13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 818/2007

2007 m. liepos 12 d.

nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 134/2007 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Pomidorų, apelsinų, citrinų ir obuolių B eksporto licencijoms, kurių paraiškos pateiktos nuo 2007 m. kovo 1 d. iki birželio 30 d., galutinius grąžinamųjų išmokų tarifus reikia paskirti tokius, kokie buvo orientaciniai tarifai, ir nustatyti licencijų išdavimo procentą nuo prašomų kiekių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų pagal Reglamento (EB) Nr. 134/2007 1 straipsnį tarp 2007 m. kovo 1 d. ir birželio 30 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai nustatomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 52, 2007 2 21, p. 12.


PRIEDAS

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų tarp 2007 m. kovo 1 d. ir birželio 30 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai)

Produktas

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/t neto)

Paraiškose nurodytų kiekių patenkinimo procentas

Pomidorai

20

100 %

Apelsinai

28

100 %

Citrinos

50

100 %

Obuoliai

22

100 %