2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/80


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 1 d.

nustatantis orientacinius finansinius asignavimus, 2006–2007 prekybos metais skiriamus Rumunijai ir Bulgarijai tam tikro skaičiaus vynuogynų hektarų perplanavimui ir konversijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2272)

(Tik tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis yra autentiški)

(2007/381/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 ir 2000 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1227/2000, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui (2), nustatomos vynuogynų perplanavimo ir konversijos taisyklės.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1227/2000 nustatytose išsamiose taisyklėse, reglamentuojančiose finansinį planavimą ir dalyvavimą finansuojant perplanavimo ir konversijos sistemą, numatyta, kad nuorodomis į atitinkamus finansinius metus nustatomi mokėjimai, kuriuos valstybės narės faktiškai atliko nuo spalio 16 d. iki kitų metų spalio 15 d.

(3)

Bulgarija ir Rumunija 2007 m. sausio 1 d. įstojo į Europos Sąjungą ir nuo tos datos gali naudotis perplanavimo ir konversijos schema, jei jos sudaro gamybos potencialo inventorinį sąrašą, kaip patvirtinta Komisijos sprendimais 2007/223/EB (3) ir 2007/234/EB (4).

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad skiriant finansinius asignavimus valstybėms narėms atsižvelgiama į tai, kokią viso Bendrijos vynuogynų ploto dalį sudaro vynuogynai atitinkamoje valstybėje narėje.

(5)

Įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnio 4 dalies nuostatas, finansiniai asignavimai turėtų būti skirti už tam tikrą hektarų skaičių.

(6)

Reikia atsižvelgti į kompensacijas vynuogių augintojams dėl pajamų praradimo laikotarpiu, kai vynuogynas dar neduoda derliaus.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnio 2 dalį, pradiniai asignavimai pritaikomi atsižvelgiant į faktines išlaidas ir valstybių narių pateiktas patikslintas prognozuotas išlaidas, atsižvelgiant į schemos tikslą ir turimas lėšas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Orientaciniai finansiniai asignavimai, 2006–2007 prekybos metais skiriami Rumunijai ir Bulgarijai tam tikro skaičiaus vynuogynų hektarų perplanavimui ir konversijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, nurodomi šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai ir Rumunijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 143, 2000 6 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1216/2005 (OL L 199, 2005 7 29, p. 32).

(3)  OL L 95, 2007 4 5, p. 53.

(4)  OL L 100, 2007 4 17, p. 27.


PRIEDAS

Orientaciniai finansiniai asignavimai, skiriami 2006–2007 prekybos metais

Valstybė narė

Plotas (ha)

Finansinis asignavimas

(EUR)

Bulgarija

2 131

6 700 516

Rumunija

1 060

8 299 484

Iš viso

3 191

15 000 000