9.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/40


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 10 d.

dėl koncentracijos suderinamumo su bendrąja rinka ir EEE susitarimu

(Byla Nr. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3592)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/161/EB)

2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisija, atsižvelgdama į 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1), ypač į šio reglamento 8 straipsnio 1 dalį, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Viso sprendimo teksto nekonfidencialus variantas bylos originalo kalba ir Komisijos darbo kalbomis pateikiami Konkurencijos generalinio direktorato tinklalapyje: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

(1)

2006 m. sausio 24 d. Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „INEOS Group Limited“ (toliau – „Ineos“), įsigydama turto įgytų teisę kontroliuoti įmonę „BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business“ (toliau – „BP Dormagen Business“), kontroliuojamą „British Petroleum Group“ (toliau – BP).

(2)

„Ineos“ yra ribotos turtinės atsakomybės akcinė Jungtinės Karalystės bendrovė su visiškai pavaldžiomis, aktyviomis visame pasaulyje tarpinių ir specialiųjų cheminių medžiagų gamybos, tiekimo, pardavimo ir valdymo įmonėmis. 2006 m. gruodžio 16 d.„Ineos“ įgijo „Innovene“, buvusį įmonės BP (išskyrus įmonę „BP Dormagen Business“, kurios įsigijimas ir yra šio sprendimo tema) alkenų, derivatų ir rafinavimo verslą, įmonė BP gamina įvairius naftos produktus, įskaitant alkenus ir jų derivatus ir įvairius naftos perdirbimo produktus (2). Šį veiksmą Komisija patikrino 2005 m. gruodžio 9 d. (Byla Nr. COMP/M.4005 – „Ineos“/„Innovene“, „Pagrindinis sandoris“).

(3)

„BP Dormagen Business“, kurios vienintelė įmonė yra Kelne/Dormagene (Vokietija), yra kontroliuojama BP ir gamina etilenoksidą (EO) ir etilenglikolį (EG arba glikolis).

(4)

2006 m. liepos 28 d. 143-ame posėdyje Patariamasis koncentracijų komitetas pritarė Komisijos pateiktam sprendimo projektui (3).

(5)

2006 m. liepos 26 d. pranešime bylą nagrinėjantis pareigūnas priėjo išvadą, kad šalims buvo suteikta teisė būti išklausytoms (3).

I.   ATITINKAMOS RINKOS

Pagrindiniai faktai

(6)

Atlikdama pagrindinio sandorio tyrimą Komisija vertino etilenoksido produktų (EO) ir kitų derivatų (EOD), ypač alkoholio etoksilato, glikolio eterio (GE) ir etanolamino (EOA) rinkas. Komisija priėjo išvadą, kad Pagrindinis sandoris nesukelia didelių abejonių dėl suderinamumo su bendrąja rinka horizontaliai ir vertikaliai susijusiose rinkose.

(7)

„BP Dormagen Business“ gamina ir parduoda tik EO ir EG produktus. „Ineos“ gamina įvairias chemines medžiagas, įskaitant EO ir EO derivatus (taip pat EG). Taigi vienintelis horizontalus veiklos sričių sutapimas, atsiradęs įmonei „Ineos“ įsigijus „BP Dormagen Business“ yra susijęs su EO ir EG. Be to, vertikalūs ryšiai egzistuoja tarp EO tiekėjų (etilenas) ir EO vartotojų (EO produktai).

Atitinkama prekės rinka

(8)

EO yra bespalvės dujos, gaunamos iš dalies oksiduojant etileną. Jo sudėtyje yra 82 % etileno, EO yra pavojingas, nes yra degi ir sprogstama cheminė medžiaga. Be to, ji turi toksinių ir kancerogeninių savybių. Negrynintas EO gali būti naudojamas EG gamybai arba būti toliau gryninamas.

(9)

EG yra tarpiniai cheminiai junginiai, susidarantys vykdant EO katalizinę hidrolizę. EG apima 37,5 % viso EEE suvartojamo EO ir jį gamina tik integruoti EO gamintojai.

(10)

Kitas EO apdirbimo būdas yra jo tolesnis gryninimas: išgrynintą EO galima naudoti įvairių tarpinių cheminių medžiagų gamybai. Daugiausia išgryninto EO integruoti jo gamintojai naudoja žemynkryptėje EO produktų gamybos veikloje, likutis parduodamas trečiosioms šalims, konkuruojančioms su EO gamintojais įvairiose EO produktų rinkose.

