1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 216/2007

2007 m. vasario 28 d.

inicijuojantis galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą tyrimą ir nustatantis reikalavimą registruoti tokį importą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 3 bei 5 dalis,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį Komisija gavo prašymą atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo tyrimą.

(2)

Prašymą 2007 m. sausio 15 d. tam tikrų grafito elektrodų sistemų Bendrijos gamintojų vardu pateikė Europos anglių ir grafito asociacija (EAGA).

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių gali būti vengiama, yra Indijos kilmės grafito elektrodai, naudojami valcavimo krosnyse, kurių vidutinis tankis yra 1,65 g/cm3 arba didesnis, o elektros varža yra 6,0 μΩ.m arba mažesnė ir kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 11 00 (Taric kodas 8545110010), ir jungiamosios veržlės, naudojamos tokiems elektrodams, kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 90 90 (Taric kodas 8545909010), importuojami kartu arba atskirai (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šie kodai pateikiami tik kaip informacija.

(4)

Tiriamasis produktas yra Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypai (toliau – tiriamasis produktas), paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 3801 10 00 (TARIC kodas 3801100010). Šis KN kodas pateikiamas tik kaip informacija. Tiriamasis produktas yra tarpinis produktas, naudojamas nagrinėjamojo produkto gamyboje, ir jau turi pagrindines nagrinėjamojo produkto savybes.

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių gali būti vengiama, – tai antidempingo priemonės, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 (2).

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikiama pakankamai prima facie įrodymų, kad importuojant tiriamąjį produktą vengiama nagrinėjamajam produktui nustatytų antidempingo priemonių.

(7)

Pateikti šie įrodymai:

i)

prašyme nurodoma, kad nagrinėjamajam produktui nustačius antidempingo priemones žymiai pasikeitė prekybos, susijusios su eksportu iš Indijos į Bendriją, pobūdis ir kad nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios aplinkybės, išskyrus muito nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą;

ii)

prekybos pobūdis, atrodo, pasikeitė dėl Bendrijoje atliekamos paprastos keitimo operacijos, kuria importuojamas tiriamasis produktas pakeičiamas nagrinėjamuoju produktu;

iii)

be to, prašyme pateikiama pakankamai prima facie įrodymų, kad galiojančių antidempingo priemonių, nustatytų nagrinėjamajam produktui, taisomasis poveikis mažinamas kiekio požiūriu. Vietoje nagrinėjamojo produkto importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis;

iv)

galiausiai, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad, palyginti su anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatyta normaliąja verte, atlikus pakeitimo operaciją vykdomas tiriamojo produkto kainų dempingas;

v)

Jeigu atliekant tyrimą bus nustatytas priemonių vengimas, kuriam taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, išskyrus paprastą pakeitimą, šis vengimas taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, kad esama pakankamai įrodymų, pateisinančių tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, ir nustatyti, kad tiriamojo produkto importas turi būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(9)

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus Indijos eksportuotojams ir (arba) gamintojams bei eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Bendrijos importuotojams ir importuotojų asociacijoms, bendradarbiavusiems atliekant tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės, ir Indijos valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Bendrijos pramonė.

(10)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą laikotarpį, kreiptis į Komisiją, kad sužinotų, ar jos buvo paminėtos prašyme ir, jei reikia, per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį prašyti klausimyno, jeigu šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(11)

Indijos valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą ir pateikta prašymo kopija.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(12)

Visos suinteresuotosios šalys yra raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti.

c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba priemonių netaikymas

(13)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, tiriamojo produkto importui gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu toks importas nelaikomas vengimu.

(14)

Kadangi galimas vengimas vyksta Bendrijoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes ir priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti atleisti tie tiriamojo produkto importuotojai, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję su gamintojais, kuriems taikomos priemonės. Importuotojai, pageidaujantys būti atleisti, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(15)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, tiriamojo produkto importui turėtų būti taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad nuo tokio Indijos kilmės importo registracijos datos atgaline data galėtų būti taikomi reikiamo dydžio antidempingo muitai, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(16)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą,

Bendrijos importuotojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

(17)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalis pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(18)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(19)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Inicijuojamas tyrimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį siekiant nustatyti, ar Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypai, kurių klasifikacinis KN kodas paprastai yra ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010), importuojami į Bendriją vengiant priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004.

2 straipsnis

Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų, kad būtų registruojamas šio reglamento 1 straipsnyje nurodyto produkto importas į Bendriją.

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti produktų, kuriuos į Bendriją importuoja importuotojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, nevengiantys antidempingo muitų.

3 straipsnis

1.   Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

2.   Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Importuotojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių, turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 40 dienų laikotarpį.

4.   Per tą patį 40 dienų laikotarpį suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Visa susijusi informacija, prašymai išklausyti arba atsiųsti klausimyną, taip pat visi prašymai atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (3) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Faks. (32-2) 295 65 05

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 295, 2004 9 18, p. 10.

(3)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.