20.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 51/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 162/2007

2007 m. vasario 19 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų, siekiant suderinti jo I ir IV priedus su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedo E skirsnyje pateikiamos tos neorganinės mikroelementinės trąšos, kurios gali būti vadinamos kaip „EB trąšos“ pagal to reglamento 3 straipsnį. Sąrašas apima kai kurias trąšas, kuriose mikroelementai sudaro cheminį junginį su kompleksonu. To priedo E.3.1 lentelėje pateikiamas patvirtintų kompleksonų sąrašas.

(2)

Nustatytos sudėties trąšose, kuriose chelatinis mikroelementas yra geležis, galima naudoti vieną patvirtintą kompleksoną arba jų mišinį, jeigu įmanoma kiekybiškai nustatyti chelatą sudarančią dalį taikant Europos standarte EN 13366 nurodytą metodą, o taikant EN 13368 – individualiai nustatyti ir kiekybiškai įvertinti atskirus kompleksonus mišinyje.

(3)

Trąšas su mikroelementų geležimi, turinčias chelatinės geležies, reglamentuojančias nuostatas reikia patikslinti dar trimis aspektais. Pirmiausia, kad būtų aišku, jog ne mažiau kaip 50 % vandenyje tirpios geležies turi sudaryti junginius su patvirtintais kompleksonais. Antra, siekiant patikslinti, kad patvirtintą kompleksoną nurodyti ant trąšų tipo pavadinimo galima tik tada, jeigu jis sudaro junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpios geležies. Trečia, apibendrinti nuorodas į Europos standartus, kad būtų galima naudoti papildomus Europos standartus.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedo E.3.1 skirsnyje pateikiami patvirtinti kompleksonai, ir jų cheminių pavadinimų paskirtis – aprašomuoju būdu atskirti įvairius tos pačios medžiagos izomerus. Kadangi mokslo bendruomenė vartoja kelias skirtingas nomenklatūras, šios medžiagos gali būti klaidingai nustatytos. Kad būtų galima vienareikšmiškai nustatyti kompleksonus, kiekvienam to priedo įrašui reikia suteikti atitinkamus CAS (Amerikos chemijos draugijos cheminių medžiagų santrumpų tarnyba) numerius, tiksliai identifikuojančius įvairius kompleksonų izomerus. Todėl tikslinga išbraukti tris kompleksonų izomerus, kurių negalima vienareikšmiškai identifikuoti suteikiant CAS numerį.

(5)

Kompleksonams reikėtų taikyti tikslesnę nomenklatūrą, ir reikia patikslinti teiginį, kad kompleksonai turi atitikti kitus Bendrijos teisės aktus.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priede išsamiai aprašoma, kokius analizės metodus reikia taikyti matuojant EB trąšų maistines medžiagas. Šiuos aprašymus reikia patikslinti, kad analizės vertės būtų teisingos.

(7)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 32 straipsniu įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2.   Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 19 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 304, 2003 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

E.1.4. lentelė pakeičiama šia lentele:

„E.1.4.   Geležis

Nr.

Rūšies pavadinimas

Duomenys apie gamybos būdą ir pagrindines sudedamąsias dalis

Mažiausias maistinių medžiagų kiekis

(svorio dalis procentais).

Maistinių medžiagų išraiška.

Kiti reikalavimai

Kiti duomenys apie rūšies pavadinimą

Deklaruojamoji maistinių medžiagų sudėtis.

Maistinių medžiagų forma ir tirpumas.

Kiti kriterijai

1

2

3

4

5

6

4a

Geležies druska

Cheminiu būdu pagamintas produktas, kuriame pagrindinė sudedamoji dalis yra mineralinė geležies druska

12 % vandenyje tirpios Fe

Turi būti pateikiamas mineralinio anijono pavadinimas

Vandenyje tirpi geležis (Fe)

4b

Geležies kompleksonas

Vandenyje tirpus produktas, susidaręs geležies ir I priedo E.3. skirsnyje pateiktame sąraše nurodyto (-ų) kompleksono (-ų) cheminės reakcijos metu

5 % vandenyje tirpios geležies, kurioje yra ne mažiau kaip 80 % chelatą sudarančios dalies ir ne mažiau kaip 50 % vandenyje tirpios geležies sudaro chelatinius junginius su deklaruotu (-ais) kompleksonu (-ais)

