7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 6 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5452)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/718/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo Sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ir ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), o ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Kipre paskelbta apie snukio ir nagų ligos protrūkius.

(2)

Dėl snukio ir nagų ligos susidariusi padėtis Kipre gali kelti pavojų bandoms kitose valstybėse narėse, atsižvelgiant į prekybą gyvais porakanopiais ir tam tikrų jų produktų teikimą į rinką.

(3)

Kipras ėmėsi priemonių pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančią Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičiančią Direktyvą 92/46/EEB (3), ir ligos protrūkio vietovėse pritaikė papildomas priemones.

(4)

Dėl snukio ir nagų ligos padėties Kipre būtina sustiprinti snukio ir nagų ligos kontrolės priemones, kurių ėmėsi Kipras.

(5)

Didelės ir mažos rizikos zonas paveiktose valstybėse narėse tikslinga apibrėžti kaip nuolatines priemones ir uždrausti gabenti galinčius užsikrėsti gyvūnus iš didelės ir mažos rizikos zonų bei gabenti tokių galinčių užsikrėsti gyvūnų produktus iš didelės rizikos zonų. Sprendime taip pat reikėtų nustatyti taisykles, taikomos saugių produktų, pagamintų prieš nustatant apribojimą arba iš medžiagų, gautų ne iš apribotų zonų, arba apdorotų, veiksmingai užtikrinant galimo snukio ir nagų ligos viruso nukenksminimą, gabenimui iš šių zonų.

(6)

Nustatytų rizikos zonų dydis tiesiogiai priklauso nuo galimų kontaktų su užkrėstu ūkiu nustatymo rezultatų ir nustatant šį dydį atsižvelgiama į galimybę taikyti pakankamas gyvūnų ir produktų judėjimo kontrolės priemones. Šiuo metu, pagal Kipro pateiktą informaciją, visas Kipras turėtų būti apibrėžtas kaip didelės rizikos zona.

(7)

Draudimas gabenti turėtų būti taikomas tik produktams, pagamintiems iš galinčių užsikrėsti rūšių gyvūnų arba paimtų iš gyvūnų, kilusių iš didelės rizikos zonų, išvardytų I priede, ir neturėtų paveikti produktų, pagamintų ar paimtų iš gyvūnų, kilusių iš kitų zonų, tranzito per šias zonas.

(8)

Tarybos direktyva 64/432/EEB (4) priimta dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis.

(9)

Tarybos direktyva 91/68/EEB (5) priimta dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis.

(10)

1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiosiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (6), susijusi su prekyba kitais porakanopiais bei avinų ir ožių sperma, avių ir ožkų kiaušialąstėmis ir embrionais, o taip pat kiaulių embrionais.

(11)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (7), taip pat susijęs ir su šviežios mėsos, maltos mėsos, mechaniškai atskirtos mėsos, mėsos pusgaminių, ūkiuose augintų medžiojamų gyvūnų mėsos, mėsos gaminių, įskaitant, apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, bei pieno produktų gamybos ir prekybos sveikatos reikalavimais.

(12)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (8), susijęs ir su gyvūninės kilmės maisto sveikumo ženklinimu.

(13)

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (9), numatytas specialus mėsos gaminių apdorojimas, kuriuo gyvūninės kilmės produktuose nukenksminamas snukio ir nagų ligos virusas.

(14)

2001 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimu 2001/304/EB dėl tam tikrų gyvūninės kilmės produktų ženklinimo ir naudojimo, remiantis Sprendimu 2001/172/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su snukio ir nagų liga Jungtinėje Karalystėje (10), numatytas tam tikrų gyvūninės kilmės produktų, skirtų tik vidaus rinkai, ženklinimas sveikumo ženklu. Tikslinga atskirame priede numatyti panašaus ženklinimo nuostatas dėl snukio ir nagų ligos Kipre.

(15)

Tarybos direktyva 92/118/EEB (11) nustatyti gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys produktų, kuriems netaikomi minėti reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 89/662/EEB A priedo I dalyje, ir, ligų sukėlėjų atžvilgiu, Direktyvoje 90/425/EEB, prekybą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją.

(16)

2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1774/2002, kuriuo nustatomos sveikatos taisyklės gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (12), numatyti gyvulinės kilmės šalutinių produktų apdorojimo būdai, tinkami snukio ir nagų ligos viruso nukenksminimui.

(17)

Tarybos direktyva 88/407/EEB (13) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui.

(18)

Tarybos direktyva 89/556/EEB (14) susijusi su gyvūnų sveikatos reikalavimais, reglamentuojančiais Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių.

(19)

Tarybos direktyva 90/429/EEB (15) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui.

(20)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendime 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (16) nustatytas paveiktų ūkių išlaidų, patirtų dėl ligos kontrolės priemonių, atlyginimo mechanizmas.

(21)

Kadangi vaistams, apibrėžtiems 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (17), 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (18), 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo (19), nebetaikomas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, jiems reikėtų netaikyti šiuo sprendimu nustatytų su gyvūnų sveikata susijusių apribojimų.

(22)

2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimo 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (20) 6 straipsnyje nustatyta leidžianti nukrypti nuostata dėl tam tikrų produktų veterinarinių patikrinimų. Tikslinga leisti gabenti tokius produktus iš didelės rizikos zonų pagal supaprastintą sertifikavimo tvarką.

(23)

Valstybės narės, išskyrus Kiprą, turėtų padėti laikytis paveiktose zonose taikomų ligos kontrolės priemonių, užtikrindamos, kad į šias zonas nebūtų gabenami galintys užsikrėsti gyvi gyvūnai.

