27.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 195/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 26 d.

dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms apie Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimą 2008–2010 m. laikotarpiu rengti

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3547)

(2007/531/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyvą 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo (1), ypač į jos 11 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyvą 91/692/EEB, standartizuojančią ir racionalizuojančią ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą (2),

kadangi:

(1)

Atsižvelgdamos į Direktyvos 1999/13/EB 11 straipsnio 1 dalį, valstybės narės privalo parengti ataskaitas apie tos direktyvos įgyvendinimą, vadovaudamosi Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsnyje nustatyta tvarka Komisijos sudarytu klausimynu arba planu.

(2)

Valstybės narės jau pateikė ataskaitas apie tos direktyvos įgyvendinimą 2003 m. sausio 1 d.–2004 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, vadovaudamosi Komisijos sprendimu 2002/529/EB (3).

(3)

Valstybės narės privalo pateikti ataskaitas apie tos direktyvos įgyvendinimą 2005 m. sausio 1 d.–2007 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu vėliausiai iki 2008 m. rugsėjo 30 d., vadovaudamosi Komisijos sprendimu 2006/534/EB (4).

(4)

Trečioji ataskaita turėtų apimti 2008 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpį.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsnį priimtą komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės, rengdamos 2008 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpio ataskaitą Komisijai pagal Direktyvos 1999/13/EB 11 straipsnio 1 dalį, naudojasi šio sprendimo priede pateiktu klausimynu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 85, 1999 3 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB (OL L 143, 2004 4 30, p. 87).

(2)  OL L 377, 1991 12 31, p. 48. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 172, 2002 7 2, p. 57.

(4)  OL L 213, 2006 8 3, p. 4.


PRIEDAS

Klausimynas apie Direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimą 2008–2010 m. laikotarpiu

1.   Bendras apibūdinimas

Nurodykite ataskaitos laikotarpiu nacionaliniuose teisės aktuose padarytus pakeitimus, susijusius su Direktyva 1999/13/EB.

2.   Informacija apie įrenginius

2.1.

Kiekvienai iš dvidešimties IIA priede išvardytų veiklos rūšių nurodykite, kiek įrenginių priklauso žemiau nurodytoms kategorijoms pirmąją (2008 m. sausio 1 d.) ataskaitos laikotarpio dieną ir kiek – paskutiniąją (2010 m. gruodžio 31 d.) ataskaitos laikotarpio dieną:

Bendras įrenginių skaičius (1)

Bendras įrenginių, kuriems taip pat taikoma Direktyva 96/61/EB (IPPC direktyva), skaičius

Bendras įrenginių, kurie yra registruoti arba kuriems išduoti leidimai pagal Direktyvą 1999/13/EB, skaičius

Bendras įrenginių, kurie yra registruoti arba kuriems išduoti leidimai pagal Taršos mažinimo planą, skaičius

Bendras įrenginių, kuriems taikoma išlyga pagal Direktyvos 1999/13/EB 5 straipsnio 3 dalies a punktą, skaičius. Šio klausimyno priede išvardykite visų taikomų išlygų priežastis

Bendras įrenginių, kuriems taikoma išlyga pagal Direktyvos 1999/13/EB 5 straipsnio 3 dalies b punktą, skaičius. Šio klausimyno priede išvardykite visų taikomų išlygų priežastis

2.2.

Kiekvienai iš dvidešimties IIA priede išvardytų veiklos rūšių nurodykite, kiek įrenginių priklauso žemiau nurodytoms kategorijoms ataskaitos laikotarpiu:

Bendras naujų arba iš esmės pakeistų įrenginių, kurie yra registruoti arba kuriems išduoti leidimai pagal Direktyvą 1999/13/EB, skaičius

3.   Pakaitalai

Kiekvienai iš dvidešimties IIA priede išvardytų veiklos rūšių nurodykite, kokios medžiagos ar preparatai, kurie pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB (2) klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai (R45, R46, R49, R60, R61), tebenaudojami ataskaitos laikotarpio pabaigoje (2010 m. gruodžio 31 d.) ir koks (apytikslis) jų kiekis (tonomis per metus) sunaudojamas.

4.   Stebėsena

Kiekvienai iš dvidešimties IIA priede išvardytų veiklos rūšių nurodykite šiuos skaičius ataskaitos laikotarpiu:

Įrenginių, apie kuriuos pagal direktyvos 8 straipsnio 1 dalį duomenys pateikti kartą per metus arba kompetentingai institucijai paprašius, skaičius

Įrenginių, kurių atitiktis direktyvos 8 straipsnio 2 daliai stebima nuolat, skaičius

5.   Reikalavimų laikymasis

Kiekvienai iš dvidešimties IIA priede išvardytų veiklos rūšių nurodykite šiuos skaičius ataskaitos laikotarpiu:

Kiek nustatyta veiklos vykdytojų, nesilaikiusių šios direktyvos reikalavimų

a)

susijusių su ataskaitos pateikimu kartą per metus arba kompetentingai institucijai paprašius

b)

susijusių su kitais direktyvos reikalavimais

Kelių veiklos vykdytojų leidimus vykdyti veiklą kompetentingos institucijos pagal direktyvos 10 straipsnio b punktą sustabdė arba anuliavo dėl reikalavimų nesilaikymo

6.   Išmetamieji teršalai

6.1.

Nurodykite visų įrenginių 2008–2010 m. išmestų lakiųjų organinių junginių (LOJ) apytikslį kiekį tonomis.

6.2.

Kiekvienai iš dvidešimties IIA priede išvardytų veiklos rūšių nurodykite 2008–2010 m. išmestų lakiųjų organinių junginių (LOJ) apytikslį kiekį tonomis (neprivaloma).

7.   Išlaidos

7.1.

Įvertinkite bendras visų atitinkamų nacionalinių institucijų išlaidas Direktyvos 1999/13/EC įgyvendinimui 2010 m. (EUR per metus arba žmogaus darbo metais), t. y. leidimų išdavimo, stebėsenos, tikrinimų, kt. išlaidų sumą (neprivaloma).

7.2.

Įvertinkite tokių ataskaitų pateikimo administracines išlaidas žmogaus darbo mėnesiais ir EUR (neprivaloma).

8.   Valstybių narių ataskaitų, parengtų remiantis šiuo klausimynu, paskelbimas

Nurodykite, kur (pvz., tinklavietės adresą) visuomenė galėtų tiesiogiai susipažinti su valstybių narių ataskaitomis, parengtomis remiantis atsakymais į šį klausimyną.

9.   Pagerinimai

Kokius aspektus, susijusius su žemiau nurodytais dalykais, reikėtų pabrėžti:

Direktyvos 1999/13/EB įgyvendinimas arba peržiūra ateityje

Klausimynai ateityje

10.   Kitos pastabos


(1)  Šiame klausimyne sąvoka „bendras įrenginių skaičius“ papildomai apima ir tuos įrenginius, kuriems netaikoma Direktyva 1999/13/EB, bet remiantis direktyvos nuostatomis taikoma nacionalinė teisė. Ši sąvoka neapima įrenginių, skirtų kelių transporto priemonių, kaip apibrėžta Direktyvoje 70/156/EEB, arba jų dalies padengimui danga, kuris atliekamas kaip transporto priemonės remonto, konservavimo arba apdailos darbų dalis ne gamybos įrengimuose.

(2)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.