27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1383/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 779/98 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 779/98 dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Bendriją, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 4115/86 ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 3010/95 (2), ypač į jo 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

1998 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1396/98, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 779/98 dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Bendriją, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 4115/86 ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 3010/95 (3), buvo daug kartų iš esmės keistas, be to, reikalingi nauji pakeitimai. Todėl nuo šiol Reglamentą (EB) Nr. 1396/98 reikėtų panaikinti ir pakeisti jį nauju reglamentu.

(2)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(3)

Turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5), nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip.

(4)

Siekiant užtikrinti importo reguliarumą, tarifinių kvotų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., reikėtų padalyti į kelis mažesnius laikotarpius. Bet kuriuo atveju Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(5)

Atsižvelgiant į paukštienos sektoriui būdingą spekuliacijos galimybę, reikėtų nustatyti tikslias sąlygas, kuriomis būtų reguliuojama ekonominių operacijų vykdytojų galimybė naudotis tarifinių kvotų sistema.

(6)

Siekiant užtikrinti deramą sistemos administravimą, reikėtų nustatyti užstatą už pagal šią sistemą išduodamas importo licencijas, kurio dydis būtų 20 EUR už 100 kilogramų.

(7)

Siekiant užtikrinti ekonominių operacijų vykdytojų interesus reikėtų, kad Komisija nustatytų kiekį, kurio nepaprašyta ir kuris bus pridėtas prie artimiausio tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalį.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visi paukštienos sektoriaus produktai, priskiriami I priede nurodytiems KN kodams, importuojami pagal I priede nurodytą tarifinę kvotą.

Metinę tarifinę kvotą leidžiama naudoti nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nustatytos kvotos, kiekis, muito mokestis, kvotos eilės numeris ir atitinkamos grupės numeris, nustatyti I priede.

2 straipsnis

Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip.

3 straipsnis

Metiniam kvotos laikotarpiui, kiekvienam eilės numeriui skirtas kiekis paskirstomas į keturis mažesnius laikotarpius:

a)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

b)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.;

c)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

d)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas, pateikdamas pirmąją paraišką, susijusią su atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo ar eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75.

2.   Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus kodus KN kodus turintys produktai. Tokiais atvejais visi KN kodai nurodomi 16 langelyje, o jų aprašymas – 15 langelyje.

Licencijos paraiška turi būti susijusi su ne mažiau kaip 10 tonų ir ne daugiau kaip 10 % atitinkamos kvotos kiekio, turimo mažesnį laikotarpį.

3.   Licencija įpareigoja importuoti iš Turkijos.

Licencijos paraiškoje ir licencijoje įrašoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis ir įrašas „taip“, žymimas kryželiu;

b)

20 langelyje – vienas iš II priedo A dalyje nurodytų įrašų.

Licencijos 24 langelyje turi būti įrašytas vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška turi būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą mažesnį laikotarpį, dienas.

2.   Pateikiant licencijos paraišką sumokamas 20 EUR už 100 kg užstatas.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip penktą dieną po paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekvienos produktų grupės kiekius, kurių paprašyta, nurodytus kilogramais.

4.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos, vėliausiai vienuoliktą darbo dieną pasibaigus 4 dalyje nurodytam pranešimo pateikimo terminui.

5.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių nebuvo pateikta paraiškų ir kurie automatiškai pridedami prie artimiausiam mažesniam kvotos laikotarpiui nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės iki kiekvieno tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pirmojo mėnesio pabaigos Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį, kurį importuoti buvo išduotos to reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio pabaigos po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekvienos produktų grupės kiekį, nurodytą kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekį kilogramais, dėl kurio importo licencijos buvo nepanaudotos arba iš dalies panaudotos pirmą kartą kartu su paraiška, susijusia su paskutiniu mažesniu laikotarpiu, kitą kartą – iki ketvirto mėnesio, einančio po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio, pabaigos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo pirmosios mažesnio laikotarpio, kuriam jos yra išduotos, dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal licencijas suteiktas teises galima perleisti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

8 straipsnis

Importuoti produktai išleidžiami į laisvą apyvartą pateikus kilmės įrodymą, kuris išduodamas pagal EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/98 priede pateikto 3 protokolo 16 straipsnio nuostatas (6).

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1396/98 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 113, 1998 4 15, p. 1.

(3)  OL L 187, 1998 7 1, p. 41. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1961/2006 (OL L 408, 2006 12 30, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentais su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(6)  OL L 86, 1998 3 20, p. 1.


I PRIEDAS

Grupės numeris

Kvotos eilės nr.

KN kodas

Muito mokestis pagal tarifinę kvotą

(EUR už toną)

Metinė tarifinė kvota

(tonomis neto)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II PRIEDAS

A.   4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

vengrų kalba

:

1383/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

ispanų kalba

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

čekų kalba

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

danų kalba

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

vokiečių kalba

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

estų kalba

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

graikų kalba

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

anglų kalba

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

prancūzų kalba

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

italų kalba

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

latvių kalba

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių kalba

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

vengrų kalba

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

olandų kalba

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lenkų kalba

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

portugalų kalba

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumunų kalba

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovakų kalba

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

slovėnų kalba

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

suomių kalba

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų kalba

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1396/98

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

5 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio antra pastraipa

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas