20.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1516/2007

2007 m. gruodžio 19 d.

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis standartinius nuotėkio patikrinimo reikalavimus stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangai, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 3 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 842/2006 įrašuose apie šaldymo, oro ir šilumos siurbimo įrangą pateikiama tam tikra informacija. Siekiant užtikrinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 būtų įgyvendinamas tinkamai, tikslinga numatyti, kad įrangos įrašuose būtų nurodoma papildoma informacija.

(2)

Informacija apie įrangoje esantį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį turėtų būti įtraukta į įrangos įrašus. Jeigu informacijos apie įrangoje esantį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nėra, atitinkamos įrangos operatorius turėtų užtikrinti, kad sertifikuoti darbuotojai jį nustatytų, nes žinant šį kiekį galima lengviau atlikti nuotėkio patikrinimą.

(3)

Prieš atlikdami nuotėkio patikrinimą sertifikuoti darbuotojai turėtų atidžiai išnagrinėti įrangos įrašuose pateiktą informaciją, kad nustatytų visas ankstesnes problemas ir susipažintų su ankstesnėmis ataskaitomis.

(4)

Siekiant užtikrinti veiksmingą nuotėkių kontrolę, atliekant nuotėkio patikrinimus daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įrangos dalims, iš kurių nuotėkio tikimybė yra didžiausia.

(5)

Nuotėkio patikrinimai turėtų būti atliekami taikant tiesioginius arba netiesioginius matavimo metodus. Taikant tiesioginius matavimo metodus nuotėkis nustatomas nuotėkio aptikimo prietaisais, kuriais galima nustatyti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkį iš sistemos. Taikant netiesioginius matavimo metodus nustatomi sistemos veikimo sutrikimai ir analizuojami atitinkami parametrai.

(6)

Netiesioginiai matavimo metodai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai nuotėkis atsiranda labai pamažu ir jei įranga pastatyta patalpoje, kuri gerai vėdinama ir todėl ore sunku aptikti iš sistemos nutekėjusias fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Tiesioginiai matavimo metodai turi būti taikomi, kai reikia nustatyti tikslią nuotėkio vietą. Sprendimą dėl taikytino matavimo metodo turėtų priimti atitinkamai išmokyti sertifikuoti darbuotojai, turintys reikiamos patirties, kad kiekvienu konkrečiu atveju galėtų nustatyti tinkamiausią matavimo metodą.

(7)

Jeigu įtariamas dujų nuotėkis, reikėtų atlikti patikrinimą, kad šis nuotėkis būtų nustatytas ir pašalintas.

(8)

Siekiant užtikrinti remontuojamos sistemos saugumą, atliekant Reglamente (EB) Nr. 842/2006 numatytą patikrinimą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama sistemos dalims, iš kurių nutekėjo dujos, ir gretimais esančioms dalims.

(9)

Netinkamai sumontavus naujas sistemas atsiranda didelis dujų nuotėkio pavojus. Todėl naujai sumontuotos sistemos turėtų būti tikrinamos dėl nuotėkio tik jas pradėjus eksploatuoti.

(10)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 (2) 18 straipsnio 1 dalimi įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi standartiniai nuotėkio patikrinimo reikalavimai eksploatuojamai ir laikinai neeksploatuojamai stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangai, kurioje yra 3 kg arba daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Šis reglamentas netaikomas įrangai su hermetiškomis sistemomis, kurios yra atitinkamai paženklintos ir turi mažiau kaip 6 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

2 straipsnis

Įrangos įrašai

1.   Reglamento (EB) Nr. 842/2006 3 straipsnio 6 dalyje nurodytuose įrašuose (toliau – įrangos įrašai) operatorius nurodo savo pavadinimą, pašto adresą ir telefono numerį.

2.   Įrangos įrašuose nurodomas šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurbimo įrangoje esantis fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

3.   Jeigu šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurbimo įrangoje esantis fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nenurodytas gamintojo techninėse specifikacijose arba ant tos sistemos etiketės, operatorius užtikrina, kad šį kiekį nustatytų sertifikuoti darbuotojai.

4.   Nustatyta nuotėkio priežastis nurodoma įrangos įrašuose.

3 straipsnis

Įrangos įrašų tikrinimas

1.   Prieš atlikdami nuotėkio patikrinimą sertifikuoti darbuotojai tikrina įrangos įrašus.

2.   Ypač daug dėmesio skiriama informacijai apie pasikartojančias problemas arba problemų keliančias dalis.

4 straipsnis

Reguliarūs patikrinimai

Reguliariai tikrinamos toliau išvardytos šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurbimo įrangos dalys:

1.

jungtys;

2.

vožtuvai, įskaitant kotus;

3.

sandarinimo detalės, įskaitant pakeičiamų sausintuvų ir filtrų sandarinimo detales;

4.

dalys, kurias veikia vibracija;

5.

jungtys su apsauginiais arba valdymo įtaisais.

5 straipsnis

Matavimo metodo parinkimas

1.   Atlikdami šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangos patikrinimą dėl nuotėkio sertifikuoti darbuotojai taiko 6 straipsnyje nurodytą tiesioginį matavimo metodą arba 7 straipsnyje nurodytą netiesioginį matavimo metodą.

2.   Tiesioginiai matavimo metodai gali būti taikomi visais atvejais.

3.   Netiesioginiai matavimo metodai taikomi tik jei remiantis tikrintinos įrangos parametrais, nurodytais 7 straipsnio 1 dalyje, gaunama patikima informacija apie įrangos įrašuose nurodytą įrangoje esantį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir nuotėkio tikimybę.