Etilenoksidas

(11)

Jau anksčiau Komisija tyrė etilenoksidą (4). Ji pripažino atskirą EO produktų rinką, nes jai būdingas mažas pakeičiamumas, ypač naudojant EO kaip tiesioginę neapdirbtą medžiagą cheminėms reakcijoms. Šios bylos tyrimas patvirtino produkto rinkos apibūdinimą.

(12)

Trečiosioms šalims yra pardavinėjamas tik išgrynintas EO, taigi šiuo atveju konkurencijos vertinimas yra nukreipiamas į išgryninto EO rinką. Nagrinėjimo pabaigoje „Ineos“ pranešė, kad išgrynintas EO gali būti skirstomas į aukštos kokybės EO (HG-EO) arba žemos kokybės EO (LG-EO), tai priklauso nuo priemaišų kiekio (aldehidų kiekio). Rinkos tyrimas patvirtino, kad nereikia skirstyti aktualaus produkto rinkos, atsižvelgiant į išgryninto EO grynumo lygį, nes trečiosioms šalims buvo parduodamas tik HG-EO.

(13)

Komisija taip pat svarstė, ar reikia skirti ilgalaikius susitarimus dėl EO tiekimo klientams, kurių gamybos įrenginiai yra EO tiekėjų teritorijoje ar šalia ir yra sujungti vamzdynu (veiklos vietoje) ir susitarimus, kai produktas tiekiamas kitiems klientams (už veiklos vietos ribų), pristatant produktą kitu būdu, t. y. sunkvežimiais ar geležinkeliu. Komisija pastebėjo, kad skiriasi kainos, sutarčių galiojimo trukmė ir dviem minėtais tiekimo būdais įsigyjamas kiekis. Vis dėlto, Komisija neturi priimti sprendimo šiuo klausimu, nes sandoris ypatingai nepaveikia veiksmingos konkurencijos, nepaisant to, kad abejojama, ar tiekimą veiklos vietoje ir už jos ribų vertinti kaip vieną ar dvi skirtingas rinkas.

Etilenglikolis

(14)

„Ineos“ patvirtino, kad pagal ankstesnį Komisijos sprendimą EG sudaro atskiro produkto rinką (5). Tačiau vėlesniame sprendime (6) Komisija pažymėjo, kad pagal svarstomą priemonę EG reikia skirstyti į: monoetilenglikolį (MEG), dietilenglikolį (DEG) ir trietilenglikolį (TEG). MEG produktų dalis yra apie 90 %, likusi produkcija yra pasiskirsčiusi tarp DEG (apie 9 %) ir TEG (apie 1 %).

(15)

Šiuo atveju dauguma rinkos narių nurodė, kad vėliau EG gali pasidalyti į tris rinkas: MEG, DEG ir TEG, nes šios medžiagos naudojamos labai skirtingai ir jų negalima niekaip pakeisti. Tačiau, kalbant apie pasiūlą, MEG, DEG ir TEG yra nekintamai gaminami kartu ir visada išgaunami panašūs jų kiekiai. Tiksli rinkos apibrėžtis liko neaiški, nes sandoris ypatingai nepaveikia veiksmingos EG konkurencijos dėl alternatyvios produkto rinkos apibrėžties.

Atitinkamos geografinės rinkos

Etilenoksidas

(16)

Ankstesniame sprendime (7) Komisija manė, kad EO rinka tikriausia bus Vakarų Europa (EEE ir Šveicarija), nors tiksli rinkos apibrėžtis nebuvo aiški. Šiuo atveju susijusios gamybos įmonės yra Antverpene (Belgija), Laveroje (Prancūzija) ir Dormagene (Vokietija). „Ineos“ pranešė, kad EEE rinka yra plati, nes iš šių įmonių EO yra pervežamas toli (pagal „Ineos“ pateiktus duomenis, kartais netgi daugiau nei 1 000 km atstumu, nors daugeliu atvejų atstumas neviršija 600 km). Vis dėlto, daugelis užsakovų ir mažiausiai pusė konkurentų mano, kad geografinė rinka apsiriboja regionu. Pervežimo atstumai yra 0–800 km, daugeliu atvejų – 0–600 km, atstumą lemia pervežimo kainos ir produkto pavojingumas.

