30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/66


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2033/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede, Bendrijos pardavimo kainas 2007 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Iki žvejybos metų pradžios kiekvienam Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardytam produktui nustatoma Bendrijos pardavimo kaina, ne mažesnė kaip 70 % ir ne didesnė kaip 90 % orientacinės kainos.

(2)

Tarybos reglamente (EB) Nr. …/… (2) yra nustatytos 2007 žvejybos metų orientacinės kainos visiems minimiems produktams.

(3)

Rinkos kainos žymiai skiriasi priklausomai nuo rūšių ir nuo produktų pateikimo formos, ypač kalmarų ir europinių paprastųjų jūrinių lydekų.

(4)

Todėl siekiant nustatyti kainų lygį, kuriam esant galima taikyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 25 straipsnio 2 dalyje numatytą intervencijos priemonę, Bendrijoje iškrautoms atskiroms rūšims ir sušaldytų produktų pateikimo formoms turėtų būti nustatyti perskaičiavimo koeficientai.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos pardavimo kainos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 104/2000 25 straipsnio 1 dalyje, taikomos 2007 žvejybos metams to reglamento II priede išvardytiems produktams, šių produktų pateikimo formos ir perskaičiavimo koeficientai yra nustatyti šio Reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


PRIEDAS

PARDAVIMO KAINOS IR PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI

Rūšis

Pateikimo forma

Perskaičiavimo koeficientas

Intervencijos lygis

Pardavimo kaina

(EUR/t)

Juodasis paltusas (Reinhardtius hippoglossoides)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 654

Jūrinės lydekos (Merluccius spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 022

Filė rūšys

 

 

 

— su oda

1,0

0,85

1 243

— be odos

1,1

0,85

1 367

Paprastieji sparai

Paprastieji dančiai (Dentex dentex ir pagelai Pagellus spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 335

Durklažuvės (Xiphias gladius)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

3 467

Krevetės Penaeidae

Sušaldytos

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Kitos Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ir Sepiola rondeletti)

Sušaldytos

1,0

0,85

1 605

Kalmarai (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,85

993

— valyti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— neišdarinėti, nevalyti

2,50

0,85

2 482

— valyti

2,90

0,85

2 879

Aštuonkojai (Octopus spp.)

sušaldyti

1,00

0,85

1 792

Argentininis trumpačiuptuvis kalmaras (Illex rentinus)

— neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,80

717

— valyti

1,70

0,80

1 219

Prekės pateikimo formos:

:

neišdarinėtas, nevalytas

:

visiškai neperdirbtas produktas

:

išvalytas

:

bent išdarinėtas produktas

:

tūbelėse

:

bent išdarinėti kalmarai be galvų.