24.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 558/2007

2007 m. gegužės 23 d.

kuriuo leidžiama naudoti penėjimui skirtų jaunų jaučių importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal PPO CXL sąrašą reikalaujama, kad Bendrija leistų naudoti metinę 169 000 penėjimui skirtų jaunų jaučių importo tarifinę kvotą. Tačiau pasibaigus deryboms, po kurių buvo sudarytas Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) (2), patvirtinto Tarybos sprendimu 2006/333/EB (3), XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, Bendrija įsipareigojo savo įsipareigojimų sąraše visoms valstybėms narėms pakoreguoti minėtą importo kvotą iki 24 070 galvijų.

(2)

Būtina nustatyti išsamias leidimo naudoti šią importo tarifinę kvotą laikotarpiais nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. ir jos tvarkymo taisykles.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 29 straipsnio 1 dalį importas į Bendriją turėtų būti tvarkomas taikant importo licencijas. Tačiau šią kvotą tikslinga tvarkyti pirmiausiai skiriant importo teises, o po to išduodant importo licencijas, kaip numatyta 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006, nustatančio žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (4), 6 straipsnio 3 dalyje. Atitinkamai importo teises įgiję ekonominių operacijų vykdytojai, atsižvelgdami į realius savo prekybos srautus, kvotos galiojimo laikotarpiu galėtų nuspręsti, kada pateikti importo licencijos paraišką. Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpio dieną.

(4)

Turėtų būti nustatytos paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose pateiktinos informacijos taisyklės, prireikus papildant tam tikras 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (5), ir 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), nuostatas arba nuo jų nukrypstant.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 pateikiamos išsamios importo teisių paraiškų teikimo, pareiškėjų statuso ir importo licencijų išdavimo nuostatos. Minėto reglamento nuostatos nuo 2007 m. liepos 1 d. turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant kitų šio reglamento reikalavimų.

(6)

Kad būtų užkirstas kelias spekuliacijai, kvotose numatytus kiekius gali naudoti tik tie ekonominių operacijų vykdytojai, kurie gali įrodyti iš tiesų užsiimantys didelės apimties importu iš trečiųjų šalių. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti veiksmingą valdymą, prekybininkai turėtų įrodyti, kad per abu Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nurodytus referencinius laikotarpius jie importavo mažiausiai 50 galvijų, nes 50 galvijų gali būti laikoma komerciškai pagrįsta siunta. Dėl administracinių priežasčių valstybėms narėms turėtų būti leista pripažinti patvirtintas dokumentų, kuriais patvirtinama prekyba su trečiosiomis šalimis, kopijas.

(7)

Be to, kad būtų užkirstas kelias spekuliacijai, užstatas turėtų būti susietas su importo teisėmis, importo licencijos neturėtų būti perleidžiamos ir prekiautojams turėtų būti išduodamos tik kiekiui, kurį leista importuoti.

(8)

Kad ekonominių operacijų vykdytojai būtų įpareigoti pateikti importo licencijos paraiškas visam kiekiui, kurį leista importuoti, visų pirma turėtų būti reikalaujama, kad pateikiant importo teisių užstatą būtų pateikiama licencijos paraiška skirtiems kiekiams, kaip apibrėžta 1985 m. liepos 22 d. Reglamente (EEB) Nr. 2220/85, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (7).

(9)

Patirtis rodo, kad siekiant tinkamai skirstyti kvotą būtina patikrinti, ar nominalus licencijos turėtojas tikrai užsiima importo veikla. Dėl to toks importuotojas turėtų aktyviai dalyvauti perkant, transportuojant ir importuojant atitinkamus galvijus. Todėl pateikiant licencijos užstatą visų pirma turėtų būti reikalaujama pateikti šią veiklą įrodančius dokumentus, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2220/85.

(10)

Taikant šią tarifinę kvotą būtina veiksmingai tikrinti, į kokią konkrečią paskirties vietą vežami importuojami galvijai. Todėl galvijai turėtų būti penimi importo teises skyrusioje valstybėje narėje.

