nuo Direktyvos 2006/88/EB 4 straipsnio 1 dalies registruoja kompetentinga institucija pagal minėtos direktyvos 4 straipsnio 4 dalį laikydamasi šio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies antros pastraipos nuostatų.

2 straipsnis

Internetinis informacijos puslapis

1.   Valstybės narės sukuria internetinį informacijos puslapį (toliau – internetinis informacijos puslapis), kuriame būtų galima rasti informaciją apie akvakultūros gamybos įmonių ūkius arba moliuskų auginimo plotus ir perdirbimo įmones, kurioms leidimas suteiktas pagal Direktyvos 2006/88/EB 4 straipsnį.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į vandens gyvūnų ligų plitimo riziką, kurią kelia 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų įrenginių, pramoginės žūklės vandenų ir akvakultūros gamybos įmonių veikla, atsižvelgiant į jų pobūdį, ypatumus bei vietovę, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, kurie įrenginiai, pramoginės žūklės vandenys ir įmonės turi būti išvardyti internetiniame informacijos puslapyje.

2.   Valstybės narės rengia internetinį informacijos puslapį pagal toliau išvardytuose prieduose pateikiamus pavyzdžius:

a)

I priedas – akvakultūros gamybos įmonės, kuriose laikomos žuvys;

b)

II priedas – akvakultūros gamybos įmonės, kuriose laikomi moliuskai;

c)

III priedas – akvakultūros gamybos įmonės, kuriose laikomi vėžiagyviai;

d)

IV priedas – Direktyvos 2006/88/EB 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos leidimą turinčios perdirbimo įmonės, kuriose akvakultūros gyvūnai skerdžiami ligų kontrolės tikslais.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad internetinis informacijos puslapis būtų atnaujinamas – kad jame pateikta informacija atitiktų pagal Direktyvos 2006/88/EB 6 straipsnį tvarkomo registro informaciją.

Sveikatos statuso pasikeitimai internetiniame informacijos puslapyje įvedami iš karto, kai pasikečia užregistruotas sveikatos statusas.

4.   Valstybės narės internetinio informacijos puslapio adresą praneša Komisijai.

3 straipsnis

Taikymo data

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Tačiau 2 straipsnio 2 dalyje ir I–IV prieduose nurodyta informacija internetiniame informacijos puslapyje turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 31 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.


I PRIEDAS

PAVYZDYS – AKVAKULTŪROS GAMYBOS ĮMONĖS, KURIOSE LAIKOMOS ŽUVYS

(NURODYTA 2 STRAIPSNIO 2 DALIES a PUNKTE)

Informacija pagal Direktyvos 2006/88/EB 59 straipsnį

Informacija

1 ūkis

2 ūkis

1.

Akvakultūros gamybos įmonė

1.1.1.

Pavadinimas:

Akvakultūros gamybos įmonė

Ūkis

1.1.2.

Ūkio adresas arba vietovė

1.2.1.

Pavadinimas:

Akvakultūros gamybos įmonė

Ūkis

1.2.2.

Ūkio adresas arba vietovė

2.

Registracijos numeris

(kiekvieno ūkio)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografinė padėtis ir koordinačių sistema

(kiekvieno ūkio)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Laikomos rūšys (1)

(pagal kiekvieną ūkį ir imlumą tam tikroms ligoms)

4.1.1.

Virusinė hemoraginė septicemija

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.1.2.

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.1.3.

Koi herpeso virusas

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.1.4.

Infekcinė lašišų anemija

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.2.1.

Virusinė hemoraginė septicemija

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.2.2.

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.2.3.

Koi herpeso virusas

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.2.4.

Infekcinė lašišų anemija

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

5.

Nustatytas sveikatos statusas

(kiekvieno ūkio) (2)

5.1.1.

Virusinė hemoraginė septicemija

5.1.1.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.1.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.1.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.1.4.

Kita

5.1.2.

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

5.1.2.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.2.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.2.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.2.4.

Kita

5.1.3.

Koi herpeso virusas

5.1.3.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.3.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.3.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.3.4.

Kita

5.1.4.

Infekcinė lašišų anemija

5.1.4.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.4.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.4.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.4.4.

Kita

5.1.5.