(24)

Siekiant geriau suprasti epidemiologinę padėtį ir sudaryti sąlygas galimai infekcijai nustatyti, reikia ilgesniam laikui sustabdyti salos gyvūnų judėjimą, suteikiant galimybę kontroliuojamomis sąlygomis skersti ir gabenti arklinių šeimos gyvūnus.

(25)

2007 m. gruodžio 3 d. posėdyje Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas persvarstys padėtį ir, jei būtina, imsis priemonių.

(26)

Šiame sprendime nustatytos priemones atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gyvi gyvūnai

1.   Nepažeisdama priemonių, kurių ėmėsi Kipras pagal Direktyvą 2003/85/EB, ir ypač pagal minėtos Direktyvos 7 straipsnio 1 dalį nustatytų laikinųjų kontrolės zonų ir pagal šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalį judėjimo draudimo taikymo, Kipras užtikrina, kad laikomasi šios straipsnio 2–7 dalyse nustatytų sąlygų.

2.   Tarp I ir II priede išvardytų vietovių negabenami gyvi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės bei kiti porakanopiai.

3.   Gyvi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės bei kiti porakanopiai negabenami iš ar nevežami per I ir II priede išvardytas vietoves.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, Kipro kompetentingos valdžios institucijos gali leisti tiesioginį ir nesustojamą porakanopių gyvūnų tranzitą pagrindiniais keliais ir geležinkelio linijomis per I ir II prieduose išvardytas vietoves.

5.   Lydimuosiuose sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyvoje 64/432/EEB gyviems galvijams ir kiaulėms, ir Direktyvoje 91/68/EEB gyvoms avims ir ožkoms, pateikiamuose su gyvūnais, gabenamais iš Kipro teritorijos dalių, neįtrauktų į I ir II priedus, į kitas valstybe nares, įrašoma:

„Gyvūnai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

6.   Jei iš Kipro teritorijos dalių, neįtrauktų į I ir II priedus, į kitas valstybes nares gabenami kitokie porakanopiai nei tie, kuriems galioja 5 dalyje minimi sertifikatai, jų lydimuosiuose sveikatos sertifikatuose įrašoma:

„Gyvi porakanopiai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7.   Gyvūnus su 5 ir 6 dalyse minimais lydimaisiais gyvūnų sveikatos sertifikatais leidžiama gabenti į kitas valstybes nares, tik jei Kipro vietos veterinarijos institucija apie tai praneša paskirties valstybės narės centrinėms ir vietos veterinarijos institucijoms likus trims dienoms iki gabenimo.

8.   Nukrypstant nuo 2 dalies nuostatų, Kipro kompetentingos valdžios institucijos gali leisti gabenti galinčių užsikrėsti snukio ir nagų liga rūšių gyvūnus iš II priede išvardytų vietovių į skerdyklas, esančias I priede išvardytose vietovėse.

2 straipsnis

Mėsa

1.   Šiame straipsnyje mėsai priskiriama „šviežia mėsa“, „malta mėsa“, „mechaniškai atskirta mėsa“, „mėsos pusgaminiai“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.10, 1.13, 1.14 ir 1.15 punktuose.

2.   Kipras negabena galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių, kurių kilmės vieta yra I priede išvardytos vietovės, mėsos arba mėsos, kuri yra gauta iš gyvūnų, kilusių iš I priede išvardytų vietovių.

3.   Mėsa, kuri pagal šio Sprendimo nuostatas yra netinkama išgabenti iš Kipro, ženklinama pagal Direktyvos 2002/99/EB 4 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą arba pagal IV priedą.

4.   2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas mėsai, paženklintai sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo III skyriaus I skirsnį, jei:

a)

mėsa aiškiai pažymėta ir nuo pagaminimo dienos buvo gabenama ir laikoma atskirai nuo mėsos, kuri pagal šio Sprendimo nuostatas laikoma netinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

b)

mėsa atitinka šias sąlygas:

i)

ji buvo gauta prieš 2007 m. rugsėjo 15 d.; arba

ii)

ji buvo gauta iš gyvūnų, iki paskerdimo arba nuo jų atsivedimo, jei jų amžius mažesnis nei 90 dienų, augintų ne mažiau kaip 90 dienų ir paskerstų, o jei mėsa yra laukinių medžiojamų gyvūnų, neatsparių snukio ir nagų ligai (toliau – laukinių žvėrių mėsa), sumedžiotų kitose nei I ir II prieduose išvardytose vietovėse; arba

iii)

atitinka c, d ir e punktuose nustatytas sąlygas;

c)

mėsa buvo gauta iš naminių kanopinių ar ūkiuose auginamų medžiojamųjų snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų (toliau – ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai), kaip nurodyta atitinkamai III priedo 4–7 stulpeliuose pagal mėsos kategorijas, ir atitinka šias sąlygas:

i)

gyvūnai ne mažiau kaip 90 dienų iki paskerdimo dienos arba nuo jų atsivedimo, jei jų amžius mažesnis nei 90 dienų, buvo auginti ūkiuose, kurie yra III priedo 1, 2 ir 3 stulpeliuose nurodytose vietovėse, kur ne mažiau kaip 90 dienų iki skerdimo dienos nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkio;

ii)

bent 21 dieną iki gabenimo į skerdyklą dienos arba, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų atveju – iki skerdimo ūkyje dienos gyvūnai buvo prižiūrimi kompetentingų veterinarijos institucijų viename ūkyje, kuris yra mažiausiai 10 km spindulio apskritimo formos teritorijos centre ir šioje teritorijoje bent 30 dienų iki pakrovimo dienos nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkio;

iii)

į ii punkte nurodytą ūkį 21 dieną iki pakrovimo dienos arba, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų atveju – iki skerdimo ūkyje dienos nebuvo atvežta snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų, išskyrus kiaules, atvežamas iš jas tiekančio ūkio, atitinkančio ii punkte nustatytas sąlygas – pastaruoju atveju 21 dienos laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 7 dienų.

Tačiau kompetentinga valdžios institucija gali leisti į ii punkte nurodytą ūkį atvežti snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnus, kurie atitinka i ir ii punktuose nustatytas sąlygas ir kurie:

atvežami iš ūkio, į kurį 21 dieną iki gabenimo į ii punkte nurodytą ūkį nebuvo atvežta snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų, išskyrus kiaules, atvežamas iš jas tiekiančio ūkio – pastaruoju atveju 21 dienos laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 7 dienų; arba

kurių snukio ir nagų ligos viruso antikūnų nustatymo testo, atlikto kraujo mėginį paėmus 10 dienų laikotarpiu iki gabenimo į ii punkte nurodytą ūkį datos, rezultatai buvo neigiami; arba

atvežami iš ūkio, kuriame nustatyti neigiami serologinio tyrimo, atlikto pagal mėginių ėmimo protokolą, tinkamą 95 % patikimumu nustatyti 5 % snukio ir nagų ligos paplitimą, rezultatai;

iv)

gyvūnai arba, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų, paskerstų ūkyje, atveju – skerdenos buvo gabenami oficialiai kontroliuojant transporto priemonėmis, kurios prieš pakraunant buvo išvalytos ir dezinfekuotos, iš ii punkte nurodyto ūkio į paskirtą skerdyklą;

v)

gyvūnai buvo paskersti mažiau negu po 24 valandų nuo atvežimo į skerdyklą ir atskirai nuo gyvūnų, kurių mėsa nėra laikoma tinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

d)

mėsa, jei ji teigiamai pažymėta III priedo 8 stulpelyje, buvo gauta iš laukinių medžiojamųjų gyvūnų, kurie buvo užmušti vietovėse, kur snukio ir nagų ligos protrūkių nebuvo ne mažiau kaip 90 dienų iki sumedžiojimo dienos, ir ne mažesniu kaip 20 km atstumu nuo III priedo 1, 2 ir 3 stulpeliuose nurodytų vietovių;

e)

c ir d punktuose nurodyta mėsa turi dar atitikti šias sąlygas:

i)

tokią mėsą išgabenti galima tik leidus Kipro kompetentingai veterinarijos institucijai, jeigu

c punkto iv papunktyje nurodyti gyvūnai buvo gabenami į įmonę ir prieš tai nebuvo III priedo 1, 2 ir 3 skiltyse išvardytose vietovėse esančiuose ūkiuose; ir

įmonė nėra apsaugos zonoje;

ii)

visais atvejais mėsa yra aiškiai pažymėta, tvarkoma, laikoma ir vežama atskirai nuo mėsos, kuri nėra laikoma tinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

iii)

oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atlikto post-mortem patikrinimo išgabenusioje įmonėje arba, ūkyje augintų medžiojamųjų gyvūnų skerdimo ūkyje atveju – c punkto ii papunktyje nurodytame ūkyje metu nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos klinikinių požymių ar ligos post-mortem įrodymų;

iv)

mėsa buvo palikta įmonėse ar ūkiuose, nurodytuose e punkto iii papunktyje, bent 24 valandas po c ir d punktuose nurodytų gyvūnų post-mortem patikrinimo;

v)

bet koks tolesnis mėsos paruošimas išgabenimui iš I priede išvardytų vietovių laikinai sustabdomas:

tuo atveju, jei snukio ir nagų liga buvo diagnozuota e punkto iii papunktyje nurodytose įmonėse ar ūkiuose prieš visų ten esančių gyvūnų paskerdimą, visos mėsos ir negyvų gyvūnų pašalinimą, ir jei nuo šių įmonių ir ūkių visiško išvalymo ir dezinfekavimo prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui užbaigimo praėjo bent 24 valandos, ir

tuo atveju, jei toje pačioje įmonėje skerdžiami snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvūnai yra atvežti iš ūkių, esančių I priede išvardytose vietovėse, ir jei neatitinka 4 dalies c ar d punktuose nustatytų sąlygų, iki visų šių gyvūnų paskerdimo ir šių įmonių visiško išvalymo ir dezinfekavimo prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui užbaigimo;

vi)

centrinės veterinarijos institucijos perduoda kitoms valstybėms narėms ir Komisijai šių įmonių ir ūkių, kuriuos jos patvirtino c, d ir e punktų taikymo tikslais, sąrašą.

5.   Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų.

