26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/6


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/28/EB

2007 m. gegužės 25 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos azoksistrobino, chlorfenapiro, folpeto, iprodiono, liambda-cihalotrino, maleino hidrazido, metalaksilo-M ir trifloksistrobino likučių koncentracijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (1), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves (2), nustatymo, ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (3), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 91/414/EEB valstybės narės yra atsakingos už tam tikroms kultūroms skirtų augalų apsaugos produktų registravimą. Tokia registracija turi būti grindžiama poveikio žmogaus bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai vertinimu. Atliekant tokį vertinimą, būtina atsižvelgti į operatoriaus ir pašalinių asmenų sąlytį su kenksminga medžiaga, jos poveikį sausumos, vandens bei oro aplinkai bei tai, kokį poveikį apdorotų kultūrų likučių vartojimas turi žmonėms bei gyvūnams.

(2)

Didžiausia likučių koncentracija (toliau – DLK) rodo mažiausią veiksmingai augalų apsaugai reikalingą panaudotų pesticidų kiekį, naudojant juos taip, kad likučių kiekis būtų mažiausias įmanomas ir toksikologiniu požiūriu priimtinas, visų pirma pagal apskaičiuotą leistiną suvartojimą su maistu.

(3)

Pesticidų DLK, reglamentuojamos Direktyvomis 86/363/EEB ir 90/642/EEB, turi būti nuolat tikslinamos ir gali būti keičiamos atsižvelgiant į naują ar pakitusią naudojimo paskirtį. Komisija informuota apie naują ar pakitusią naudojimo paskirtį, dėl kurių turėtų būti pakeistos azoksistrobino, chlorfenapiro, folpeto, iprodiono, liambda-cihalotrino, maleino hidrazido, metalaksilo-M ir trifloksistrobino likučių koncentracijos.

(4)

Visą gyvenimą trunkantis šių pesticidų poveikis vartotojams per maisto produktus, kuriuose gali būti šių pesticidų likučių, įvertintas ir apskaičiuotas pagal Bendrijoje taikomą tvarką ir praktiką, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas (4). Šiais vertinimais ir apskaičiavimais grindžiamą tų pesticidų DLK reikia nustatyti taip, kad būtų užtikrinta, jog nėra viršijama priimtina paros dozė.

(5)

Chlorfenapirui, folpetui ir liambda-cihalotrinui būdingos ūmaus poveikio etaloninės dozės (ŪPED), todėl, remiantis dabartine Bendrijoje galiojančia tvarka ir praktika bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas, įvertintas ir apskaičiuotas ūmus šių pesticidų poveikis vartotojams per kiekvieną maisto produktą, kuriame gali būti šių pesticidų likučių. Taip pat atsižvelgta į Augalų mokslinio komiteto (AMK) nuomonę, ypač į patarimus ir rekomendacijas dėl pesticidais apdorotų maisto produktų vartotojų apsaugos (5). Remiantis patekimo į organizmą per maistą vertinimu, turi būti nustatytos tokios šių pesticidų DLK, kad nebūtų viršijama ŪPED. Įvertinus turimą informaciją apie kitas medžiagas, nustatyta, kad jų ŪPED nustatyti nereikia, todėl trumpalaikis vertinimas nėra būtinas.

(6)

Apatinė analizinio nustatymo riba nustatoma kaip didžiausia leistina likučių koncentracija, jei dėl leidžiamų naudoti augalų apsaugos produktų pesticidų likučių koncentracija maisto produkte arba ant jo yra mažesnė nei galima aptikti, arba jei nėra leidimo naudoti, arba jei valstybių narių leidimai naudoti nebuvo patvirtinti reikiamais duomenimis, arba jei dėl leidimų naudoti trečiosiose šalyse likučių kiekis maisto produktuose, galinčiuose patekti į Bendrijos rinką, ir ant jų nebuvo patvirtintas būtinais duomenimis.

(7)

Laikinųjų DLK verčių nustatymas ar pakeitimas Bendrijos lygiu valstybėms narėms netrukdo nustatyti laikinąsias maleino hidrazido ir trifloksistrobino DLK pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir tos direktyvos VI priedą. Manoma, kad pakanka ketverių metų laikotarpio, per kurį leidžiama toliau naudoti šias medžiagas. Tuomet laikinosios Bendrijos DLK turėtų tapti galutinėmis.

(8)

Todėl būtina pakeisti Direktyvų 86/363/EEB ir 90/642/EEB prieduose nustatytas DLK, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai prižiūrėti bei kontroliuoti atitinkamų augalų apsaugos priemonių naudojimą ir kad būtų apsaugotas vartotojas. Jei minėtų direktyvų prieduose jau yra nustatytos DLK, jas reikėtų iš dalies pakeisti. Jei DLK dar nėra nustatytos, jas reikėtų nustatyti pirmą kartą.

(9)

Todėl Direktyvos 86/363/EEB ir 90/642/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(10)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 86/363/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. lapkričio 26 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės taiko minėtas nuostatas nuo 2007 m. lapkričio 27 d.

Priimdamos šias nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai paskelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/27/EB (OL L 128, 2007 5 16, p. 31).

(2)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/27/EB.

