29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 25 d.

nustatantis tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų Bendrijos kriterijus

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1588)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/341/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB nustatytos procedūros, reglamentuojančios Bendrijos finansinę paramą gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programoms vykdyti. Remiantis tuo sprendimu siekiant atlyginti valstybių narių išlaidas, patirtas finansuojant nacionalines gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programas, išvardytas to sprendimo priede, turi būti nustatyta Bendrijos finansinė priemonė.

(2)

Sprendime 90/424/EEB nustatyta, kad kiekvienais metais ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai kitais metais prasidedančias metines arba daugiametes programas, kurioms vykdyti jos nori gauti Bendrijos finansinę paramą.

(3)

To sprendimo 24 straipsnio 2 dalyje išvardyti tam tikri elementai, kurie turi būti įtraukti į valstybių narių pateiktas programas, pvz., ligos epidemiologinės padėties aprašymas, teritorija, kuriai turi būti taikoma programa, programos tikslas ir numatoma trukmė, taikytinos priemonės ir programos išlaidos bei nauda.

(4)

1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu 90/638/EEB, nustatančiu Bendrijos gyvūnų tam tikrų ligų likvidavimo ir monitoringo kriterijus (2), nustatyti tam tikri likvidavimo ir stebėsenos programų kriterijai, siekiant jas patvirtinti pagal Sprendimą 90/424/EEB. Sprendimu 2006/965/EB buvo panaikintas Sprendimas 90/638/EEB nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

(5)

Reikėtų nustatyti naujus Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų kriterijus siekiant prisitaikyti prie technikos ir mokslo pažangos ir atsižvelgti į programų įgyvendinimo pagal Sprendimą 90/638/EEB patirtį. Šiais naujais Bendrijos kriterijais reikėtų užtikrinti, kad pagal šias programas nustatytos priemonės būtų veiksmingos ir leistų greičiau likviduoti, kontroliuoti ir stebėti atitinkamas ligas ir zoonozes.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant patvirtinti pagal Sprendimo 90/424/EEB 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą Bendrijos finansinę priemonę tame sprendimo priede išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programas, kurias Komisijai pateikė valstybės narės, šios programos privalo atitikti bent šio sprendimo priede nustatytus kriterijus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/965/EB (OL L 397, 2006 12 30, p. 22).

(2)  OL L 347, 1990 12 12, p. 27. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/65/EEB (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).


PRIEDAS

Nacionalinių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programų kriterijai

1)   Programos tikslas

a)

Stebėsenos programa turi būti siekiama ištirti gyvūnų populiaciją arba subpopuliaciją ir jos aplinką (įskaitant laukinius gyvūnus nešiotojus ir užkrato platintojus), nustatyti Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytų gyvūnų ligų arba zoonozių (toliau – gyvūnų ligos arba zoonozės) pasireiškimo ar užsikrėtimo jomis būdų pokyčius.

b)

Kontrolės programos tikslas turi būti pasiekti arba išlaikyti tokį Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytų gyvūnų ligų arba zoonozių paplitimo lygį, kuris neviršytų sanitariniu požiūriu tinkamo lygio.

c)

Likvidavimo programa turi būti siekiama biologiškai išnaikinti Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytas gyvūnų ligas arba zoonozes. Galutinis likvidavimo programos tikslas turi būti įgyti ligos neapimtos ar oficialiai ligos neapimtos teritorijos statusą remiantis Bendrijos teisės aktais, jeigu įmanoma.

d)

Programos, skirtos gyvūnų ligai arba zoonozei kontroliuoti, stebėti/prižiūrėti arba likviduoti, tikslas turi atitikti Bendrijos politiką.

2)   Geografinių programos vykdymo ribų nustatytas

Programa taikoma visai teritorijai, arba, jeigu pateikiami tinkami argumentai remiantis epidemiologiniais kriterijais, vienos ar kelių valstybių narių, arba, jeigu ligomis užsikrečia ir laukiniai gyvūnai, trečiųjų valstybių teritorijos aiškiai apibrėžtai daliai.

3)   Programos trukmė

Programos trukmė nustatoma metais numatytam minimaliam laikotarpiui, reikalingam programos tikslui pasiekti. Trukmė neturi viršyti pagrįstai numanomo laikotarpio, per kurį būtų galima pasiekti tą tikslą.

4)   Programos siekiniai

a)

Nustatyti programos siekiniai turi būti įgyvendinti iki programos pabaigos datos. Jeigu programa trunka daugiau negu vienerius metus, nustatomi bent metiniai siekiniai kaip tarpiniai tikslai, kuriuos reikia pasiekti.

b)

Kaip siekiniai pasirenkami tinkamiausi rodikliai, pvz., sergamumas, paplitimas (jeigu įmanoma), tikslinių gyvūnų ir epidemiologinių vienetų (pvz., pulkų, bandų, ūkių, zonų) sanitarinio statuso nustatymas. Prireikus, pateikiamos apibrėžtys.