(11)

Turėtų būti pateiktas užstatas, užtikrinantis, kad ne mažiau negu 120 dienų galvijai bus penimi nustatytuose gamybos padaliniuose. Užstato dydis nustatomas iš bendrojo muitų tarifo muito atėmus sumažintą muitą, taikomą atitinkamų galvijų pateikimo į laisvą apyvartą dieną.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importo tarifinė kvotą, kurią sudaro 24 070 Bendrijoje penėjimui skirtų jaunų jaučių, žymimų klasifikaciniais KN kodais 0102 90 05, 0102 90 29 arba 0102 90 49, leidžiama kasmet naudoti nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. (toliau – importo tarifinių kvotų laikotarpiai).

Tarifinės kvotos eilės numeris yra 09.4005.

2.   Importo muitas, taikomas pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytą tarifinę kvotą, yra 16 % ad valorem, pridėjus 582 EUR už neto toną.

Ši pirmoje pastraipoje numatyta muito norma taikoma tik tuo atveju, jei importuoti galvijai ne mažiau kaip 120 dienų bus penimi importo licenciją išdavusioje valstybėje narėje.

2 straipsnis

1.   1 straipsnio 1 dalyje nurodyta kvota tvarkoma pirmiausiai skiriant importo teises, o po to išduodant importo licencijas.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1445/95, (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006.

3 straipsnis

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį pareiškėjai įrodo, kad per du minėtame straipsnyje nurodytus referencinius laikotarpius jie importavo bent 50 galvijų, kuriems taikomas klasifikacinis KN kodas 0102 90, ir kad jie komerciškai bei logistiškai atsako už tokių galvijų pirkimą, vežimą ir pateikimo į laisvą apyvartą formalumus.

Patvirtinant reikalavimų vykdymą būtina pateikti:

a)

kompetentingų institucijų tinkamai patvirtintas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio antroje dalyje nurodytų dokumentų kopijas;

b)

komercinės sąskaitos faktūros originalą arba patvirtintą jos kopiją, kurią nominalaus turėtojo vardu išdavė trečiojoje eksporto šalyje įsisteigęs pardavėjas arba jo atstovas, ir nominalaus turėtojo mokėjimą patvirtinantį dokumentą arba įrodymą, kad nominalus turėtojas pardavėjo naudai pateikė neatšaukiamą dokumentinį akredityvą;

c)

važtaraštį arba prireikus atitinkamų galvijų vežimo sausuma arba oru dokumentą, sudarytą nominalaus turėtojo vardu.

2.   Įmonė, įsteigta sujungus keletą įmonių, iš kurių kiekvienai nustatytas referencinis importo kiekis, atitinkantis 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus mažiausius kiekius, gali naudoti šiuos referencinius importo kiekius savo veiklai pagrįsti.

4 straipsnis

1.   Importo teisių paraiškos pateikiamos prieš importo tarifinių kvotų laikotarpio pradžią, ne vėliau negu birželio 1 d. 13.00 val. Briuselio laiku.

2.   Su importo teisėmis susijęs 3 EUR už galviją užstatas kompetentingai institucijai pateikiamas kartu su importo teisių paraiška.

3.   Ne vėliau negu penktos darbo dienos po paraiškų pateikimo laikotarpio 16.00 val. Briuselio laiku valstybės narės praneša Komisijai apie visus kiekius, kuriems pateiktos paraiškos.

5 straipsnis

1.   Importo teisės skiriamos nuo septintos darbo dienos ir ne vėliau negu šešioliktą darbo dieną po 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimų laikotarpio pabaigos.

2.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą leidžiama importuoti mažiau negu buvo prašyta, atitinkama pagal 4 straipsnio 2 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

6 straipsnis

1.   Prieš tai, kai į laisvą apyvartą pateikiami kiekiai, kuriuos leista importuoti pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą kvotą, būtina pateikti importo licenciją.

2.   Importo licencijos paraiškose nurodomas visas skirtas kiekis. Šis įpareigojimas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje.

7 straipsnis

1.   Importo licencijos paraiškos gali būti pateiktos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė importo teisių paraišką ir įgijo tokias teises pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą kvotą.

