29.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 20 d.

leidžiantis remiantis Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsniu Prancūzijai taikyti sumažintą mokesčio tarifą bešviniam benzinui, kuris naudojamas kaip variklių kuras ir sunaudojamas Korsikos departamentuose

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2007/880/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2003/96/EB 18 straipsnio 1 dalį ir jos II priedą Prancūzijai buvo leista taikyti sumažintą mokesčio tarifą vartojimui Korsikoje. Šis leidimas buvo suteiktas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(2)

2006 m. spalio 16 d. laišku Prancūzijos valdžios institucijos paprašė leidimo taikyti sumažintą energijos mokesčio tarifą bešviniam benzinui, kuris naudojamas kaip variklių kuras, tokiu būdu išplečiant praktiką vykdomą pagal pirmiau nurodytą leidžiančią nukrypti nuostatą, prieš baigiant galioti šiai leidžiančiai nukrypti nuostatai. Sumažinimo suma yra 1 EUR už hektolitrą. Leidimo prašoma laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Korsikoje bešvinio benzino tiekimo iki degalinės kaštai yra daug didesni nei žemyninėje Prancūzijos dalyje, todėl galutinės kainos yra 4–7 EUR/hl didesnės nei žemyne.

(3)

Sumažinus mokestį už bešvinį benziną, kurį vartotojai moka Korsikoje, būtų sudarytos vienodesnės sąlygos šiems ir vartotojams žemyninėje šalies dalyje. Dėl to ši priemonė atitinka regioninės ir sanglaudos politikos tikslus.

(4)

Mokesčio sumažinimas nėra didesnis nei būtina, siekiant atsižvelgti į papildomas transportavimo ir paskirstymo išlaidas, kurias vartotojai patiria Korsikoje.

(5)

Galutinis apmokestinimo lygis atitinka Direktyvoje 2003/96/EB nustatytus minimalius tarifus, šiuo metu – 359 EUR/1 000 l (arba 35,90 EUR/hl). Taip yra net jei atsižvelgiama į 2005 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimu 2005/767/EB (2) suteiktą leidimą, kurio poveikis gali būti sujungiamas su šio sprendimo poveikiu.

(6)

Atsižvelgiant į tai, kad departamentai, kuriems ši priemonė taikoma, yra nutolę ir įsikūrę salose ir į tai, kad tarifo (kuris, beje, yra labai didelis lyginant su Bendrijoje nustatytu minimali tarifu) sumažinimas yra nereikšmingas, šios priemonės taikymas nesukels jokių pokyčių, susijusių būtent su kuro tiekimu.

(7)

Todėl ši priemonė yra priimtina tinkamo vidaus rinkos veikimo ir būtinybės užtikrinti sąžiningą konkurenciją atžvilgiu ir ji nėra nesuderinama su Bendrijos politika aplinkos apsaugos, energetikos ir transporto srityse.

(8)

Todėl pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 2 dalį Prancūzijai reikėtų suteikti leidimą iki 2012 m. gruodžio 31 d. taikyti sumažintą mokesčio tarifą bešviniam benzinui, kuris naudojamas kaip variklių kuras ir sunaudojamas Korsikoje.

(9)

Reikėtų užtikrinti, kad leidžiančios nukrypti nuostatos, numatytos Direktyvos 2003/96/EB 18 straipsnyje, kartu su tos direktyvos II priedu, kontekste, Prancūzija galėtų taikyti specifinį šiame sprendime aptariamą sumažinimą nepertraukiamai, nuo padėties, susidariusios pagal iki 2007 m. sausio 1 d. taikytus teisės aktus. Todėl prašomą leidimą reikėtų suteikti nuo 2007 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintą mokesčio tarifą bešviniam benzinui, kuris naudojamas kaip variklių kuras ir sunaudojamas Korsikos departamentuose.

Siekiant išvengti per didelės kompensacijos, sumažinimas negali būti didesnis už papildomas transporto, saugojimo ir paskirstymo išlaidas palyginti su žemynine Prancūzijos dalimi.

Sumažintas mokesčio tarifas turi atitikti Direktyvoje 2003/96/EB nustatytas pareigas, visų pirma 7 straipsnyje nurodytus minimalius tarifus.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d., o jo galiojimas baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. NUNES CORREIA


(1)  OL L 283, 2003 10 31, p. 51. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/75/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 100).

(2)  OL L 290, 2005 11 4, p. 25.