Infekcinė kasos nekrozė (3)

5.1.5.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.5.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.5.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.5.4.

Kita

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.6.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.6.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.6.4.

Kita

5.1.7.

Bakterinė inkstų liga (3)

5.1.7.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.7.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.7.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.7.4.

Kita

5.1.8.

Kitos ligos (4)

5.1.8.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.8.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.8.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.8.4.

Kita

5.2.1.

Virusinė hemoraginė septicemija

5.2.1.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.1.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.1.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.1.4.

Kita

5.2.2.

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

5.2.2.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.2.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.2.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.2.4.

Kita

5.2.3.

Koi herpeso virusas

5.2.3.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.3.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.3.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.3.4.

Kita

5.2.4.

Infekcinė lašišų anemija

5.2.4.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.4.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.4.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.4.4.

Kita

5.2.5.

Infekcinė kasos nekrozė (3)

5.2.5.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.5.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.5.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.5.4.

Kita

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.6.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.6.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.6.4.

Kita

5.2.7.

Bakterinė inkstų liga (3)

5.2.7.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.7.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.7.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.7.4.

Kita

5.2.8.

Kitos ligos (4)

5.2.8.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.8.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.8.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.8.4.

Kita

6.

Ūkio tipas

(kiekvieno ūkio) (5)

6.1.1.

Sūriame vandenyje laikomi narvai/aptvarai/gardai

6.1.2.

Sūraus vandens tvenkiniai

6.1.3.

Sūraus vandens rezervuarai/kanalai

6.1.4.

Uždaros sūraus vandens sistemos (recirkuliacija)

6.1.5.

Gėlame vandenyje laikomi narvai/aptvarai/gardai

6.1.6.

Gėlo vandens tvenkiniai

6.1.7.

Gėlo vandens rezervuarai/kanalai

6.1.8.

Uždaros gėlo vandens talpyklos (recirkuliacija)

6.1.9.

Tyrimo įrenginys

6.1.10.

Karantino įrenginys

6.1.11.

Kita

6.2.1.

Sūriame vandenyje laikomi narvai/aptvarai/gardai

6.2.2.

Sūraus vandens tvenkiniai

6.2.3.

Sūraus vandens rezervuarai/kanalai

6.2.4.

Uždaros sūraus vandens sistemos (recirkuliacija)

6.2.5.

Gėlame vandenyje laikomi narvai/aptvarai/gardai

6.2.6.

Gėlo vandens tvenkiniai

6.2.7.

Gėlo vandens rezervuarai/kanalai

6.2.8.

Uždaros gėlo vandens talpyklos (recirkuliacija)

6.2.9.

Tyrimo įrenginys

6.2.10.

Karantino įrenginys

6.2.11.

Kita

7.

Ūkio produkcija

(kiekvieno ūkio) (5)

7.1.1.

Neršykla

7.1.2.

Veisykla

7.1.3.

Veisimui skirti ištekliai

7.1.4.

Išauginta žmonėms vartoti skirta produkcija

7.1.5.

Pramoginės žūklės vandenys

7.1.6.

Kita

7.2.1.

Neršykla

7.2.2.

Veisykla

7.2.3.

Veisimui skirti ištekliai

7.2.4.

Išauginta žmonėms vartoti skirta produkcija

7.2.5.

Pramoginės žūklės vandenys

7.2.6.

Kita


(1)  Ligoms imlios arba ligas pernešančios rūšys išvardytos Direktyvos 2006/88/EB IV priede.

(2)  Laukelį „kita“ naudoti, jei ūkyje vykdoma likvidavimo programa arba kontrolės priemonės pagal Direktyvos 2006/88/EB V skyriaus 3, 4, 5 arba 6 skirsnius.

(3)  Taikoma tik valstybėms narėms, zonoms arba vietoms, išvardytoms Komisijos sprendimo 2004/453/EB (OL L 156, 2004 4 30, p. 5) I arba II priede atsižvelgiant į konkrečią ligą.

(4)  Taikoma tik valstybėms narėms, zonoms arba vietoms, kuriose taikomos pagal Direktyvos 2006/88/EB straipsnį patvirtintos priemonės.

(5)  Galima žymėti du ar daugiau laukelių.


