14.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 653/2007

2007 m. birželio 13 d.

dėl Europos bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB, galiojimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Geležinkelių saugos direktyva) (1), ypač į jos 15 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas) (2), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose išdėstomos geležinkelio įmonių saugos sertifikatų nuostatos. Šios direktyvos 10 straipsniu nustatoma, jog geležinkelio įmonė privalo turėti saugos sertifikatą, kad galėtų naudotis geležinkelio infrastruktūra. Saugos sertifikato paskirtis – įrodyti, kad geležinkelio įmonė, siekdama kontroliuoti riziką ir saugiai dirbti tinkle, sukūrė savo saugos valdymo sistemą ir atitinka techninių sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimus, nustatytus 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (3), 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (4) ir kitais Bendrijos teisės aktais bei nacionalinėmis taisyklėmis.

(2)

Valstybės narės turėtų stengtis padėti pareiškėjams, norintiems patekti į rinką kaip geležinkelio įmonėms. Visų pirma, jos turėtų teikti informaciją bei greitai atsakyti į prašymus suteikti saugos sertifikatą. Labai svarbu, kad saugos sertifikavimo procedūros, taikomos tarptautines paslaugas teikiančioms geležinkelio įmonėms, būtų panašios įvairiose valstybėse narėse; todėl, siekiant sukurti bendrą modelį, turi būti suderintos bendrosios saugos sertifikato dalys. Šiuo tikslu Direktyvos 2004/49/EB 15 straipsnyje numatomas saugos sertifikatų suderinimas. 2004 m. balandžio 29 d. Reglamento (EB) Nr. 881/2004 7 straipsnyje nurodyta, kad Agentūra parengia ir rekomenduoja suderintą saugos sertifikatų formą, taip pat ir jos elektroninę versiją, bei suderintą prašymų saugos sertifikatams gauti formą, įskaitant būtinos informacijos, kurią reikia suteikti, sąrašą.

(3)

Pagal Direktyvos 2004/49/EB 33 straipsnį, valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. balandžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Todėl nuo šios datos saugos sertifikatai turi būti išduodami pagal Direktyvos 2004/49/EB nuostatas. Taigi būtina iš anksto imtis priemonių saugos sertifikatų politikai suderinti, kad valstybės narės galėtų pradėti taikyti suderintą metodą kuo anksčiau.

(4)

Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsniu nustatoma, kad saugos sertifikatą sudaro dvi dalys: pirmąja dalimi patvirtinama, kad geležinkelio įmonė įdiegė tokią saugos valdymo sistemą, kokia yra taikoma visoje Bendrijoje (A dalis), o antrąja dalimi patvirtinama, jog yra priimtos atitinkamos sąlygos, kad būtų patenkinti konkretūs nacionaliniai atitinkamų tinklų naudojimui keliami reikalavimai (B dalis). Šiame Reglamente pateikta suderinto saugos sertifikato paraiška ir gairės nurodo geležinkelių įmonėms bei nacionalinėms saugos institucijoms, kokią informaciją reikėtų įtraukti į kiekvienos saugos sertifikato dalies paraišką.

(5)

Pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 6 dalį, nacionalinės saugos institucijos praneša Agentūrai apie išduotus saugos sertifikatus, kaip tai numatyta tos pačios Direktyvos 10 straipsnio 2 dalies a punkte (A dalies sertifikatai). Tačiau Agentūra pagal ją įsteigusio Reglamento (EB) Nr. 881/2004 11 straipsnio 1 dalies b punktą privalo sukurti viešą dokumentų bazę visiems saugos sertifikatams, išduotiems pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį. Ši prievolė įpareigoja Agentūrą skelbti tiek A dalies, tiek B dalies sertifikatus. Todėl, įgyvendindamos Reglamento (EB) Nr. 881/2004 11 straipsnio 1 dalies b punktą, valstybės narės praneša Agentūrai apie B dalies saugos sertifikatus, išduodamus pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 2 dalies b punktą, taip pat apie A dalies sertifikatus.

(6)

Nacionalinės saugos institucijos gali pranešti Agentūrai apie saugos sertifikatų išdavimą, atnaujinimą, pakeitimą ar atšaukimą trimis pagrindiniais būdais: naudodamos Agentūros internetinę priemonę, pateikdamos elektroninę saugos sertifikato rinkmeną arba saugos sertifikato faksimilę. Siekiant palengvinti standartinės formos naudojimą ir užtikrinti, kad būtų naudojamos naujausios formų versijos, nacionalinėms saugos institucijoms rekomenduojama naudoti elektroninę formą internete, kurią galima rasti Agentūros tinklavietėje, arba parsisiųsdinti elektroninę rinkmeną ar pagrindinius toje pačioje tinklavietėje pateiktus dokumentus. Ypač rekomenduojama naudotis internetine elektronine versija, nes tuomet dokumentą galima iškart įtraukti į Agentūros duomenų bazę. Taip pat rekomenduojama siųsti elektroninę rinkmeną, nes taip Agentūra gali išsaugoti dokumentą kaip užkoduotą rinkmeną ir nusiųsti ją tiesiai į Agentūros saugos duomenų bazę.