6.   Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas šviežiai mėsai, gautai iš gyvūnų, kurie užauginti kitose nei I ir II prieduose išvardytose vietovėse, ir kurie, nukrypstant nuo 1 straipsnio 2 ir 3 dalių, oficialiai prižiūrint ir neužvežant į I priede išvardytų vietovių ūkius gabenami tiesiai į skerdyklą I priede minimoje vietovėje už apsaugos zonos ribų, nedelsiant paskersti, su sąlyga, kad tokia šviežia mėsa teikiama į rinką tik I ir II prieduose išvardytų vietovių rinkoje ir atitinka šias sąlygas:

a)

visa tokia šviežia mėsa paženklinta pagal Direktyvos 2002/99/EB 4 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą arba šio sprendimo IV priedą;

b)

skerdykloje

i)

užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

ii)

bet koks mėsos parengimas išgabenimui į kitas nei I priede išvardytas vietoves, jei toje pačioje skerdykloje skerdžiami snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvūnai iš ūkių, esančių I priede išvardytose vietovėse, sustabdomas tol, kol visi tokie gyvūnai paskerdžiami, o skerdykla išvaloma ir dezinfekuojama prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui;

c)

šviežia mėsa aiškiai pažymėta ir vežama bei laikoma atskirai nuo mėsos, kuri yra tinkama išgabenti iš Kipro.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

7.   2 dalyje numatytas draudimas netaikomas šviežiai mėsai, gaunamai iš I priede išvardytose vietovėse esančių mėsos išpjaustymo įmonių pagal šias sąlygas:

a)

tą pačią dieną išpjaustymo įmonėje perdirbama tik šviežia mėsa, kaip apibrėžta 4 dalies b punkte. Perdirbus šio reikalavimo neatitinkančią mėsą, atliekamas valymas ir dezinfekcija.

b)

visa tokia šviežia mėsa paženklinta sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004/EB I priedo I skyriaus III skirsnį;

c)

išpjaustymo įmonėje užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

d)

šviežia mėsa aiškiai pažymėta ir gabenama bei laikoma atskirai nuo mėsos, kuri yra netinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

8.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos mėsos pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Mėsa atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

3 straipsnis

Mėsos produktai

1.   Kipras negabena mėsos produktų, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, kurie yra pagaminti iš galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir kitų porakanopių (toliau – mėsos produktai), kilusių iš I priede išvardytų vietovių, arba kuriuos ruošiant naudota iš tų vietovių kilusių gyvūnų mėsa.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas mėsos produktams, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, paženklintiems sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo III skyriaus I skirsnį, jei šie mėsos produktai:

a)

aiškiai pažymėti ir nuo pagaminimo dienos buvo vežami ir laikomi atskirai nuo mėsos produktų, kurie pagal šio Sprendimo nuostatas yra laikomi netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

b)

atitinka vieną iš šių sąlygų:

i)

pagaminti iš 2 straipsnio 4 dalies b punkte minimos mėsos, arba

ii)

buvo apdoroti bent vienu atitinkamu būdu, nustatytu Direktyvos 2002/99/EB III priedo 1 dalyje snukio ir nagų ligos atvejams.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

3.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų mėsos produktų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Mėsos produktai, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei mėsos produktai, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, atitinka 2 dalies reikalavimus, ir jei jie buvo apdoroti įmonėje, kurioje laikomasi Rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų valdymo taškų nustatymo (RVASVT) ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas apdorojimo standartų laikymasis ir fiksavimas, tai 2 dalyje numatytų perdirbimo sąlygų laikymąsi užtenka pažymėti prie siuntos ir pridedamuose dokumentuose, patvirtinamuose pagal 9 straipsnio 1 dalį.

5.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei mėsos produktai, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, yra apdoroti termiškai bent pagal 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktį hermetiškai uždarytoje taroje tam, kad juos būtų galima laikyti ne šaldymo įrangoje, tai užtenka prie jų pridėti prekybos dokumentą, kuriame būtų nurodytas taikytas terminis apdorojimas.

4 straipsnis

Pienas

1.   Iš I priede išvardytų zonų Kipre negabenamas žmonėms vartoti skirtas arba neskirtas pienas.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pienui, gautam iš gyvūnų, laikomų I priede išvardytoje vietovėje, jei jis buvo apdorotas pagal:

a)

Direktyvos 2003/85/EB IX priedo A dalį, jei pienas yra skirtas vartoti žmonėms; arba

b)

Direktyvos 2003/85/EB IX priedo B dalį, jei pienas neskirtas vartoti žmonėms arba skirtas snukio ir nagų ligai neatspariems gyvūnams maitinti.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pienui, kuris yra paruoštas I priede išvardytose vietovėse įsikūrusiose įmonėse pagal šias sąlygas:

a)

visas įmonėje naudojamas pienas arba atitinka 2 dalies sąlygas arba yra gautas iš gyvūnų auginamų ir melžiamų kitur nei I priede minima vietovė;

b)

įmonėje užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

c)

pienas aiškiai paženklintas ir vežamas bei laikomas atskirai nuo pieno bei pieno produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

d)

iš ūkių, nesančių I priede išvardytose vietovėse, į I priede išvardytų vietovių įmones šviežias pienas gabenamas prieš tai išvalytomis ir dezinfekuotomis transporto priemonėmis, kurios po valymo ir dezinfekcijos nebuvo I priede minimose vietovėse esančiuose ūkiuose, kuriuose būtų laikomi snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvūnai;

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

4.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamo pieno pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Pienas atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

5.   Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, jei pienas atitinka 2 dalies reikalavimus, jei ir jis buvo apdorotas įmonėje, kurioje laikomasi Rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų valdymo taškų nustatymo (RVASVT) ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas apdorojimo standartų laikymasis ir fiksavimas, tai šių perdirbimo sąlygų laikymąsi užtenka pažymėti prie siuntos pridedamuose prekybos dokumentuose, patvirtinamuose pagal 9 straipsnio 1 dalį.