6 straipsnis

Tiesioginiai matavimo metodai

1.   Kad nustatytų dujų nuotėkį, sertifikuoti darbuotojai taiko vieną arba kelis toliau išvardytus tiesioginius matavimo metodus:

a)

šaltnešio cirkuliavimo sistemos ir įrangos dalių, iš kurių gali nutekėti dujos, tikrinimas dujų nuotėkiui nustatyti skirtais prietaisais, pritaikytais sistemoje naudojamam šaltnešiui;

b)

ultravioletinei šviesai (UV) jautraus aptikimo skysčio arba atitinkamos dažomosios medžiagos įvedimas į šaltnešio cirkuliavimo sistemą;

c)

patentuoti putojantys tirpalai arba muilo tirpalai.

2.   Siekiant užtikrinti tinkamą šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų dujų nuotėkiui aptikti skirtų prietaisų veikimą, jų patikra atliekama kas 12 mėnesių. Dujų nuotėkiui aptikti skirtų nešiojamųjų prietaisų jautrumas yra ne mažesnis kaip 5 g per metus.

3.   Ultravioletinei šviesai jautrus aptikimo skystis arba atitinkama dažomoji medžiaga gali būti įvesti į šaltnešio cirkuliavimo sistemą tik jei įrangos gamintojas yra patvirtinęs šių nuotėkio aptikimo metodų techninį tinkamumą. Šį metodą gali taikyti tik darbuotojai, turintys sertifikatą, leidžiantį jiems vykdyti veiklą, susijusią su šaltnešio cirkuliavimo sistemos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tvarkymo darbais.

4.   Jeigu taikant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus metodus nuotėkis neaptinkamas ir nėra jokių požymių, kad 4 straipsnyje nurodytose dalyse atsirado nuotėkis, tačiau sertifikuoti darbuotojai mano, kad dujos vis dėlto nutekėjo, jie patikrina kitas įrangos dalis.

5.   Prieš atliekant nuotėkiui patikrinti skirtą slėgio bandymą naudojant bedeguonį azotą arba kitas slėgio bandymui tinkančias dujas, darbuotojai, turintys sertifikatą, leidžiantį surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš konkrečios rūšies įrangos, iš visos sistemos surenka fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

7 straipsnis

Netiesioginiai matavimo metodai

1.   Nuotėkiui nustatyti sertifikuoti darbuotojai atlieka vizualų bei rankinį įrangos patikrinimą ir analizuoja vieną arba kelis toliau išvardytus parametrus:

a)

slėgį;

b)

temperatūrą;

c)

kompresoriaus srovę;

d)

skysčio kiekį;

e)

pripildymo tūrį.

2.   Jeigu kyla įtarimas, kad nutekėjo fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, šis nuotėkis patikrinamas taikant 6 straipsnyje nurodytą tiesioginį metodą.

3.   Įtarti nuotėkį galima vienu arba keliais toliau išvardytais atvejais:

a)

stacionari nuotėkio aptikimo sistema rodo nuotėkį;

b)

įranga skleidžia neįprastus garsus, vibruoja, joje susidaro ledas arba įranga nepakankamai šaldo;

c)

galimose nuotėkio vietose atsiranda korozijos, alyvos nuotėkio požymių arba įrangos dalių ar medžiagos pažeidimų;

d)

yra požymių, kad nutekėjo dujos iš stebėjimo langelių, lygio rodytuvų arba kitų vizualinės kontrolės priemonių;

e)

yra požymių, kad pažeisti apsauginiai jungikliai, slėgio jungikliai, matuokliai ir jutiklių jungtys;

f)

analizuojami parametrai (taip pat realiuoju laiku veikiančių elektroninių sistemų rodmenys) rodo nukrypimą nuo įprastų eksploatavimo sąlygų;

g)

kiti šaltnešio nuotėkio požymiai.

8 straipsnis

Nuotėkio šalinimas

1.   Operatorius užtikrina, kad remontą atliks darbuotojai, turintys tokiai veiklai vykdyti reikalingą sertifikatą.

Jei būtina, prieš remontą šaltnešis išsiurbiamas arba surenkamas.

2.   Operatorius užtikrina, kad prireikus būtų atliktas nuotėkio patikrinimas naudojant bedeguonį azotą arba kitas slėgio bandymui tinkamas sausas dujas, o pasibaigus bandymui šios dujos būtų pašalintos iš šaltnešio cirkuliavimo sistemos, ji būtų iš naujo pripildyta šaltnešiu ir būtų atliktas nuotėkio patikrinimas.

Jei būtina, prieš slėgio bandymą naudojant bedeguonį azotą arba kitas slėgio bandymui tinkamas dujas, fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos surenkamos iš viso prietaiso.

3.   Pagal galimybes turėtų būti nustatyta nuotėkio priežastis, siekiant išvengti pakartotino nuotėkio.

9 straipsnis

Tolesnis patikrinimas

Atlikdami patikrinimą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 842/2006 3 straipsnio 2 dalyje, sertifikuoti darbuotojai daugiausia dėmesio skiria vietoms, kuriose nuotėkis buvo nustatytas ir pašalintas, taip pat gretimais esančioms vietoms, jei atliekant remontą taikytas spaudimas.

10 straipsnis

Naujai užsakytai įrangai keliami reikalavimai

Naujai sumontuotos sistemos tikrinamos dėl nuotėkio tik pradėjus jas eksploatuoti.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).