(3)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(4)  Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių leistinus kiekius (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Nuomonė dėl klausimų, susijusių su Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų daliniais pakeitimais (AMK nuomonė, išreikšta 1998 m. liepos 14 d.); Nuomonė dėl pesticidų likučių koncentracijos vaisiuose ir daržovėse (AMK nuomonė, išreikšta 1998 m. liepos 14 d.); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


I PRIEDAS

Į Direktyvos 86/363/EEB II priedo B dalį įrašoma ši eilutė:

 

Didžiausia leistina koncentracija (mg/kg)

Pesticidų likučiai

mėsoje, įskaitant riebalus, mėsos pusgaminiuose, subproduktuose ir gyvūnų taukuose, išvardytuose I priedo pozicijose ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ir 1602

piene ir pieno produktuose, išvardytuose I priedo pozicijose 0401, 0402, 0405 ir 0406

šviežiuose kiaušiniuose be lukštų, paukščių kiaušiniuose ir kiaušinių tryniuose, išvardytuose I priedo pozicijose 0407 ir 0408

„Maleino hidrazidas (2)

mėsa (išskyrus paukštieną) 0,05 (3)

kepenys (išskyrus paukštieną) 0,05 (3)

inkstai (išskyrus paukštieną) 0,5 (3)

kiti 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Rodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Likučių apibrėžtis pienui ir pieno produktams: maleino hidrazidas ir jo junginiai nurodyti kaip maleino hidrazidas.

(3)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikiną didžiausią likučių koncentraciją.

(4)  Rodo, kad didžiausia leistina likučių koncentracija nustatyta laikinai iki 2008 m. birželio 30 d. laukiant, kol pareiškėjas pateiks duomenis. Jei duomenys nebus gauti iki šios datos, DLK bus panaikinta direktyva arba reglamentu.“


II PRIEDAS

Direktyvos 90/642/EEB II priedo A dalyje stulpeliai dėl azoksistrobino, chlorfenapiro, folpeto, iprodiono, liambda-cihalotrino, maleino hidrazido, metalaksilo-M ir trifloksistrobino pakeičiami taip:

 

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai

Azoksistrobinas

Chlorfenapiras

Folpetas

Iprodionas

Liambda-cihalotrinas

Maleino hidrazidas

Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)

Trifloksistrobinas

„1.

Švieži, džiovinti arba nevirti, šaldyti vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

CITRUSŲ VAISIAI

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Greipfrutai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citrinos

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarinai (įskaitant klementinus ir panašius hibridus)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Didieji greipfrutai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

SĖKLAVAISIAI

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KAULAVAISIAI

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Abrikosai

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Vyšnios

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Slyvos

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Valgomosios vynuogės

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Vynuogės vynui gaminti

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Braškės (išskyrus laukines)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Gervuogės (Rubus fruticosus)

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Gervuogės (Rubus flagellaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgavaisės gervuogės (loganberijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

Avietės

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Kitos uogos ir smulkūs vaisiai (išskyrus laukinius)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Agrastai

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Miško uogos ir vaisiai

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

ĮVAIRŪS VAISIAI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananai

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangai

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Alyvuogės (valgomosios)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Alyvuogės (aliejui spausti)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papajos

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Pasifloros vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Šviežios arba neapvirtos, šaldytos arba džiovintos daržovės

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

ŠAKNIAVAISISIAI IR GUMBAVAISIAI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Krienai

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastarnokai

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Petražolių šaknys

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Ridikai

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Gelteklės

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Česnakai

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Svogūnai

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Askaloniniai česnakai

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Svogūnlaiškiai

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Kiti

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Bulvinių šeimos

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprikos

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Baklažanai

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Valgomosios ybiškės

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Moliūginės (valgoma luoba)

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Agurkai

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melionai

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Kiti

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Cukriniai kukurūzai

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

BASTUČIO ŠEIMOS (BRASSICA) DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Žiedinės

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Brokoliai (įskaitant Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Gūžinės

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Lapinės kopūstinės daržovės

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Kininiai bastučiai

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Lapiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kaliaropės

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS PRIESKONINĖS ŽOLĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salotos ir panašios daržovės

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Pipirnės

 

 

 

 

 

 

 

 

Sultenės

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Salotos

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Salotinės trūkažolės

 

 

 

 

 

 

1

 

Sėjamosios gražgarstės

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstinių daržovių lapai ir daigai, įskaitant ropių žalėsius

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Špinatai ir panašios daržovės

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Špinatai

 

 

10

 

 

 

 

 

Mangoldai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Rėžiukai

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Salotinės cikorijos

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Prieskoniniai augalai

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Pupelės (su ankštimis)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Pupelės (be ankščių)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Žirniai (su ankštimis)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Žirniai (be ankščių)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Šparagai

 

 

 

 

 

 

 

 

Dygieji (Ispanijos) artišokai

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Pankoliai

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Artišokai

1

 

 

 

 

 

 

 

Porai

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarbarai

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

GRYBAI

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Grybai (išskyrus miško)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Miško grybai

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Ankštiniai

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Pupelės

 

 

 

 

 

 

 

 

Lęšiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Žirniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aliejinių augalų sėklos

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Sėmenys

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguonų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezamo sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulėgrąžos

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rapsų sėklos

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Sojos pupelės

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvilnės sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanapių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Bulvės

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Šviežios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandėliuojamos bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Rodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Kaptano ir folpeto suma.

(3)  Nurodo, kad pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą buvo nustatyta laikina didžiausia likučių koncentracija.“