20.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1515/2007

2007 m. gruodžio 19 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1399/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1399/2007, leidžiantį naudoti dešrelių ir tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1399/2007 leista naudoti tam tikrų mėsos produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2008 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per 2007 m. gruodžio mėn. pirmąsias septynias dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4180, kiekiai, dėl kurių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1399/2007, importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kvotos dalies kiekio, yra 475 000 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gruodžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2). Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 311, 2007 11 29, p. 7.