Kiekvieno I priedo E.3.1. skirsnyje nurodyto kompleksono, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpios geležies, pavadinimas

Vandenyje tirpi geležis (Fe)

Su kiekvienu kompleksonu, deklaruotu rūšies pavadinime, kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti taikant Europos standartą, chelatinius junginius sudaranti geležis (Fe)

4c

Geležies trąšų tirpalas

Produktas, susidarantis vandenyje tirpinant 4a ir (arba) 4b rūšis

2 % vandenyje tirpios Fe

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

mineralinio anijono (-ų) pavadinimas (-ai)

2)

kompleksono, jei yra, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpios geležies (Fe), pavadinimas

Vandenyje tirpi geležis (Fe)

Chelatinė geležis (Fe), jei yra

Su kiekvienu kompleksonu, deklaruotu rūšies pavadinime, kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti taikant Europos standartą, chelatinius junginius sudaranti geležis (Fe)“

2)

E.3. skirsnis pakeičiamas taip:

„E.3.   Patvirtintų organinių kompleksonų ir mikroelementų kompleksodarių sąrašas

Toliau nurodytos medžiagos yra patvirtintos, jeigu atitinkamas maistinis kompleksonas atitinka Tarybos direktyvos 67/548/EEB reikalavimus (1).

E.3.1.   Kompleksonai (2)

Rūgštys arba natrio, kalio ir amonio druskos:

 

Rūgšties CAS Nr. (3)

Etilendiamintetraacto rūgštis

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-hidroksietiltilendiamintriacto rūgštis

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

Dietilentriaminpentaacto rūgštis

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

Etilendiamin-N,N-di[(orto-hidroksifenil)acto rūgštis]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

Etilendiamin-N-[(orto-hidroksifenil)acto rūgštis]N’-[(para-hidroksifenil)acto rūgštis]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

Etilendiamin-N,N-di[(orto-hidroksi-metilfenil)acto rūgštis]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

Etilendiamin-N-[(orto-hidroksi-metilfenil)acto rūgštis]N’-[(para-hidroks-metilifenil)acto rūgštis]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

Etilendiamin-N,N’-di[(5-karboksi-2-hidroksifenil)acto rūgštis]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

Etilendiamin-N,N’-di[(2-hidroksi-5-sulfofenil)acto ir jos kondensacijos produktai

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 ir 642045-40-7

E.3.2.   Kompleksodariai:

Sąrašas dar turi būti sudarytas.


(1)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(2)  Kompleksonus reikia nustatyti ir kiekybiškai įvertinti taikant Europos standartus, kurie apima minėtus kompleksonus.

(3)  Pateikiama tik susipažinti.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

1)

2 metodas iš dalies keičiamas taip:

a)

2.1 metodas iš dalies keičiamas taip:

i)

4.2–4.7 punktai pakeičiami taip:

„4.2.

Sieros rūgštis: 0,05 mol/l

a variantui

4.3.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato: 0,1 mol/l

4.4.

Sieros rūgštis: 0,1 mol/l

b variantui (žr. 2 pastabą)

4.5.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato: 0,2 mol/l

4.6.

Sieros rūgštis: 0,25 mol/l

c variantui (žr. 2 pastabą)“

4.7.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,5 mol/l

ii)

1 lentelės 9 punkto a varianto antras sakinys pakeičiamas taip:

„Sieros rūgštį 0,05 mol/l įpilti į kolbą rinktuvą: 50 ml“;

iii)

1 lentelės 9 punkto b varianto antras sakinys pakeičiamas taip:

„Sieros rūgštį 0,1 mol/l įpilti į kolbą rinktuvą: 50 ml“;

iv)

1 lentelės 9 punkto c varianto antras sakinys pakeičiamas taip:

„Sieros rūgštį 0,25 mol/l įpilti į kolbą rinktuvą: 35 ml“;

b)

2.2.1 metodo 4.2 punktas pakeičiamas taip:

„4.2.

Sieros rūgštis 0,05 mol/l“;

c)

2.2.2 metodas iš dalies keičiamas taip:

i)

4.2–4.7 punktai pakeičiami taip:

„4.2.

Sieros rūgštis: 0,05 mol/l

a variantui

4.3.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,1 mol/l

4.4.

Sieros rūgštis: 0,1 mol/l

b variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)

4.5.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,2 mol/l

4.6.

