6.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/181


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 20 d.

dėl Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupės, sudarytos 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimu 2006/505/EB, įsteigiančiu Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais, narių skyrimo

(2007/73/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

Remiantis sprendimo 2006/505/EB 3 straipsniu, Komisija skiria ne daugiau kaip septynis Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupės narius iš nepriklausomų ekspertų, kurių patirtis ir kompetencija apskaitos srityje, ypač finansinės atskaitomybės klausimais, yra visuotinai pripažinta Bendrijos lygmeniu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisija skiria septynis Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupės narius, kurių vardai ir pavardės nurodyti šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

NARIŲ SĄRAŠAS

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL