6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1435/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

atnaujinantis atlantinių silkių žvejybą su Vokietijos vėliava plaukiojančiais laivais Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1941/2006, nustatančiu Baltijos jūroje 2007 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 metams.

(2)

2007 m. balandžio 19 d. Vokietija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 2 dalimi, pranešė Komisijai, kad 2007 m. balandžio 20 d. ji nutraukia atlantinių silkių žvejybą ICES IIId zonos vandenyse Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiuose.

(3)

2007 m. gegužės 16 d. Komisija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalimi ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalimi, priėmė Reglamentą (EB) Nr. 546/2007 (4), uždraudžiantį su Vokietijos vėliava plaukiojantiems arba Vokietijoje registruotiems laivams žvejoti atlantines silkes Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pokvadračiuose nuo tos pačios dienos.

(4)

Remiantis Komisijos iš Vokietijos valdžios institucijų gauta informacija, Vokietija dar neišnaudojo visos atlantinių silkių kvotos žvejybai Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiuose. Todėl atlantinių silkių žvejyba šiuose vandenyse turėtų būti leidžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems arba Vokietijoje registruotiems laivams.

(5)

Kad šį atlantinių silkių kiekį būtų galima sužvejoti iki šių metų pabaigos, šis leidimas turėtų įsigalioti 2007 m. lapkričio 19 d.

(6)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 546/2007 turėtų būti panaikintas 2007 m. lapkričio 19 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 546/2007 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. lapkričio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).

(4)  OL L 129, 2007 5 17, p. 23.


PRIEDAS

Nr.

83 – Atnaujinimas

Valstybė narė

Vokietija

Ištekliai

HER/3D-R31

Rūšis

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiai

Data

2007 11 19