II PRIEDAS

PAVYZDYS – AKVAKULTŪROS GAMYBOS ĮMONĖS, KURIOSE LAIKOMI MOLIUSKAI

(NURODYTA 2 STRAIPSNIO 2 DALIES b PUNKTE)

Informacija pagal Direktyvos 2006/88/EB 59 straipsnį

Informacija

1 ūkis arba auginimo plotas

2 ūkis arba auginimo plotas

1.

Akvakultūros gamybos įmonė

1.1.1.

Pavadinimas:

Akvakultūros gamybos įmonė

Ūkis arba moliuskų auginimo plotas

1.1.2.

Ūkio adresas arba vietovė

1.2.1.

Pavadinimas:

Akvakultūros gamybos įmonė

Ūkis arba moliuskų auginimo plotas

1.2.2.

Ūkio adresas arba vietovė

2.

Registracijos numeris

(kiekvieno ūkio arba auginimo vietovės)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografinė padėtis ir koordinačių sistema

(kiekvieno ūkio arba auginimo vietovės)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Laikomos rūšys (1)

(pagal kiekvieną ūkį ir imlumą tam tikroms ligoms)

4.1.1.

Marteilia refringens

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.1.2.

Bonamia ostrea

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.2.1.

Marteilia refringens

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.2.2.

Bonamia ostrea

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

5.

Nustatytas sveikatos statusas (2)

(kiekvieno ūkio arba auginimo vietovės)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.1.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.1.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.1.4.

Kita

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.2.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.2.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.2.4.

Kita

5.1.3.

Kitos ligos (3)

5.1.3.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.3.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.3.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.3.4.

Kita

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.1.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.1.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.1.4.

Kita

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.2.2.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.2.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.2.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.2.4.

Kita

5.2.3.

Kitos ligos (3)

5.2.3.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.3.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.3.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.3.4.

Kita

6.

Ūkio arba auginimo ploto tipas (4)

(jei reikia, kiekvieno ūkio arba auginimo ploto)

6.1.1.

Atviro tipo moliuskų ūkis

6.1.2.

Uždaro tipo moliuskų ūkis (recirkuliacija)

6.1.3.

Išsiuntimo centras, valymo centras

6.1.4.

Moliuskų auginimo plotas

6.1.5.

Tyrimo įrenginys

6.1.6.

Karantino įrenginys

6.1.7.

Kita

6.2.1.

Atviro tipo moliuskų ūkis

6.2.2.

Uždaro tipo moliuskų ūkis (recirkuliacija)

6.2.3.

Išsiuntimo centras, valymo centras

6.2.4.

Moliuskų auginimo plotas

6.2.5.

Tyrimo įrenginys

6.2.6.

Karantino įrenginys

6.2.7.

Kita

7.

Ūkio arba auginimo ploto produkcija (4)

(kiekvieno ūkio arba auginimo ploto)

7.1.1.

Neršykla

7.1.2.

Veisykla

7.1.3.

Augykla

7.1.4.

Kita

7.2.1.

Neršykla

7.2.2.

Veisykla

7.2.3.

Augykla

7.2.4.

Kita


(1)  Ligoms imlios arba ligas pernešančios rūšys išvardytos Direktyvos 2006/88/EB IV priede.

(2)  Laukelį „kita“ naudoti, jei ūkyje arba auginimo plote vykdoma likvidavimo programa arba taikomos kontrolės priemonės pagal Direktyvos 2006/88/EB V skyriaus 3, 4, 5 arba 6 skirsnius.

(3)  Taikoma tik valstybėms narėms, zonoms arba vietoms, kuriose taikomos pagal Direktyvos 2006/88/EB straipsnį patvirtintos priemonės.

(4)  Galima žymėti du ar daugiau laukelių.


III PRIEDAS

PAVYZDYS – AKVAKULTŪROS GAMYBOS ĮMONĖS, KURIOSE LAIKOMI VĖŽIAGYVIAI

(NURODYTA 2 STRAIPSNIO 2 DALIES c PUNKTE)

Informacija pagal Direktyvos 2006/88/EB 59 straipsnį

Informacija

1 Ūkis

2 Ūkis

1.

Akvakultūros gamybos įmonė

1.1.1.