Išdavus importo licenciją atitinkamai sumažinamas kiekis, kurį leidžiama importuoti, o atitinkama pagal 4 straipsnio 2 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

2.   Importo licencijos išduodamos pagal importo teises įgijusio ekonominių operacijų vykdytojo paraišką ir jo vardu.

3.   Importo licencijos paraiškose ir importo licencijose nurodoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – vienas ar keli iš šių klasifikacinių KN kodų: 0102 90 05, 0102 90 29 arba 0102 90 49;

c)

20 langelyje – kvotos eilės numeris (09.4005) ir vienas iš I priede nurodytų patvirtinimų.

8 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal šį reglamentą išduotose importo licencijose numatytos teisės negali būti perduotos.

2.   Importo licencija išduodama, jei pareiškėjas kartu su licencijos paraiška už kiekvieną galviją pateikia 12 EUR užstatą.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III antraštinės dalies 4 skirsnio nuostatų, šio straipsnio 2 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas tik įrodžius, kad nominalus licencijos turėtojas komerciškai ir logistiškai atsako už atitinkamų galvijų pirkimą, vežimą ir išleidimo į laisvą apyvartą formalumus, kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

9 straipsnis

1.   Pateikdamas galvijus į laisvą apyvartą importuotojas pateikia įrodymus, kad jis:

a)

raštu įsipareigojo per mėnesį informuoti licenciją išdavusios valstybės narės kompetentingą instituciją apie ūkį ar ūkius, kuriuose jauni galvijai bus penimi;

b)

valstybės narės kompetentingai institucijai pateikė užstatą, nurodytą II priede kiekvienam reikalavimus atitinkančiam klasifikaciniam KN kodui. Importuotų galvijų penėjimas toje valstybėje narėje mažiausiai 120 dienų nuo dienos, kai priimama pateikimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija, yra vienas iš pagrindinių reikalavimų, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje.

2.   Išskyrus force majeure atvejus, 1 dalies b punkte nurodytas užstatas grąžinamas, jei valstybės narės kompetentingai institucijai pateikiami įrodymai, kad jauni galvijai:

a)

penėti ūkyje arba ūkiuose, nurodytuose pagal 1 dalį;

b)

nepaskersti nepasibaigus 120 dienų laikotarpiui nuo jų importo dienos; arba

c)

nepasibaigus minėtam laikotarpiui paskersti dėl sveikatos problemų arba nudvėsė dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo.

Pateikus minėtus įrodymus, užstatas nedelsiant grąžinamas.

Tačiau jei nesilaikoma 1 dalies a punkte nurodyto termino, grąžintinas užstatas sumažinamas:

15 % ir

2 % nuo likusios sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Negrąžintos sumos konfiskuojamos.

3.   Jei per 180 dienų nuo importo dienos nepateikiami 2 dalyje nurodyti įrodymai, užstatas konfiskuojamas.

Tačiau jei minėti įrodymai pateikiami ne per pirmoje pastraipoje numatytas 180 dienų, o per 6 mėnesius po pirmiau minėto laikotarpio, konfiskuota suma, išskaičiavus 15 % užstato sumos, grąžinama.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 124, 2006 5 11, p. 15.

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.

(4)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1965/2006 (OL L 408, 2006 12 30, p. 27).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(7)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006.


I PRIEDAS

7 straipsnio 3 dalies c punkte pateikti patvirtinimai

:

bulgarų k.

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

ispanų k.

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

čekų k.

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

danų k.

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

vokiečių k.

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

estų k.

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

graikų k.

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

anglų k.

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

prancūzų k.

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

italų k.

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

latvių k.

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

lietuvių k.

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

vengrų k.

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

olandų k.

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

lenkų k.

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

portugalų k.

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

rumunų k.

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

slovakų k.

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

slovėnų k.

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

suomių k.

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

švedų k.

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


II PRIEDAS

Užstatų sumos

Penėjimui skirti jaučiai

(klasifikacinis KN kodas)

Suma (EUR) už galviją

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105