29.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 334/2007

2007 m. kovo 28 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 6 straipsnio 1 dalyje nustatoma, kad gaminiai, dalys ir prietaisai turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus, įtrauktus į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 16 priedą (I tomas išleistas 2002 m. kovo mėn., II tomas – 1999 m. lapkričio mėn.), išskyrus jo priedėlius.

(2)

Po Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 priėmimo Čikagos konvencija ir jos priedai buvo iš dalies pakeisti.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas pagal to paties reglamento 54 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsniu įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 6 straipsnio pirmoji dalis pakeičiama taip:

„1.   Gaminiai, dalys ir prietaisai atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus, įtrauktus į 2005 m. lapkričio 24 d. įsigaliojusios Čikagos konvencijos 16 priedo I tomo 8 pakeitimą ir II tomo 5 pakeitimą, išskyrus 16 priedo priedėlius.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 28 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).