(7)

Kiekvienas valstybės narės išduotas saugos sertifikatas turi unikalų numerį; šis numeris taip pat palengvina metodo, pagal kurį saugos sertifikatai registruojami viešoje duomenų bazėje, kurią turi sukurti Agentūra, taikymą.

(8)

Kad būtų išvengta nereikalingų finansinių ir administracinių sunkumų, būtina aiškiai nustatyti, kad geležinkelio įmonėms, jau gavusioms saugos sertifikatą pagal 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (5), naujo saugos sertifikato paraiškos nereikia teikti iki 2011 m. sausio 1 d. Esami saugos sertifikatai galioja tol, kol atitinka galiojimo sąlygas; kai tik kuri nors sąlyga nebetenkinama (pvz., baigiasi galiojimo terminas arba pasikeičia geografinė aprėptis), būtina kreiptis dėl naujo saugos sertifikato išdavimo. Tačiau geležinkelio įmonei, jau turinčiai sertifikatą pagal Direktyvą 2001/14/EB, tai neturėtų atimti galimybės prašyti išduoti naująjį suderintos formos sertifikatą. Į šį klausimą buvo atkreiptas Komisijos dėmesys, atsižvelgiant į Direktyvos 2004/49/EB 28 straipsnio 1 dalį.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 2 dalies a punktą išduodami saugos sertifikatai (A dalies sertifikatai) turi būti standartinės formos, pateiktos šio reglamento I priede.

Ši forma naudojama išduodant, atnaujinant, papildant nauja informacija, iš dalies keičiant ar panaikinant A dalies sertifikatą.

2 straipsnis

Pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 2 dalies b punktą išduodami saugos sertifikatai (B dalies sertifikatai) turi būti standartinės formos, pateiktos šio reglamento II priede.

Ši forma naudojama išduodant, atnaujinant, papildant nauja informacija, iš dalies keičiant ar panaikinant B dalies sertifikatą.

3 straipsnis

A dalies ir (arba) B dalies sertifikatų paraiškos, teikiamos pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 12 straipsnius, turi būti standartinės formos, pateikiamos šio reglamento III priede.

Paraiškos forma užpildoma pagal šio reglamento III priede išdėstytas gaires.

4 straipsnis

Kiekvienam saugos sertifikatui suteikiamas unikalus numeris pagal šio reglamento IV priede aprašytą protokolą.

5 straipsnis

Nacionalinė saugos institucija praneša Agentūrai apie visų A ir B dalių saugos sertifikatų, išduodamų pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 2 dalį, išdavimą, atnaujinimą, dalinį pakeitimą ir panaikinimą.

6 straipsnis

Visi pagal Direktyvą 2001/14/EB išduoti saugos sertifikatai turi būti pakeisti saugos sertifikatais, išduodamais pagal Direktyvą 2004/49/EB ir pagal šį reglamentą, ne vėliau kaip iki 2011 m. sausio 1 d.

Pagal Direktyvą 2001/14/EB išduoto saugos sertifikato dalinis pakeitimas, papildymas nauja informacija ir atnaujinimas vykdomas pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2004/49/EB.

Kiekviena geležinkelio įmonė, jau turinti saugos sertifikatą pagal Direktyvą 2001/14/EB, turi teisę nacionalinės saugos institucijos prašyti naujojo saugos sertifikato, išduodamo pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2004/49/EB.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

(2)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 114).

(4)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/50/EB.

(5)  OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/49/EB.


I PRIEDAS

Image


II PRIEDAS

Image


III PRIEDAS

Standartinė paraiškos forma ir gairės

Image

SAUGOS SERTIFIKATO PARAIŠKA

Image

Image

Image

Image

PARAIŠKOS FORMOS PRIEDŲ PIRMASIS PUSLAPIS

Image

Image

PARAIŠKOS FORMOS PILDYMO GAIRĖS

Informacija, kurią reikia įrašyti į A ir B dalių sertifikatų paraiškų formas

ĮŽANGA

Šią paraiškos formą užpildo geležinkelio įmonės (toliau – pareiškėjas), kurios kreipiasi dėl A ir (arba) B dalių saugos sertifikatų (Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 1 dalis). Jei nenurodyta kitaip, šiame dokumente daromos nuorodos į Direktyvos 2004/49/EB straipsnius.

