12.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 7/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/613/EB dėl oficialiai patvirtintų Kanados kuilių spermos surinkimo centrų

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6812)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/14/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2002/613/EB, nustatančiu kiaulių spermos importo reikalavimus (2), yra sudarytas trečiųjų šalių, įskaitant Kanadą, iš kurių valstybės narės gali importuoti naminių kuilių spermą, sąrašas.

(2)

Kanada pateikė prašymą iš dalies pakeisti Sprendimu 2002/613/EB patvirtintų spermos surinkimo centrų sąrašą.

(3)

Kanada pateikė garantijas dėl atitinkamų Direktyvoje 90/429/EEB nustatytų reikalavimų laikymosi ir šios šalies veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino naują centrą, kuris turi būti įtrauktas į sąrašą, eksportui į Bendriją.

(4)

Todėl Sprendimą 2002/613/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/613/EB V priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 196, 2002 7 25, p. 45. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/271/EB (OL L 99, 2006 4 7, p. 29).


PRIEDAS

Sprendimo 2002/613/EB V priede pateiktas Kanados sąrašas papildomas taip:

„CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43, Mount Stewart

Prince-Edward-Island, C1A 7Z5“