Pavadinimas:

Akvakultūros gamybos įmonė

Ūkis

1.1.2.

Ūkio adresas arba vietovė

1.2.1.

Pavadinimas:

Akvakultūros gamybos įmonė

Ūkis

1.2.2.

Ūkio adresas arba vietovė

2.

Registracijos numeris

(kiekvieno ūkio)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografinė padėtis ir koordinačių sistema

(kiekvieno ūkio)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Laikomos rūšys (1)

(pagal kiekvieną ūkį ir imlumą tam tikroms ligoms)

4.1.1.

Baltmė (vitiligas)

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

4.2.1.

Baltmė (vitiligas)

NĖRA ligoms imlių arba ligas pernešančių rūšių

YRA ligoms imlių rūšių

YRA ligas pernešančių rūšių

5.

Nustatytas sveikatos statusas

(kiekvieno ūkio) (2)

5.1.1.

Baltmė (vitiligas)

5.1.1.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.1.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.1.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.1.4.

Kita

5.1.2.

Kitos ligos (3)

5.1.2.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.1.2.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.1.2.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.1.2.4.

Kita

5.2.1.

Baltmė (vitiligas)

5.2.1.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.1.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.1.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.1.4.

Kita

5.2.2.

Kitos ligos (3)

5.2.2.1.

Paskelbtas neapimtas ligos

5.2.2.2.

Vykdoma priežiūros programa

5.2.2.3.

Infekcijos atvejų nežinoma

5.2.2.4.

Kita

6.

Ūkio tipas (4)

(kiekvieno ūkio)

6.1.1.

Lagūna/aptvaras/gardai

6.1.2.

Sausumoje įrengti tvenkiniai

6.1.3.

Rezervuarai/kanalai

6.1.4.

Uždaro tipo sausumoje įrengtos sistemos (recirkuliacija)

6.1.5.

Tyrimo įrenginys

6.1.6.

Karantino įrenginys

6.1.7.

Kita

6.2.1.

Lagūna/aptvaras/gardai

6.2.2.

Sausumoje įrengti tvenkiniai

6.2.3.

Rezervuarai/kanalai

6.2.4.

Uždaro tipo sausumoje įrengtos sistemos (recirkuliacija)

6.2.5.

Tyrimo įrenginys

6.2.6.

Karantino įrenginys

6.2.7.

Kita

7.

Ūkio produkcija (4)

(kiekvieno ūkio)

7.1.1.

Neršykla

7.1.2.

Veisykla

7.1.3.

Augykla

7.1.4.

Kita

7.2.1.

Neršykla

7.2.2.

Veisykla

7.2.3.

Augykla

7.2.4.

Kita


(1)  Ligoms imlios arba ligas pernešančios rūšys išvardytos Direktyvos 2006/88/EB IV priede.

(2)  Laukelį „kita“ naudoti, jei ūkyje vykdoma likvidavimo programa arba taikomos kontrolės priemonės pagal Direktyvos 2006/88/EB V skyriaus 3, 4, 5 arba 6 skirsnius.

(3)  Taikoma tik valstybėms narėms, zonoms arba vietoms, kuriose taikomos pagal Direktyvos 2006/88/EB straipsnį patvirtintos priemonės.

(4)  Galima žymėti du ar daugiau laukelių.


IV PRIEDAS

PAVYZDYS – DIREKTYVOS 2006/88/EB 4 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS LEIDIMĄ TURINČIOS PERDIRBIMO ĮMONĖS, KURIOSE AKVAKULTŪROS GYVŪNAI SKERDŽIAMI LIGŲ KONTROLĖS TIKSLAIS

(NURODYTA 2 STRAIPSNIO 2 DALIES d PUNKTE)

Informacija pagal Direktyvos 2006/88/EB 59 straipsnį

Informacija

 

1.

Perdirbimo įmonė

1.1.1.

Pavadinimas

1.1.2.

Adresas arba vietovė

2.

Registracijos numeris

2.1.

 

3.

Geografinė padėtis ir koordinačių sistema

3.1.

 

4.

Perdirbamos rūšys

4.1.1.

Žuvys

4.1.2.

Moliuskai

4.1.3.

Vėžiagyviai

5.

Nutekamojo vandens valymo sistemos tipas