24.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 446/2007

2007 m. balandžio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2273/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 taikymo taisykles dėl tam tikrų galvijų kainų reprezentatyviose Bendrijos rinkose tyrimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 2273/2002 (2) nustatytos įvairių kategorijų galvijų kainų, kurios taikomos valstybių narių reprezentatyviose rinkose, registravimo nuostatos. To reglamento prieduose yra numatytos išsamios taisyklės, taikomos informacijai, kuri teiktina kiekvienos iš šių kategorijų kainų tyrimui.

(2)

Airijos prašymu Reglamento (EB) Nr. 2273/2002 I ir II priedai turėtų būti persvarstyti atsižvelgiant į prekybos galvijais toje valstybėje narėje raidą; tai leistų užtikrinti, kad kainų tyrimas ir toliau būtų grindžiamas reprezentatyvių rinkų duomenimis.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2273/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2273/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedo E dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Reprezentatyvios rinkos

Bent dvi rinkos“.

2)

II priedo D dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Reprezentatyvios rinkos

Bent dvi rinkos“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 347, 2002 12 20, p. 15. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2172/2003 (OL L 326, 2003 12 13, p. 8).