Sieros rūgštis: 0,25 mol/l

c variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)“

4.7.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,5 mol/l

ii)

7.4 punktas pakeičiamas taip:

„7.4.   Kontrolinis bandymas

Prieš analizę tikrinama, ar tinkamai veikia aparatūra ir ar taisyklingai taikomas metodas, naudojant šviežiai paruošto natrio nitrato tirpalo (4.13), kurio sudėtyje yra 0,050–0,150 g nitratinio azoto atsižvelgiant į pasirinktą variantą, alikvotinę dalį.“

d)

2.2.3 metodo 4.2–4.7 punktai pakeičiami taip:

„4.2.

Sieros rūgštis: 0,05 mol/l

a variantui

4.3.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,1 mol/l

4.4.

Sieros rūgštis: 0,1 mol/l

b variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)

4.5.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,2 mol/l

4.6.

Sieros rūgštis: 0,25 mol/l

c variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)“

4.7.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,5 mol/l

e)

2.3.1 metodo 4.5–4.10 punktai pakeičiami taip:

„4.5.

Sieros rūgštis: 0,05 mol/l

a variantui (žr. 2.1 metodą)

4.6.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,1 mol/l

4.7.

Sieros rūgštis: 0,1 mol/l

b variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)

4.8.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,2 mol/l

4.9.

Sieros rūgštis: 0,25 mol/l

c variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)“

4.10.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,5 mol/l

f)

2.3.2 metodo 4.4–4.9 punktai pakeičiami taip:

„4.4.

Sieros rūgštis: 0,05 mol/l

a variantui (žr. 2.1 metodą)

4.5.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,1 mol/l

4.6.

Sieros rūgštis: 0,1 mol/l

b variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)

4.7.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,2 mol/l

4.8.

Sieros rūgštis: 0,25 mol/l

c variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)“

4.9.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,5 mol/l

g)

2.3.3 metodo 4.3–4.8 punktai pakeičiami taip:

„4.3.

Sieros rūgštis: 0,05 mol/l

a variantui (žr. 2.1 metodą)

4.4.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,1 mol/l

4.5.

Sieros rūgštis: 0,1 mol/l

b variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)

4.6.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,2 mol/l

4.7.

Sieros rūgštis: 0,25 mol/l

c variantui (žr. 2.1 metodo 2 pastabą)“

4.8.

Natrio arba kalio hidroksido tirpalas, be karbonato 0,5 mol/l

h)

2.4 metodo 4.8 punktas pakeičiamas taip:

„4.8.

Sieros rūgštis: 0,05 mol/l“

i)

2.5 metodas iš dalies keičiamas taip:

i)

4.2 punktas pakeičiamas taip:

„4.2.

Sieros rūgšties tirpalas, maždaug 0,05 mol/l“

ii)

7.1 dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:

„Skiedžiama vandeniu maždaug iki 50 ml, įlašinamas vienas lašas indikatoriaus tirpalo (4.7) ir prireikus neutralizuojama 0,05 mol/l sieros rūgštimi (4.2).“

iii)

7.3 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Atsižvelgiant į numanomą biureto kiekį, į 100 ml matavimo kolbą pipete įlašinama 25 ml arba 50 ml 7.2 punkte nurodyto tirpalo ir prireikus neutralizuojama 0,05 mol/l arba 0,1 mol/l reagentų tirpalais (4.2 arba 4.3), naudojant metilraudonąjį kaip indikatorių ir tokiu pat tikslumu, kokiu buvo gauta kalibravimo kreivė, įlašinama 20 ml šarminio kalio-natrio tartrato tirpalo (4.4) ir 20 ml vario tirpalo (4.5). Skiedžiama iki žymos, gerai sumaišoma ir laikoma 15 min esant 30 (± 2) °C temperatūrai.“

j)

2.6.1 metodas iš dalies keičiamas taip:

i)

4.8 punktas pakeičiamas taip:

„4.8.

Etaloninis sieros rūgšties tirpalas: 0,1 mol/l“

ii)

4.17 punktas pakeičiamas taip:

„4.17.

