20.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1513/2007

2007 m. gruodžio 19 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1383/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 779/98 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos, kurios kilmės šalis yra Turkija, sektoriaus produktų tarifines importo į Bendriją kvotas ir su jų administravimu (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leista naudoti paukštienos sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2008 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias 2007 m. gruodžio mėn. septynias dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškų nebuvo pateikta, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4103, kiekiai, dėl kurių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1383/2007 importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 2008 m. balandžio 1 – birželio 30 d. kvotos dalies kiekio, yra 250 000 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gruodžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 309, 2007 11 27, p. 34.