Dėl kurio nors vieno ar abiejų sertifikatų besikreipianti geležinkelio įmonė gali naudoti šią paraiškos formą ir taip savo prašymą nusiųsti kompetentingai sertifikatus išduodančiai saugos institucijai. Paraiškos formos naudojimas padės šiai institucijai išnagrinėti prašymą išvengiant bereikalingo vilkinimo, tačiau laikantis 12 straipsnio 1 punkte išdėstytų sąlygų.

Geležinkelio įmonė privalo užpildyti visas formos skiltis ir pateikti reikiamą informaciją.

A ir B dalių saugos sertifikatai

Naudodama šią formą geležinkelio įmonė gali vienu metu kreiptis dėl A ir B dalių sertifikatų arba dėl kurio nors vieno iš jų; ši forma gali būti naudojama prašant naujo, atnaujinto ar papildyto (pakeisto) A dalies ir (arba) B dalies sertifikato (kaip nustatyta 10 straipsnio 5 dalyje).

Galima teikti tik naujo A dalies sertifikato paraišką, o vėliau – pirmojo B dalies sertifikato paraišką.

Kreipiantis tik dėl B dalies sertifikato, būtina turėti galiojantį A dalies sertifikatą.

Geležinkelio įmonės veiklos rūšis ir mastas

Remiantis 10 straipsnio 5 punktu, saugos sertifikatas yra visiškai arba iš dalies atnaujinamas, jei iš esmės keičiasi veiklos rūšis ir mastas. Saugos sertifikato turėtojas nedelsdamas praneša kompetentingai saugos institucijai apie visus pagrindinius atitinkamos saugos sertifikato dalies sąlygų pokyčius. Todėl saugos institucijai svarbu žinoti geležinkelio įmonės veiklos „rūšis“ ir „mastą“, o geležinkelio įmonei svarbu šias „rūšis“ ir „mastą“ nusistatyti.

„Rūšis“ ir „mastas“ sudaro pagrindą A dalies sertifikato galiojimui Bendrijoje, taip pat pagal šias kategorijas apibrėžiama „ta pati vežimo geležinkeliu veikla“ (10 straipsnio 3 dalis) visoje Bendrijoje.

Veiklos „rūšys“ apima tokias operacijas: keleivių vežimą greituoju geležinkeliu arba ne, krovinių vežimą, įskaitant pavojingus krovinius arba ne, ir manevravimą.

Veiklos ir geležinkelio įmonės „mastas“ apibūdinamas keleivių skaičiumi bei krovinių kiekiu ir apytikriu įmonės dydžiu pagal jos darbuotojų skaičių (mikro-, maža, vidutinė ar didelė įmonė).

Teikiant visų B dalies sertifikatų paraišką, veiklos „rūšys“ ir „mastas“, kuriuos nurodo tarptautiniu lygiu vienoje ar keliose valstybėse veikianti geležinkelio įmonė, privalo atitikti A dalies sertifikate nurodytą veiklos „rūšį“ ir „mastą“.

Visa informacija, pateikiama skiltyse (2.6) (2.19) ir (3.6) (3.16), yra reikalinga, kad būtų galima nustatyti, ar planuojama veikla, kuriai vykdyti prašoma išduoti saugos sertifikatą, yra tapati kitai vežimo geležinkeliu veiklai, kurią pareiškėjas jau vykdo pagal anksčiau išduotą (-us) galiojantį (-čius) sertifikatą (-us).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Paraiškos formos 3 puslapyje primenama, kokius dokumentus reikia pateikti kartu su kiekviena paraiška. Pareiškėjas ir sertifikatus išduodanti institucija jį naudoja kaip kontrolinį sąrašą, jis pridedamas kaip pirmasis paraiškos formos priedų puslapis (kiekvieną langelį atitinkamai pažymint kiekvienu konkrečiu atveju).

Kad paraiškos forma būtų lengva naudotis, kiekviena jos skiltis yra sunumeruota, ir toliau pateiktas paaiškinimas.

Asmuo, įgaliotas tvirtinti paraiškos formoje pateikiamą prašymą, tam skirtoje vietoje pasirašo saugos institucijai pateiktą dokumentą. Pasirašantysis asmuo turi aiškiai užrašyti savo vardą ir pavardę.

PAAIŠKINIMAI IR NURODYMAI, KAIP PILDYTI PARAIŠKĄ

1.1.-1.2.

Saugos institucijos, kuriai siunčiama paraiška, pavadinimas ir adresas. Naujausią informaciją taip pat galima rasti Europos geležinkelių agentūros tinklavietėje (www.era.eu.int) arba sertifikatus išduodančios saugos institucijos tinklavietėje (jei yra).