6.   Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, jei pienas atitinka 2 dalies a arba b punktų reikalavimus ir yra apdorotas hermetiškai uždarytoje taroje taip, kad jį būtų galima laikyti ne šaldymo įrangoje, užtenka prie pieno siuntos pridėti prekybos dokumentą, kuriame būtų nurodytas taikytas terminis apdorojimas.

5 straipsnis

Pieno produktai

1.   Iš I priede išvardytų zonų Kipre negabenami žmonėms vartoti skirti arba neskirti pieno produktai.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pieno produktams:

a)

pagamintiems iki 2007 m. rugsėjo 15 d.; arba

b)

yra pagaminti iš pieno, atitinkančio 4 straipsnio 2 arba 3 dalies nuostatas; arba

c)

skirtiems eksportui į trečiąsias šalis, kurių importo taisyklės leidžia, kad tokie produktai būtų apdoroti kitais nei 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais būdais, užtikrinančiais snukio ir nagų ligos viruso nukenksminimą.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo XI skirsnio II skyriaus, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas šiems pieno produktams, skirtiems žmonėms vartoti:

a)

pagamintiems iš pieno, kurio kontroliuojama pH vertė yra mažesnė nei 7,0, ir mažiausiai 15 sekundžių apdorotiems termiškai ne mažesne nei 72 °C temperatūra tuo atveju, jei toks apdorojimas nebuvo būtinas galutiniams produktams, kurių ingredientai tenkina šios Sprendimo 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

b)

pagamintiems iš karvių, avių, ožkų pieno, kurios buvo laikomos mažiausiai 30 dienų I priede išvardytoje vietovėje esančiame ūkyje, apie kurį 10 km spinduliu nepasitaikė snukio ir nagų ligos atvejų per 30 dienų prieš melžiant pieną. Be to, tokių produktų gamyboje yra taikomas mažiausiai 90 dienų brandinimo ar nokinimo procesas, kurio metu visame gaminyje pH sumažinamas mažiau nei 6,0, o prieš vyniojimą arba pakavimą tokių produktų pluta nedelsiant apdorojama 0,2 % citrinų rūgštimi.

4.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pieno produktams, kurie yra paruošti I priede išvardytose vietovėse įsikūrusiose įmonėse pagal šias sąlygas:

a)

visas įmonėje naudojamas pienas arba atitinka 4 straipsnio 2 dalies sąlygas, arba yra gautas iš gyvūnų, esančių kitur nei I priede išvardytoje vietovėje;

b)

visi galutiniam gaminiui pagaminti naudojami pieno produktai atitinka 2 dalies a ir b punktų arba 3 dalies reikalavimus, arba yra gaminami iš pieno, gaunamo iš gyvūnų, esančių kitur nei I priede išvardytoje vietovėje;

c)

įmonėje užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

d)

pieno produktai aiškiai paženklinti ir vežami bei laikomi atskirai nuo pieno ir pieno produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

5.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pieno produktams, pagamintiems kitose vietovėse nei I priede išvardytos vietovės naudojant pieną, kuris buvo gautas anksčiau nei 2007 m. rugsėjo 15 d., jei pieno produktai yra aiškiai pažymėti ir vežami bei laikomi atskirai nuo pieno produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš šių vietovių.

6.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų pieno produktų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Pieno produktai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7.   Nukrypstant nuo 6 dalies nuostatų, jei pieno produktai atitinka 2 dalies a ir b punktų bei 3 ir 4 dalių reikalavimus, jei ir jis buvo apdorotas įmonėje, kurioje laikomasi Rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų valdymo taškų nustatymo (RVASVT) ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas apdorojimo standartų laikymasis ir fiksavimas, tai šių perdirbimo sąlygų laikymąsi užtenka pažymėti prie siuntos pridedamuose prekybos dokumentuose, patvirtinamuose pagal 9 straipsnio 1 dalį.

8.   Nukrypstant nuo 6 dalies nuostatų, jei pieno produktai, atitinkantys 2 dalies a arba b papunkčių, 3 ir 4 dalių reikalavimus ir yra termiškai apdoroti hermetiškai uždarytoje taroje taip, kad juos būtų galima laikyti ne šaldymo įrangoje, užtenka prie pieno produktų pridėti prekybinį dokumentą, kuriame būtų nurodytas taikytas terminis apdorojimas.

6 straipsnis

Sperma, kiaušialąstės ir embrionai

1.   Iš Kipro I ir II prieduose išvardytų vietovių galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir kitų porakanopių sperma, kiaušialąstės ir embrionai (toliau – sperma, kiaušialąstės ir embrionai) negabenami.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi:

a)

iki 2007 m. rugsėjo 15 d. gautiems spermai, kiaušialąstėms ir embrionams;

b)

užšaldytai galvijų spermai ir embrionams, užšaldytai kuilių spermai, užšaldytai avinų ir ožių spermai bei avių ir ožkų embrionams, kurie yra importuojami į Kiprą, laikantis atitinkamai Direktyvų 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB arba 92/65/EEB sąlygų, ir kurie po įvežimo į Kiprą buvo laikomi ir vežami atskirai nuo spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, kurie yra netinkami išgabenti pagal 1 dalį;

c)

užšaldytai galvijų, kuilių, avinų ir ožių spermai ir galvijų, kiaulių, avių ir ožkų embrionams, jei gyvūnai ne mažiau kaip 90 dienų prieš ir surinkimo proceso metu buvo laikomi už I ir II prieduose išvardytų vietovių ribų ir kurie:

i)

buvo laikomi patvirtintomis sąlygomis ne mažiau kaip 30 dienų iki išgabenimo dienos, ir

ii)

buvo paimti iš gyvūnų donorų, esančių centruose arba ūkiuose, kuriuose bent prieš tris mėnesius iki ir 30 dienų po spermos ar embrionų paėmimo nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejų ir kurie yra 10 km spindulio teritorijos, kurioje ne mažiau kaip prieš 30 dienų iki paėmimo nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos, centre.

