15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/71


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 12 d.

dėl priemonių užkirsti kelią bulvių gumbų verpstiškumo viruso įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2451)

(2007/410/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 2000/29/EB, jei, valstybės narės nuomone, kyla pavojus, kad į jos teritoriją gali būti įvežtas ir gali joje išplisti šios direktyvos I arba II priede nurodytas kenksmingas organizmas, ji gali imtis priemonių, būtinų apsisaugoti nuo gresiančio pavojaus.

(2)

Aptikus bulvių gumbų verpstiškumo virusą, 2007 m. vasario 14 d. Nyderlandai pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad 2007 m. vasario 14 d. priėmė papildomas oficialias priemones užkirsti kelią tolesniam šio kenksmingo organizmo įvežimui į jų teritoriją ir plitimui joje.

(3)

Bulvių gumbų verpstiškumo virusas įtrauktas į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnį prie kenksmingų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į visas valstybes nares ir jose platinti.

(4)

Bulvių gumbų verpstiškumo virusas rastas ant Solanum jasminoides Paxton ir Brugmansia Pers. spp. augalų. Šiuo metu nėra su šiuo kenksmingu organizmu susijusių specialių reikalavimų Bendrijos kilmės augalams.

(5)

Būtina imtis priemonių užkirsti kelią šio kenksmingo organizmo įvežimui į Bendriją ir plitimui joje, nes, remiantis turima moksline informacija, ant minėtų augalų esantis organizmas gal sukelti tolesnį jo plitimą.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės turėtų būti taikomos kenksmingo organizmo įvežimui arba plitimui ir Brugmansia Pers. spp. rūšies ir Solanum jasminoides Paxton veislės sodinti skirtų augalų, įskaitant sėklas, importui, auginimui ir gabenimui Bendrijoje. Be to, turėtų būti pasirengta stebėti, ar kenksmingas organizmas yra arba ar jo ir toliau nėra valstybėse narėse.

(7)

Priemonių rezultatai turėtų būti vertinami, remiantis informacija, kurią turės pateikti valstybės narės, siekiant nustatyti galimus veiksmus ateityje.

(8)

Jei reikia, valstybės narės turi pritaikyti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus.

(9)

Šių priemonių taikymo rezultatus reikėtų peržiūrėti iki 2008 m. vasario 29 d.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nurodytų augalų importas

Brugmansia Pers. spp. rūšies ir Solanum jasminoides Paxton veislės sodinti skirti augalai, įskaitant sėklas, į Bendriją gali būti įvežami tik tokiais atvejais:

a)

jie atitinka priedo 1 punkte nustatytus reikalavimus ir

b)

įvežant į Bendriją atsakinga oficiali institucija pagal Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio a dalies 1 įtrauką patikrina, ar jie nėra užkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu, ir jei virusas neaptinkamas.

2 straipsnis

Nurodytų augalų vežimas Bendrijoje

Nurodyti Bendrijos kilmės augalai, arba augalai, importuoti į Bendriją pagal 1 straipsnį, Bendrijos viduje gali būti gabenami tik tokiu atveju, jeigu atitinka priedo 2 punkte nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Tikrinimas ir pranešimai

1.   Valstybės narės atlieka oficialius bulvių gumbų verpstiškumo viruso buvimo ant augalų šeimininkų arba užsikrėtimo šiuo kenksmingu organizmu jų teritorijoje tyrimus ir, jeigu reikia, bandymus.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 2 dalies nuostatų, apie šių tyrimų rezultatus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama iki 2008 m. sausio 10 d.

2.   Apie įtarimus dėl bulvių gumbų verpstiškumo viruso arba patvirtintus jo buvimo atvejus turi būti nedelsiant pranešama atsakingoms oficialioms institucijoms.

4 straipsnis

Įsipareigojimų laikymasis

Jeigu reikia, valstybės narės taip iš dalies keičia jų priimtas priemones, skirtas apsisaugoti nuo bulvių gumbų verpstiškumo viruso įvežimo, kad jos atitiktų šį sprendimą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

5 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas peržiūrimas ne vėliau kaip 2008 m. vasario 29 d.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).


PRIEDAS

Papildomos priemonės, nurodytos šio sprendimo 1 ir 2 straipsniuose

1.   Ypatingi importo reikalavimai

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 13 punkto, prie trečiųjų šalių kilmės aptariamųjų augalų pridedamas sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ pagal šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punktą nurodoma, kad augalai kilo iš auginimo vietos ir visą laiką buvo auginami auginimo vietoje pagal Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Tarptautiniame fitosanitarinių priemonių standarto Nr. 5 (1) apibrėžtį (toliau – auginimo vieta), kurią įregistravo ir prižiūri kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos tarnyba,

a)

šalyse, kuriose bulvių gumbų verpstiškumo viruso atvejų nepasitaikė; arba

b)

vietovėse, kuriose, kaip nustatė kilmės šalies nacionalinės augalų apsaugos tarnyba pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus, nėra kenkėjų. Vietovės, kurioje nėra kenkėjų, pavadinimas nurodomas sertifikato skiltyje „kilmės vieta“; arba

c)

kur visos aptariamų augalų partijos prieš gabenant ištirtos ir nustatyta, kad augalai neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu; arba

d)

kur prieš gabenant aptariamus augalus visi su jais susiję motininiai augalai ištirti ir nustatyta, kad jie nėra užkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu. Po tyrimų iki gabenimo sudaromos tokios auginimo sąlygos, kad susiję motininiai augalai ir aptariamieji augalai išliktų neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu.

2.   Gabenimo sąlygos

Visi Bendrijos kilmės arba pagal šio sprendimo 1 straipsnį į Bendriją importuoti aptariami augalai, išskyrus nedidelį augalų kiekį, skirtą naudoti jų savininkui arba kitam gavėjui ne komerciniais tikslais ir su sąlyga, kad nėra kenksmingo organizmo išplitimo rizikos, Bendrijoje gali būti gabenami tik jei prie jų pridedamas pagal Komisijos direktyvos 92/105/EEB (2) nuostatas parengtas ir išduotas augalo pasas ir jie buvo užauginti arba augo nuo jų įvežimo į Bendriją auginimo vietoje:

a)

valstybėje narėje, kurioje bulvių gumbų verpstiškumo viruso atvejų nepasitaikė; arba

b)

vietovėse, kuriose, kaip oficiali atsakinga valstybės narės institucija nustatė pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus, nėra kenkėjų; arba

c)

kur visos aptariamų augalų partijos prieš gabenant ištirtos ir nustatyta, kad augalai neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu; arba

d)

kur prieš gabenant aptariamus augalus visi su jais susiję motininiai augalai ištirti ir nustatyta, kad jie nėra užkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu. Po tyrimų iki gabenimo sudaromos tokios auginimo sąlygos, kad susiję motininiai augalai ir aptariamieji augalai išliktų neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu.


(1)  Pamatinis standartas ISPM Nr. 5, Fitosanitarijos terminų glosarijus (Glossary of Phytosanitary Terms), Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma.

(2)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/17/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 23).