2.1.

Ši dalis yra skirta pažymėti, ar paraiška teikiama A dalies saugos sertifikatui gauti. Šiuo atveju reikia pateikti papildomos informacijos, pažymint varnele atitinkamas skiltis ir nurodant geležinkelio įmonės veiklos rūšį bei mastą.

2.2.

Pareiškėjas šią skiltį renkasi tokiais atvejais:

A)

jei pirmą kartą kreipiasi dėl A dalies saugos sertifikato;

B)

jei ankstesnis tai pačiai veiklos rūšiai ir mastui skirtas saugos sertifikatas buvo panaikintas;

C)

bet kokiu kitu atveju, nepaminėtu skiltyse (2.3) ir (2.4).

2.3.

Geležinkelio įmonei pateikus paraišką, saugos sertifikatas atnaujinamas, jei nepraėjo daugiau nei penkeri metai (10 straipsnio 5 dalis).

2.4.

Iš esmės pasikeitus geležinkelio įmonės veiklos rūšiai ir mastui, saugos sertifikatas visiškai arba iš dalies pakeičiamas, todėl būtina pateikti sertifikato pakeitimo paraišką; saugos sertifikato turėtojas privalo nedelsdamas pranešti kompetentingai institucijai apie visus pagrindinius atitinkamos saugos sertifikato dalies sąlygų pasikeitimus ir apie naujų personalo kategorijų bei naujų riedmenų rūšių įvedimą (10 straipsnio 5 dalis).

2.5.

Jei reikia, nurodykite visą ankstesniojo A dalies sertifikato, dėl kurio (1.1) ir (1.2) skiltyse įrašytai saugos institucijai teikiama paraiškos forma, ES identifikavimo numerį.

2.6.-2.7.

Jei kreipiamasi ir dėl keleivių vežimo arba tik dėl keleivių vežimo, reikia, pažymint atitinkamą langelį, nurodyti, ar planuojama paslauga apims vežimą greituoju geležinkeliu, ar ne: galima pasirinkti tik vieną variantą. Tačiau (2.6 ar 2.7) skiltyse pasirinktas variantas apima ir bet kurį kitą keleivių vežimą (t. y. regioninį, trumpais, vidutiniais, ilgais nuotoliais ir kt.) bei paslaugas, kurios būtinos vežant keleivius (manevravimas ir kt.). Greitojo geležinkelio paslaugos apibrėžiamos Direktyvos 96/48/EB I priede.

2.8.-2.9.

Kreipiantis dėl keleivių vežimo veiklos (2.6 arba 2.7), reikia, pažymint atitinkamą langelį, nurodyti apytikres esamas ar planuojamas paslaugos apimtis, skaičiuojamas pagal keleivių skaičių 1 km per metus. Galima pasirinkti tik vieną variantą. Atitinkamos kategorijos turi būti suderintos su ir pateikiamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1192/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos.

2.10.-2.11.

Jei kreipiamasi ir dėl krovinių vežimo arba vien dėl krovinių vežimo, reikia, pažymint atitinkamą langelį, nurodyti, ar į veiklą įtrauktas pavojingų krovinių vežimas, ar ne: galima pasirinkti tik vieną variantą. Tačiau pasirinktasis variantas (2.10 arba 2.11) taip pat apima bet kokias kitas atskirai nepaminėtas krovinių vežimo paslaugas bei kitas paslaugas, būtinas kroviniams vežti (manevravimas ir kt.). Pavojingi kroviniai apibrėžiami Direktyvoje 96/49/EB ir jos prieduose.

Įmonės, teikiančios geležinkelio transporto paslaugas geležinkelio vidaus reikmėms, priklauso krovinių vežimo veiklos rūšiai (pvz., bėgius prižiūrinčios įmonės, kurios iš vienos vietos į kitą perveža darbo mašinas bei mechanizmus, ar įmonės, kurios eksploatuoja specialiuosius riedmenis geležinkelių infrastruktūros objektų būklei kontroliuoti).

2.12.-2.13.

Kreipiantis dėl krovinių vežimo veiklos (2.10 arba 2.11), reikia, pažymint atitinkamą langelį, nurodyti apytikrę esamą ar numatomą veiklos apimtį tonomis/km per metus. Galima pasirinkti tik vieną variantą. Masto kategorijos pateikiamos remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1192/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos.

2.14.

Ši skiltis pasirenkama, jei pareiškėjas ketina teikti tik riedmenų manevravimo paslaugą, neveždamas keleivių ar krovinių.

2.15.