Prieš gabenant a, b ir c punktuose nurodytą spermą ar embrionus centrinės veterinarijos institucijos kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pateikia šios dalies taikymo tikslais patvirtintų centrų ir grupių sąrašą.

3.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos užšaldytos galvijų spermos sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 88/407/EEB, įrašoma:

„Užšaldyta galvijų sperma atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos užšaldytos kuilių spermos sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 90/429/EEB, įrašoma:

„Užšaldyta kuilių sperma atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

5.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų užšaldytų galvijų embrionų sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 89/556/EEB, įrašoma:

„Galvijų embrionai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

6.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos užšaldytos avinų ar ožių spermos sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 92/65/EEB, įrašoma:

„Užšaldyta avinų ir (arba) ožių sperma atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų užšaldytų avių ar ožkų embrionų sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 92/65/EEB, įrašoma:

„Užšaldyti avių ir (arba) ožkų embrionai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7 straipsnis

Kailiai ir odos

1.   Iš I priede išvardytų vietovių Kipre negabenami galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių kailiai ir odos (toliau – kailiai ir odos).

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas kailiams ir odai, kurie:

a)

buvo gauti Kipre iki 2007 m. rugsėjo 15 d., arba

b)

atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI skyriaus A dalies 2 punkto c arba d papunkčiuose nustatytus reikalavimus; arba

c)

buvo gauti ne iš I priede išvardytų vietovių pagal Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 nustatytas sąlygas ir nuo atvežimo į Kiprą buvo laikomi ir vežami atskirai nuo kailių ir odų, netinkamų išgabenti pagal 1 dalį.

Apdoroti kailiai ir odos atskiriami nuo neapdorotų kailių ir odų.

3.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų kailių ir odų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Kailiai ir odos atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei kailiai ir odos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI skyriaus A dalies 1 punkto b–e papunkčių reikalavimus, užtenka prie jų pridėti prekybos dokumentą, kuriame nurodoma atitiktis šiems reikalavimams.

5.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei kailiai ir odos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI skyriaus A dalies 2 punkto c arba d papunkčių reikalavimus, atitikčiai šiems reikalavimams nurodyti pakanka prie siuntos pridedamo prekybos dokumento, patvirtinto pagal 9 straipsnio 1 dalį.

8 straipsnis

Kiti gyvūninės kilmės produktai

1.   Kipras negabena po 2007 m. rugsėjo 15 d. pagamintų galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių produktų, neminėtų 2–7 straipsniuose, kurių kilmės vieta yra I priede išvardytos vietovės arba kurie gauti iš gyvūnų, kilusių iš I priede išvardytų vietovių

I priede išvardytų vietovių Kipras negabena galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių mėšlo ir srutų.

2.   1 dalies pirmojoje pastraipoje nustatytas draudimas netaikomas:

a)

gyvūninės kilmės produktams, kurie:

i)

buvo termiškai apdoroti

hermetiškai uždarytoje taroje 3 arba daugiau Fo temperatūra arba

pasiekiant ne mažesnę kaip 70 °C vidaus temperatūra; arba

ii)

buvo gauti ne iš I priede išvardytų vietovių pagal Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 nustatytas sąlygas ir nuo atvežimo į Kiprą buvo laikomi ir vežami atskirai nuo gyvūninės kilmės produktų, netinkamų išgabenti pagal 1 dalį;

b)

kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I priedo 4 ir 5 punktuose, kraujui ir kraujo produktams, kuriems buvo taikytas bent vienas iš apdorojimo būdų, numatytų Reglamento Nr. 1774/2002 VIII priedo IV skyriaus A dalies 3 punkto a punkto ii papunktyje, ir atliktas efektyvumo patikrinimas arba kraujas ir kraujo produktai importuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo IV skyriaus A dalį;

c)

taukams ir lydytiems riebalams, kuriems taikytas terminis apdorojimas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo IV skyriaus B dalies 2 punkto d punkto iv papunktyje;

d)

gyvūnų žarnoms, atitinkančioms Direktyvos 92/118/EEB I priedo 2 skyriaus A dalyje nurodytas sąlygas, ir kurios buvo išvalytos, išgrandytos ir tada sūdytos, balintos arba džiovintos, o po to buvo imtasi priemonių, apsaugančių nuo pakartotinio užkrėtimo;

e)

avies vilnai, atrajotojų plaukams ir kiaulių šeriams, kurie buvo plauti pramoniniu būdu arba rauginami, bei avies vilnai, atrajotojų plaukams ir kiaulių šeriams, kurie yra patikimai supakuoti ir sausi;

f)

augintinių ėdalui, kuris atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo II skyriaus B dalies 2. 3 ir 4 punktų reikalavimus;

g)

sudėtiniams produktams, kuriems tolimesnis apdorojimas nebūtinas, ir kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės produktų, tuo atveju, jei apdorojimo nereikėjo galutiniams produktams, kurių sudedamosios tenkina šiuo sprendimu nustatytus atitinkamus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

h)

medžioklės trofėjams pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VII skyriaus A dalies 1, 3 arba 4 punktus;

i)

supakuotiems gyvūninės kilmės produktams, kuriuos ketinama naudoti in-vitro diagnostinius, laboratorinius reagentus.

j)

vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/83/EB, medicinos prietaisams, pagamintiems naudojant gyvūninius audinius, kurie tampa negyvais, kaip nurodyta Direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 5 dalies g punkte, veterinariniams vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/82/EB, ir tiriamiesiems vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/20/EB.

