2.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 256/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1143/2007

2007 m. spalio 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 256/2002 dėl leidimo naudoti pašarų priedų preparatą Bacillus cereus var. toyoi, priklausantį mikroorganizmų grupei

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Vadovaujantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 256/2002 (3), sutiektas leidimas neribotą laiką naudoti mikroorganizmų grupei priklausantį preparatą Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) dviejų mėnesių bei jaunesnių paršelių ir paršavedžių, vieną savaitę prieš paršiavimąsi iki nujunkymo, pašaruose. Vėliau šis priedas, kaip naudojamas produktas, buvo įtrauktas į Bendrijos pašarų priedų registrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnį.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas dėl leidimo naudoti šį preparatą dalinio pakeitimo, kad būtų galima jį naudoti paršavedžių pašaruose nuo sukergimo iki nujunkymo. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2007 m. kovo 7 d. nuomonėje padarė išvadą, kad preparatas Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (4). Ji taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(5)

Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų sąlygų.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 256/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 256/2002 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva, panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(3)  OL L 41, 2002 2 13, p. 6.

(4)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl produkto Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) kaip paršavedėms skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1831/2003. Priimta 2007 m. kovo 7 d., EMST leidinys (2007) 458, p. 1–9.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

Mikroorganizmai

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. toyoi preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 x 1010 KSV/g priedo

Paršeliai

2 mėnesių

1 × 109

1 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Neribotai

Paršavedės

Nuo sukergimo iki nujunkymo

0,5 × 109

2 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Neribotai“