Teikiant keleivių ar krovinių vežimo arba manevravimo paslaugų paraišką, būtina nurodyti numatomą paslaugos teikimo pradžios datą; kreipiantis dėl sertifikato atnaujinimo ar pakeitimo, reikia nurodyti numatomą datą, nuo kurios sertifikatas vėl pradės galioti ir pakeis ankstesnįjį.

2.16.

Jei geležinkelio sektoriaus ar susijusių su geležinkelio arba panašia veikla darbuotojų, įskaitant ir rangovus, skaičius yra nuo 0 (kai dirba tik savarankiškas verslininkas) iki 9, pasirenkamas variantas „mikroįmonė“. Čia taikomas Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (ENTR GD) naudojamas kategorijų apibrėžimas pagal įmonės dydį. Galima pasirinkti tik vieną iš pateiktų variantų: (2.16–2.17–2.18–2.19).

2.17.

Jei geležinkelio sektoriaus ar susijusių su geležinkelio arba panašia veikla darbuotojų, įskaitant ir rangovus, skaičius yra nuo 10 iki 49, pasirenkamas variantas „maža įmonė“. Čia taikomas Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (ENTR GD) naudojamas kategorijų apibrėžimas pagal įmonės dydį. Galima pasirinkti tik vieną iš pateiktų variantų: (2.16–2.17–2.18–2.19).

2.18.

Jei geležinkelio sektoriaus ar susijusių su geležinkelio arba panašia veikla darbuotojų, įskaitant ir rangovus, skaičius yra nuo 50 iki 249, pasirenkamas variantas „vidutinė įmonė“. Čia taikomas Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (ENTR GD) naudojamas kategorijų apibrėžimas pagal įmonės dydį. Galima pasirinkti tik vieną iš pateiktų variantų: (2.16–2.17–2.18–2.19).

2.19.

Jei geležinkelio sektoriaus ar susijusių su geležinkelio arba panašia veikla darbuotojų, įskaitant ir rangovus, skaičius yra nuo 250 ir daugiau, pasirenkamas variantas „didelė įmonė“. Čia taikomas Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (ENTR GD) naudojamas kategorijų apibrėžimas pagal įmonės dydį. Galima pasirinkti tik vieną iš pateiktų variantų: (2.16–2.17–2.18–2.19).

3.1.

Šioje skiltyje nurodoma, ar paraiškos forma teikiama B dalies saugos sertifikatui gauti. Šiuo atveju reikia pateikti papildomos informacijos: pasirenkant atitinkamus langelius, nurodyti geležinkelio įmonės veiklos rūšį ir mastą.

3.2.

Pareiškėjas pasirenka šį langelį tokiais atvejais:

A)

jei kreipiasi dėl pirmojo ar bet kurio kito naujo B dalies saugos sertifikato;

B)

jei ankstesnis saugos sertifikatas tai pačiai veiklos rūšiai ir mastui buvo panaikintas;

C)

bet kokiu kitu atveju, nepaminėtu skiltyse 3.3 ir 3.4.

3.3.

Saugos sertifikatas atnaujinamas geležinkelio įmonės prašymu, nepraėjus daugiau nei penkeriems metams (10 straipsnio 5 dalis).

3.4.

Iš esmės pasikeitus geležinkelio įmonės veiklos rūšiai ir mastui, saugos sertifikatas visiškai arba iš dalies pakeičiamas, todėl būtina kreiptis dėl sertifikato pakeitimo; saugos sertifikato turėtojas privalo nedelsdamas pranešti kompetentingai institucijai apie visus pagrindinius atitinkamos saugos sertifikato dalies sąlygų pasikeitimus ir apie naujų personalo kategorijų bei naujų riedmenų rūšių įvedimą (10 straipsnio 5 dalis).

3.5.

Jei reikia, nurodykite visą ankstesniojo B dalies sertifikato, dėl kurio (1.1) ir (1.2) skiltyse įrašytai saugos institucijai yra teikiama paraiškos forma, ES identifikavimo numerį.

3.6.-3.7.

Tas pat kaip ir (2.6) (2.7) (žr. pirmiau).

3.8.-3.9.

Tas pat kaip ir (2.8) (2.9) (žr. pirmiau).

3.10.-3.11.

Tas pat kaip ir (2.10) (2.11) (žr. pirmiau).

3.12.-3.13.

Tas pat kaip ir (2.12) (2.13) (žr. pirmiau).

3.14.

Tas pat kaip ir (2.14) (žr. pirmiau).

3.15.

Tas pat kaip ir (2.15) (žr. pirmiau).

3.16.