3.   Kipras užtikrina, kad prie 2 dalyje minimų gyvūninės kilmės produktų, gabenamų į kitas valstybes nares, būtų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Gyvūninės kilmės produktai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, jei šios straipsnio 2 dalies a–d ir f punktuose minimi gyvūninės kilmės produktai atitinka apdorojimo reikalavimus, nurodytus prekybos dokumente, kurio reikalaujama pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus, pakanka atitiktį patvirtinti vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalimi.

5.   Nukrypstant nuo 3 dalies, prie 2 dalies e papunktyje minimų produktų užtenka pridėti prekybos dokumentą, kuriame nurodomas pramoninis plovimas arba rauginimas, arba kuriam nurodoma atitiktis Reglamento (EB) Nr. 774/2002 VIII priedo VIII skyriaus A dalies 1 ir 4 punktų reikalavimams.

6.   Nukrypstant nuo 3 dalies, jei 2 dalies g punkte minimi produktai pagaminti įmonėje, kurioje laikomasi RVASVT ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas šiuo sprendimu nustatytų atitinkamų gyvūnų sveikatos reikalavimų laikymasis, užtenka tai nurodyti siuntos lydimajame prekybos dokumente, patvirtinamame pagal 9 straipsnio 1 dalį.

7.   Nukrypstant nuo 3 dalies, prie 2 dalies i ir j punktuose minimų produktų užteka pridėti prekybos dokumentą, kuriame įrašoma, kad produktai skirti naudoti in-vitro diagnostikos tikslais, kaip laboratoriniai reagentai, vaistai ar medicininiai prietaisai, jei tie produktai yra aiškiai paženklinti „naudoti tik in-vitro diagnostikai“ arba „naudoti tik laboratorijoje“ kaip „vaistus“ arba „medicininius prietaisus“.

8.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei sudėtiniai produktai atitinka Komisijos sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, užtenka prie jų pridėti prekybos dokumentą, kuriame įrašoma:

„Šiuos sudėtinius produktus galima laikyti ne šaldymo įrangoje kambario temperatūroje arba gamybos metu jie buvo visiškai išvirti, iškepti arba termiškai apdoroti taip, kad visos neapdorotos medžiagos buvo denatūruotos“.

9 straipsnis

Sertifikavimas

1.   Kai daroma nuoroda į šią pastraipą, kompetentingos Kipro valdžios institucijos užtikrina, kad pagal Bendrijos teisės aktus Bendrijos vidaus prekybai būtinas prekybos dokumentas būtų patvirtintas, pridedant oficialaus sertifikato kopiją, kurioje įrašoma, kad:

a)

atitinkami produktai pagaminti:

i)

patikrinto ir tenkinančio atitinkamus su gyvūnų sveikata susijusių Bendrijos teisės aktų reikalavimus gamybos proceso metu, sunaikinant snukio ir nagų ligos virusą arba

ii)

iš anksčiau apdorotų medžiagų, kurios yra atitinkamai sertifikuotos; ir

b)

numatytos nuostatos, leidžiančios išvengti pakartotinio užkrėtimo snukio ir nagų ligos virusu po apdorojimo.

Tokiame technologinio proceso sertifikate pateikiama nuoroda į šį sprendimą, galioja 30 dienų, jame nurodoma galiojimo pabaigos data ir jis gali būti atnaujintas po įmonės patikrinimo.

2.   Tais atvejais, kai produktai skirti pardavimui galutiniam vartotojui, kompetentingos Kipro valdžios institucijos gali leisti mišrius produktų krovinius, išskyrus šviežią mėsą, maltą mėsą, mechaniškai atskirtą mėsą, mėsos pusgaminius, kiekvieną iš kurių, laikantis šio sprendimo, galima siųsti su lydimuoju prekybos dokumentu, patvirtinamu pridedant oficialaus veterinarinio sertifikato kopiją, kuria patvirtinama, kad:

a)

išsiuntimo patalpose įdiegta sistema, užtikinanti, kad prekės gali būti išsiųstos tik tuomet, jei jos yra atsekamos pagal dokumentus, kurių reikalaujama pagal šį sprendimą, ir

b)

a punkte minėta sistema buvo patikrinta ir nustatytas jos tinkamumas.

Šiame atsekamosios sistemos sertifikate pateikiama nuoroda į šį sprendimą, jis galioja 30 dienų, jame nurodoma galiojimo pabaigos data ir jis atnaujinamas tik jei įmonės patikrinimo rezultatai patenkinami.

Kompetentingos Kipro valdžios institucijos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

10 straipsnis

Valymas ir dezinfekcija

1.   Kipras užtikrina, kad transporto priemonės, naudotos gyviems gyvūnams gabenti I ir II prieduose išvardytose vietovėse, būtų išvalytos ir dezinfekuotos po kiekvieno reiso, o toks valymas ir dezinfekcija registruojama pagal Direktyvos 64/432/EEB 12 straipsnio 2 dalies d punktą.

