22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1354/2007

2007 m. lapkričio 15 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo adaptuojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. Stojimo akto 56 straipsnį, tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti institucijų iki įstojimo dienos priimtų aktų adaptacijas, ir kai būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte ir jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija.

(2)

2006 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EEB bei 2000/21/EB (1), buvo priimtas prieš Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, todėl jį būtina adaptuoti.

(3)

Todėl reikia pataisyti cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, apibrėžtį, kad Bulgarijoje ir Rumunijoje iki įstojimo į Europos Sąjungą pagamintoms ar pateiktoms į rinką atitinkamoms cheminėms medžiagoms būtų taikomos tos pačios sąlygos kaip cheminėms medžiagoms, pagamintoms ar pateiktoms į rinką kitose valstybėse narėse,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

3 straipsnio 20 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

pagaminta Bendrijoje arba šalyse, įstojusiose į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d., 2004 m. gegužės 1 d. arba 2007 m. sausio 1 d., tačiau gamintojas ar importuotojas jos nepateikė į rinką nė karto per 15 metų iki šio reglamento įsigaliojimo, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais;

c)

ją gamintojas ar importuotojas pateikė į Bendrijos arba šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d., 2004 m. gegužės 1 d. arba 2007 m. sausio 1 d., rinką iki šio reglamento įsigaliojimo, ir buvo laikoma, kad apie ją pranešta pagal Direktyvos 67/548/EEB 8 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, tačiau ji neatitinka šiame reglamente pateiktos polimero sąvokos apibrėžties, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1, su pakeiłimais, padaryłais OL L 136, 2007 5 29, p. 3.