B dalies saugos sertifikatas gali galioti visame valstybės narės geležinkelių tinkle arba tik nustatytoje jo dalyje (10 straipsnio 1 dalis), todėl būtina aiškiai nurodyti visas linijas, kuriose ketinama teikti paslaugas (keleivių ar krovinių vežimo arba tik manevravimo). Linijų pavadinimai turi būti tokie, kurie pateikti „Tinklo nuostatuose“ (žr. Direktyvos 2001/14/EB 3 straipsnį ir I priedą): geležinkelio įmonės privalo nurodyti linijas, naudodamos šiuos pavadinimus. Jei šioje skiltyje neužtenka vietos, pareiškėjas drauge su paraiškos forma pateikia priedus ir juos nurodo šioje skiltyje.

3.17.

Šios informacijos reikia tik tada, jei pareiškėjas teikia naujo B dalies saugos sertifikato ar jo atnaujinimo bei pakeitimo paraišką ir jau turi galiojantį A dalies saugos sertifikatą. ES identifikavimo numerį suteikia kiekviena sertifikavimo institucija, remdamasi nustatytomis taisyklėmis, atsižvelgdama į kodų sistemą, kurią pateiks Europos geležinkelių agentūra. Šioje skiltyje pateikta informacija neatleidžia pareiškėjo nuo reikalavimo drauge su paraiška pateikti A dalies saugos sertifikato kopiją (8.1). Jei pareiškėjas dar neturi ES identifikavimo numerio, langelyje įrašyti „NETAIKOMA“.

3.18.

Čia nurodoma valstybė, kurioje buvo išduotas A dalies saugos sertifikatas (t. y. valstybė, kurioje yra sertifikatą išdavusi institucija). Ši informacija neatleidžia pareiškėjo nuo reikalavimo drauge su paraiška pateikti A dalies saugos sertifikato kopiją (8.1).

4.1.

Ši informacija teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas turi vieną ar daugiau galiojančių B dalies saugos sertifikatų. Reikia nurodyti jau išduoto (-ų) B dalies sertifikato (-ų) ES identifikavimo numerį (-ius), jei reikia, atskiriant juos „/“ ženklu. Pareiškėjas neprivalo kartu su paraiška pateikti B dalies saugos sertifikato (-ų) kopijos (-ų).

4.2.

Ši informacija reikalinga tik tada, jei geležinkelio įmonė, teikianti paraišką dėl A dalies ir (arba) B dalies sertifikato, jau turi galiojančią licenciją (pagal Tarybos direktyvą 95/18/EB, iš dalies pakeistą Direktyva 2001/13/EB). Ši informacija neatleidžia pareiškėjo nuo reikalavimo drauge su paraiška pateikti licencijos kopiją (7.2 ir 8.2).

PASTABA. Geležinkelio įmonė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/14/EB, privalo turėti licenciją, išduotą remiantis atitinkamais Bendrijos teisės aktais, tačiau pagal Direktyvą 2004/49/EB ne visada reikalaujama, kad geležinkelio įmonė turėtų tokią licenciją.

4.3.

Čia nurodoma valstybė, kurioje buvo išduota licencija (t. y. valstybė, kurioje yra licenciją išdavusi institucija). Ši informacija neatleidžia pareiškėjo nuo reikalavimo drauge su paraiška pateikti licencijos kopiją (7.2 ir 8.2).

5.1.

Jei „Juridinis pavadinimas“ ir „Geležinkelio įmonės pavadinimas“ skiriasi, reikia nurodyti juos abu.

5.2.-5.8.

Pareiškėjas pateikia reikiamą informaciją, kad sertifikavimo institucija galėtų susisiekti su geležinkelio įmone: bendrą telefono numerį, jei toks yra, o ne už sertifikavimo procesą atsakingo asmens numerį; kartu su telefono ir fakso numeriais turi būti nurodytas šalies kodas; bendrą geležinkelio įmonės elektroninio pašto adresą. Kontaktiniuose geležinkelio įmonės duomenyse turi būti įrašytas bendras adresas, nenurodant konkrečių asmenų, nes pastaroji informacija pateikiama punktuose (6.1) (6.5). Tinklavietės adreso nurodyti nebūtina (5.8).

5.9.-5.10.

Jei paraišką teikianti geležinkelio įmonė pagal nacionalinės teisės aktus turi kelis registracijos numerius, paraiškoje galima nurodyti PVM numerį (5.10) ir antrąjį registracijos numerį (5.9) (pvz., įmonių registro).

5.11.

Šioje skiltyje, jei reikia, galima įtraukti kitą informaciją, kurios konkrečiai neprašoma pateikti kitose skiltyse.

6.1.-6.5.

Visame sertifikavimo procese kontaktinis asmuo yra tarpininkas tarp paraišką teikiančios geležinkelio įmonės ir sertifikavimo institucijos. Prireikus jis arba ji teikia paramą, pagalbą, informaciją bei paaiškinimus ir palaiko ryšius su paraišką nagrinėjančia sertifikavimo institucija. Kartu su telefonų ir faksų numeriais būtina nurodyti šalies kodą, elektroninio pašto adreso nurodyti neprivaloma.

