28.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 196/49


EUROPOLO VALDYBOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 18 d.

kuriuo susitariama dėl Europolo nustatytų sąlygų ir procedūrų, taikomų koreguojant sumas, paminėtas 1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo dėl Europolui skirtų mokesčių, kuriais apmokestinama Europolo personalo alga ir tarnybinės pajamos, priedėlyje

(2007/538/EB)

EUROPOLO VALDYBA,

atsižvelgdama į Protokolą, sudarytą remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu ir Europolo konvencijos 41 straipsnio 3 dalimi dėl Europolo, jo organų narių, direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų (1), o ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m birželio 12 d. Taryba nusprendė nuo 2006 m. liepos 1 d. atgaline data 1,5 % pakoreguoti Europolo pareigūnų algas ir tarnybines pajamas.

(2)

2007 m. liepos 18 d. valdyba nusprendė padidinti 1999 m. lapkričio 16 d. valdybos sprendimo (2) priedėlio 4 straipsnyje paminėtas sumas tuo pačiu procentiniu dydžiu nuo tos pačios dienos, kaip nustatyta 1 punkte paminėtame 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendime.

(3)

Pagal tą patį 2007 m. liepos 18 d. valdybos sprendimą tokiu būdu nustatytos vertės turi būti paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d.:

1)

1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo priedėlio 4 straipsnio pirmajame sakinyje paminėta vertė pakeičiama 113,68 EUR suma.

2)

1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo priedėlio 4 straipsnyje pateiktoje lentelėje išvardytos vertės, išreikštos euro vienetais, pakeičiamos taip:

 

8 % sumomis nuo 113,68 EUR iki 2 002,41 EUR

 

10 % sumomis nuo 2 002,42 EUR iki 2 758,01 EUR

 

12,5 % sumomis nuo 2 758,02 EUR iki 3 160,83 EUR

 

15 % sumomis nuo 3 160,84 EUR iki 3 589,60 EUR

 

17,5 % sumomis nuo 3 589,61 EUR iki 3 992,45 EUR

 

20 % sumomis nuo 3 992,46 EUR iki 4 382,91 EUR

 

22,5 % sumomis nuo 4 382,92 EUR iki 4 785,73 EUR

 

25 % sumomis nuo 4 785,74 EUR iki 5 176,21 EUR

 

27,5 % sumomis nuo 5 176,22 EUR iki 5 579,03 EUR

 

30 % sumomis nuo 5 579,04 EUR iki 5 969,51 EUR

 

32,5 % sumomis nuo 5 969,52 EUR iki 6 372,33 EUR

 

35 % sumomis nuo 6 372,34 EUR iki 6 763,42 EUR

 

40 % sumomis nuo 6 763,43 EUR iki 7 166,26 EUR

 

45 % sumomis virš 7 166,27 EUR

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo priėmimo dienos.

Priimta Hagoje, 2007 m. liepos 18 d.

Valdybos pirmininkas

Jaime FERNANDES


(1)  OL C 221, 1997 7 19, p. 2.

(2)  OL C 65, 2001 2 28, p. 8.