2.   Kipras užtikrina, kad Kipro išvežimo punktų operatoriai užtikrintų, jog iš Kipro išvažiuojančių kelių transporto priemonių padangos apdorojamos dezinfekcijos priemonėmis.

11 straipsnis

Produktai, kuriems taikoma išimtis

3, 4, 5 ir 8 straipsniuose nustatyti apribojimai netaikomi iš I priede išvardytų vietovių gabenamiems minėtuose straipsniuose nurodytiems gyvūninės kilmės produktams, jei tokie produktai:

a)

buvo pagaminti ne Kipre ir liko savo pradinėje pakuotėje, ant kurios užrašyta produktų kilmės šalis; arba

b)

buvo pagaminti patvirtintose įmonėse, esančiose I priede išvardytose vietovėse iš apdorotų produktų, kurių kilmės vieta nėra šiose vietoves ir:

i)

kurie po įvežimo į Kipro teritoriją buvo vežami, laikomi ir apdorojami atskirai nuo produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių,

ii)

prie kurių laikantis šio sprendimo reikalavimų pridedamas prekybos dokumentas arba oficialus sertifikatas.

12 straipsnis

Judėjimo sustabdymas

1.   Nepažeisdamas priemonių, kurių Kipras turi imtis pagal Direktyvos 2003/85/EB 7 straipsnio 3 dalį, Kipras laikinai uždraudžia galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklių šeimos gyvūnų judėjimą iki 2007 m. lapkričio 12 d.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalyje nustatyto judėjimo draudimo, kompetentingos valdžios institucijos gali leisti šių gyvūnų judėjimą:

a)

galvijų, kiaulių, avių ir ožkų, jei

i)

visi neatsparūs gyvūnai kilmės ūkyje kliniškai apžiūrėti ir šios apžiūros rezultatai patenkinami, ir

ii)

gyvūnai vežami tiesiai į skerdyklą nedelsiant paskersti;

b)

arklių šeimos gyvūnų, jei jie vežami pagal Direktyvos 2003/85/EB VI priedo 2 dalį.

13 straipsnis

Kitų valstybių narių, išskyrus Kiprą, taikomos priemonės

1.   Kitos valstybės narės, išskyrus Kiprą, užtikrina, kad gyvi neatsparių rūšių gyvūnai nebūtų gabenami į I priede išvardytas vietoves.

2.   Nepažeidžiant Tarybos sprendimo 90/424/EEB 6 straipsnio ir valstybių narių jau taikomų priemonių, valstybės narės, išskyrus Kiprą, imasi tinkamų atsargumo priemonių, susijusių su neatspariais gyvūnais, gabenamais iš Kipro po 2007 m. rugsėjo 15 d., įskaitant izoliavimą ir klinikinę apžiūrą, jei būtina, kartu atliekant laboratorinius tyrimus, siekiant nustatyti snukio ir nagų ligos viruso infekciją arba atmesti jos tikimybę, ir prireikus taiko Direktyvos 2003/85/EB 4 straipsnyje numatytas priemones.

14 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas

Valstybės narės bendradarbiauja stebėdamos iš I priede išvardytų vietovių keliaujančių keleivių bagažą ir vykdydamos informacijos kampanijas, siekdamos apsisaugoti nuo gyvūninės kilmės produktų įvežimo į kitų valstybių narių, išskyrus Kiprą, teritorijas.

15 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės iš dalies keičia prekybai taikomas priemones, kad jos atitiktų šį sprendimą. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

16 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. gruodžio 15 d.

17 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33), pataisyta versija OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(4)  OL 121, 1964 7 29, p 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(5)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(6)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(7)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. pataisyta versija OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(8)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206, pataisyta versija OL L 226, 2004 6 25, p. 83. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(9)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(10)  OL L 104, 2001 4 13, p. 6. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/49/EB (OL L 21, 2002 1 24, p. 30).

(11)  OL L 62, 1993 3 15, p. 49. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 445/2004 (OL L 72, 2004 3 11, p. 60).

(12)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 829/2007 (OL L 191, 2007 7 21, p. 1).

(13)  OL L 194, 1988 7 22, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/16/EB (OL L 11, 2006 1 17, p. 21).

(14)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(15)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(16)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(17)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).

(18)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (EB) Nr. 1901/2006 (OL L 378, 2006 12 27, p. 1).

(19)  OL L 121, 2001 5 1, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (EB) Nr. 1901/2006.

(20)  OL L 116, 2007 5 4, p. 9.


I PRIEDAS

Šios Kipro vietovės:

Kipras.


II PRIEDAS

Šios Kipro vietovės:

Kipras.


III PRIEDAS

Šios Kipro vietovės:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPĖ

PGLSK

Administracinis vienetas

G

A/O

K

ŪGM

LGM

 

PGLSK

=

pranešimo apie gyvūnų ligą sistemos kodas (Sprendimas 2005/176/EB)

G

=

galvijų mėsa

A/O

=

avių ir ožkų mėsa

K

=

kiauliena

ŪGM

=

ūkiuose auginami medžiojamieji snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnai

LGM

=

laukiniai medžiojamieji snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnai


IV PRIEDAS

2 straipsnio 3 dalyje minėtas sveikumo ženklas:

Metmenys:

 

CY = 7 mm

 

Įmonės Nr. = 10 mm

 

Išorinis apskritimo skersmuo = 50 mm

 

Apskritimo linijos storis = 3 mm

Image