5)   Programos priemonės

a)

Pranešama apie įtariamus ar patvirtinus gyvūnų ligų arba zoonozių atvejus.

b)

Programos priemonės turi būti orientuotos į gyvūnų ligų arba zoonozių sukėlėjų gyvūnų-šeimininkų populiaciją ir (arba) susijusių gyvūnų nešiotojų rūšis ar užkrato platintojus.

c)

Identifikuojami visi tiksliniai programos gyvūnai, išskyrus naminius paukščius, vandens paukščius, kiškiažvėrius bei laukinius gyvūnus, ir registruojami visi epidemiologiniai vienetai (pvz., pulkai, bandos, ūkiai). Šių gyvūnų judėjimas kontroliuojamas ir registruojamas.

d)

Programos priemonės grindžiamos turimais susijusiais moksliniais duomenimis ir jos turi atitikti Bendrijos teisės aktus. Jeigu programos yra susijusios su akvakultūros gyvūnų ligomis ir finansuojamos iš Europos žuvininkystės fondo (1), vadovaujančioji institucija užtikrina, kad visi patvirtinamieji dokumentai dėl susijusių programų išlaidų ir audito būtų prieinami Komisijai ir Europos audito rūmams remiantis Reglamento (EB) Nr. 198/2006 87 straipsniu.

e)

Pasirenkamos veiksmingiausios programos priemonės tikslui pasiekti per programos vykdymo laikotarpį, jos turi apimti bent:

gyvūnų ir produktų, kuriems gali turėti poveikio susijusios ligos ar zoonozės arba kurie gali būti jomis užkrėsti, judėjimo taisykles;

priemones, taikytinas nustačius teigiamus rezultatus atliekant patikrinimus pagal programą; tokios priemonės turi apimti visus būtinus apsisaugojimo būdus, kad galima būtų greičiau kontroliuoti ar likviduoti ligas arba zoonozes, atsižvelgiant į epidemiologinius duomenis ir specifinius prevencinius metodus;

bandų ar pulkų statuso nustatymo taisykles, jeigu taikoma.

f)

Pagal programą turi būti atliekami laboratoriniai tyrimai, nustatyti susijusias gyvūnų ligas arba zoonozes reglamentuojančiuose Bendrijos teisės aktuose; jeigu Bendrijos teisės aktais nenustatyta tyrimų, atliekami standartizuoti ir pagal visuotinai pripažintus tarptautinius standartus patvirtinti tyrimai. Susijusiose Bendrijos finansuojamose stebėsenos ir likvidavimo programose dalyvaujančios tyrimų laboratorijos privalo sugebėti pateikti tokius rezultatus, kurių kokybę pripažįsta atitinkama Bendrijos etaloninė laboratorija. Jeigu laboratorijos patyrė nesėkmę dalyvaudamos Bendrijos etaloninės laboratorijos organizuojamuose tarplaboratoriniuose tyrimuose arba nacionaliniuose tarplaboratoriniuose tyrimuose, jeigu taikoma, jos gali dalyvauti Bendrijos finansuojamose likvidavimo programose tik po specialaus patikrinimo, kurį atlikus įrodoma, kad laboratorijos gali gauti rezultatų, atitinkančių reikiamą kokybinį standartą.

g)

Pagal programą naudojamos vakcinos turi atitikti Europos standartus, susijusius su sauga, neužkrečiamumu, negrįžtamu susilpninimu ir imunogeninėmis savybėmis. Turi būti išduotas jų rinkodaros pažymėjimas (leidimas prekiauti) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB (2), jeigu netaikomos tos direktyvos 8 straipsnyje nustatytos sąlygos.

6)   Programos valdymas

a)

Programą kontroliuoja centrinė veterinarijos institucija. Programoje aiškiai apibrėžiama kiekvienos veterinarijos tarnybos ir suinteresuotosios šalies kompetencija bei pareigos programos tikslams įgyvendinti ir nustatoma aiški nurodymų seka.

b)

Visu programos laikotarpiu užtikrinami pakankami ištekliai (finansavimas, darbuotojai, įranga).

c)

Reguliariai:

i)

stebima ir vertinama programos pažanga pagal priemonių veiksmingumą;

ii)

teikiamos Komisijai programos pažangos ataskaitos.

7)   Programos išlaidos ir nauda

a)

Programa turi duoti naudos Bendrijai ir susijusioms šalims valstybėse narėse.

b)

Pasirinktos priemonės turi būti naudojamos kuo ekonomiškiau.

c)

Programos tikslais naudojamos prekės ir paslaugos perkamos arba teikiamos laikantis Bendrijos viešųjų pirkimų taisyklių.

d)

Programos išlaidos – tai valstybės narės patirtos išlaidos įgyvendinant programos priemones, išlaidos turi būti audituojamos.

e)

Gyvūnų, kurie vykdant programą turi būti paskersti arba nužudyti, ir sunaikintinų produktų, jeigu taikoma, savininkams suteikiama tinkama kompensacija.

f)

Naudos gavėjas registruoja patirtas išlaidas, apie kurias buvo pranešta Komisijai išlaidų ir (arba) apskaitos sistema ir septynerius metus nuo pranešimo dienos saugo visus dokumentų originalus finansų kontrolės tikslais remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (3) 9, 36 ir 37 straipsniais.


(1)  2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, 2006 8 15, p. 1).

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

(3)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.