21.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/127


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio nuostatas dėl tam tikrų Lenkijos mėsos sektoriaus įmonių

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6490)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/864/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo XII priedo 6 skyriaus B skirsnio I poskirsnio 1 punkto e papunktį,

kadangi:

(1)

Tam tikroms Lenkijos įmonėms, išvardytoms 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlyje (1), buvo suteikti pereinamieji laikotarpiai. Galimybė suteikti pereinamuosius laikotarpius Lenkijos mėsos įmonėms baigiasi 2007 m. gruodžio 31 d.

(2)

2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlis buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2004/458/EB (2), 2004/471/EB (3), 2004/474/EB (4), 2005/271/EB (5), 2005/591/EB (6), 2005/854/EB (7), 2006/14/EB (8), 2006/196/EB (9), 2006/404/EB (10), 2006/555/EB (11), 2006/935/EB (12), 2007/202/EB (13), 2007/443/EB (14) ir 2007/555/EB (15).

(3)

Pagal oficialų Lenkijos kompetentingos institucijos pareiškimą tam tikros mėsos sektoriaus įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. Tam tikros įmonės nutraukė veiklą, dėl kurios joms suteiktas pereinamasis laikotarpis. Todėl tas įmones reikėtų išbraukti iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį.

(5)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime nustatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardytos įmonės išbraukiamos iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL C 227 E, 2003 9 23, p. 1392.

(2)  OL L 156, 2004 4 30, p. 53.

(3)  OL L 160, 2004 4 30, p. 56.

(4)  OL L 160, 2004 4 30, p. 73.

(5)  OL L 86, 2005 4 5, p. 13.

(6)  OL L 200, 2005 7 30, p. 96.

(7)  OL L 316, 2005 12 2, p. 17.

(8)  OL L 10, 2006 1 14, p. 66.

(9)  OL L 70, 2006 3 9, p. 80.

(10)  OL L 156, 2006 6 9, p. 16.

(11)  OL L 218, 2006 8 9, p. 17.

(12)  OL L 355, 2006 12 15, p. 105.

(13)  OL L 90, 2007 3 30, p. 86.

(14)  OL L 166, 2007 6 28, p. 24.

(15)  OL L 212, 2007 8 14, p. 3.


PRIEDAS

Iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio išbraukiamų įmonių sąrašas

Raudonosios mėsos įmonių, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Baltosios mėsos įmonių sąrašas

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Raudonosios mėsos mažo pajėgumo įmonių sąrašas

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk