28.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 379/105


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2008/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

nustatantis išsamias 2007 m. tarifinių kvotų jaučių jauniklių mėsos produktams, kurių kilmės šalys – Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija, Juodkalnija ir Kosovas, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

2000 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2000, įvedančio išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2820/98 ir panaikinančio Reglamentus (EB) Nr. 1763/1999 ir (EB) Nr. 6/2000 (2), 4 straipsnio 2 dalyje numatyta 11 475 tonų metinė preferencinė tarifinė jaučių jauniklių mėsos kvota, paskirstyta Bosnijai ir Hercegovinai, Serbijai, Juodkalnijai ir Kosovui.

(2)

Tarybos ir Komisijos sprendimu 2005/40/EB, Euratomas (3) patvirtintame Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizavimo ir asociacijos susitarime ir Tarybos ir Komisijos sprendimu 2004/239/EB, Euratomas (4) patvirtintame Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarime atitinkamai numatytos 9 400 ir 1 650 tonų metinės preferencinės tarifinės jaučių jauniklių mėsos kvotos.

(3)

2001 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2248/2001 dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos laikinąjį susitarimą (5) 2 straipsnyje ir 2002 m. sausio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 153/2002 dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos laikinąjį susitarimą (6) 2 straipsnyje numatyta, kad reikėtų nustatyti išsamias nuolaidų jaučių jauniklių mėsai įgyvendinimo taisykles.

(4)

Kontrolės tikslams Reglamente (EB) Nr. 2007/2000 nustatyta, kad pagal kvotas iš Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Juodkalnijos ir Kosovo importuojant jaučių jauniklių mėsą būtų pateikiamas autentiškumo sertifikatas, patvirtinantis, kad prekės yra kilusios iš jį išdavusios šalies ir tiksliai atitinka to reglamento II priede pateiktą apibrėžimą. Kai pagal kvotas importuojama jaučių jauniklių mėsa, kilusi iš Kroatijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, tai siekiant suderinimo taip pat pateiktinas autentiškumo sertifikatas, patvirtinantis, kad prekės yra kilusios iš sertifikatą išdavusios šalies ir tiksliai atitinka Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ar Kroatija III priede pateiktą apibrėžimą. Be to, reikėtų nustatyti autentiškumo sertifikato pavyzdį ir išsamias sertifikatų naudojimo taisykles.

(5)

Kosovas, kuris, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Junginių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244, priklauso Jungtinių Tautų misijos Kosove (UNMIK) tarptautinei civilinei administracijai, ir Juodkalnija taip pat įsteigė atskirą muitinės tarnybą. Todėl būtinas atskiras autentiškumo sertifikatas ir iš Juodkalnijos ar Kosovo muitų teritorijų kilusioms prekėms.

(6)

Atitinkamos kvotos turėtų būti valdomos taikant importo licencijas. Todėl, remiantis šiuo reglamentu, turėtų būti taikomas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (7), ir 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (8).

(7)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (9), taikomas importo licencijoms, skirtoms importo tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems 2007 m. sausio 1 d. Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatytos išsamios nuostatos dėl paraiškų importo licencijoms gauti, pareiškėjų statuso ir licencijų išdavimo. Tuo reglamentu nustatoma, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms nepažeidžiant šiame reglamente išdėstytų papildomų sąlygų ir leidžiančių nukrypti nuostatų. Prireikus šio reglamento nuostatas būtina suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006.

(8)

Siekiant užtikrinti tinkamą minimų produktų importo valdymą, importo licencijos turėtų būti išduotos atlikus reikiamą patikrinimą, pirmiausia patikrinant autentiškumo sertifikatų įrašus.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2007 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. skiriamos šios tarifinės kvotos:

a)

9 400 tonų jaučių jauniklių mėsos, išreikštos skerdenų svoriu ir kilusios iš Kroatijos;

b)

1 500 tonų jaučių jauniklių mėsos, išreikštos skerdenų svoriu ir kilusios iš Bosnijos ir Hercegovinos;

c)

1 650 tonų jaučių jauniklių mėsos, išreikštos skerdenų svoriu ir kilusios iš Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos;

d)

9 975 tonų jaučių jauniklių mėsos, išreikštos skerdenų svoriu ir kilusios iš Serbijos, Juodkalnijos ir Kosovo.

Pirmoje dalyje išvardytų kvotų numeriai atitinkamai yra šie: 09.4503, 09.4504, 09.4505 ir 09.4506.

Skirstant minėtas kvotas 100 kg gyvo svorio atitinka 50 kg skerdenų svorio.

2.   Muito mokestis taikant 1 dalyje nurodytas kvotas sudaro 20 % ad valorem muito ir 20 % bendrajame muitų tarife nustatyto specifinio muito.

3.   Pagal 1 dalyje nurodytas kvotas importuojami tik tam tikri gyvi gyvūnai ir tam tikra mėsa, ženklinama Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 II priede ir Stabilizavimo ir asociacijos susitarimų su Kroatija III priede ir Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija III priede nurodytais ir toliau išvardytais KN kodais:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ir ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 ir ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

2 straipsnis

Jei šiame Reglamente nenumatyta kitaip, Reglamentai (EB) Nr. 1445/95, (EB) Nr. 1291/2000 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 I ir III skyriai taikomi su 1 straipsnyje nurodytomis kvotomis susijusioms importo operacijoms.

3 straipsnis

1.   Paraiškų licencijai gauti ir licencijų 8 skiltyje nurodoma kilmės šalis ar muitų teritorija, o žodelis „taip“ pažymimas kryželiu. Licencijos įpareigoja importuoti iš nurodytos šalies arba muitų teritorijos.

Paraiškų licencijai gauti ir licencijų 20 skiltyje pateikiamas vienas iš I priede nurodytų įrašų.

2.   Pagal 4 straipsnio nuostatas parengto autentiškumo sertifikato originalas ir kopija kompetentingai institucijai pateikiami kartu su paraiška pirmajai importo licencijai, susijusiai su tuo autentiškumo sertifikatu, gauti.

Autentiškumo sertifikatai gali būti naudojami išduodant daugiau kaip vieną importo licenciją ne didesniems nei sertifikate nurodytiems kiekiams. Jei pagal sertifikatą išduodama daugiau kaip viena licencija, kompetentinga institucija autentiškumo sertifikatą patvirtina paskirtą kiekį.

3.   Importo licenciją kompetentingos institucijos gali išduoti tik įsitikinusios, kad visa autentiškumo sertifikate nurodyta informacija atitinka konkrečią importo informaciją, kurią kiekvieną savaitę jos gauna iš Komisijos. Po to licencijos išduodamos nedelsiant.

4 straipsnis

1.   Su visomis paraiškomis licencijoms gauti pagal 1 straipsnyje nurodytas kvotas pateikiamas autentiškumo sertifikatas, kurį išduoda II priede išvardytos eksportuojančios šalies arba muitų teritorijos institucijos ir kuriuo patvirtinama, kad prekės yra kilusios iš tos šalies ar muitų teritorijos ir atitinka Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 II priede, Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo su Kroatija III priede arba Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija III priede pateiktą apibrėžimą.

2.   Autentiškumo sertifikatai, įskaitant originalą ir dvi kopijas, parengiami, atspausdinami ir užpildomi viena iš oficialiųjų Europos Bendrijos kalbų pagal III–VIII prieduose atitinkamai eksportuojančiai šaliai arba muitų teritorijai nustatytus pavyzdžius. Be to, jie gali būti išspausdinti ir užpildyti oficialia eksportuojančios šalies ar muitų teritorijos kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų.

Valstybės narės kompetentingos institucijos, kurioms yra pateikiama paraiška importo licencijai gauti, gali paprašyti pateikti sertifikato vertimą.

3.   Originalas ir jo kopijos gali būti atspausdintos arba surašytos ranka. Pastaruoju atveju pildoma juodu rašalu ir didžiosiomis raidėmis.

Sertifikato formų matmenys – 210 × 297 mm. Popieriaus svoris – ne mažesnis nei 40 g/m2. Originalas pateikiamas ant balto popieriaus, pirmoji kopija – ant rožinio, o antroji kopija – ant geltono popieriaus.

4.   Kiekvienas sertifikatas turi atskirą serijos numerį, po kurio rašomas išdavusios šalies arba muitų teritorijos pavadinimas.

Kopijose nurodomas tas pats serijos numeris ir pavadinimas, kaip ir originale.

5.   Sertifikatai galioja tik II priede nurodytai sertifikatus išduodančiai institucijai juos tinkamai patvirtinus.

6.   Laikoma, kad sertifikatai tinkamai patvirtinti, jei juose nurodyta išdavimo data ir vieta, sertifikatus išduodančios institucijos antspaudas ir asmens(-ų), turinčio(-ių) teisę juos pasirašyti, parašas.

5 straipsnis

1.   II priede išvardytos sertifikatus išduodančios institucijos:

a)

tokiomis pripažįstamos eksportuojančioje šalyje arba atitinkamoje muitų teritorijoje;

b)

įsipareigoja tikrinti įrašus sertifikatuose;

c)

įsipareigoja bent kartą per savaitę išsiųsti Komisijai informaciją, leidžiančią patikrinti autentiškumo sertifikatų įrašus, ypač sertifikato numerį, eksportuotoją, gavėją, paskirties šalį, produktą (gyvus gyvūnus/mėsą), neto masę ir pasirašymo datą.

2.   II priede pateiktą sąrašą Komisija peržiūri, jei nebesilaikoma 1 dalies a punkto reikalavimo, jei sertifikatus išduodanti institucija nevykdo vieno ar daugiau įsipareigojimų arba jei paskiriama nauja sertifikatus išduodanti institucija.

6 straipsnis

Autentiškumo sertifikatai ir importo licencijos galioja tris mėnesius nuo atitinkamos jų išdavimo dienos.

7 straipsnis

Eksportuojanti šalis ar atitinkama muitų teritorija Komisijai perduoda savo sertifikatus išduodančių institucijų antspaudų pavyzdžius ir autentiškumo sertifikatus įgaliotų pasirašyti asmenų pavardes bei parašus. Komisija šią informaciją perduoda valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1946/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 1).

(3)  OL L 26, 2005 1 28, p. 1.

(4)  OL L 84, 2004 3 20, p. 1.

(5)  OL L 304, 2001 11 21, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 26).

(6)  OL L 25, 2002 1 29, p. 16. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 30).

(7)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).

(8)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(9)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.


I PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai

:

bulgarų kalba

:

„Baby beef“ (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

ispanų kalba

:

„Baby beef“ (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

čekų kalba

:

„Baby beef“ (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

danų kalba

:

„Baby beef“ (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

vokiečių kalba

:

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

estų kalba

:

„Baby beef“ (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

graikų kalba

:

„Baby beef“ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

anglų kalba

:

„Baby beef“ (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

prancūzų kalba

:

„Baby beef“ (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

italų kalba

:

„Baby beef“ (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

latvių kalba

:

„Baby beef“ (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

lietuvių kalba

:

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

vengrų kalba

:

„Baby beef“ (2008/2006/EK rendelet)

:

maltiečių kalba

:

„Baby beef“ (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

olandų kalba

:

„Baby beef“ (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

lenkų kalba

:

„Baby beef“ (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

portugalų kalba

:

„Baby beef“ (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

rumunų kalba

:

„Baby beef“ (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

slovakų kalba

:

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

slovėnų kalba

:

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

suomių kalba

:

„Baby beef“ (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

švedų kalba

:

„Baby beef“ (Förordning (EG) nr 2008/2006)


II PRIEDAS

Sertifikatus išduodančios institucijos:

Kroatijos Respublika: Kroatijos gyvulininkystės centras, Zagrebas, Kroatija.

Bosnija ir Hercegovina:

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija:

Serbija (1): Jugoslavijos mėsos higienos ir technologijos institutas, Kacanskog 13, Belgradas, Jugoslavija.

Juodkalnija:

Serbija/Kosovas:


(1)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje 1244.


III PRIEDAS

Image


IV PRIEDAS

Image


V PRIEDAS

Image


VI PRIEDAS

Image


VII PRIEDAS

Image


VIII PRIEDAS

Image