(17)

Dėl pervežimo atstumų apribojimų Komisija nustatė galimas regionines EO rinkas: i) Jungtinė Karalystė ir Airija, ii) Šiaurės šalys (Norvegija, Švedija ir Suomija), iii) pagrindinė šiaurės – vakarų Europos teritorija (Nyderlandai, Danija, Belgija, Liuksemburgas, Vokietija, Austrija, Vidurio ir Šiaurės Prancūzija), iv) Viduržemio jūros baseinas (Italija, Portugalija, Pietų Prancūzija ir Ispanija) ir v) Vidurio ir Rytų Europa. Komisija taip pat pastebėjo, kad regioninių kainų skirtumas ir ribotas prekybos srautas patvirtina geografinės rinkos susiskirstymą. Tačiau nėra būtina apibrėžti EO geografinės rinkos, nes Komisija mano, kad sandoris ypatingai nepaveikia veiksmingos EG konkurencijos dėl galimos geografinės rinkos (EEE geografinė rinka arba kontinentinės Šiaurės – Vakarų Europos dalies rinka, vienintelė regioninė rinka, kurioje yra aktyvios abi šalys).

Etilenglikolis

(18)

Remdamasi ankstesnių sprendimų (8) teiginiais, „Ineos“ pranešė, kad geografinė EG rinka yra bent jau Vakarų Europa ir netgi pasaulinio masto. Tai yra todėl, kad EG nėra pavojinga medžiaga ir yra lengvai pervežama. Kainas galima lyginti su pasaulinio lygio kainomis, importas į EEE, daugiausia iš Vidurinių Rytų ir Rusijos, sudaro apie 13 % visų EEE sunaudojamo kiekio.

(19)

Daugelis rinkos tyrimų respondentų patvirtino, kad geografinė rinka yra mažiausiai visa EEE. Visgi, siekiant priimti sprendimą, tiksli rinkos apibrėžtis nebuvo pateikta, nes sandoris nesukelia rimtų kliūčių veiksmingai konkuruoti bendrojoje rinkoje arba didžiojoje jos dalyje, taikant bet kokią alternatyvią rinkos apibrėžtį.

II.   VERTINIMAS

Etilenoksidas

(20)

Bendras EO rinkos EEE dydis, įskaitant tikslinės paskirties gamybą, yra apie 3 000 kilotonų per metus. Prekybos rinka yra apie 18 % visos gamybos arba apie 560 kilotonų per metus, iš kurių 33 % skaičiuojant pagal vertę tenka vietiniams klientams ir 67 % – išorės klientams.

(21)

Rinkos struktūros atžvilgiu, sandoris yra dviejų iš trijų didžiausių EO tiekėjų susijungimas, kai bendra rinkos dalis yra daugiausiai 45 %, remiantis visomis produkto ir EO geografinės rinkos apibrėžtimis. Pagrindinis įmonių grupės konkurentas „Shell“ sudaro 15–25 % visos bendros prekybos rinkos tiek vietiniams, tiek išorės tiekėjams. Visiems kitiems konkurentams priklauso 10 % (daugeliui mažiau nei 5 %) bendros ir išorės pardavimų rinkos dalies.

(22)

Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad prekybos rinka sudaro palyginti mažą bendros gamybos dalį, palyginti maži pakitimai bendrojoje rinkoje gali ypatingai paveikti prekybos rinką. Todėl, atlikdama vertinimą Komisija atsižvelgė į EO integruotų gamintojų tikslinės paskirties svarbą ir jos poveikį pardavimui trečiosioms šalims. Komisija ištyrė EO tiekimo sąlygas, ypač tai, kas gali apriboti EO prekybos rinkos įmonių grupių veiklą.

(23)

Siekdama minėtų tikslų, Komisija nustatė pagrindinius aspektus, nuo kurių priklauso EO pasiūla prekybos rinkoje: EO gamybos pajėgumas; žemynkryptis EO vartojimas, ypač pasiskirstymas tarp EG ir kitų; paskata EO vidiniam vartojimui ir (arba) pardavimui rinkoje.

