29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 25 d.

iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priedo nuostatas dėl laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1577)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/339/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančią Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičiančią Direktyvą 92/46/EEB (1), ypač į jos 67 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/85/EB nustatytos minimalios kontrolės priemonės, taikytinos snukio ir nagų ligos protrūkio atveju, ir tam tikros prevencinės priemonės, kuriomis siekiama didinti kompetentingų institucijų ir ūkininkų informuotumą apie šią ligą ir pasirengimą jai.

(2)

Direktyvoje 2003/85/EB nustatytomis prevencinėmis priemonėmis taip pat numatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad su gyvu snukio ir nagų ligos virusu tyrimų, diagnozavimo ir gamybos tikslais būtų dirbama tik tos Direktyvos XI priedo B dalyje išvardytose patvirtintose laboratorijose.

(3)

Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalyje išvardytos laboratorijos, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu mokslinių tyrimų ir diagnozavimo tikslais.

(4)

Danija Komisijai oficialiai pranešė apie pasikeitimus, susijusius su jos nacionalinės kontrolinės snukio ir nagų ligos laboratorijos administravimu.

(5)

Latvija ir Slovėnija Komisijai oficialiai pranešė, kad atitinkamos jų nacionalinės kontrolinės laboratorijos nebeatitinka saugumo standartų, nustatytų 65 straipsnio d dalyje ir todėl turėtų būti išbrauktos iš Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalies sąrašo.

(6)

Nyderlandai Komisijai oficialiai pranešė apie pasikeitimus, susijusius su jos nacionalinės kontrolinės snukio ir nagų ligos laboratorijos pavadinimu.

(7)

Dėl saugumo priežasčių svarbu, kad Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priede pateiktas laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašas būtų atnaujinamas.

(8)

Todėl būtina Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalyje pateiktą laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašą pakeisti šio sprendimo priede pateikiamu sąrašu.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalis pakeičiama šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Komisijos narė

Androulla VASSILIOU


(1)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).


PRIEDAS

„A   DALIS

Nacionalinės laboratorijos, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu

Valstybė narė, kurioje įsikūrusi laboratorija

Laboratorija

Valstybės narės, kurios naudojasi laboratorijos paslaugomis

ISO kodas

Pavadinimas

AT

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austrija

BE

Belgija

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgija

Liuksemburgas

BG

Bulgarija

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgarija

CZ

Čekija

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Čekija

DE

Vokietija

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Vokietija

Slovakija

DK

Danija

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Danija

Suomija

Švedija

EL

Graikija

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Graikija

ES

Ispanija

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Ispanija

FR

Prancūzija

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Prancūzija

HU

Vengrija

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Vengrija

IT

Italija

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italija

Kipras

LT

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Lietuva

NL

Nyderlandai

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nyderlandai

PL

Lenkija

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Lenkija

RO

Rumunija

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumunija

UK

Jungtinė Karalystė

Institute for Animal Health, Pirbright

Jungtinė Karalystė

Estija

Suomija

Airija

Latvija

Malta

Slovėnija

Švedija“