20.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1519/2007

2007 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 2430/1999, 418/2001 ir 162/2003 nuostatas dėl leidimo naudoti tam tikrus kokciodiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei priskiriamus pašarų priedus sąlygų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė leidimo turėtojui pateikti prašymą pakeisti leidimo naudoti priedą sąlygas.

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2430/1999 (2) buvo leista 10 metų naudoti mėsinių viščiukų pašaruose 0,5g/100g diklazurilo priedą (Klinakokso 0,5 % premikso) ir diklazurilą 0,2g/100g (Klinakokso 0,2 % premikso), priskiriamus kokciodiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei. Leidimas buvo susietas su asmeniu, atsakingu už priedo išleidimą į apyvartą.

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 418/2001 (3) buvo leista 10 metų naudoti mėsinių kalakutų pašaruose 0,5g/100g diklazurilo priedą (Klinakokso 0,5 % premikso) ir diklazurilą 0,2g/100g (Klinakokso 0,2 % premikso), priskiriamus kokciodiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei. Leidimas buvo susietas su asmeniu, atsakingu už priedo išleidimą į apyvartą.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 162/2003 (4) buvo leista 10 metų naudoti pakaitinių vištaičių pašaruose 0,5g/100g diklazurilo priedą (Klinakokso 0,5 % premikso) ir diklazurilą 0,2g/100g (Klinakokso 0,2 % premikso), priskiriamus kokciodiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei. Leidimas buvo susietas su asmeniu, atsakingu už priedo išleidimą į apyvartą.

(5)

Leidimo turėtojas Janssen Animal Health B.V.B.A. pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį pateikė prašymą, kuriame siūloma pakeisti už šio reglamento 2–4 konstatuojamosiose dalyse nurodytų priedų išleidimą į apyvartą atsakingo asmens vardą. Kartu su prašymu pateikta duomenų, įrodančių, kad šių priedų prekybos teisės nuo 2007 m. liepos 2 d. buvo perduotos jos pagrindinei bendrovei Janssen Pharmaceutica N.V. Belgijoje.

(6)

Su asmeniu, atsakingu už priedo išleidimą į apyvartą, susieto leidimo priskyrimas kitam asmeniui yra pagrįstas tik administracine procedūra, todėl nėra būtinybės iš naujo įvertinti šių priedų. Apie šį prašymą pranešta Europos maisto saugos tarnybai.

(7)

Kad Janssen Pharmaceutica N.V. galėtų naudotis nuosavybės teisėmis nuo 2007 m. liepos 2 d., būtina atitinkamai pakeisti asmens, atsakingo už priedų išleidimą į apyvartą, vardą nuo 2007 m liepos 2 d. Todėl šį reglamentą būtina taikyti atgaline data.

(8)

Reglamentus (EB) Nr. 2430/1999, 418/2001 ir 162/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų sunaudotos turimos atsargos.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 2430/1999 I priede E 771 įrašo 2 skiltyje žodžiai „Janssen Animal Health B.V.B.A.“ pakeičiami žodžiais „Janssen Pharmaceutica N.V.

2.   Reglamento (EB) Nr. 418/2001 III priedo E 771 įrašo 2 skiltyje žodžiai „Janssen Animal Health B.V.B.A.“ pakeičiami žodžiais „Janssen Pharmaceutica N.V.

3.   Reglamento (EB) Nr. 162/2003 priedo E 771 įrašo 2 skiltyje žodžiai „Janssen Animal Health B.V.B.A.“ pakeičiami žodžiais „Janssen Pharmaceutica N.V.

2 straipsnis

Turimas atsargas, atitinkančias iki šio reglamento įsigaliojimo taikomas nuostatas, galima teikti į rinką ir naudoti iki 2008 m. balandžio 30 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 296, 1999 11 17, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 249/2006 (OL L 42, 2006 2 14, p. 22).

(3)  OL L 62, 2001 3 2, p. 3.

(4)  OL L 26, 2003 1 31, p. 3.