7.1.

Šį dokumentą reikia pateikti kreipiantis dėl A dalies saugos sertifikato (naujo, atnaujinto ar pakeisto); saugos valdymo sistemos (SVS) aprašo santrauka yra dokumentas, kuriuo ketinama apžvelgti ir pabrėžti pagrindinius geležinkelio įmonės SVS elementus. Jame turi būti išsamiai, pateikiant papildomą informaciją bei įrodymus, apibūdinami įvairūs procesai ir įmonėje įgyvendintos (ar šiuo metu įgyvendinamos) normos ir (arba) taisyklės, susijusios su tais punktais, į kuriuos pateikiama nuoroda 9 straipsnyje ar kurie įtraukti į šį straipsnį bei III priedą.

7.2.

Pagal Direktyvą 2001/14/EB geležinkelio įmonė privalo turėti licenciją, išduotą remiantis atitinkamais Bendrijos teisės aktais; tačiau pagal Direktyvą 2004/49/EB nereikalaujama, kad geležinkelio įmonė turėtų tokią licenciją, todėl galiojančios licencijos kopija pateikiama tik tada, jei geležinkelio įmonė turi tokią licenciją. Jei tokios licencijos nėra, pasirenkamas variantas „netaikoma“ (7.3 ir (arba) 8.3).

7.3.

Žr. punktą (7.2).

8.1.

Jei šia paraiškos forma kreipiamasi tik dėl B dalies saugos sertifikato (naujo, atnaujinto ar pakeisto), bet neteikiama paraiška dėl A dalies saugos sertifikato, būtina pateikti galiojančio A dalies saugos sertifikato kopiją.

8.2.

Taip pat kaip ir (7.2) (žr. pirmiau).

8.3.

Taip pat kaip ir (7.3) (žr. pirmiau).

8.4.

Pagal Direktyvos 95/18/EB 9 straipsnį geležinkelio įmonė privalo būti tinkamai apsidraudusi ar sudariusi lygiaverčius susitarimus (pvz., dėl finansinio laidavimo), laikydamasi nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų, dėl civilinės atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju. Prie licencijos pridedamas dokumentas, įrodantis, kad licencijuota geležinkelio įmonė atitinka nacionalinius draudimo reikalavimus ar yra sudariusi lygiaverčius susitarimus dėl civilinės atsakomybės (Komisijos rekomendacija 2004/358/EB). Prie licencijos pridėta draudimo ar civilinės atsakomybės finansinės apsaugos dokumento kopija pateikiama kartu su paraiškos forma.

8.5.

Pareiškėjas išvardija arba pateikia dokumentus, susijusius su TSS ar jų dalimis, ir, esant reikalui, išvardija nacionalines saugos taisykles bei kitas taisykles, kurios taikomos personalui, riedmenims ir apskritai numatomoms teikti paslaugoms, dėl kurių prašoma išduoti sertifikatą. Turi būti aiškiai nurodyti procesai ir dokumentai, kuriuose taikomos ir kuriais įgyvendinamos TSS. Siekiant išvengti dvigubo darbo ir sumažinti informacijos kiekį, pateikiama tik dokumentų, susijusių su elementais, atitinkančiais TSS ir kitus Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB reikalavimus, santrauka.

8.6.

Pareiškėjas pateikia išsamų skirtingų PERSONALO KATEGORIJŲ sąrašą. Čia kalbama apie nuolatinius ir pagal sutartis dirbančius darbuotojus numatomoms paslaugoms, kurioms teikti prašoma išduoti sertifikatą. PERSONALO KATEGORIJŲ sąrašas turi atitikti nacionalines ir tam tikram tinklui skirtas specifines taisykles, taikomas šioms kategorijoms.

8.7.

Pareiškėjas pateikia aprašą ar įrodymus tų saugos valdymo sistemos procesų, kurie yra susiję su PERSONALU. Tarp jų – įrodymus, kad darbuotojai atitinka nacionalinių taisyklių ir (arba) atitinkamus TSS reikalavimus, taip pat turi reikiamus sertifikatus.

8.8.

Pareiškėjas pateikia visus dokumentus, susijusius su skirtingomis veikloje, dėl kurios prašoma sertifikato, naudojamomis RIEDMENŲ RŪŠIMIS. RIEDMENŲ RŪŠYS privalo atitikti tai rūšiai taikomas nacionalines ir konkretaus tinklo taisykles.

8.9.