(24)

Visų pirma Komisija įvertino, ar šiuo metu konkuruojančios šalys yra pajėgios aprūpinti EO prekybos rinką. Šiuo atžvilgiu, lemiantis yra gryninimo našumas, nes prekybos rinkoje parduodamas tik išgrynintas EO. Tyrimu patvirtinta, kad nors šalių įrenginiai ir yra svarbi gryninimo našumo dalis, konkurentų nepanaudotas našumas gali priversti šalis elgtis prieštaraujant konkurencijos taisyklėms, nes jie sudaro didelę dalį, palyginti su maža prekybos rinka.

(25)

Svarbi šios bylos Komisijos vertinimo dalis buvo ryšys tarp išgrynintų EO ir EG gamybos. EG gamybos sumažinimas integruotiems gamintojams (tiek EO, tiek EG gamintojams) gali suteikti teisę padidinti išgryninto EO gamybą. Šio ryšio pagrindas yra ta pati abiem produktams naudojama pirminė žaliava (negrynintas EO), todėl EG gamybos sumažėjimas sukurtų negryninto EO, kurį galima naudoti papildomiems išgryninto EO kiekiams – priklausomai nuo gryninimo našumo apribojimo.

(26)

„Ineos“ patvirtino, kad MEG yra naudojamas kaip nenuolatinis produktas, tai suteikia galimybę EO gamintojams teikti arba neteikti EO ar kitų EO produktų pagal rinkos aplinkybes. Norėdama patvirtinti šį teiginį, įmonė „Ineos“ pateikė du ekonometrinius tyrimus, kurie įrodė, kad praeityje konkuruojančios šalys galėjo padidinti išgryninto EO gamybą glikolio gamybos sąskaita pagal „Ineos“ ir „BP Dormagen Business“ prastovas. Pastebėta, kad minėtų įmonių EO gamybos sumažinimą (tam tikru mastu) kompensavo didesnis konkurentų parduotas EO kiekis.

(27)

Komisija priėjo išvadą, kad nors minėti tyrimai ir yra riboti, jie patvirtina galimybę, kad tokie konkurentai gali prieštarauti antikonkurenciniam įmonių grupės elgesiui.

(28)

Komisija įvertino galimą svyravimą nuo glikolių iki išgryninto EO, atsižvelgdama į visus našumo apribojimus. Komisija pastebėjo, kad po iš anksto numatomo glikolių gamybos sumažėjimo galimas svyravimas nuo glikolių iki išgryninto EO padidintų, pakilus kainoms įmonių grupėje, EO kiekius prekybos rinkoje, kurie būtų svarbūs, palyginti su bendru visos rinkos dydžiu.

(29)

Komisija taip pat atsižvelgė į naują, glikolio iš Vidurinių Rytų ir Azijos įtaką Europos rinkai. Komisija pastebėjo, kad šie nauji EO produktai gali padidinti EG eksportą į EEE, taip pat gali sumažinti EG gamybą EEE. Tai, savo ruožtu, gali padidinti EO tinkamumą EEE trečiosioms šalims ir vidinę kitų EO produktų gamybą.

(30)

Todėl Komisija mano, kad verta iš anksto įvertinti galimą poveikį, susijusį su ateities prognozėmis ir pagrįstai numatoma įvykių eiga.

(31)

Komisijos tyrimas atskleidė, kad EO gamybos našumas EEE ateityje gali augti, o panaudojimo koeficientas – mažėti. Nors artimiausiu metu numatomas gryninimo našumo sumažėjimas, bet prekybos rinka yra santykinai maža ir nesitikima, kad ji išaugs artimiausiu metu, likęs gryninimo našumas gali tapti kliūtimi vienašališkai augančioms kainoms įmonių grupėje.

(32)

Be to, siekiant iš anksto įvertinti importuojamo iš Vidurinių Rytų glikolio poveikį EO Europos prekybos rinkai, buvo atsižvelgta į būsimą EO gamintojų ekonominę pagalbą prekybos rinkai. Siekiant atlyginti naudojamo EO glikoliams sumažėjimą ir norint išlaikyti kuo aukštesnį EO gamybos vartojimo rodiklį, EO gamintojai turės surasti kitą EO realizavimo rinką. Kitų EO produktų (išskyrus glikolį) gamybai ir prekybos rinkai yra reikalingas grynas EO, taigi Europos EO gamintojai yra skatinami padidinti gryninimo galimybes.