Etaloninis sieros rūgšties tirpalas: 0,05 mol/l“

iii)

7.1.1.2 punkto pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Tikslia pipete į aparato surinkimo kolbą įlašinama 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.8).“

iv)

7.1.1.4 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= etaloninio natrio arba kalio hidroksido 0,2 mol/l tirpalo tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato (5.1) surinkimo kolbą 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.8),“

v)

7.1.2.6 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= etaloninio natrio arba kalio hidroksido 0,2 mol/l tirpalo tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato (5.1) surinkimo kolbą 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.8),“

vi)

7.2.2.4 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= etaloninio natrio arba kalio hidroksido 0,2 mol/l tirpalo tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato (5.1) surinkimo kolbą 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.8),“

vii)

7.2.3.2 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= etaloninio natrio arba kalio hidroksido 0,2 mol/l tirpalo tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato (5.1) surinkimo kolbą 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.8),“

viii)

7.2.5.2 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= etaloninio natrio arba kalio hidroksido 0,2 mol/l tirpalo tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato (5.1) surinkimo kolbą 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.8),“

ix)

7.2.5.3 punkto pirmi trys sakiniai pakeičiami taip:

„Į sausą aparato (5.2) kolbą tikslia pipete įlašinama filtrato (7.2.1.1 arba 7.2.1.2) alikvotinė dalis, kurioje būtų ne daugiau kaip 20 mg amoniakinio azoto. Tada aparatas surenkamas. Į 300 ml Erlenmejerio kolbą pipete įlašinama 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,05 mol/l tirpalo (4.17) ir tiek distiliuoto vandens, kad skystis būtų maždaug 5 cm virš išleidžiamojo vamzdelio angos.“

x)

7.2.5.5 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= etaloninio natrio arba kalio hidroksido 0,1 mol/l tirpalo tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas į 300 ml Erlenmejerio kolbą (5.2) įpilant 50 ml etaloninio sieros rūgšties 0,05 mol/l tirpalo (4.17),“

k)

2.6.2 metodas iš dalies keičiamas taip:

i)

4.6 punktas pakeičiamas taip:

„4.6.

Sieros rūgšties tirpalas 0,1 mol/l“

ii)

4.14 punktas pakeičiamas taip:

„4.14.

Titruotas sieros rūgšties tirpalas: 0,05 mol/l“

iii)

7.2.4 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= titruoto natrio arba kalio hidroksido 0,2 mol/l tirpalo (4.8) tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato surinkimo kolbą 50 ml titruoto sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.6),“

iv)

7.3.3 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= titruoto natrio arba kalio hidroksido 0,2 mol/l tirpalo (4.8) tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato surinkimo kolbą 50 ml titruoto sieros rūgšties 0,1 mol/l tirpalo (4.6),“

v)

7.5.1 punkto pirmos pastraipos trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Į 300 ml Erlenmejerio kolbą pipete įlašinama 50 ml titruoto sieros rūgšties 0,05 mol/l tirpalo (4.14) ir tiek distiliuoto vandens, kad skystis būtų maždaug 5 cm virš ėmimo vamzdelio angos,“

vi)

7.5.3 punkto formulės „a“ elemento paaiškinimas pakeičiamas taip:

„a= titruoto natrio arba kalio hidroksido 0,1 mol/l tirpalo (4.17) tūris, ml, sunaudotas tuščiajame bandyme, kuris buvo atliekamas pipete įpylus į aparato (5.2) 300 ml Erlenmejerio kolbą 50 ml titruoto sieros rūgšties 0,05 mol/l tirpalo (4.14),“

2)

3 metodas iš dalies keičiamas taip:

a)

3.1.5.1 metodo 4.2 punkto pirmi trys sakiniai pakeičiami taip:

„Citrinų rūgštis (C6H8O7H2O): 173 g litre.

Amoniakas: 42 g/l amoniakinio azoto.

Sieros rūgštis 0,25 mol/l

pH 9,4–9,7.“

b)

3.1.5.3 metodo 4.1.2 punkto po pastabos antros pastraipos einanti formulė pakeičiama taip:

„1 ml H2SO4 0,25 mol/l atitinka 0,008516 g NH3

3)

8 metodas iš dalies keičiamas taip:

a)

8.5 metodo 8 punkto antra formulė pakeičiama taip:

Formula

b)

8.6 metodo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.   Metodo esmė

Alikvotinėje ekstrahuoto tirpalo dalyje esantis kalcis nusodinamas kaip oksalatas, pastarąjį atskyrus ir ištirpinus, titruojant oksalo rūgštimi naudojant kalio permanganatą.“