Pareiškėjas pateikia su RIEDMENIMIS susijusių saugos valdymo sistemos procesų aprašą ar įrodymus, tarp jų – įrodymus, kad riedmenys atitinka nacionalinius ir (arba) atitinkamus TSS reikalavimus ir kad riedmenys yra tinkamai sertifikuoti.

8.10.

Šis laukelis skirtas kitiems su paraiška teikiamiems dokumentams nurodyti. Prašome nurodyti dokumento numerį ir rūšį bei trumpai aprašyti jo turinį.


IV PRIEDAS

Saugos sertifikatų suderintos numeravimo sistemos kodas, vadinamas Europos identifikavimo numeriu (EIN)

Šalies kodas

(2 raidės)

Dokumento rūšis

(2 skaičiai)

Išdavimo metai

(4 skaičiai)

Numeris

(4 skaičiai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdys:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Europos identifikavimo numerio (EIN) sudėties paaiškinimas

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Šalies kodas

(2 raidės)

Dokumento rūšis

(2 skaičiai)

Išdavimo metai

(4 skaičiai)

Numeris

(4 skaičiai)

1 skiltis

2 skiltis

3 skiltis

4 skiltis

1 SKILTIS –   Šalies kodas (2 raidės)

Naudojami šalių kodai, kurie buvo oficialiai skelbti bei atnaujinti Europos tinklavietėje Tarpinstituciniame stiliaus vadove (Interinstitutional Style Guide) ir kurių pagrindas yra ISO 3166 alpha-2 standartas.

Valstybė

Kodas

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Kipras

CY

Čekijos Respublika

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Suomija

FI

Prancūzija

FR

Vokietija

DE

Graikija

EL

Vengrija

HU

Islandija

IS

Airija

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lichtenšteinas

LI

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Norvegija

NO

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Lenkija

PL

Portugalija

PT

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Ispanija

ES

Švedija

SE

Šveicarija

CH

Junktinė Karalystė

UK

Šiuo metu vienintelė tarptautinė saugos institucija – Lamanšo tunelio saugos institucija – bus žymima dviraidžiu kodu:

TARPTAUTINĖ SAUGOS INSTITUCIJA

Kodas

Lamanšo tunelio saugos institucija

CT

2 SKILTIS –   Dokumento rūšis (2 skaičių numeris)

Du skaičiai nurodo dokumento rūšį: pirmasis skaičius nurodo bendrą dokumento klasifikaciją, ar tai yra saugos sertifikatas (numeris 1), ar kitas dokumentas (bet kuris kitas numeris, išskyrus 1); antrasis skaičius nurodo dokumento porūšį, ar tai yra A dalies sertifikatas (numeris 1), ar B dalies sertifikatas (numeris 2). Šiuo atveju galimi skaičių deriniai atspindi tik du aktualius vartojimo atvejus:

 

(1 1) A dalies saugos sertifikato;

 

(1 2) B dalies saugos sertifikato.

Jei prireiks kitų kodų, ši numeravimo sistema gali būti išplėsta. Toliau pateikiamas siūlomas žinomų galimų dviejų skaičių derinių sąrašas, skirtas atskiroms dokumentų rūšims:

2 skilties skaičių derinys

Dokumento rūšis

Dokumento porūšis

(0 1)

Licencijos

Šiam reglamentui netaikoma

(0 x)

Licencijos

Šiam reglamentui netaikoma

(1 1)

Saugos sertifikatas

A dalis

(1 2)

Saugos sertifikatas

B dalis

(1 x)

Saugos sertifikatas

Šiam reglamentui netaikoma

(2 1)

Įgaliojimas eismo saugos srityje

Šiam reglamentui netaikoma

(2 2)

Įgaliojimas eismo saugos srityje

Šiam reglamentui netaikoma

(2 x)

Įgaliojimas eismo saugos srityje

Šiam reglamentui netaikoma

(3 x)

Sertifikatai priežiūros dirbtuvėms

Šiam reglamentui netaikoma

(4 x)

Sertifikatai notifikuotoms institucijoms

Šiam reglamentui netaikoma

(5 x) … (9 x)

Atsarga (5 dokumentų rūšys)

Šiam reglamentui netaikoma

3 SKILTIS –   Išdavimo metai (4 skaičių numeris)

Šioje skiltyje įrašomi metai (nurodytu formatu yyyy, t.y. 4 skaičiai), kuriais buvo išduotas sertifikatas.

4 SKILTIS –   Numeris

Tai bus eilės numeris, kuris didės vienu skaičiumi kiekvieną kartą, kai bus išduodamas sertifikatas, nesvarbu ar tai bus naujas, atnaujintas ar pakeistas sertifikatas. Net jei sertifikatas panaikinamas, jo numerio nebebus galima naudoti dar kartą.

Kiekvienais metais numeriai prasidės nuo nulio.