(33)

Komisija mano, kad gryninimo sektorių plėtra EO gamyboje nereikalauja didelių išlaidų, dažnai jai nereikalingos ir papildomos įmonių investicijos. Manoma, kad konkurentai sugebės padidinti dabartines gryninimo galimybes, siekiant sunaudoti numatomą glikolių likutį, taigi šis padidėjimas priklauso nuo EO gamintojų EO EOD tikslinės paskirties, jų sugebėjimo padidinti EOD našumą ir pagalbą tiksliniam EO vartojimui arba pardavimui prekybos rinkoje.

(34)

Komisijos tyrimas atskleidė, kad artimiausiu metu integruotų gamintojų EOD našumas iš dalies bus suvaržytas dėl augančios EOD paklausos. Augantis EOD gamybos našumas yra brangus ir reikalauja daugiau laiko nei EO gryninimo našumas. Taigi, ne visas negryninto EO kiekis sumažėjus glikolio gamybai EEE bus panaudotas integruotų gamintojų augančioje EOD gamyboje. Jis bus pateiktas prekybos rinkoje.

(35)

Todėl EO atžvilgiu, galima atmesti kliūtis sėkmingai konkuruoti prekybos rinkoje. EO vartotojams bus pateiktos kitos produkto tiekimo galimybės, jų pakaks įmonių grupės veiklai sustiprinti.

Glikoliai

(36)

Pasaulinė EG gamyba ir naudojimas yra apie 17 000 kilotonų, EEE pagaminama apie 1 700 kilotonų, o paklausa yra apie 1 950 kilotonų. Paskutiniais metais pasaulinė paklausa išliko stabili dėl MEG paklausos Kinijoje ir Tolimuosiuose Rytuose poliesterio tekstilės gamybai. Tai, savo ruožtu, paskatino investuoti į svarbius naujus EG pajėgumus Azijoje ir Viduriniuose Rytuose, manoma, kad paklausa išaugs per keletą metų.

(37)

Komisijos tyrimas tvirtina, kad visuotinėje prekybos rinkoje įmonių grupės rinka neišaugo daugiau nei 5 % nei vienam rinkos produktui. EEE prekybos rinkoje įmonių grupės dalis neviršija 20 % šio produkto rinkos. Įmonių grupė gali susidurti su kai kurių stiprių konkurentų, pavyzdžiui, BASF, „MEGlobal“, „Sabic“, „Shell“, „Clariant“ bei importuotojų konkurencija.

(38)

Atsižvelgusi į ribotą įmonių grupės rinką, rimtų konkurentų su panašiomis ar netgi platesnėmis rinkos dalimis egzistavimą ir į numatomą glikolių gamybos Europoje sumažėjimą (dėl augančio importo), Komisija nutarė, kad siūlomas sandoris nekelia abejonių dėl konkurencijos EG rinkoje.

III.   IŠVADOS

(39)

Dėl pirmiau minėtų teiginių patariamasis komitetas pritaria Komisijai, kad pasiūlyta koncentracija nekelia rimtų kliūčių veiksmingai konkurencijai bendrojoje rinkoje arba didžiojoje jos dalyje, ypač kuriant ar stiprinant dominuojančią padėtį. Taigi koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka pagal Susijungimo reglamento 8 straipsnio 1 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  „Innovene“ valdė tris objektus EEE: „Grangemouth“ (Jungtinė Karalystė), „Lavera“ (Prancūzija) ir „Dormagen“ (Vokietija). „Grangemouth“ ir „Lavera“ po Pagrindinio Sandorio įgijo „Ineos“.

(3)  OL C 54, 2007 3 9.

(4)  2001 m. balandžio 26 d. Byla Nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie ir 2005 m. gruodžio 9 d. Byla Nr. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene.

(5)  2001 m. balandžio 26 d. Byla Nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie.

(6)  2004 m. birželio 28 d. Byla Nr. COMP/M.3467 – Dow Chemicals/PIC/White Sands JV.

(7)  2001 m. balandžio 26 d. Byla Nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie ir 2005 m. gruodžio 9 d. Byla Nr. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene.

(8)  2001 m. balandžio 26 d. Byla Nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 2004 m. birželio 28 d. byla Nr. COMP/M.3467 – Dow Chemicals/PIC/White Sands JV.