30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 758/2007

2007 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3730/87, nustatantį bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį skirstančioms labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje, taisykles (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3149/92 (2) 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyta, kad 70 % produktų, skirtų valstybei narei, kiekio turi būti paimta iš atsargų iki plano įgyvendinimo metų liepos 1 d. Dėl pavėluoto Rumunijos įsitraukimo į dabartinį 2007 m. metinį planą jai įstojus į Bendriją šiai valstybei narei reikėtų leisti nukrypti nuo šio su minėtu planu susijusio reikalavimo.

(2)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„70 % produktų kiekio, nustatyto 2 straipsnio 3 dalies 1 punkto b papunktyje, turi būti paimta iš atsargų iki plano įgyvendinimo metų liepos 1 d. Tačiau šis reikalavimas netaikomas, kai paskirtas kiekis yra mažesnis arba lygus 500 tonų. Be to, šis reikalavimas netaikomas pagal 2007 m. metinį planą Rumunijai paskirtiems produktams. Produktai, neatsiimti iš intervencinių atsargų iki plano įgyvendinimo metų rugsėjo 30 d., turi būti nebeskiriami valstybei narei, kuriai buvo paskirti pagal minimą planą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 352, 1987 12 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/95 (OL L 260, 1995 10 31, p. 3).

(2)  OL L 313, 1992 10 30, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 725/2007 (OL L 165, 2007 6 27, p. 4).